Goudsche Courant, woensdag 27 januari 1886

1886 Vrijdag 29 Januari N 3345 GOUDSCHE COURANT NteuwH en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA 28 Januari 1886 Donderdag 4 Februari e k heeft de derde aboDnemenIsiooneelfooistellIng plaats in Om Genoegen De Kon Vereeniging Het Nederlaadsck Tooneel tal dan opvoeren Pauas tooneelspel in 5 bedr waarin o a optreden de heer Louis Bouwmeeaier en mevr Freokel Bouwmeeater benevena de damn Chr Stoeti Marie Lo jé Sla jters Boa Welman en Kiehl benevens de heeren Spoor vau tjohaonhoveu Cloui ScliaUe Meijnadier Schwab enz De onderofficieri toonerlvereeniging Thalia opgeriobt den 28 Dcoember 1885 onder beicbermbeer ohap van den WelEd Geatr heer J H v d Hegge Zgnen heeft bet voornemeu in bet laatst der volgende maand bij genoegzame deelneming eene tooneeluitvoeriog te geven in de Sociëteit Ous Genoegen waarvan de opbrennat leu goede lal komeu aan de minder gepenaioneerde onderolSeieren eu minderen van bet Nederlaudsche Leger Door de Rotierdamaobe Arr Rechtbank werd Dinsdag de ISjarige D T wonende te Gouda van de haar teu laste gelegde bedriegelijke oplichting vrggeaprokeu omdat de rechtbank oordeelde i dat zg zonder oordeel des ovderscheids had ge handeld De rechtbank gelastte echter hare plaat ing ia een verbê erbnia tol 18 Augattos 189U SCHAAK èoB ESPONDËNTIE Utrecht lï Gouda Zmir 1 e2 b4 e7 5 2 rgi f r pb8 c6 Efl o Bf8 e5 bï b4 Ec6 X M 6 o2 qS Bb4 o6 d2 d eS X d4 0 0 d7 d6 o3 X d4 Kc5 b6 dl d6 Po6 a5 Rol b2 Pg8 e7 Bc4 dS o o 12Pbl cS Pe7 g 18 Po3 e2 7 c5 Ddl d2 f7 f6 Kgl hl Ro d7 Tal ol a7 a6 PfS el Rd7 b5 f2 f4 o5 c4 19 RdS bl De lotieg voor de Naliooale Militie lichting 1886 voor de gemeenten Cappelle a d IJsel Waddinxveen Nieuwerkerk a d IJiel Bleiswgk Moeroapelle en ZevenbuizeD zal plaats babben in laatst genoemde gemeente op Zaterdag 27 Februari a a s morgens 9 uur Eenige jonge dames te Oudewater hielden Woensdag namiddag uitdeeling van dnderkleedingstukken door hen telven vervaardigd Een vgftigtal knapen en meisjes uit den behoeftigen stand waren daarmede gebaat Een traktatie op melk en krentebrood verhoogde de pret der kleiiuD Ons werd toegezonden hel verslag van den toestand van het Zieken en Weduwenfonds Providentia te Gouda over bet 11de boekj aar 1884 85 Namens het Bestuur wordt daarin door den aeoret boekhouder den eer J Th Imholz o a het volgende gezegd Mag bet Bestuur zich verbergen in den steun k en medewerking onzer voornaamste ingezetenen eo met genoegen melding maken dat ook de leden meer n meer het doel en streven der Vereeniging begrijpen en bevorderen van alle iedsn kan dit helaas I niet worden geconstateerd niettegenstaande wg toch op voo uilgnng daarin mogen wgzen eu het zou ook al te dwaas tgn te verlangen dat SS6 personen van verschillende richtingen ijAver Openbare VrUwllllge Verkooping 1 om contant geld op DINSDAG den 23 FEBRUARI 1886 en zoo noodig den volgenden dag des voormiddags ten 9 UUT aan het sterfhuis van den Heer F A VAN LANGK J Jz aan den Bleekerssingel R V 203 te Gouda van een zeer netten goed onderhouden JNBOISDEL waaronder BGNÜEOR DE JOUR CANAPÉ St FA Mahoniehouten en andere TAFELS KASTEN LEDIKANTEN STOELEN SPIEGELS SCHILDERIJEN GRAVUREN in lijsten PENDULES met coupes en candelahres LAMPEN LICHTKROON EN een ORGEL KACHELS en toebehooren een BRANDKAST LINNENPERS BEDDEN en toebehooren MATRASSEN VL0ERKLEEDEN en ZEILEN KARPETTEN en LOOPBRS divers CRISTAL j PüRCELEIN VERLAKT KOPER TIN BLIK en AARDEWERK Zilveren LEPELS 1 VORKEN MESSEN enz een partij BOEKEN een BADKUIP eenige KIPPEN DUIVEN DUIVENTILLEN een TENTWAGEN enz Te bezichtigen ZONDAG 21 FEBRUARI 1886 van des middags 12 tot 2 uur mitsdaartoe ten sterlhuize belet vragende en denvolgenden dag MAANDAG van 12 lot 4 uur zonder voorafgaand verlof I Nadere informatiën zgn te bekomen ten kantore van den Notaria G J SPRUIJT te Ouderkerk a d JJeael H PAUL J 1 Clviel Ingeaieur en Architect Zevenhuizen 0 90 ƒ 1 1 20 en 2 per Flesch Wed C van OME Rlêi weg no 2 Op een goeden stand wordt tegen primo MAART te Gouda verlangd een ruime ZIT en SLAAPKAMER geen ALCOÜF Brieven met opgaaf van prijs franco onder No 1249 aan het Bureau dezer Courant Te KOOP te Deventer eene ip volle werking zynde TOUW8LA6BR1J met een handel in TOUW en aanverwante artikelen Informatiën bij Mr W A COST BUDDE I te Deventer Te Oouda wordt tegen MEI a s te HUUR gevraAgd voor een klein gezin een klein S TT I S of ruim BOVENHUIS niet geheel nieuw voorzien van Waterleiding Brieven worden franco ingewacht met opgave van hnufpr s onder Letter R Nijmegen Houtstraat No 7 Een VROUW vraagt NATTE of DROOGE WASSCHEN aan huis is ook genegen om als WERKSTER te gaan Adres franco brieven onder het motto Wasch bö den Boekhandelaal A BRINKMAN alhier De Groote Voorjaars Opruiming begint a s MAAIVDAG Alle GOEDEREN worden dan a contant tegfen aanzienlijk verminderde prijzen OPGËRUllllD SCHEER ZOOK GENEESKUNDIG AANBEVOLEN UITMUNTEND xMIDDEL tegen ong esteklheden van de Long en de Hals TERING ASTHMA Aandoening vau den Keelknobbel Verrassende resultaten De brochure hierover wordt gratis verzondeu Een pakje 1 20 Mark 75 ets Alleen echt te verkregen b 3lNNEN EN puiTENLANDSCHE SoEKHANDEL 1 WOLFFSRY Berlijn N Welssenburgerstrasse 79 Lange Tiendeweg B 60 GOUDA Lange Ttendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJDSCHBIFTEN worden binnen den kortst mogelyken tijd geleverd BOEK EN STEEPEUEWEEK tegen zeer billyken prijs Nette Bewerking Spoedige Aflevering Heeft mede voorhanden alle soorten van 4 ök0mö 0 i0eöko0pc Ülugtifk A ID V 3B R O EJ 3 r O I E 2iT l in alle BINNEN en BüITENLANDSCHE COURANTEN worden dadeljjk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Spoedig gevraagd een fatsoenljjke of een flinke DAOMEID P ü Adres franco brieven onder No 124S aan het Bureau dezer Courant deu ouaangenuinen reuk weldra doet verdwijnen Den MondspoeliuK is insgelijks een uitmuntend middel om Ie gortfelen indien ó4 keel ia aangedaan bevordert het landen krijgen by kleine kinderen dient voorbehoedmiddel tegen diphihteniis keelziekte en is oiionibeer ijlLbiü hel gebruik a minerale wateren In aessoheu van ƒ I 7B ƒ 1 20 en 0 60 Poeder i ƒ o o Dr POPP S Pasta in Doozen è ƒ 1 25 Pasta aromalnohe waarvan hei Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet Prijs 8ö cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda bij J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 aa gebruik de tundeu sohitierend it TA Nil I KkUlM Plombeersel om zeir bolle landeu of kienen ie plorabeeren per élui 2 60 Oedureade 40 jaren beproefd K K uitsl Gepriv eo eerite Amerik en Eü gepnteiiteeru POPP S medio KrUideazeep liet voortreffelijkste ïoiletmiddellegen vlekken uitslag lever vlekken en zomersproeien tot bevorileriiig eu behoud fan eene zuivere en blanke huid legen mede eters huidworm onreine huiil en pukkels a ƒ 0 35 Het gec erie pabliei wordt verzocht uitdruk kelyk te verlangen geneesmiddelen va den K K Hoftandart POPP en geen andere alt eehj te heschouwen dan die met zijn fabriekmerk zyn gestempeld Verscheiden vertalschers en verkoopers in Nederland werden onlangs bj rechterlijk vonnis tot belangrijke I geldboeten veroordeeld Tand en ponjispoelingf vau Dr J G POPP K Hof Tnn lari9 vhi Z M den Keker lan Ouslenrijk te h eexe is hel oortreffolijkate middel teflen rhnmnüsclie Tniii pijn bij oulsteking zwellen en zweertn vijn liet tand leisch het lost den aanwezigen tandsteen op en toot komt de nieuwe vorming daarvan maakl losslaande landen wfder vast door versterking van hel tandvUeseh dal hel van alle achadelgke sloffen remist lïvH fl den mond een aungenawrn fnesclien geur ler Wt ivkescu I Depots vau alli eu eohie Analhérin ireparaten bevinden zich te l Gouda bij J H C Ilninok winkelier op d Hoogstraat A 123 Ie Koturdam by F E van Santen Kolff te s llage bij J L F Snabilié apoht te Delft bi A J van Hijn j te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden by K Noorilijk j te Amsterdam bij F van Wjudheim Co H H lo h Oo apotheek te UTrchl bij G H N Van Spanje irirm Lobcy Porton Droogiste Snelpersdruk van A Bi kuan te Gouda V UMh schillende omstandigheden rerkeereude wier belangen zoo hemelsbreed verschilho o uiieenloopen en waarvan de maatschappelijke betrekkingen waarin elk IS geplaatst tan iet ééne uiterste tot hetandere loopen wanneer al die personen met dezelfde belangstelling de belangen dar Vereeniging behartigden De omalandigheden breugea dan ook n eerraalen mede dat peraotien hoe goed ook gezind tegenover de Vereeniging die personan van hun goede bedoelingen voor de Vereeniging worden beroofd en plaats ie doen maken voor onedele bedoelingen welke alsdan als van lelf worden gevolgd door onedele handelingen welke bij ontdekking door bet Beslanr moeten worden gestraft en dit meermalen groote onoangenaamhedea voor bun veroorzaken die zy liever geweoseht hadden niet Ie moeten ondervinden doch trr handhaving van het reglement verplicht zijn te straffen eo lun medelgden voor het recht te doen wijken galgk dit by de reohterlgke macht eveneens meermalen voorkomt en hoé hard dit ook valle het mede yde mag ooi bij ont niet zegevieren over hel recht Een klein voorbeeld tot epheldering M H I wil ik daarvan even aanhalen Verplaatsen wij ous eveo in het gezin vao èen werkman met vrouw en kinderen waarvan da man feeds den geheelen zomer heeft getobt meizq n werk nl dat hjj on en dan 4 eens een week zonder ia geweest Daar nadert ou de winter en door den druk der tijden kan de maa geen werk vinden en is met zgn gezin geheel broodeloos Niet gewoon om zonder werken en bgna geheel zonder voedsel voortteleven wordt de man gesteund door de plagiSn welke de armoede als van zelf medebrengt ziek Geneeskundige hulp wordt hem omdat by zander inkomsten is kosteloos van wege de gemeente verstrekt tgn ziekenbewija voor de Vereeniging waarvan bij lid is wordt door den ueDeeiheer ondeReckend en hg heeft voor hem en tgn getin lioh een wekeIgksch inkomen van 5 verzekerd eu ia althans roorloopig daarmede geholpen en ign getin voor totale ondergang behoed Wie M H lou het ciet hard vallen in lulk een toestand die helaas maar al te vaak wordt aangetroffen een wet of reglemefit in al zgn gestrengheid te moeten toepassen Zou dit lelfs niet een overdreven ijver van het Bestuur te noemen zgn En toch M U moet het fiesinur maar al te nauwkeurig waken voor misbruiken welke uit zoodanige odrzaken voorlsproiten hetgeen ik U met een paar voorbeelden uit de ervaring in dit boekjaar opgedaan wensch aan te tooneu Een man geheel kinderloos geraakte in den afgeloopen winter tonder werk Kort daarop gevoelt hg tich ORwei de Stadsgeneeshcer wordt ontboden scbrg ft hem geneetmiddelen voor teekeot tg4 ziekeubewijs af hetgeen wordt ingeleverd en zijn uitkeering van ƒ 5 per week is verzekerd Zgn ziekte is echter van dien aard dat hij zelf de geneesmiddelen aan de Aiadsapotheek haalt en komt het hem dua ook niet kwaad voor langzamerhand zoo na eo dan eens te gaan wandelen tot dot hij eindelijk bjjua den geheelen dag op de slsaat doorbrengt Dit verwekte argwaan bg een der leden die het Bestuur daarop atlen maakte te meer daar de man des winters altijd enkele weken zander werk is en wat bleek nu bg onderzoek dat de man al reeds 4 weken tonder geneeskundige hulp of geneesmiddelen en goed gezond was Alleen wanneer een der Commissarissen hem bezocht nam hij een lepel medicijnen in uit een apothekerifleschje dat aan het gewone reepje kenbaar was Wie zal bet in zulk een geval het Bestuur euvel duiden dat die persoon werd geroieerd p Na een ander voorbeeld van misleiding van het Bestuur te hebben aane ehaald zullen wg liever dergelijke gevallen voorbijgaan en ons met de verdere mededeelingen onledig honden Een ook zouder werk zijnd persoon flinlc en gezond krggt leudepgn De aaieesheer wordt ontboden en door den quasi leider misleid doordien zijn j gn onzichtbaar is schrijft deu patient geneesmiddelen voor welke door hem getrouw warden verloohd aai ieder die hem een bezoek brengt Na enkele weken aan die leadepgu F te hebben ge eden komt er werk voor hem De pgn is niet alleen verdwenen maar hg levert telf in keonelijkes staat zijn bewg a in dat hij hersteld is laat vervolgens den Bode te vergeefs om betaling zg oer contributie loopen en na 8 wekeu contributieachnld bedankt hij Is het dan wonder dat het Bestuar dat toch geroepen is om de belangen der leden te behartigen niet altg d met medelgden vervuld is Kan aangaande deu gezoadheidsioestand der leden betrekkelijk gunstiger wo den geadviseerd dan het vorige jaar doordien dit jaar aan 83 leden f 1096 80 is uitgekeerd legen ƒ 1253 80 in het vorige jaar dna 157 minder aangaande de sterfie heeft de Vereeniging in de 11 jaren van baar bestaan nog neoit zulk een jaar doorleefd Het 3e boekjaar teekende tot op heden het grootste sterftecijfer aan en bedroeg slechts 4 terwgl uit den staat der Uitgaven U tal blijken dal bet sterftecijfer in het afgeloopen jaar tot 10 is geklommen waarvan 2 ongehuwde leden doch de ailkeering aan 8 weduwen is gedaan Ook het sterftecijfer d r Donateurs bereikte het afgeloopen jaar eene tot nog toe niet gekende hoogte en moest de Vereeniging 8 barer begODstigert door den dood zien ontvallen Hopen wg dat hunne plaatsen in de rij der weldoeuers dit jaar door anderen tullen worden ingenomen STAAT van Ontvang eu Uitgaaf gs4 ende het 11de boekjaar liSi SST ONTVANGSTEN Contributie van 16 667 geh leden a 13 Ct ƒ 2153 71 1 987 ongeh il 219 67 Bgdragen van UH Douatenrs 164 50 Reglementen van nieuwe leden 4 20 Van 1 lid boveu de 65 j ingevolge Art 5 6 72 ToUle Ontvangsten ƒ 2547 80 Totale Uitgaven 2640 19 Nadeelig soldo Zieken eo Wed fonds ƒ 92 39 DITGAVEN Aan 81 zieken tie de gespecificeerde opgave 1096 80 87 kraamvrouwen 435 8 weduwen elk ƒ 50 400 Bijdrage voor t gebouw 2 ct per lid per w 371 28 Toelagen Secret Boekh en Bode s P lid 185 64 Idem aan den Penoingmeeater 46 41 Restitutie v cootributiesohuld bedankte leden 11 66 Toelagen aan het Bestuur volgens art 36 50 Incasseren der Donatiën met Briefporten 4 Het aankoopen van een Naamlijst der Zieken 1 50 Aan J van Bentnm Zoon drukwerken 37 90 Te zamen 2640 12 EEOAPITÜLATIE Het Kapitaal der Vereeniging bedroeg met bet sluiten van het 10de boekjaar ƒ 1069 38Vi Vermeerderd met het batig saldo van tVereenigingsgeboaw vorig boekjaar 147 81 Vermeerderd met liet batig saldo van t Vereeniging ebonw dit boekjaar 66 62 Te zamen 1273 82 Verminderd met bet nadeelig saldo Zieken en WeduweBfonda 92 39 Bedraagt het kapitaal der Vereeniging met het sluiten van hetUde boekjaar 1181 3 In het Bestuur ontstond dit jaar eene vacature veroorzaakt door het bedanken van het BeslnurslidF A LoBAcH in welke vacature is voorzien doorde verkiezing van C van Wijnöaabdkn m Het ledental was even als vorige jaren aos gedurige wisselingen onderworpen doch bleef stationair Die wisselingen hadden plaats ouder de volgende omstandigheden In den loop van het boekjaar werden 41 nieuwe leden ingeschreven benevens 1 die het vorige jaar de stad bad verlaten en 1 welke uit den militairen aland terugkeerde zoodat het ledental vermeerderde met 43 Daarentegen rerminiierde het ledental met 45 waarvan 18 door bedanken 9 door het verlaten der stad 1 werd opgeroepen voor de Nationale Militie 7 werdeii geroieeerd en 10 overleden er toodat het ledental met 2 verminderde eu met het L