Goudsche Courant, woensdag 3 februari 1886

y 1886 Woensdag 3 Februari JN J347 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Openbare Vrywiliige Verkooping in t Beijersche te STOL WIJK ten overstaan van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen in de Herberg van ANKER bewoond door KOOLWIJK op Vrijdag 5 Februari 1886 s morgens 11 uur VAN KÏM HUIS met Bouwakker benevens twee Perceelen Weiland te zamen groot 3 Hectaren 5 Aren 80 entiaren gelegen aan de Noordzijde van het Beijersche binnen Siolwijk Aanvaarding en Betaling op den 11 Maart 1886 Breeder in Billetten Informatiën geven G VERKAIK en J ANKER Wz te Stolwijk en Notaris MOLENAAR te Waddinxveen J F HER1I1AI Zoon berichten san hanne Clientèle de ontvangst eener Partij COGITAC De qnaliteit dezer COGNAC overtreft alles wat in de laatste jaren voor deze prezen verkocht is ƒ l aS f 1 50 en 3 per Op aanvraag gratis prgscouranten met 20 korting gedurende de maand FEBRUARI van alle Artikelen in BYOUTERIÊN Galanteriën Paifmneriën alles met 20 percent korting Een ieder doet zyn voordeel Uw Dw Dienaar PIEUBE GUBELS WIJDSTRAAT 174 b de Markt J WELTER Specialiteit in Corsetten en ONDERGOED Sociëteit Ons Genoegen 3e Abonnement Voorstelling DONÜERDAG 4 Februari 1886 Kon Nederlandsch Tooneel Tooneelspel in 5 beörijven van D Ennbry en FoOENtïB Aanvang V uur l y Gewone bepalingen en prjjzen HANDSCHOENEN DASSEN en Linnengoederen A VAN os Az Kleiweg E 73a Uit de hand te koop Eene kapitale hechte BOnWIANSWONING met Twee 6 roeden bargen DORSCaVLOER WAGENSCHUUR KOEUEN en PAARDENSTALLINGENenz benevens ruim 28 Hectaren best WEILAND tevens geschikt voor BOUWLAND gelegen aan een grindweg nabij Gouda Er is gelegenheid tot directe verhuring Informatiën ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen De Ondergeteekende vestigt de aandacht van EH Eoffiehuishouders en Slijters op de COGNAC van ƒ 1 20 1 40 en 1 60 per Liter bö niet minder dan 2 Liter en proeven gratis verkrggbaar Wed C van OIJE Kleiweg no 2 Snelpersdruk van A Bbiskman te Gouda Van af a s M A A 1 D A G worden aUe MANTELS STOFFEN en voorradijre GOEDEREIX en ARTIKELEX benevens een groote partij LAPPEF tot BlJITE GEWONE LAGE PKIJZEN opgeruimd Vraagt KAAIJMAAKLItS BDKST CAKAMËLS tegen hoest en Yerkondheid Haven 17 Nederlandsclie Algemecne Maatscliappij van Levensverzekering Keizersgracht 93 te AMSTERDAM Opgericht in 1873 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 December 1872 en 7 October 1884 Waarborg kapitaal f 1 500 000 De Maatschappij verzekert gelden voor Plaatsvervangirig bij de JNationale Mihtie voor Eerste Communie voor Studiekosten voor Huwelijks Uitzet Weduwen en Weezen Pensioen De Maatschappij verzekert ook kleine bedragen in de Afdeeling Beg xafexa is TJitlseexirLgr De Contributie ü laffer dan bij Begra eniefondeen ook omdat de voordeelen grooter zijn Men behoeft niet levemlang te contribuëeren zooals dat wel het geval is by Begrafenisfondsen Ue verzekerden voor ƒ 100 en hooger deeUn in 50 percent der overwtnet Ve Reserve eigendom der Verzekerde en wordt steedt bewaard hij de Nederlandsche Bank Sedert haar oprichting werd bij de Maatschappij deelgenome g gor ruim e en tachtigdiiixend personen voor ƒ 5 340 000 en werd wegens sterfgevallen uitbetaald ruim 126 000 In 1884 alleen werd deelgenomen door 14323 personen Prospectussen en nadere inlichtingen zuu kosteloos verkrijgbaar bj den Hoofdagent te Bodegraven en bfl de Vertegenwoordigers H BEÜGJiLSDIJK arWerp n A ÖPEK Wolrugge A D BLANKEN Woubrugge W A KOK ATW i r J BRANDT Boelekade Gouda A BRANDT Armeniusplein Oudewater Th HOUTMAN Woerden vam MOUWEltlK Wotrden A van AALöT Hazeriieoude S HAGEN addinjiveen A dh BRUIN onder Bhemendaal bfl Gouda Openbare Vrijwiliige Verkooplngl VLEESCHHOUWEHIJ ZEÜGSTRAAT De ondergeteekende beveelt zich bg voortduring beleefdelyk aan tot het leveren van de fijnste kwaliteit Euad en Kalfsvleesch lfV Vee met spoeling gemest wordt door mjj niet geslacht M JOI KHEID Vleeschhouwer Zeugstraat TE GOUDA in het Koffiehuis dk Habmonie aan de Markt op Woensdag 3 Februari 1886 s morgens 11 ure ten overstaan van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen VAN EENI BOWMANSWONINQD A Twee HÜIZBN SCHUREN ERVEN en GROND benevens diverse Perceelen Weiland Hooiland Veenland Veenplas Weg Hakhout enz te zamen groot 21 Heet 14 Aren 49 Cent gelegen binnen de Gemeente RE E UW IJK afdeeling R euwijk en Sluipwijk De Veiling geschiedt iu 9 Perceelen Betaaldag der Kooppenningen 4 Maart 18H6 De gedrukte Notitiën dezer Verkooping bevattende beschrijving der perceelen waarborgr renten en voornaamste verkoopvoorwaarden zullen in tjjds te verkrijgen zjin bij den Eigenaar Verkooper D SOL te Reeuwijk en ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR te Waddinxveen alwaar tevens de bewezen van Eigendom kadastrale kaarten én extracten met de veilconditiëu zullen ter inzage liggen BINNENLAND GOUDA 2 Febru ri 18 In de hedenmiddag gehouden rergaderiiig an 1 den Oemeeiileraad die door 15 leden werd bij 1 gewoond afweiig wareu de bh Oudyk en Furluijn Droogleeter werd duor den Voortilier medegedeeld dal Qedef Slateu hadileu goedgekeurri de rliad beslniteu ran 2i December tot wijtiging der grmeeiitebegrootiug lgS5 eu aa 5 Jaunari tot verkoop ran grond aan de Vnt aan den heer C i C Prince en tot rerkoop ran boomcif iu het plautaoeo Vooru erd medegedeeld dat de kal ran den Geineente Outranger op 13 Jaunari II waa nagetieu en ie orde berondeu eu eiudelyk dat 101 deaknndigeu tot roorlichtiag in zake de gaiqaaeitie door B eu W waren benoemd de bh D ran der Horai te Leiden eu S Kenen te Alkmaar De folgende ttukken kwamen bij den Raad in 1 £ eue Miasire ran hb Regeoieii der belde gatthaizen rerzoekende wijtiging hunner begrooiing Ter riaie Een roorstel ran bet raadtlid A K ran der Garden b lr den aanleg eener nieuwe schieibaau Omtrent den inhoud ran dit roorttel tullen wg in 001 rolgend ur nadere mededneliugeu doen Ter riiie 3 Een roordracht roor onderwyterei aan de 2a birgertohool roor mciijca Daarop komen roor Mfj Ë ORUOTHOF u Zallbommel Mrj A ROTHSOHILT te Arnhem Ter riiie en benoeming in de rolgejide rergadering 1 ISen roontel ran B eu W tol demping ran bet paardenwed aan de Wacbleniraat Ter riaie Ëen roontel ran B en W tot wqiiging der gemeenlebegrooliug roor 1885 Ter riaie Een adret ran Mrj Walfraat rertotrkendeonlilag all aladi rroedrronw met toekeuuing ran peniioen Iu handen ran B en W om iKrioht ec raad 7 Een adrrn ran den heer H Ouderkerk rertoekende dat hem de beiohikking worde gegereu orer een gymoaitiek lokaal roor priraalleiaen Aan adretnnt II wri de bewhikkiug gegeren over liet lokaal aan de Spieringitraat doch alleen Zaterdagi ran 2 8 nren en alleen voor kinderen maitr dit moet onroldornde worden geacht In handen ran B eu W om bericht eu raad 8 Een adrei ran K Jonkeren andere Goudwhe ingetelenen bet rertoek inb 7o ondenleunende In banden ran B en W om bericht en laad De raad rereenigde lioh iu dete tilting met het vroeger ingekomen rooratel tol wgiiging rau de begrootlog ran het Israel Armbeiiuur dienit 1885 en roet een heden ingekomen roorstel ran B en W om 12 a 1300 toe 1 staan roor eeuige rerbeleringen aan de lohietbaan Dete waien boog noodig daar de Majoor Kommandaut ran het Gariiitoen roorloopig de sohieloefeningen had doen staken met hel oog op de tegenwoordige onreiligheid der schietbaan Het Bettunr der Sociëteit Ons Genoegen albier heeft het kasieleiniohsp dier Socieleit rerpaoht aan den heer G rau Reedt DorlUnd Ie Amiierdam Bij de hh G B ran Goor Zonea is thans rerloheuen het Adbesboek voor Gouda 1886 dal naar gewoonte keurig uitgeroerd en gemakkelijk ingericht ia Wordt bg rele nieuwe uilgaren niet telden geheel len onrechte gesproken van een geroeide behoefte en een leemte waarin rooriieu wordt bg de rericbgning van dit boekje II het geen fraie te beveren dat het voortietc u een bepaalde behoefle Muien we het talloote malen zouden wij in rerlegeiiheid zitten en reohls en links moeten iuformeereii wat wg i hans aaii oute ichrijflnfel of kantoorleisenaar getelen gemakkelijk kniMien natiën zelden of nooit slaan g het Ie vergeefi open eu ieder tndgeiioot zal zich uil eigen ƒ bclaog haasten het e kooptn AU vorige jaren staan daariu weder tal vau adrertentiéii die op I buiihoadeiijk eu auder gebild naiir rertcbillende i nn azijaer den veg wijseD In om vorig nr deelden w mede dat de Statuten ren goedgekeurd ran de Vereeniging van de Eliiabeli alhier Het doel deter Vereeoiging k de berordering ran het geeitelijk wettgn rau arme vrouwelijke zieken en bepaaldelgk om haar een Christrlg k tiekbed te betorgen en lot een zaligen doud roor te bereiden hetgeen tg tracht Ie b rcikea door de arme zieken te betoekeu in huunen lichtmelgken nood i ij te slaan maar rooral door godidiwislige opwekking en gebeden De Vereeniging bestaat uit erkende eu coniribneereiide leden Het besiuur is samengesteld git eene presidente ricepreiideute eeue lecretaretae eene magatgnmeetiereaie eene penningmeetteresse eu erpa spijsmcesteresse Het toeticht orer de Vereeniging wordt ailgeoefeud orereenkomstig het prorinoiaal concilie door een van de hecren pastoors als directeur door Z D H den bisschop aau te stellen ten einde den goeleu geest ouder de leden leilendig te honden en bg wien raad tal ingewonnen worden bij het ontslaan ran twqfel orer de uillegfing ran het reglement en toorts bij elke aangelegenheid die niet ralt in de Icrmrn rau het dagelgkscb beb er De presidente bestuurt de rereeniging doel de oproeping der bgeeiikomit w jst aan elk der laden die zieke aan wier betoek en reraorging haar wordt opgedragen lorgeude dat detelfde tieke niet langer dan D maand door hetzelfde lid betochl wordt Vereiieht de toeslaad dsr ciekti roondariag de torg drr Vrreenigiog dan nuiel daarroor iedere matud een auder lid vAmeu aangewezen Het lieamar tal JM Imjj rekening en rerantwoordiog doen aau Z D M en bisschop van Haarlem of diens gevolmaohligiSè Deze Vereeoigins ii aangegaan roor den Igd ran 29 jaren en is gerestigd te Gouda Tot gemeente geqkesheer te Haastrecht is benoemd de heer P W U ri Deter dagen tal Ie Zerenbuiteu een extra uildeeling rau spek rgit en erwten plasts hebben aan de armen dier gemeente tol eeu bedrag van ƒ 60 tgnde bet batig saldo der onlangs door de tangvrrteuigiog Apollo te Zereuhuiten gegereu uilroering en door die rereeniging daarroor beschikbaar gesteld De tijdelgke benoeming ran den heer G B Lalleman Jr tot leeraar in de Frausche taal eu lellerknndt aan de H B S Ie Arnhem is rerlengd lol 31 Dec 1886 De Regeeriug heeft aan de Tweede Kamer eene nota getouden naar aanleiding ran hel verslag over het iweede aectie onderzoek van de wijziging van Hoofdstuk III kiesrecht De Regeering bigft baar voorstel handharen Zg bigfl ran meeuiug dat de Grondwet regelen behoort te stellen omtrent hel kiesrecht De grenten run het minimum der huurwaarde zgu door haar too laag genomen dat er rcdelijkerwijce geen rrees kan bestaan dat tg over eenige jaren niet meer san de maatschappelijke toestanden touden beantwoorden Eene geringe wgziging is gebracht in de 3e alinea ran art 76 die nu luidt De wet kan ook het kiesrecht toekennen aau de merrderjarige mannelgke iagezelenen tevens Nederlanders die krachteus aanslag in de rijkibelasling waarvan het genot van gebouwde of ongebouwde eigendommen krachlens recht van beti ol eèai ander takelg k recht den grondslag uitmaakt até bij de wet bepaalde som betalen welke voor eue gemeente lager dan op ƒ 20 in hel jaar gesleld wordt Naar het Dagblad meldt ia bjj Koninklijk be sluit ran 24 Januari 1888 N 2 miss Saxion Winter mei ingang van den laten Februari benoemd tot Gourernante van H K H Prinses Wil heimina der Nederlanden Erenals in rorige jaren is ook dit jaar weder bepaald dat de tijd ran eerste oefening ran militieplichtigen roor 1886 bij bet leger in Ie Igreu zal worden verminderd ran twaalf op tien maanden ran de lotelingen die binnen een bepaalden termijn de blijken hebben gegeren hunne rerplichtingen als milicien in alle opzichten te kennen en zich roortdareod goed gedragen Lotelingen die vóór hunne inlgving een examen afleggen Kt gunstig gevolg worden roor zoorer du mogelijk blijkt ingelgfd bg hel korps en geplaatst iu het garnitoen hunner keuze en zooveel mogelgk bij elkander gehuisiest in de liaterne waar zg desrerkiezend zoo daartoe maar eenigsiins gelegenheid is met elkander menage kunnen houden De aangifien roor l afleggen ran dit examen kunnen róor Maan geschieden bg den commandeerenden officier ran ieder garnizoen waar de staf ran een btlaillon infanterie aanwezig ii Het programma ran dit examen eu de rerdere bijzonderheden ran dit kou besluit waarran ile kennisgering roor de belanghebbenden wensohelijk is zijn te rioden o a in het eerste bgroegsel ran de SttaUcourmt ran 10 11 Januari 1886 uo 8 Vrijdagarond hebben moedwilligen getracht op den spoorweg luaicheu Bunde eu Maastricht een trein tedoen derailleeren Zij hebben nl eenige koppelschroereu uit de rails genomen eu een groot houtd ars orer den weg gelegd Toen de wachter dentoestand ran den weg bemerkte kon bg nog tijdigbat aein ran geraar garen loodat da reinnog róór bet gevaarlijke punt tot stilstand werd gebracht n hel personeel in staat wai den weg te herstellen Oomiddellgk werd van hel voorgevallene kennis gegeven aan den officier van justitie Tot nogloe heeft men echter de daders niet kunnen ontdekken P D Bij de voorkeur die men op het gebied van kunstnijverheid nog too dikwijls geeft aan artikelen afkomstig uit den vreemde is het een verbigdend vertchijniel Ie kuunen wgzen op belangrgke beitellingen onlangs opgedragen aan de Vereenigingen Arbeid adelt en Teiielschade die nu in staat zijn die uit Ie doen voeren door de leerlingen der KuutlNaaldweriHatie iu hare vrije uren Eeu outer eerste mode magazijnen bestelde een kostbaar garneersel voor een dames kleed bij de aflevering voldeed het zoozeer dal er terstond aan een tweede werd begonnen lerwgl meerdere dergeIgke borduursels stellig goeden aftrek zouden vindeo Andere firma s en particulieren gaven familiewapens te borduren op laken u fluweel De betaling van dit soort werk ii bgua het driedubbele rau t gewone naai en borduurwerk De rraag zal Kunst Naald werk als rak ran industrie recht ran bestaan hebben achten wij dus nanraukelijk roldoende beantwoord Hadden de leerlingen der knuat naaldwerkklasse op dit oogenblik een dubbel stel handen er ware roor haar werk in orervloed te bekomen Zg moeten echter ook zelfs een deel ran haar vrijen Igd nog aan studie wgdeu toodat bestellingen slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd Nu de gioole firma s echter zien dat men hier te lande e yn goed als in het buitenland patronen kan ontwerpen en uitvoeren en zij dit goed belalen is dit eeue aanleiding orn jonge meisjes op te wekken tich op deze kunst loe ie leggen Aanbod van werk en geen handen om het uit te voeren ziedaar een valsche toestand in een Igd waarin zoovele beschaafde vrouwen vragen hoe zullen wg wat verdieneu Ouk het leveien van grondstofl en uu meest in den vreemde gekocht kan voor menigen wiukel vrij goeden omzet geven totdat wg wellicht eindelijk op onze beurt borduurwerk naar hel buitenland zeuden in plaats van hel slteds van daar te oiilvangei r