Goudsche Courant, zondag 31 januari 1886

Stoom MostordfaMek DE UIJVEEEEID R H DAL Lan e Louwerstraal H 82 tlTRECHT Beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van prima qualiteit MOSTÉfiD op fast en in flacons Prijzeu op aanvrage franco IfB Men lette s v p op naam en woonplaats Zoodag 31 Jaiioarl 1886 N 3346 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Op een goeden stand wordt tegen primo MAART te Gouda verlangd een ruime ZIT en SLAAPKAMER geen ALCOOF Brieven met opgaaf van prgs franco onder No 1249 aan het Bureau dezer Courant ADVEKTEi TIEIM in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opsjezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Hoe gevaarlijk het is onvoorzichtig te zijn met kleine wondjes bleek dezer da eu weer te Breicelen waarmede zij kamp De vrouw van den landrain W die zicb voortdurend ife brntnle en Mgenachtige opgaven in een der vingers had gesneden verleende bnip van dete knnpen volleerd in het kwade moeten aan eene andere vrouw die aan open wonden igdemdc aanhooren Verschillende malen wordt d instructie was Nadat vrouw W hare hulp had verleend betegen ben geopcsnd het bg hen gevonden geld ter merkt e zg dift haar de hand geweldig opzwol D griffie gedeponeeiMI docj men wordt door het gebrek twee dokters die er bij geroepen werden verklaarden Het Toontel betreffende de Poalaohe qaaeatie in d D PraititeheB landdag in te dienen door de i Mtionaalliberalen en de oonierTatieTen telt rndi li6 handteekcDingen He noodige meerderheid i er dut al Prini Van Biamarck kan er dai leker op rekenen dat althani de Landdag ign handelwgte jegeni de Polen zal goedkearrn VLEES CHHOUWEUIJ ZEÜGSTRAAT De ondergeteekende beveelt zich bg voortduring beleefdelgk aan tot het leveren van de fijnste kwaliteit Éund en Kalfsvleescli aV Vee met spoeling gemest wordt door mij niet geslacht m JOIV KHEID Vleeschhouwer Zeugstraat De Deensobe regeering heeft den president fan het FolktUing Berg laten geTaugen nemen en naar de gevangenis geaonden waar hy no zei maanden moet doorbrengen tengevolge der belecdiging van een po litieinipecteor by een kiezers vergadering Berg protetteerde tegen zijn inhtchieuisneming op grond dat Tslgent de grondwet geen lid der volksvertegenwoordiging gedurende de zitting zonder toestemming der vergadering gearresteerd mag worden De jengdige lettenetter die in October jl een revolverschot loate op den ministerpresident Estrup ia door het gerechtshof tot een gevangenisstraf van 54 jaren veroordeeld P OSTEE XCTHIIT LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tussohenkomst van het Postkantoor terug te bekomen Van ilen Berg Haarlem J Klapper Overschie Kloos Rotterdam 6 de Jong Sluierdyk Van het hulpkantoor ZEVENHLIZEN Petrus de Schmidt s Gravenbage Een aankomend JONGELING wenscht geplaatst te worden als Leerling of Halfwas in eene EEOOBBAEEEIIIJ hg is al eenigen tgd bg het vak werkzaam ge weest Adres onder No 1251 aan het Bnrean dezer Courant De Direcieur van liet Postkantoor SIMONS KEHNISQEVINO INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juni 1876 Staall6lad no 96 Doen te weten ƒ 0 35 PER FLESCH bij Wei C yan Oije KleiwegNo 2 Voor een fatsoenlgk JONGELING 18 jaar P O zoekt men plaatsing in eene BANKETBAKKEEIJ bg voorkeur in Gouda of omstreken Goedi getuigen kunnen verstrekt worden Franco brieven onder Np 1250 aan Bureau dezer Courant Dat zy Tergnuuing hebben verleend aan den Heer D Vermeulen en zijne rechtverkrygenden tot bet oprichten eeuer broodbakkerg in het perceel gelegen aan den Vogelenzang geteekend M no 160 kadaster sectie G uo 2231 GOUDA den 26 Januari 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOUN De Secretaris BROUWER MABKTBERICHXËJM OOUda 28 Januari 1886 het Mejufvrouw KAMPHUIZEN verlangt tegen FEBRUARI eene DIËI STBODE die zindelgk kan werken en goed kan koken P G Granen eentonig slap Voor consnmpsie kan pnike Zeeuwsche tarwe genoteerd worden van ƒ 7 25 tot ƒ 7 75 Polder en gewone ƒ 6 80 a ƒ 7 20 Rogge ƒ 6 26 en ƒ 6 Gerst 6 26 a 6 j Chevalier gerst in zware soort tot ƒ 6 75 Haver ƒ 4 a ƒ 4 60 lichte daar beneden Muis ƒ 6 25 a ƒ 6 naar korrel en zuiverheid Erwten en boonen niet getoond De veemarkt zonder aanvoer vette varkens 21 a 23 ot varkeus voor Louden 18 a 19 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 1 a ƒ 1 26 per week Aangevoerd 26 partijen kaas pryten ƒ 19 i ƒ 25 Nbordhollandscbe ƒ 26 a ƒ 27 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 ttargerlijlce Stand GEBOREN 25 Jsn Jicob osdcrs M J van der Horst SB J Boer Emraa Jobsnoa Cstbirioa ouders K M de Brogo en E Blonk 26 Johsn Cathsnoas ouders L Stolk en H C LsDgertar Egbert Cornells ouders C Groeaendgk eu J M C PiUiuU Neeltje ouders J Verbuig sa P Snel Jsnos ouders P W van Werkhooveu ea M C Rotten 28 Jan Fraofois ouders H H Visser en C Vaalbnrg OVERLEDEN 26 Jau M C van der Kind 4 m 2S F Oaueus 65 j 27 i B Kerrebgn 1 j 1 m F G vau Vliet 2 j 2 ra SU van der Togt 3 ni ADVERTENTmN Be allen Tsn een Zoon Door het voortdurend gebruik van Mevrouw A A BAKKER NIEMEIJER BouiaJN Gouda 27 Jan 1886 Prof PERGRER D ALION H AAR EXTRACT Heden overleed tot onze diepe droefheid in den aanvalligen leeftgd van 2 jaar en 2 maanden onze oudste lieveling FRANCIENA ÖBEBTRÜIDA C VAN VLIET eu Echtgenoot Gouda 27 Jan 1886 zetten de uitvallende haren zich weder vast K lÖtt het hoofd rein en worden de haren krach liggen friscl Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een l ort gebruik in een fi aai hoofd met haar mag verheugei Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 40 cents Verkrggbaar bg Wed Bosman Aoada lWe l N Sandrrs Leiden A Prius Zerenhuizei VT Liitlhelm Voorburg Wed ö Wilhelmus Woerd A Bos Berlcel TlEUeiiflES ter bereiding van BOTER en KAAS systeem A B van Lkeh a f 1 20 verder alle OPTISCHE ARTIKELEN bg S H POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda HET SUCCES VAN DEN SAQ t fen doos met 5 flaconf beaten Schrijfinkt in 5 kleuren uit de fabriek van P L FOLMER te Groningen Een doos met 5 kleine flacons 50 Cents Een doos met 5 groote flacons één gulden Te Gouda verkrijgbaar bij de boekhandelaren A KOK Cie Zie Etalage l Sociëteit Ons Qenoegen 3e Abonnement Voorstelling DONDERDAG 4 Februari 1886 Kon Nederlandsch Tooneel Tooneelspel in 5 bedrgven van D Enne ï en FoUBNIEt Aanvang V j uur j Gewone bepalingen en prgzen De MuxtekuUgave wordt op bestelling binnen enkele dagen geleverd door A BRII KMAI ÜPWEKKEWD VERSTgRKeHD KOORTSVCBDRIJVEND IkiirTOTAAI BLOEDARMOEDE liylLl uIAALbleekzucht croote zwakte i Boekhandelaar Gouda in flessohen éi f 180 en f 1 00 TAMAaiNDË BONBO S aanbevolen tegeu TOrstOppillg eu daarmede ia verband staande onj esteldhedeu DÉ TAMARINDE BONBONS o KKAEPBLIRN HOLM njn n iol er plantaardif saohtoerkend spijsrerterinit en eetlust niet storend FuFgatiOf in oonfiluurforni aanfimaam friaoh van smaak en zeker werkend In dooten van 80 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademiu van deu rook dezer CIjüareden jtreft den Igder aan Asthma terslonrf iterllehlinf In tui ran 80 en 50 COntS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzuehlend middel bg HOOSt eo Terkoudheid In fleschjes l 20 cents KRAEPELIEN HOLM Apothekers te Zeist Depot voor Qouda bij den heer C TIIIM Anotheker Snelpersdmk van A Bbinemin te Gouda BINNENLAND GOUDA 30 Janusri 1886 VERGADEEINO vak den GEMEEKTERAAD DiDsdaK den 2 Februari 1886 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het voorstel tot w jiigin der begrooting van het Israélietisch Armbestuur dienst 1885 Een voorstel lot het besohikbaar siellec van geiden voor eenigg terbeteriogeu aan de Schietbaan Dr H U Megboora predikant te Assen zal Dinsdag 2 Febnari e k in de afd Gouda en Omslreken van den Nederl Protestantenbond een voordracht honden Als oaderverp is aangekondigd De Predikanisbetrekkinge W berinneren aan de bepaling dat ook nietleden de leesvergafleringen van den Protestantenbond kunnen bijvonen nl door introductie doch dezelfde persoon slesbta éénmaal per Itea seiioeu In de Staatseomrant ign de statuten opgenomen van de Vereenigiag an de U EUiaietk te Gouda Denr dagen deelden wg de hoogste inaobrgvers Bede bg de verpachting der slaiionsrestanraligu te Amsierdam Rotterdam Utrecht Arnhem eu Gonda voor hel tgdvak van 1 Febr 1886 30 April 1889 Die restanratién zijn thans gegund aan de volgende personen Arasterdam aan J M van Kugkeo Bolterdam aan H 3medinf te Bolterdam Arnhem aan T Nagels te Utrecht Gouda aan de Wed Leepel ta GoniU Utrecht aan de Wed v d Uaer DsBd Kl rand ti4 in bet Coffiebais Harmonie alhier de algemeene jaarlgksche vergadering gehouden tot het doen vau rekening en verantwoording tan bet Schaenmakers Ziekeofonds Help u lelven die door vele leJeo werd bggewoocd Uit het verslag door den Penningmeester opgemaakt bleek dat aan contributie wus ontvangen 254 i 0 terwql aan ziekengeld bodenloon enz was uill taald 266 Zoodal dit jaar een nadeelig saldo was van 11 70 Verder bleek nog dat het kapitaal der Vereeniging bedroeg op 31 Dec 41 46 en dat het ledental met twee was vermeerderd Uit Beenwgt sehrgft men ons Aan de leden van hel leesgrtelsebap ter verlichting van het verstand en ter veredeling van het bart alhier en hunne dames werd dezer dagen in het lokaal van den heer Tamse eene genotvolle avond verschaft daar eenige leden en dames van bet gezelschap een tweetal tooneelstukken meesterlgk opvoerden n I Be tanklUjet ta duiiend gulden en Oiiiir is Uij hier tersFgl m de pause de Storm van Bichard Hol en Des Beert Huis van O W Uerx voor tenor met piano begeleiding werden voorgedragen Bevorderd tol dooter in de geneeskunde aan de Byks Universiteit te Leiden de heer H Pinkhof geb te Rotterdam laatst waarnemend arts te Haastrecht met acad proefschr get Over de werking fan eenige barlgiften Zaterdag 6 Februari zal te Haastrecht de beer H De Veer eene lezing houden in het KnI Te s Gravenbage is Donderdag overleden in den ouderdom van mim 67 jaren de bekende dr Johan Chrisliaau 4$ottlob Evers oudr hoogleeraar in de geneeskuusl aan de Leidsche Hoo escbool Ten dienste van H K H Prinses Wilhelmina zal naar t Dagblad meldt eerstdaags een Engelsche gouvernante ten Hove benoemd worden Onlangs overleed te Grand Eapids Michigan de wed Dirk Borreoilamme t Deze vrouw die in den onderdom van 8 jaren het tijdelgke met het eeuwige verwisselde was i aar alle waarscbgnigkheid de oudste Hollandscbe vra iw aldaar en behoorde tevens tot de eerste Hollandscbt nederteiters dezerstad Zg werd geboren te Zteikeee Nederland enk am in bel jaar 186i met haar ecbigenoot naar Amerika Frijieidsbanier Naar wg vernemen is bg koninklijk besluit d d 28 Janaari aan de Uollaodscke Uzeren Spoorwegmaatschappij de tijdelijke exploitatie van hel gedeelte Amersfoort Kesteren van den spoorweg van Amersfoort langs Reuen naar Kijmeg opzedragen AT R Ct Voor de Haagsche Arr ft hlbank stor d Donderdag o a terecht de vroeger wiakeljnffrogw van de firma V in de Hoogstraat s Hage beklaagd van bedienelgke oplichting ten ni ele van haar patroon Bij bet onderzoek ter terechfzittiog bleek overeenkomstig vroeger deswege Medegedeelde bijzonderheden dat de beklaagdai die belast as met de bediening der clientèle buRen die stad en daarvoor een salaris van 400 genoot in bel laatst van het vorig jaar te Arbiem in bel Hotel de Paauw verbigf houdende vtrsebiHenA belangrgke bestellingen van mantels soltits enz deed voorgevende dat die kleedingstuttrn haar door aanzien4 ke dames wier namen i opgaf besield waren en dat langs den gewonen weg over hel bedrag der leveringen kou beschikt worden Die bestelliugen waren echter gefingeerd en de dameskleederco die zij van haar patroon ontving werden deels in het hètel opgezameld deels len geschenke gegeven o a aan familieleden Ie Venlo De bekl kou voor haar handeli ij e geen andere oplossing geven dan dal itg hel den magazgnbouder wilde doen voorkomt alsof zg ijverig en elukkig waa in baar werkkttng Uat sy haar patroon op dia VM voor rtin 20 000 benadeelde scheen tij niesmer bdacbt te bebben Bg het onderioek lerl terschlzilting werd verder nog geconstateerd datybekl reeds verschillende betrekkingen had bekleed welke zg meest allen op minder eervolle wijze had moeten Verlaleii Het O M waargenomen door tnbat off mr Pape eiscbte schuldigverklaring aan opliohtiag door met gebruikmaking van een lalscbe kwaliteit zich goederen te hebben doen afgeven drie malen gepleegd en veroordeeling tot een half jaar eelstral benevens drie boelen van 25 met vrijspraak van het neerder ten laste gelegde Het dient vermeld dat sliohta drie feiten van ting waren verrolgd Uitspraak over aohi dagen Een Botterdamscbe dievenbende Sedert de lanisie vier weken wordt Bolterdam onvjilig gemaakt door een dievenbende vermoedelijk bestaande uit een aantal jettgdig e reoidijislen die iu het beraWn en uitvoeren barer misdadige plannen alles wat tot nog toe geschiedde in ongehoorde brutaliteit overirefl De diefstallen bij nacht mei braak lu de laalsie dagen gepleegd zgn daar om Ie bewijzen w i jr ü hierboven aanvoerden onder meer de diefsl Harimanslaao I uveni aieu bg de Goudi bewsjceBilnat Kruiskade Prinsei JoitJtarfrinsstraat en eindelgk de Doliderdai gepleegde brutale inbraak in bet bewoonde magazgn van de firma C iConrads k Co Hoogstraat te Bolterdam waarbjj de jeodige recidivist B xesuapt is en teker zgn vonnis iu het tuchthuis niet zal ontgaan Deze bende schgni een verzamelplaats te bezitten in een der stegen waar de plannen voor den nacht beraamd gewikt en gewogen worden Na lederen gepleegden diefstal worden er van die personen op vermoedens gearresteerd men vraagt hen waar zg het geld van daan bebben dat in niet filinge bedragen op ben bevonden wordt doch men antwoordt brutaal weg dal re dst geld gevondeg hebben onder anderen in een urinoir aan het eind van de Jonkerfransstraat Men moet wel de kalmte der hoofden van de politie bewonderen san bewijs weder gedwongen hen los Ie laten en het zoo goed als zeker gestolen geld door hen brutaal weg aan de griffie opgeëischt weder terug te geven Ten einde een staaltje Ie geven van de ongehoorde bmialiteil van deze knapen zij de diefstal van Donderdagnacht vermeld Ten circa 2 ure i half drie deden twee agen aD 3e klaese de ronde aan de Hoogstraat toen nil hi tuimelraam boven de denr van den winkel di firma Conrads een persoon op straat viel en zich glings wegmaakte Heu bespeurde toen ia de hoogte de jeugdige B reeds meermalen veroordeeld die op iiei onraad met de gordijn naar beneden iu den winkel viel Nada hg gearresteerd was werden op hem bevonden verschillende valache sleutels en bleek het dat men ingebroken had door de deur van de Nauwe Kerkstraat en de lessenaar geforceerd had blgkende uil bet geld dat op den vloer lag Solt a Dat Nederland op bet gebied van Sport niet achter staat bg andere landen blijkt uit den SporiJlrunai die onder redactie van J J Wopkea Jz bg de firma Ipenbuur en Van Seldam ia verscheae Ofschoon deze eerste jaargang slechts als proef ta beschouwen is is hel boekje reeds zeer volledig Er kome allerlei gegevens in voor omtrent 20 zeilen roei vereenigingen 19 gsclubs 19 wielrgdersclubs 39 schiet en exercitie vereenigingen 37 cricket football en ren vereeuigingen jacht zwenr kaauen kolfclnbs en de bonden d yg vormen Het geheele aantal dezer vereenigiffi a bedraagt ongeveer 160 In de diaconale vergadering te Amsterdam ia het volgens de Standaard Msandagavond weiir tamelijlE onsfjiimig toegedaan Er waren weer twee nietdiakenen opgekomen leden van het classicaal bestuur Toen weid voorgesteld om de brandkast open te breken maar du weigerden de diakenen Hierop ging ds Adrian die een smid meê hud gebracht op eigen gezag naar beneden om de kast met geweld te openen Maar onverrichter zake kwam men terug Daarop wierd voorgesteld den heer Seefat die deo sleutel weigert af te geven Ie ontslaan Maar ook dit weigerden diakenen De heer Van Nie be oorende tot de vijfdiakenen die zich onderworpen hadden herroept t thans zgn schrijven tf Hij heeft er meer dan hij ttgiien kan berouw van Hg sielt er prijs op weer onmiddellijk voorloopig te worden geschorst Stand De zoogenaamde Bussisohe prins Savine stond Maandag te Pargs terecht egeus poging tot ontvluobling Deze groote int rnatlonale Oplichter die in alle groote steden van Europa de lieden beeft beet gehad was tot drie maanden correciioueele gevangenis veroordeeld Bg zgn ovetbrenging naar de iievangeuis wierp hij plotseliue gn geleider zaud = i deoogen en toen deze hem desniettemin bij den kraagpfte kreeg hg een vuislslsg en rolden beide over den grond Men bleef echter meester van den prins Deu beweerde Russisch officier te zijn op nonscliriteit wegens te Plewna bekomen wonden en vier decoratièu te bezitten lig was ordonnansofficier van generaal Skoiietefl Dat bij vroeger wegens oplichting was veroordeeld schrcf hij toe aan de wraakzucht van geldschieters van wie by 2 ton had geleend en belang bij ontvlucbting bad hij niet want hij moest maar drie msanden zitten I rna echter wachtte hem uog de uitlevering aan vAr of ijf vreemde Gouvernementen Dat had h g geheel vergeten Hij kreeg er nog 3 maanden bg