Goudsche Courant, vrijdag 29 januari 1886

I door twee veerkraohlige houten spalken die de ademhaling belemmerden en baar tot rust en kalmte moesten dwingen Dit middel hielp aanvankelyk zyn voorbeeld werd door andere liefhebbende mannen gevolgd eu de grondslagen vau hel korset waren gelegd Langzamerhand onderging het strafwerktuig echter eenige verandering eu daarmede verdween ook langzamerhand de angst der sohooue sekse De vrouwen bloven weerspannig en droegen zelfs bet strafwerktuig der spotieruy ig weiden zoodoende laugzamerband gewend aan haar kuras en beliy uit lust lot tegenapraak of wel later door den drang der mode werd bel korset meer eo meer algemeen en naar den zoo men weet nogal eens afwisselende smaak der dames langzamerhand ver vormd tol jne tegenwoordige gedaante Het kwsm allengs zoowel iu de hoogere standen als in de lagere volkskl lsseo iu eere eu wist zich niettegenstaande al de lasten eu ellende voortvloeiende uit saraendrukkiug der borstkas moeielyke ademhaling belemmerden bloedsomloop stoornis in de spysvertering en verschillende gebreken aan hart longen enz ail hei dragen er korsetten voortvloeiende tot op dit oogenblik te handhaven Zoodoende boeten de mannen en l meest de vrouwen van den tegen woord igen tgd voor eeu barbaarsche straf uit den tya der voorraderen land Groningen Noord Holland en elders langs de kuststreken behoorende van heidenschen oorsprong is De Frauscbe oudheidkundige d Orcei beeft namelijk een ouderscbeideode overeenstemming meenen Ie ontdekken tasscheu die yzers en de diadeemen aan de op het aan Venus gewyde eiland Cyprus opgegraven Venusbeelden gevonden Hg had die overeenstemming alleen ontdekt in de Friesobe kapgzers en io een soortgelijken metalen boofduaud die tot niet lang oog geleden La Tour iu Auvergne gedragen werd Daar schgni de hoofdbedekking wel bepaald met hygiënische bedoelingen iu gebruik te zgn genomen De vrouwen van La Tour bedekten toch het haar met een wit mousselinen matsje daarop werd een zwarte sluier aangebracht die io tal van plooien Tan voren werd opgenomeu en over hel wille mutsje gelegd zoadat er slechts een smal wit strookje van zichtbaar bleef daar ivérd dan het metalen sieraad eerremalice genaamd om heen geschikt de afhangende plooien van deu sluier bedekten ooren en hals waardoor de vrouwen tegen de dikwyis scherpe koude cp de meer dan duizend meter booge bergen voldoende beschut werden Daar te lande is dit hoofdbedeksel voor de mode geweken sedert eenige jaren geheel in onbruik geraakt loodat de eerret malice thans als antiqniieiten getocht worden Men tegt dat de vrouwen haar onderworpenheid aan de eiscbeu der mode duur belalen met den prijs Mtn eeu ander vrouwelyk sieraad namelyk dal zy sedert baar hoofd niel meer zoo goed legen de koude beschut is at heel jong haar tanden verliezen Vermoedelyk heefl bet tooisel ook hier te lande oorspronkelyk le i doel gehad een goed bescbglteude hoofdeu bals bedekking te wezen van daar mag de naam kap wel afkomstig zyn Ho narren Zelb nog in de eerste helft der vorige eeuw vond men aan de boveu zoogenaamde hofnarren die bel voorrecht genoten hunne meeuiug scherlsenderwijs onverholen tegen ieder eu zelfs tegen de hoogst geplaatste personen te mogen uilsprekeu Wel is waar stond de geest van den tyd nog niet op zoo lagen trap dat bet den vor sten vrgstouil zich met de vaak laffe aardigheden dezer lieden te vermakei lerwyl y bet oor sloten voor de klachten hunner onderdanen maar daarenfegen waren deze grappenmakers ook nieu zelden lieden van geest en vernuft die van hun voorrecht gebruik maakten om wanverhoudingen te geeseten en zelfs den vorale i ruwe waarheden te zeggen Wanneer niemand bet waagde den voist aan zyne ondeugden bf aan de onblllijkbeid van de eene of andere wet te berinneren dan lited de hofnar djt onder den scbyn van te scheriseu en wist by dit op treffende wgze te doen dan bleef het niel tonder gevolg Zoo nam eena een hofnar het zoal vat dal boren aan op de voratelyke tafel stond eu teite het aan het ondereinde der tafel Toen men hem vroeg waarom dit geicbieddr gaf hy ten antwoord Om de klachten der onderdanen te stillen die hunne bezwareu inbrengen tegen den boogen prys van hel zout I De vorst voelde den weuk eu de prys van bet zont werd lager gesteld 1 Menige heerscber die omgeven was door slechte raadslieden welke het volk verdrukten hel land uitzogen en ieder eerlyk en rechtschapen man van het hof wisten te verwyderen boorde alleen nog naar de waarheid van zyn hofnar wyl deten alleen bel recht toe kwam openhartig tyn gevoelen uil Ie spreken Toen koning Frans I van Frankrijk tol deu onberaden veldtocht naar Italië besloot eu by de beraadslagingen daarover een menigte vleiers den noverwinnelyken heerscber reeds geluk vrenschleu met de nog te behalen zegepralen en tegelijk een voorslag deden omtrent den weg welken het le er Daar Iialië lOU nemen Aep Brasquet de hofnar Allergeoadigste heer gy zijt van ileobte raadslieden omgeven want zy teggen a allen hoe gy Italië iinnen kunt dringen maar niemaud hoe gy ket aanleggen moet om er weder uit Ie tomen I De aar had gelijk want Frans werd by Pavia gevangen gAiomen De nar ven Keizer Karel V Zatapa waa evensens een geslepen kop Toen de Keizer hem eens docbtig de daimaonroeven had aangezet en daarna lot de hem omringende hovelingen zeide Lel wel op ik zal spoedig vau hem myu portie krygeol atwoordde de nar oogenblikkelyk Niet zoo spoedig als o wel denkt edele heer want ik betaal ben die Irasg tgn in het afdoen banner sobulden ook WO gauw niet De Keizer was niet alleeu aan vele bofbediendeu maar ook aan Zapata eenige maauden bezoldiging schuldig De Keizer lachle eu Zatapa kreeg zgn geld Gelgk men weet was koningin Elisabeth zeer prikkelbaar voor uitdrnkkingen welke doelden op uren el wat dubbelzinnigen levenswandel en joeg diarorn eens baar hofnar weg Na eeuigeu tyd Khonk de koningin hem hare gunst weder eu riep toen zg hem voor de eerste maal weder ouder de oogen kreeg Jfu James zuH gy he nogmaals agen myn gedrag over den hekel te halen De Mr bqvg en aiftwoordde Neen Vwe Majesteit ill Bal nooit weder zóó onbescheiden zyn over dingen preken waarvan heel Lqnden vol is In vele landen ter wereld zijn de reisgelegenhedeu nog met zoo gemakkelyk en comfortable als wy in Kuropa daaraan sedert den aanleg van spoorwegen gewoon zyn geraakt Zoo bestaat bv bet vervoermiddel waarvan ieder die in Labrador een reis moet ondernemen zich bedient uit een slee met honden bespannen Zulk een slee is ongeveer negentig centimeter Dreed en drie tol vier meter lang Di eigenaardigheid van dit voertuig bestaat hierin dal de schaatsen waarop de slee is geplaatst verv adigd zyn u een in de lengte door midden getande walviscbkaak zoo glad gemaakt dal de twee uUmr i P i gelgken en aitmunlend den dienst verrichten die ons door de yaers onder onze schaatsen bewezen wordt j pclteryen bekleed wordt iTi P getrokken dal vyftien lo aobltien meter lang is Vooruit wordt aangespannen een hond van beproefde iolelligenlte voor dftaak weUe bet span te vervollen heefl 1 i K genaamd de andere honden worden achter hem aangespannen roo ver tiii elkander dat zg hun aanvoerder noch elkander den loop binderen De koelsier be I l n K P K vwe V K J eg dien hel zweepgeklap hem aangeeft daarop dan door de andere bonden gevolgd Als Jee winters sneenwsiormen hun hoogtij ieren eu den koetsier hierdoor aiie aitzichi wordt belet en bem ook het onderkennen van den goeden weg zeer bemoeielykt dan laat hy lyn zweep raslen en geeft hy zyn zorg voor de reis jebeel aan den gids bond over die bem byna tonder uiltonderiug tonder eenig betwaar naar de plaats h brengt Als er op tulke winterlocbUn IU Labrador ongelukken zyn gebeurd dan aa dit bgna zonder uitzondering daaraan toe te oliry en dal de koetsier zyn lydelgke houding had laten va e of doordien hy zyn bon leu door eeu brutale bejegening ontstemd bad Baiteolaodsch Overzicht Qriekenland begint bet nu kwaad te krijgen de vloot der groote Mogendheden is op de komst en nu heeft bovendien nog de Porte eeu nota iha de Mogendheden gezonden waarvan het slot luidt dat Oriekenlauil moet demohiliseerrn en anders oorlog krygt En men wil daarby welen dat de Mogendheden Turkye iu dat geval zullen laten begaan Ook de hoop der Grieken op Gladatone is verijdeld want deze efl geseind dat tij het best doeu zich niet langer tegen de eenstemmige Mogendheden te vertellen Algemeen wordt nu waarschynlyk geacht dut Griekenland in t eind nog tal toegeven De Standard bevestigt in een telegram uit Athene de reeds bekende bgzouderhedeu over de krachtige taal door den Engelschen gezant tot deu Grieksohen Minister bg de overhandiging van de nota zyufir Begeeriug gevoerd Volgens eej Grieksob miuisleriëel blad was die taal zelfsJH zoodanigen aard dat feu voorlzettiDg der rffindscbai ir MrJ M Ik bokend dat he ouwelyke bevolking in onze provinciën Fries uHu if ti nnru iiai peu lappelijke betrekkingen I lailea nn het boekjaar bedroeg 3 6 tegen 358 in hel Toriiie jaar Van de 43 uitgetreden leden waarvan 10 overleden lieten 17 een ooalribntieachuld achter van ƒ 11 66 namelyk vau 9 der 18 leden die bedankten 3 42 van 3 der 9 welke de etad verlieten ƒ 3 82 en van 6 der 7 geroieerden ƒ 4 42 te amen 11 66 Ten bewiJBe dat ons protest tegen de verdenking dat onte Vrreeiiiging eo iusonder het Bestuur tot de Sooiaal democratisohe partg behoorde by ante meergegoeile ingeieteuen een goeden indruk beeft gemaakt kan orden afgeleid uit het feil dat het aantal Donateurs hetwelk dit jaar met 4 is verminderd met 27 is vermeerderd en daardoor van 65 tot 78 is geklommen Uit Zurich schrijft men aan het BttndM Bij besluit van 9 Juli 1881 is te Genète eene school gesticht voor de wetenschappelijke opleiding van tandmeesters Naar prof Laakowski deter dagen iu eeu vergadering vau de Société d Utililé Publique mededeelde gaat het die school alleszins naar wensch Kodat twijfel aan hare levensvatbaarheid niet langer is gewetiigd Zy is de eenige instelling van dien aard welke er bestaat ËngfeTand en Noord Amerika beaitten wel is waar ook dentisteuscboleo maar dit lyn parliculiete ondernemingen Vroeger was hel hier te lande met de tandbeel kunde even slecht gesteld als tegenwoordig nog in Frankryk De eerste de beste kwakzalver bing uu eeu vermeend examen een bordje naast tyn deur waarop hij ich meester dentist betitelde Om aan dien toesund eeu einde te maken richtte zich de heer Laskowski tol den Geneefschen staatsraad en mocbt den gevraagden steun vinden Sedert heeft tich het peil der tandheelkunde hier Ie lande reeds aaumerketyk verhoogd Om de lessen van de school in quaestie te kunnen kywonen dient de leerling minstens middelbaar ondeiwija te hebben genoten Feitelyk nemen er ettelijke doctoren iu de medicijnen aan deel In verloop van een drie jarigen cursus worden de studenten onderricht in al wat tot het gebied der roondheelkunde behoort De beide eerste jaren zijn geweid aan het propedeutisch onderwijs het laatste aan de practyk 3y hel eind eiamen wordt de overlegging eener gedrukte verhandeling vereisoht Sommige dier verhandelingen of dissertatiën strekken den bewerkers en dus indirecl ook de school zelve tot groote eer eenige zijn in l Duitsoh en Eugelsoh vertdnld Bij de opening telde de inrichting een twintigtal leerlingen thans het dubbele van dat cijfer 19 hebben bel eindexamen met goed gevolg afgelegd Anno 18S2 kostte de deutistenscbool den slaat ienève 38 700 fra anuo 1886 oog slechts 120Ü0 Naar prof Laaktfiv ski ireiwacht lal dit bedrag nog meer afnemen VoomI echter ook uit een mensohlieveud oogpunt erdieui de nieuwe instelling aller sympathie Anno 1883 hebben er 2116 paliënleu tegen versobillende kwalen teil gezocht anno 1885 2511 Voor hel meerendeel waren t lieden die zich uit vrees voor de buitensporige tarieven der meesters dentisten anéèrs in t geheel niet ouder geneeskun ge behandeling to oden hebben gesteld maar hel kwaad tijn vryen loop zouden hebben gelaten dieoslboden arbeiders kleine renteniers enz Al die paliënleu behoefden nieis ie betalen voor het ontvangen consult of de ondergane kunslbewerking zij hadden alleen de medicamenten en verbandartikelen Ie bekostigen Professor Laskowski zou nu niet ongaarne lieu dal er een zeker fonds werd byeengebraohl heiwelk hem zou in staal stellen gausch oohemiddelde lieden ook te dezeu opzichte gratis hulp te verleeaen Ongetwijfeld zullen zyiie stadgentoteu niet talmen aan dien wensch gehoor te geven De luitenant kolonel van het Indische leger J J W E Verstege hield Dinsdag avond in eene vergadering der kiesvereening BurgerflicU te Amsterdam tot bijwoning waarvan tal van deskundige belangatellenden aren nitgenoodigd zijne aangekondigde toordraoht getiteld Een heroep op het Nederlandtche toit Ome politie q JIjei besckotad in verband met den aard dei mja de met terugzicht op iel verleden en met ket oog op de toekomtt Bijna geheel polem soh an strekking bevat deze verhandeling ene breedvoerige bestrijiling van de door generaal Van Swieien door den heer Fransen van de Putte en door jndere staatslieden verdedigde Ali hl oliliek Ook op krijgskundig en tactisch gebied wordt veel van hetjceen sedert 1873 is voorgevallen beoordeeld en tot aantooning van de u oodtakelijkheid eener doortastende aanvallende en slandvaatige oorlogvoering afgekeurd In lijne inleiding wijst preker op het gewiobt an hei alle andere binuenlandsche en koloniale uaesiiën in belangrijkheid overtre ifende Atjeh vraag rtak Waar hij over wenscht te spreken is de tia twaalf jaren strijdens sedert 1 Maart 1885 door on op Snmatia a Noordkatt ingenomen geoonoen i treerde stelling door sommigen ook wel onze vluohtUnie genaamd üi stelt zich voor aan te tooneu dat die concentratie op den langen duur onhoudbaar is dal de optimistisobe voorspiegelingen ook na weder daaromtrent geopperd niet vertrezeulijkl kunnen worden Zijn betoog splitst spreker in vier hoofdstukken elk met eeu motto of eene stelling tol leiddraad De eerste stelling luidt Vooral in verband met den aard van het Atjehsohe volk tal de concentratie voor ons op den duur niet houdbaar zijn De stelling boven hel tweede hoofdstuk luidt De concentratie is volkomen iu sirgd mei oase annexatie politiek in 1874 onherroepelijk afgekou digd eo kan dus als een logisch gevolg daarvan nooit lot het einddoel van den oorlog leiden Bü deze stelling heriDoerl spreker hoe er reeds sedert de tweede expeditie tweeërlei Aljeh politiek in ons land weid voorgestaan De eene verdedigt ouder aanvoering v in allerlei utopistiecbe theoritën en sophismen de noodzakelijkheid van hel innemen eener beperkte sletliug en van het aannemen eener afwachtende bonding De andere acht deze gedragslijn in strijd met ons ia 1874 opeulyk afgekondigd annexatie programma en onze toen begonnen aggressieve siaaikuude in strijd bovendien met een gezonde krijgskunde Ten onrechte en zonder dal die bewering op bistorischen grond steunt wordt beweerd dat een strydhafiig vrijheidslievend volk door zyneu vijand van land eu vrijheid beroofd door lijdelijk afwachteu vanden aanvaller lol onder erping zal komen Ook de feitelijke verovering van het land en de onderwerping van het Aljehsche volk iu 1879 verkregen zyn de vruchten geweest niel van afwachten maar van consequent oorlogvoeren Ome koloniale geschiedenis bewijst de waardeloosheid der lijdelijke politiek Zoo lang wij koloniale mogendheid zijn is begrepen dat lol onderwerping van barbaarsche volken de oorlog de eenig mogelijke politiek was eu aan hel zwaard het laatste woord moesl blijven In g en enkelen oorlog beeft de staatkunde alle krijgahaudelingen zóó bebeeracht eu aan banden gelegd is zij zóó weifelend onlogisch slelsellooa aanmatigend of kleiuiooedig opgetreden heefl zij het hoofddoel van den oorlog telkens zóó uit het oog verloren of hetgeen reeds bereikt was L voor altijd weder onbereikbaar gemaakt heefl zy zooveel rampen ever het eigen volk gebracht als het geval is geweest met de politiek door verschillende Nederlandsche staatslieden ten opzichte van Aljeh iu practijk gebracht Spieker staaft dez bewering uitvoerig met voorbeelden uit verschillende tijdperken van den Aljehoorlog Hij stelt ten lotte aan ieder onparlydige die Hollandacb eest en versmal de vraag of aan de annexatie van het Aljebsche rijk op 12 Februari 1874 eene andere beieekenis gehecht kan worden dab deze dat wü sedert dien datum souvereiit zijn geworden over bet Aljebsche volk met alle aan die heerschappij verboudeu verplichtingen en verantwoordelijkheid I Door die aggres ieve politieke daad zijn wij gedwongen geworden lot het geheel veroveren van bel land eu het feitelijk onderwerpen van hel volk Daaruit volgt dal de couoentratie lo in ftrijd is met onze aanvaarde sourereiiiileil 2b ons niel kan vrijwaren met het oog op de regelen vau hel volkenrecht tegen vreemde inlerveutie of vestiging in hel buiten onze geconcentreerde stelling geleden gebied of in de kuststaten 3o dus juist J heeft mogelijk gemaakt wal wij in M aari 187 daor den overijld aangevangen oorlog hebben willen voorkomen In de derde plaats stelt spreker Op krijgskun dige gronden op roud ook dar ondervinding te Aljeh opgedaan o a op hel einde van April 1874 en 7S moei de concentratie worden afgekeurd als op den langen duur voor ons onhouilbaar eu niet kunnende leiden tot bet einddoel van den oorlog Sprekers slotsom il dat wanneer iu 1874 bet dtel van den oorlog alleeu geweest ware gelijk generaal Van Swieten hel thans nog doe voorkemen vasleu voet te krijgen op Noord Sumaira wü nooit hadden moeien annexeeren en de souvereiniteit over Aijeh niet hadden moeten aanvaarden Wy hadden ons dan eene volkomen veilige vesting moeten bouwen op den landtong van Oleh leh met een klein maar sterk fort aan de monding der Aljeh rivier Ware het iu dat geval noodzakelijk geweSat waarvan apiekr r echter niel overtuigd is dat wy iu 1884 door orce myeure gedwongen ons terugtrokken dan hadden wiJ kunnen doen wat de gouverneur Laging Tobias wilde en onder de verschillende pretendenten naar het sullanaal er een kunnen kiezen bereid om de schoone provincie van ons over te nemen Dat echter weigerde de Indische regeering dewyl het in strijd lou ziju geiveesi met de iu 1874 voldongen annexatie Met eere hadden ij ons na die overdracht in onze vesting op de landtong kunnen terugtrekken Inmiddels beschouwen de Aljehers de in Augustus 1884 meerderjarig verklaarden Toekoe Mobamed Daoed als hun wettigen sultan en aan dezeu kunnen wij thans niet meer aanbieden dan eene papieren kroou of eene sohijn souvereiniteit De Atjebers binnen onze tegenwoordige linie zijn eren weinig te vertrouwen als die daar buiten Om veiligheid binnen onze linie te krygeu zou men alle Aljehers er uit moeten zetten en houden waartoe men bentlen Alfoeren uit Ceram Teroate of elders binnen onte posieoketen zou kunnen legeren Spreker heeft dit middel reeds in 1876 aangeprezen doch het werd toen als barbaarsch verworpen U J blijft het echter aanbevelen op detelfde gronden waarop de Fragscheu en Russen hun Turco s eu kozakken de Eugelscheo in Brilsch Indië bun Gboorhas gebruiken Ten einde verder uil den Atjeb poel Ie geraken beveelt spreker hel instellen eener commissoriale enquête als het eenige middel ann Perioulum in mora beslaat er voor bel oogenblik nog niel Tot leden der enquête commissie zou len moeten wordeu gekozen zelfstandige onafliitnkelijke mannen van verschillende richting ook in de Atjeh zaak Na zich bier te lande volledig op de hoogte te hebben gesteld zou deze commissie zich naar Aljeh moeten begeven om daar en overal waar zy dit noodig muobi achten baar onderzoek voort te zetten archieven te raadplegen getuigen te hooreii enz In zeveu maanden tijds zal zij met baren arbeid gereed kuunen zijn en binnen een jaar tijds zou dan op verirouK buren grondslag onze verdere gedragslyn kunnen worden bepaald Spreker toont aan dat otscboou toegegeven moet worden dat ann zoodanige enquête eigenaardige moeilijkheden verbonden zijn door middel der concentratie nimmer eene eindoplossing kan worden bereikt Beeds iu 1882 toen de volksatem zich luide deed houren bad de regeeriug bel middel eener enquête te baat moeten nemen In plaats daarvan verklaarde de minister iDe Brauw op den löcn ifovember 1882 dat wij beer en meester waren op Sumatra 1 Het Nederlandsche volk heefl recht eindelijk volledig ingelicht te worden omtrent rien toestand in Atjeh Daartoe is naar sprekers mcening geen beier middel dan dat door coininissoriale enquête de volgende vragen beantwoord worden io Hoe is de algemeene toestand op Grool Atjeh en in de kuststulen 2o I de geconoenlreerife stelling met onze beschikbare krachten op den langen duur niet alleeu boudbuar maar kan op goede grundrii worden verwacht dal zij ons in eeu niet te ver verwijderd lijdalip tot hel einddoel de onderwerping van bet Aljehache volk zal kuunen brengen Zoo ja boeveel zal ons du dan jaarlijks koalen Hoeveel moei dan het gemiddeld ogfer onzer bezettingstroepen bedragen P Moet mag eu kan men zich in onze alelling blijven bepalen tot eene paaaieve verdediging of welke gedragalijn zullen wij verder tegen de Aljehers moeten blyven volgen P Zal de geeal der bezrtliiigalroepen op den langen duur bestand blijven tegen eene passieve verdediging of zal bet moreel van den soldaat daardoor te vee worden ondermijnd Wat kan en moet er gedaanwordenlerverzekeriilg der veiligheid binnen de linie eu daarmede van de rust onzer troepen 3o Kan op redelijken grond niel wordeu verwacht dat de concentratie ons bel einddoel van deu oorlog binnen een niet te lang tydsverloop zal doen bereiken wat moet er dan voor Aljeb worden gedaan P Daarbij in de eerste plaat rekening houdende met hetgeen onze algemeene belangen eischen en met hetgeen wy verschuldigd zijn aan onze nationale eer eu ons prestige in den Archipel 4o Hoe is de toestand an bel N I leger zoowel met opzicht toj sterkte als geoefendheid slagvaardigheid krygstuoht en alles wnt daarmede io verband staat P 5o Kan het leger in den toestand waarin bet verkeert voldoende en in staat worden geacht om wanneer noodig onze groote koloniale belangen te vijrdedigeu of ernstige onlusten wanneer die elders in den Archipel mochten uitbreken met voldoende macht te bedwingen zonder Java of Sumatra liggevaar te brenifen f 6a Zoo neen wal moet da voor bet leger worden gedaaa P 7o Hoeveel heeft ie Aljeh ooWog oiis van het jaar 1873 af gekost aan ineuscbenleveus eu aan geld P De Venetiaansche dócler Musalli een der meest practische Italiaanacbe hygiënisten is reeds herhaal deiy k te velde getrokken tegen dé nadeeleu van bet draKB van korsetten maar zooals te denken Hy rreelt thans aangaande deu oorsprong van dit kleedingstuk caroere duro mede dat dit door eeu slachter werd uitgevonden in de 13de eeuw als strafwerktuig tegen tyne weerspannige eegê I Na alle andere middelen te vergeefs beproefd te hebben om hare losbsndigheid n praalzucht te breidelen bedacht deze barbaarsche man het middel om de borstkast zgner vrouw saam te drukken tnuehen Oriekenlaid en Engeland daardoor onmogelyk wordt Terwgl Griekenlaods dreigende houding jegens Turkye de aandacht van Servië en Balgarge afleidt zet vorst Alexander zyn hervormingen iu OoslRa melië rustig voort In aansluiting van tyn ukaae waarby de Bulgaarsobe rechtspleging ook in OostKnmelië wordt ingevoerd is nu weer een tweede vorstelijk besluit verschenen waarin de verhouding tasscheu den reohterlyken ambtenaar en het burgerlyk bestuur iu Noord en Zuid Bulgarye wordt geregeld Aan de tereeniging der beide gewesten ootbreekl das alleen nog maar de bekrachtiging der mogendheden In bet Honga rscfae Hoogerbuis iuterpelleerde graaf Julius Andraasy de regeering over de OoatEumeli sche qnacatie Hy vroeg of het waar was dat de sultan en vorst Alexander onderhandelden op den grondslag eener peraooeele unie en hoe de Hongaarsche regeering hierover dacht De minister Tisza gaf eeu ootwykeud antwoord Hei wat teer natnurlyk zeide hy dat naar een middel werd gezocht om de quaestie voor goed op Ie lossen maar bgzonderheden kon bü er niet over mededeelen In bet Engelsche Lagerhuis werd de bei raadslaging over hel adres van antwoord op de troonrede voortgezet Over een amendejnent tot verbetering van hel lot der pachters bad een siemming plaats die niel ronder beteekeuis is bet amendement werd verworpen met 211 legen 183 stemmen de radicalen stemden ouder aanvoering van Chamberlaiu met de Parnelliaien vooi Harlington en Goscbeu bekende liberalen gingen met de conservatieven Dit zou bet voorteeken kunnen zgn van de scheuring der liberalen waaribe het den eeu of anderen tyd zeker moet komen De Times houdt vol dat Gladstone door niet te verklaren dat by van de hem door de Fall Mall Gazelle toegelicbie plannen van home rnie niets wilde welen voedsel beeft gegeven aan het vermoeden nat bij wel tulke plannen heeft wel heefl by veriekerd dat hij de eenheid des Byks krachtig wil handhaven maar hy heeft geenstins gezegd dat hy de eenheid van wetgeving die de Ieren door een lersob Parlement willen vervangen voor de eenbei4 des Bijks onmisbaar acht by heeft op zyn hoogst cieis anders verklaard dan dat bydbi gezag van het Byka Pariement wenschte te behouden dal voor de eenheid des Byks volstrekt noodjg is maar talk een verklaring is niet voldoende fcügens de Times De Daily News prgst naluurlyk de Wijsheid van Gladstone ook in zyn twygen Volgens dit liberaal orgaan moet de Begeeriug eerst haar plannen ontwikkelen Over t geheel zyn er onder al de partgen ontevredenen over de houding der Begeeriug De conservatieven de lersohe Oranjemannen en eenige liberalen badden een terstond krachtig optreden legen hel terrorisme iu Ierland gewenscht de meesie liberalen hadden bepaalde voorstellen omtrent de plannen der Regeering Ier tegemoetkoming aan de grieven der Ieren verlangd De Ieren zien met genoegen een toestand waarvan zy hopen zooveel mogelyk party te trekken Ëen later bericht meldt dat er in Engeland reeds een kabicettcrisis bestaat Eeu amendement op de troonrede is aangenomen met 329 legen 250 stemme niettegenstaande de regeering de quaestie van ve iroaweu gesteld had Opmerkelyk is het dat Harlingtou en Goscben met enkele libelalen met de minderheid stemden Volgens da conservatieve bladen zal bet Ministerie terstond aftreden De Dailf Neieê achgut echter nog half bang te zijn voor ontbinding van het Lagerbois De Engelsche vloot stoomde naar Kreta waar zich ook de Grleksche vloot bevindt Hel ofBciëcle antwoord vau tjriekenland is verschenen eo luidt weigerachtig In den Frauschen ministerraad beeft ds heer De Freycioel zyn plan tot reorganisatie van bel bestuur il Tonkin medegedeeld Hei bestuur wordt opgedragen aan deu raad een resident die zyn verblgf jcan houden waar by noodig acht en twee onderresideuleo te Hue en te Hanoi De commissie benoemd tot beoordeeling van cbeforts amneslie vooislel beslaat uit elf leden Daarvan tgn v tegenstanders der amnestie drie voorstanders mits de amnestie binnen zekere grenzen wordt beperkt en twee bisschop Preppel en Laguerrr die volkomen amnestie verlangen De reohlerzyde heeft ook reeds over hel voorstel beraadslaagd Bonapartisten en royalisten kwamen afzonderlijk byeen maar beiden besloten om in de commissie te stemmen ten gunste van hen die de aninestie Soo ver mogelgk wilden aitbreiden eu ze Z03 ook nitslrekken tot de overtredinge n by verkio zingen beiiaan Hoe zg in de Kamer zooden stemmen werd niet besjproken De groep der uiterstelinkerzyde heeft met groote meerderheid besloten om de vergrij pen tydans de verkiezingen gepleegd uu het ualwerp ie schrappen en ten opzichte van de Arabieren een aftonderlgk voorstel in te dienen