Goudsche Courant, woensdag 27 januari 1886

ïAöii asfr Ten gevolge van te zwaren langdnrigen arbeid bg een gering weeratandsvermogen ontstaat de onder den naam bakkersbëenen of ossenkuieën bekende verbuiging der knieën tegen elkander aan De door het langdurige staan vermoeide beenen laten do knieën tot wederzgdsche ondersteuning tegen elkander leunen waardoor aan den binnenkant van het gewricht een soort uitgroeiing aan de buitenzgde een saraeudrukking der genrriohtsuiteinden van de beenderen ontstaat de groei dezer deelen wordt er door belemmerd en zoo ontstaat een Ugvend schreef gewrichS Deze misvorming ontstaat hoofdzakelgk in groeiende beenderen en vooral in den tgd der leerjaren als de jongens snel groeien daarbij komt dan dikwgia zwaar werk bg gebrek aan slaap en flinke voeding De verkromming der beeuen naar buiten zoogenaamde O beeoen pleegt in de vroegste kiudacbheid te ontstaan ten gevolge van Engelsche ziekte van de zwaarte van hel lichaam en van de meerdere ontwikkeling ran enkele spieren Professor LUcke heelt onlangs nog een andere omstandigheid aaiiKegeven waardoor het ontslaan van X beenen bevorderd wordt nl bet dragen van etastieke dikwijls sterk knellende kousebanden die men den kinderen nota bene gewoonlijk boven de knie aandoet Bakkere Ci Iets nieuws is zeker een in Frankrijk uitgevonden photographeerhoed Het octrooi bureau van Bicbard Lüders te Görlilz deelt daaromtrent eenige bgzonderheden njede De hoed bevat in hel bovengedeelte een klein photographietoestel waarin zich versoheiden geprepareerde platen bevinden aan den voorkant is een kleine ronde opening waarachter een lens is aangebracht door een koord je kan men dit gaatje naar verkiezing openen of sluiten Hij die den hoed op het hoofd heeft kan dos terstond van elk schoon punt waar hg zich bevindt eed photographic maken De bg den toestel behoorende galatinfrbromid platen zyn 38 bg 38 milimeters groot en geven een vrg scherp beeld dat zich vooral goed leent voor slereoscopische vergrooiingen in arreat genomen waartoe zes politie agenten noodig waren Een 89 jarige vrouw wordt op een openbare wandelplaats smoordranken gevonden met nog een halve flesch st drank bg zich Een onderwijzer der jeugd in openbare dronkenschap Een beschonken zoon die igns vaders tuin met gerookte bokkiogea beplant Een zoon die stomdronken bg nel lijk z ns vaders in de kist valt Een gelukkig ouderpaar een erfenis in ontvangst genomen hebbende bracht den eerstvolgenden nacht in het politiehok door Den volgenden morgen st mochten de kinderen de gelukkige ouders tmoeten Vrouw M C de Leeuw te s Gravenhage voor de 120e maal veroordeeld wegens openbare dronkenschap Een dronken kaateleines die haar beschonken schoonzoon aanspoort haar dronken eigen zoon maar dood te trappen Een dronken moeder van acht kinderen sluit de kinderen buiten de deur aan armoede en honger pr j K Kcn en doel zich dan in haar eentje aan St drank te goed Een moeder vau drie kinderen die deze verlaat en niet meer terugkomt Een gedurig beschonken geneesliter wegens openbare dronkenschap verwezen voor een jaar naar een Rgkawerkiorichiing Voor een novelleuschrgver die om stof verlegen is zgn deze tafereelen wat waard Maar ook op zichzelf spreken velen er van krachtig In een besohrgviug van Holland verhaalde o a een vreemdeling Het rookeu van tabak is in Holland zoo algemeen dat men een kamer binnentredende waar eenige heeren bij elkaar zgn nooit zien kan wie er zijn Eo als men iemand spreken moet fin dat geval gaat iemand die daartoe is aangesteld met een blaasbalg rond en blaast den rook voor ieders gezicht weg tot hg zijn man gevonden heeft tjei eerste moge min of meer waar zgn althans t is mogelgk dat de vreemdeling dit heeft ondervonden het laatste is weder een dier dwaasheden welke zoo dikwijls ten koste van den Hollander worden gedebiteerd Zoo kan zich een Engelsohman een Dutchman niet anders voorsiellen dau als een korl dikbuikig mannetje met schier geen hals en steeds een stompje pijp in den mond zoo oogureer ale een wandelend labakspoije der putfen zooals men weet tndsra dan in dsn Bgksdag de nationaal liberalen hebben met de conservatieven de meerderheid in den Landdag en ter illustratie van bet parlementaire stelsel wordt du in het eene lichaam zeer afgekeurd wat in bet andere hoog wordt geprezen De Ilaliaansohe millioenenapeeoh luidt zeer gunstig Italië vormt in dat opzioht een uitzondering op de Enropeesche Blaten Na ceu debat van tien dagen beeft de Deenschs Tweede Kamer het voorstel van den Ministerpresidenl Eatrup tot wgziging der grondwet met de gewone meerderheid verworpen Ook Parnell heeft nog bet woord gevoerd in het Engelsche Lagerhuis den eersten dag van de adresdiscussie hg was echter vrg kalm hij zeide dat hg steeds in de meening had verkeerd dat wanneer men in beginsel erkende dat Ierland recht had op een zekere mate van irlfbestunr men bet over de bijzonderheden gemakkelgk eens zon worden de voornaamste moeilijkbeid was de grondquaestie De Minister Churchill antwoordde hierop dal de Begeeriug nooit een afzonderlijk lerich Parlement zon toestaan en hg meende dat bet land haar daarin zoo gelgk geven Engeland ia in rep en roer over esn vermeenden lerscheu moordaanslag op den Prins van Wales Het rechte weet men eigentgk nog niet maar het vermoeden is genoegzaam om de antipathie tegen Ierland door Gladstone s plan opgewekt nog Ie versterken Men herinnert ziph het telegram waarin wgzigingen werden aangekondigd in het reglement ran orde in hel Lagerhuis Deze komen op het volgende neder De zittingen Zullen voortaan te 2 uren des namiddags beginnen van 7 tol 9 nren s avonds worden geschorst en te middernacht moeten eindigen Aan den arbeid der parlementaire commissiën zal meer uitbreiding worden gegeven Bg de derde lezing van een wetsontwerp zal geen nieuw amendement kunnen gealeld noch eenige discussie mogen gevoerd worden het Huis zal zich dan lot eenvoudige stemming moeten bepalen Elke interpellatie moet vooraf sebriflelgk aangekondigd zgn en regelmatig verklaard worden door een commissie van vier leden Elke motie tol verdaging van het debat over een onderwerp dat aan de orde is ten einde een opgekomen incident Ie behandelen zal door minstens 100 leden in plaats van 40 moeten gedaan worden Het Parlement zal voortaan sleohls van Febr tot Joli bgeen zgn maar elk jaar een najaarszitting houden Al deze bepalingen hebbeu ten doel om de regeering te wapenen tegen de takliek der leraohe leden Buftenlandsch Overzicht Ds Berlgnsche correspondent der KSl Zeitang verneemt thans van goed onderrichte zgde dat de grooie mogendheden binnen de eerstvolgende dagen gemeenschappelijk de stappen tullen doen welke eene nadrukkelijke berhalibg van hel ontwageningsvoorstel aan de Balkan atateu ten doel hebben De toetreding der Fransobe regeeting is echter tol dusver nog niet ingekomen Hel hernieuwde voorstel zal ditmaal niet geschieden in den vqrm van eene onder de kabinetten zelve raatgeslelde nota welke door de veriegeowoardiger bg die Staten zal overhandigd worden Zoovel te Athene als te Belgrado en Sofia zullen de vertegenwoordigers zelven zich onderling verslaan naar den maatstaf der instructiën hunner regeeringen over ds wgze waarop hunne voorstellingen moeten geschieden Griekenland sohgnt Servië s voorbeeld niet te volgen De Grieksohe regeering wil tot oorlog met Turkge overgaan ondanka de dreigementen der mogendheden inzonderheid van Engeland De Frausche Kamer van Afgevaardigden heeft naar aanleiding der beteugeling van anti republikeiusohe demonstraties eene moti van orde aangenomen waarin zg verklaart de houding der Begeering goed te keureu Deze motie moet strekken om den slecfalen indruk weg te nemen door de argentverklaring van hel voorstel Roobefort over de amnestie op het kabinet vrroorzaakt De rechterzgde nam eehter aan de stemming geen deel De ministerraad heeft besloten om zich ondanks de geleden nederlaag tegen Rooheforls amiieatie voorstel te blgven verzetten De bladen der opportunisten zgn zeer vertoornd op de radicalen die ondanka het verlangen der regeering hel ontwerp hel eerst aan de orde brachten Hiervoor stemden 261 leden eu wel 168 conservatieven en 3 3 radicalen terwijl 245 republikeinen en 3 conservatieven de regeering steunden Builen stemming bleven 39 republikeinen en 10 oonservatieven eu 14 leden waren met verlof afwezig Rocheforis voorstel luidt aldus volledige amnestie wordt verleeiiil aan Hen die veroordeeld zgn wegens politieke inisdrgven of overtredingen welke daarmede in verband staan wegens beleedigingeu door geschriften woordeu of in bgeenkomsteu en vooral wegens overlEHirngen bg de verkiezingen begaan Eveneens wordt kwijtschelding van straf verleend aan de Arabiere1i i ie veroordeeld zgu wegens de opstanden in 1866 1871 en 1S80 De nalionaal liberalen zullen in den Pruisischen Landdag in overleg met de conservatieven een voorstel indienen waarbij de vergadering haar ingenomenheid betuigt met de plannen der Begeeriug tot leraterklng van het Duilsehe element in de Poolsohe provincies In den Landdag is de verhouding RECLAME Het Beste en Ooedkoopste Middel Den Heere B BgANDT Zurieh WelEdele Heer I Ik heb een doosje van Uwe Zwitsersohe Pillen gebruik voor bloedluivering en kan verklaren dat de ontelfKre puisten en zweerljes op mgn gelaal door gebrek aau bloedzoivering ontstaan na het gebruik van één doosje totaal verdwenen zijn Hoogaahtand ÜEd Dw Dienaar L VAN DEB HEIJDEN Nykerk Verkrijgbaar bg J M H ZELDENEIJK apotheker te Gouda Oidangs atierf te Odessa een ryk en weldadig rentenier Orioute Skvinic hij liet geen erfgenamen na maar vermaakte aVn zijn twee bedienden belangrijke legaten eu liet overigens ign geheele vermogen na aan den vaderlandlohen schrgver die zijn des erflaters geheele teve n in een nationaal tooiieelspel zou schetsen Drie vrienden heeft hij als jury aangewezen in den prgskamp De stukken moeten voor l Sept 1886 zijn ingeleverd opdat hel atuk op dtn eersten jaardag vau zgn overlgdcn te Scio zijn geboortestad kunne worden opgevoerd waarvoor de theaterdirecteur 5000 francs zal ontvangen Neellje een buitenmeid was in de stad koraen dienen en paste bgzender goed op zoodat mevrouw haar eens yilde verrassen Ze was nog nooit naar de oomedie geweest mevrouw gaf haar dus een entréebiijfl voor t parterre en liet hsar naar den schouwburg gaan De goede deerne wss overgelukkig Eeii half unr daarna komt ze o pgetogeu terug Alweer te huis vraag mevrouw verbaasd i mevrouw eu t was prachtig Nou hé I Die mooie schilderijen op dat groote papier met aldie engeltjes En dan die hüerlgke muziek l En waarom zijl ge dKn niet langer gebleven Neellje Och mevrouw toen de muziek uil was en de sohilderg weggenomen werd kwamen er twee juffrouwen en die gingen zamen over haar vrijers pralen Nou ziet u ik dacht dat gaat me nou in t geheel niet aan en toen ben ik manr weer naar huis gegaan Toen Axel Paulsen eenige dagen geleden als zijn meeniug had te kennen gegeven dat glazen onderstellen oneindig méér dan de gewone ijzeren voor schaatsen voldeden en hij daarmede met hel oog op hel vlugger rijden een proef had genomen toen konden de liefhebbers het praotische van die proefneming maar niet begrijpen Toch kon de heer Frans Jonkers te Breda KÏjn nieuwsgierigheid niet bedwingen en alras werden uaur AeN Bred en Oosierh Crt mededeelt door hem zij het dan ook met gebrekkige hulpmiddelen een paar zulke glazen schaatsen samengesteld die in tegenwoordigheid van getuigen proifondervindelijk hebben beweten dat het deukbjeld van Paulsen alleszins uitvoerbaar en dal de glas inilustrie weldra een belangrgke ndeining door het gsvermaak zal vinden Zgu wij ij argerluke Stand GEBOREN t 22 Jan Mirinai ooders J ds Jong ea S M viB der Draag Maria oaders J Loarier en N Lokum 28 Teouii onden 1 Terloaw en G via f ijli Johaniis Coroclis oaders H Zaalvoort eo A Happel S4 Johsnas Eliubeth ouders J J Liaders en V Zwanenburg Cornells Alberts ouders J Al hei ur en C Hellemia 25 JohaiiDa HeadriDa ouders H Mears ea J Borgers Alberdioa ouders W van Viiet en £ J van der Pool OVERLEDEN 22 Jan C erootendorst 2 j 4 m 23 A N Vredtnburg 2 m G Ureukman 67 j A Vermeuleu huisvr van G P Hogeuboom 74 j 24 C Zandgk 2 j 5 m L van Gent 3 m APVERTENTIÊN Voor de vele bewjjzen van deelneming ondervonden bij het overljjden van onzen geliefden Echtgenoot en Bebuwdvader betuigen hartelijken dank Wed C A VAN GASTEL Enoors CoRN TAN LEEUWEN 26 Jan 1886 wy onzen Gouda DOü üiN met ZAAD 2 5 a 40 cent met aanwijzing van het gebraik tot een kwijnende dood voor Ratten en Muizen voor de slakken 20 a 35 et bij J DE JONG Az Zuiveraar van Gebouwen enz Kuijierstraat K 227 GoudA kerkgeschiedeoia Sr is in dit jwr leide hij een groot erk tot slanü gebrtoht ei is waar niet tonder ittyd eo mocielgkheden maar toch met een goeden aitalax Het olk der Transvaal heeft jaren land op ereldigk gebied steeüt in hevigen Btrgd tegen machtige vjjanden te worstelen cehad en altoos wanneer het een gemeensohappelgk belang en Je dierbare vrijheid gold de handen ineengealageu eo getamenlijk de vgauden gekeerd Toen de bange dagen voorhg waren werd de ensoh geopperd dat meu ook op geestelijk gebied Tereenigd loa agn en hiertoe erden al spoedig stappen gedaan Wel ia waar beeft het 3 jaren geduurd alvorens deee vereeniging tot stand kon komen maar toch ia dit un gebeurd Vóór dien l jd werden door de twee kerkgenootschappen de krachten verbrokkeld maar nu is ieder dorp vau een gevestigden leeraar voonieu eu hebben de dialricten ook hun behoorlgke bediening vnu het Etangelie In 1882 werd de eerste vergadering gehouden vau de Gereformeerde eo de Hervormde Kerk waar het voorstel gedaan werd om tioh bg elkander te voegen en elkander de broederband te reiken en toen men opstond om elkander de hand te reiken werd er getegd Geloof hoop en liefde maar vooral de liefde lij onze lenze Met het oog daarop ontwikkelde de spreker dat er eenheid in hel noodiakelgke moest tijn en vrgheid in het aoodiakelgkei waarna hg herinnerde aan het onverdraagiarae in kleine niettbeteekenende vormen waarvan hg eenige gebeurieuissen uit ign loopbaan aanhaalde on len slotte op te wekken lot beIraobling van in eu boven alles de liefde Vervolgens werd overgegaan tot de behandeling van een ootwerp kerkreglement eni iV R Cl In den strgd om het meesterschap in het schaakapal die reeds geronnen tgd te Mew Yark tusacb B Zuckertort en Steinitt wordt gestreden is Steiailt niet gelukkig Hg won de eerste partij auar heeft nu reeds vier partgeo verloren Vooral de vierde partg maakte grooten indruk op de vele schaakspelers die den groolen strijd bgwoondeu Zuckertort speelde buiiengewoou snel eu zeker lerwgl Steinitt zich bij eiken zet lang bedacht en nooit zeker aoheeu te zgn wat hg cigenigk moest doen Zeer dikwgis had hg hel maximum vau den t il dat voor eiken tet is bepaald noodig voordat hg wist wat hg doen moest Zoo deed Zuckertort zeven tetten in een half nur terwgl Sieiniu daarvoor een uni noodig had Zuckeriort maakte van den tijd dien zgn legenalauder noodig hud om te vrikken en te wegen gebruik om de kamer door te wandelen Toen men hem vroeg of hg nin den stand van het spel onthield antwoordde lig Neen ik onthoud het niet en begin als ik weer voor het bord terugkeer geheel opnieuw Uit is de eenige manier om goed te aohaken Men moet zgne heraens zooveel raogeIgk sparen en zich niet met bet spel bemoeien wanneer de tegenpartg bezig is Steinitihad echter geen enkel oogenblik verpooting want nauwelijks had hij na lang beraad een zet gedaan of bgna onmiddelijk werd deze door Zuckeriort beantwoord Mackenzie de grootste schaakspeler te NewYork die hel spel bgwoonde verklaarde dal Zuckertort raeeaterlijlc sp elde Van het begin tot het eind gaf bg sgne tegenpartg niet de minste kana De vijfde pang werd eveneens door Steinitz verloren Zuckertort bood een koniugin gambit aan maar Steinitz weigerde en moest met den twee eudertigsteu iet het spel opgeven De partgen welke Ie New Tork moeten gespeeldworden zgu uu gedaan De beide beroemde spelers trekken van stad lot stad Aan de beurt is nu St Louis waar den 2D ilunuari de strgd zal worden voortgezet Toen ijf en deriig Jreu geleden de Ntgerhut verscheen zeide de uil Cever l uhri wanneer men nit de couranten alle akeligheden knipt die door dronkeniohap worden teweeggebracht dau zou mereen soortgelgken ruman uil Jiet drankmisbruik kunnen putten als Beecher Stowe er een ontleende aan de slavernij Het jongste nomraer van de TMivriend pleit voor die bewering Ër worden een aantal voorvallen vermeld die in den loop van één eiikd jaar hebben plaats gehad Zij worden in rubrieken gebracht Ërn van deze rubrieken bevat de opgave van ben die door dronkenschap gestorren zjjy eu Itts zoodanig worden 152 personen vermeld waarvan inwenitig verbrand of gestikt zijn 35 verdronken S3 gevallen met doodelijk gevolg 3 doodgevruren 3 verbrand 2 overreden 10 zichzelven of anderen gedood 28 enz Ëenige feiten worden aldns geresumeerd Ëeu kastelein voorzien met flesch en gUs en rondom hem 16 jongena en meisjes door het gs getak doch gered Een itrouken aanspreker of Igkbezorger op het ijs goed ingelicht zegt het blad dan heeft de heer Jonkera enkele types van onderstellen naar een glasfabriek gezonden waar zg op aanwgzing van den ontwerper zullen worden gegoten Opmerkelgk is het dat het zeer tgdroovende slijpen en modelleeren van hel glas zoowel als de overige deelen der proefsohaalsen door den heer Jonkers zelven zijn verricht waartoe hg natuurlijk nooit eenige opleiding heeft genoten In de schaataenrgderswereld eo den daarbg betrokken handel kan dit daarom zeer wel mogelgk spoedig eenige evolutie brengen Het kleine stadje Birkenhead dat door de rivier de Mersey van Liverpool gescheiden wordt was Woensdag het Echottwtooneel van eene belangrijke gebeurtenis De prins van Wales vergezeld door igoe zonen Albert Victor en George wijdde er toch de tunnel in die onder de rivier is aangelegd met het doel om niet enkel de beide steden met elkander te verbinden manr ook om meer directe gemeenschap tnsschen de graafschappen Cheshire en Lansaskire tot stand te brengen en het vervoer van koopmansgoedereu en reizigers te vergemakkelijken De tunnel is twaalfhonderd meters lang de bouw ervan duurde vijf jaar en de kosten bedroegen 1 28U 00Q pond sterling Meu kan dat werk natuurlijk niet vergelijken bg Gothard Monl Cenis en Arlbergtunnels manr toch mag het een renzenwerk worden genoemd dat veel zal bijdragen tol de ontwikkeling van Liverpool s voorspoed en van een groot deel van het esten van Engeland Des te meer was de prins van Wales de aangewezen persoon om bij de opening een boofiiiol Ie vervullen daar hg door bgiondere banden aan bet graafschap Cheshire verbonden is aangezien hg behalve zijn titel van prins van Wales ook nog dien van hertog van Chester voert De toekoinsiige erfgenaam van den troon spoorde in een extra trein door de tunnel en de trein stopte telkens om den prins gelegenheid te geven de werken op te nemen Aan beide oevers werd de kroonprins met geestdrift door de bevolking begroet die feestgewaad had aangetrokken eu de woningen versierd om de groote gebeurtenissen behoorlijk Ie vieren In bet vervolg zullen de spoortreinen door de tunnel loopen men is zoozeer overtuigd dat de nieuwe weg onder het water groote voordeelen zal afwerpen dat er re ls sprake van is een tweede tunnel te maken om te knnaen dienen toodra het zal blijken dat de eerste tunnel alleen niet meer aaii de behoefie kan voldoen Uit Iudi £ werd iu bel najaar van 1885 het volgende geschreven Evenwel was de hoofdoorzaak van uw schrijven er ook eene reden toe en dal ik u een troosteloos antwoord zenden moet is zeker ook wel eene oorzaak tot vertraging want letterlijk weet ik voor uwen zoon niet hoegenaamd Alle pogingen om hem geplaatst Ie krijgen zgn mislukt en uit één mond klonk bet Laat hem in Godsnaam in Holland blijven Zóó ellendig kan t daar niet zijn nis hier Bekwame lui bekend met land èn volk èn werk leven hier in de Kampong te midden en op de wijze der minste Javanen in angst waarvan te heden en morgen leven zullen Ofschoon ik over hel algemeen welwillendheid genoeg ondervind in mgne pogingen om jongelui te plaatsen tegenwoordig is er niets aau te doen Bg de sporen ja bij alle takken van dienst ia de lijst van sollicitanten overgroot en bg particulieren worden bijna iedere maand de employe s beknibbeld in hunne inkomsten en nog liever ontslagen Ik ben natuurlijk niet in slaat de toestanden van het moederland te vergelijken met die van hier maar van de laatsjte weet ik nooveel dat ik onherroepelijk ieder moet afraden hier te komen om eene betrekking te zoeken want hij zal ze niet vinden ja er zijn voorbeelden genoeg van noodlottiuen afloop Hoezeer het mij spijt want ik tJU u o zoo gaarne hierin ten dienste staan moet ik u in emoede afraden eenige de minste démaroh iu dien zin Ie doen en gelden die u zeker me moeite zoudt bijeenbrengen te verknoeien De toestand is hier hopeloos en wanneer zal er verandering komen Op de landelijke ondernemingen is de ellende nog het grootst In Solo vaar ik vgf jaren geweest ben worden vele kolfilanden verlaten als geen toekomst meer aanbiedende Er zijn er waar administrateurs en opzichters reeds driemaal hun iractetnent hebben zien verminderen dat voor sommigen reeds tot 1 3 gedaald is Bij tientallen loopen jongelui rond en leeg die gaarne oor 30 zouden dienen rij teren op den zak van gelukkige vrienden of familie Het toenemend verkeer in de Eussische gedeelten van Midden Azie spreekt meer dan eenig ander feit ten gunste van den invloed dien de nieuwe orde van uken op de zeden en gewoonten der on derworpen stammen gehsd heeft Nog is het geen 26 jaren geleden dat U Vambèry de iChaoaten van MiddeoAzie in de vermomming ran eenen derwiscb met dagelgks wederkeerend levensgevaar doorgetrokken is en reeds nu worden dezelfde streken jaar op jaar door reizigers van bgna elke naiionalileil doorkruist De voornitgaug der beschaving springt vooral in het oog in de berichten van die reizigers die de bedoelde streken eerst onmiddelgk na de in beziinemiüg door de Russen en daarna een tien of vgfiiental jaren later bezocht hebbeu In dit geval verkeert H Moser De bewondering van dezen reiziger in zijn werk J traeen l Jtit centrale Pargs 1886 voor het streven der Russen om deze uitgestrekte lauden voor de Europeesobe beschaving te openen heeft te meer beteekenis als men in aanDerking neemt dat Moser bg zgne eerste reizen in 1 68 en 1869 zeer over da tegenwerking der Rnasiscfae overheden te klagen bad De indrukken die kg op zgne laatale reis in 1888 84 verkregen heeft komen over t algemeen met die vau den Sngelsofaen predikant Lansdel overeen Van groot belang is zgne beschrgving van Boekhara en van de veranderingen die hel Russische bestuur in dit Kbanaat gebracht heeft des te meer omdat Moser in 1869 een der eerste Europeanen was die eeaigen tgd in de hoofdstad verblijf gehouden hebben Om dezelfde reden hebben ook zgne besobonwingen over bet gebied der Turkmenen groote waarde Ook de etbnologisohe mededeelingen waarin Moser een uitstekend opmcrker van de eigenaardigheden van het volksleven toont te zijn maken zijne reisbeschrijviug zeer belangrgk De koopman Gamille Monohot die zich dezer dagen op klaarlichten dng halverwejie op den straatweg tusschen de stadjes Chateau Salina en Delme bevond bemerkte eensklaps dat eene wolvin zgn hond die achter zgn rgluig aanliep vervolgde en ten slotte aanviel De bond weerde ziob dapper lerwgl de wolvin bg een lelegraafpasi post vatte en zelfs niet vluchtte toen Mouchot haar door een revplverscbot aan den schouder verwondde De man moest liet bg een schot laten omdat hg vrreads zgn bond te inllen raken die op geweldige wijze met hel roofdier aan het vechten was hij sprong daarom snel van ign rgtnig greep een atnk boot en sloeg daarmede op de wolvin los Jummer genoeg werden de paarden schuw en de man moest zgn prooi Utea varen en traohien zgn paarden tot slaan te brengen hetgeen hem niet dan met zeer veel moeite gelukte De wolriu rukte zich los en vluchtte huilende en een bloedspoor nalatende naar hst naburige bosoh Twee wegarbeiders die op de zaak afkwamen vervolgden het dier in het bosch maar het mocht hou uiet gelnkken hel niresler te worden De bond as er met een beet aan ign kop afgekomen t geen hg voor een groot deel aau sgn hslsband met gieren pennen te danken had Voor eenigen tyd is door de Ilaliaansche regeering een commissie benoemd aan welke de taak was opgedragen een ondcrioek in t werk te stellen naar den toestand van den landbouw daar te lande Een dsr bekwaamste leden van den Italiaanschen senaal tevens lid dier oogsmissie de heer Viellesohi beeft deswege verslag nitgebraohl en daaruit blgkt dat in geen land van Enropa de kleine landbouwer althans in vele provinciëu van den Italisansehen Staat roozeer door woekeraars wordt uitgemergeld als daar het gevat is Er beslaaa w l is waar kredietbanken in het land die over groote kapitalen kannen beschikken maar b g die instellingen kan dr kleine landbouwer geen hulp erlangen hij moet tich elders beenwendeu tot dal einde en Jat wil zeggen dat hg in hundeo moest vallen van woekeraars Voorbeelden daarvan worden in menigte aangehaald Zoo leest men in dit verslag dat in de gemeente Citterna provincie Veiletri de kleine landbouwers geen geldttgke hulp kunnen erlangen tegen minder dan 40 ü 5U percent en met dit eene voorbeeld kan worden volslaan om den algemeenen toestand te schetsen van den kleinen landbouwer die geen kapitaal hoegenaamd bezit Er zgn echter streken waar de toestand nog ongelukkiger is waar een groot gedeelte au het bouwland braak bigft liggen nithoofde nog hooger woekerwinst wordt geëisoht Aan bet einde van dit verslag wordt met klem van redenen de noodzakelijkheid aangetoond om hierin zoo spoedig mogelgk de lingeiide verbeteriut m aan te brengen en dien knnklt der maalsdhappg den woeker te besirgdeo waartoe de vereiaohte voorstellen uiet onibreken Bakker heenen Dr DornWülh sohrgfi over deze n 8t onder bakkers voorkomende misvorming het Olgende