Goudsche Courant, woensdag 3 februari 1886

Vrijdag 5 Februari 3348 1886 GOUDSGHE COURANT iMeiiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken weten ca ƒ 750 toodtt men op den langen dnur de gemiddelde opbrengst per jaar op ƒ 375 mag stellen hetgeen meer dan l s pCt van het aanlegkapitaal maakt Hel spreekt van self dal de opgaven van lasten en balen slechts approximatief tijn Echter tal oaartlie meening des voorstellers de hierboven gegeven berekening eerder mrê dsn tegentallen SCHAAK CORRESPONPENTIE Utrecht fTit Gonda Zwart 1 c2 e4 e7 e6 Pb8 c6 Rfl c4 Rf8 c6 b2 b4 Ro5 X c2 c3 Hb4 c5 e5 X d4 d7 d8 Bc5 b6 Pe6 a5 Pg8 e7 o o Pe7 g6 7 c5 n f6 Re8 d7 a7 a6 Rd7 b5 c5 o4 c4 cS e4 Pgl f3 Rfl c4 b2 b4 c2 c3 d2 d4 a o c3 X l d4 d5 Rel bi Rc4 d3 Pbl cS Pc3 eï Ddl d2 Kgl hl Tal cl Pf3 el f2 f4 Rd3 bl Tol X 3 10 U l2 13 14 15 16 17 18 19 20 Uit Zetenhniten schrijft men ons Volgens de op 1 Januari jl door Burgemeester en Wethouders opgemaakte lijst waren er alhier op dat tijdstip 375 kinderen van 6 12 jaren waartan er 303 de openbare scholen in dete gemeente betochten en 24 in andere gemeenten school gingen toodat er 48 kinderen tan gemelden leeftgd alhiet geen lager onderwijs genieten Het onderwgs is in dete gemeente kosteloos t De minister tan binneulandsohe tiken heeft beantwoord het verslag tan het tweede srciieondertoek der Tweede Kamer betrekkelgk Hoofdstuk UI der grondwet Statengeneraal kiesrecht De regeering tegt de minister bigft tolharden bg haar getoelen dal de grondwet regelen moet stellen omtrent hel kiesrecht Zij meent toorts dat de grenteo tan het minimum der hnnrwaarde inde door haar toorges telde bepaling ton laag tijn genomen dal er redelgkrrwgs geen trees kan bestaan dal tij oter eenige jaren niet meer aan de maatschappelijke toestanden beantwoorden Hetgeen in het toorloopig verslag door de meeste leden was aangevoerd tegen het bepalen van één laagste minimom voor teker aantal gemeenten en tierekeumg tan de hoogere minima toor andere gemeenten naar de geometrische eteorediifheid tnsschen het saiital kirters en de betolking schijnt tegt de minister uu weder uil het oog te worden terlorec nadat de regeering de juistheid dier opmerkingen had erkend Het is nu echter zeer duidelgk dal men ook bij hel regelen van den woning census geen andere keus meer heeft dan ééo algemeen minimum of een laagste eo een hoogste miniraom waarbinnen de wetgever de kiesbevoegdhsid in de gemeenten bepale De verschillende bepalingen nader toelichtende tegt de Minisier dal meerderjarigen die het huis hunner ouders bewonen en inde wettelijke huurwaarde zgn aangeslagen toor het door hen bewoonde gedeelte ook kirters zgn Het criterium is ook toor hen die wegens dienstbetrekking eene aftonderlgke woning in gebruik hebben niet alleen hel aftonderlgke der woning maar het persoonigk recht tan bewoning De gededten van een huis die onderverhuurd tijn moeten met worden afgetrokken tot bepaling tan de huurwaarde tan bel kiesrecht Pat door hel rainiraum van f 36 de in zijn stand gcteten werkman op vele plaatsen zou worden uitgesloten komt der rrgeenng geheel onbewezen voor Het hoofdbeginsel is het ig huismaos kies oeAie Vlist r I OEfltlEN LMDderl ouders 6 C RieUeld cd A Slerk H Zeveabuisea GEBOREN Ggtbcrtus Hermaaui ouders T Kgbi eo W d krun OVEELtDEN J Verhoef 4 J A Vertoef 83 j Reeuwiik = GEBOREN Cornelu ouders A Vrrw al en F Verwey Jan ouden J Vermetilei eu C Oosterom OVERIEDEN T Hooüerwa rd W J au der M at ADVERTENTIEN V De Heer en Mevrouw BAKKER NIEMEIJER RoUEiiN betuigen hunnen harteIgken dank voor de vele bewgzen van deelnemingondervonden bg het overlijden van ban geliefden Vader en Behuwdvader i Gouda 2 Februari 1886 Voor de vele blijken van deelneming die wg mochten ondervinden bij hetoverlgden van onzen oudsten lieveling betuigen wij onzen j hartelijken dank C VAN VLIET en Echtgenoote Gouda 2 Febr 1886 H PA VL J Civiel ingenieur en Arcllitect Zevenhuizen DOüZEN met ZAAD 2 a 40 cent met aanwjjzing van het gebruik tot een kwgnende dood voor Ratten en Muizen voor de slakken 20 a 35 et bij J DE JONG Az Zuiveraar van Gebouwen enz Kuiperstraat K 227 Gouda HA DSCHOE E DASSEN en Linneiigoedereii A VAN OS Az Kleiweg E 73a i Dijkgraaf en Hoogheemradenvan Rijnland j brengen bij deze ter kennis van ingelanden 1 dat de lijsten der stemgerechtigde inge j landen van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1886 volgens art 29 van het reglement gedurende veertien dagen na heden Zondagen uitgezonderd van des mor gens d tot des middags 12 nre ter inzage zullen liggen Is volgt de lijsten van al de zestien dittricten ter Secretarie van Rijnland alwaar zg tevens tegen betaling van 10 cents voor elke Iflst verkrijgbaar zijn die van het derde district aan de Cruquius die van het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leeghwater die van elk der overige districten ter Ge meentesecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe beboorendu onderkies districten 2 dat zg die vermeenen dat de lijsten niet nauwkeurig zijn opgemaakt volgens art 30 van het reglement gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving hunne bezwaren met overlegging van devereischte bewyzen kunnen onderwerpen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering welke op den eersten Donderdag in Maart over de ingekomen bezwaren zal beslissen Ugkgraaf en Hoogheemraden voornoemd De CLERCQ Dijkgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris Leiden den 27 Januari 1886 Sociëteit Ons Genoegk 3e Abonnement Voorstelling DONDERDAG 4 Februari 1886 Kon Nederlandsch Tooneel Tooneelspel in 5 bedrijven van D Ennery en POOBNIER Aanvang 7 j uur Gewone bepalingen en prgzen Openbare Vrijwillige Verkooplng op MAANDAG den 8 FEBRUARI 1886 des middags ten 12 ure in het Koffijhuis de Harmonie aan de Markt te Gouda van een voor weinige jaren nieuw gebouwd en zeer gemakkelijk ingericht wyk R No 203 met smaakvol aangelegden TUIN waarin exquise Vruchtboomen WARANDE KIPPENHOK SCHUURTJE en vefder aanbehooren gelegen te Gouda aan een der fraiiste singels uabg het station van den Rijnspoorweg kadaster Sectie A No 2726 i groot 3 Aren 80 Centiaren bevattende het huis beneden 2 Kamers en Suite voorzien van stookplaatsen en marmeren schoorsteenmantels twee Keukens en drooge Kelder en boven vier Kamers Dienstbodenkamer en gmoten Zolder met beschoten kap hebbende het huis voorts nog een afzonderlijken uitgang voor door eene poort aan den Bleekerspingel en achter op de Boelekade Te bezichtigen Donderdag Vrjjdag en Zater j dag 4 5 6 Februari 1886 van 10 tot 12 en j 2 tot 5 ure op bewgs van toegang aan te vragen bij en af te geven door den Heer M van DANTZIG te Gomla Te aanvaarden den 1 Maart 1886 Betaling der kooppenningen den 1 April daaraanvolgende Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G J 8PRUI IT te Ouderkerk aid IJssel SCHROEFSTOOMBOOT Stad LEIDEN GOEDERENDIENST op Dordrecht Gorinchem en s Bosch Commissaris WIEZER vertrekt Ittnsdags morgens om 10 uur Ondernemer I P J PLAIMJER I S V pi de naam op het ndrea f 0 90 1 1 20 en 2 per Flesch We l C vanOIJE Klelwesno 2 Geen grijs Èaar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet Prijs 85 cent per flacon en l öO per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bij J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 mmmm mu ROTTERDAM Heeren INTEEKENAREN worden beleefdverzocht om in den loop dezer week het getal der Coupons welke nog in hun bezitzjjn bij den ondergeteekende op te geven opdat bij de laatste Voorstelling zoowel bij debespreking der plaatsen als bjj de Rhijnnpoor geen storing plaats hebbe xM VAN DANTZIG Turfmarkt H 51 Op een goeden stand TE HUUR een beueden met WINKELOPSTAND en TOONBANKEN waarin 26 jaar de zaak is uitgeoefend in Manufacturen en gemaakte Kleederen thans Galanteriè n tot 1 April Te bevragen bg den eigenaar bovenhuis Wgdstraat letter A No 174 te Gouda s i s Ken sinds jaren in Londen gevestigd Agent in BOTER en BÜTTERINE wenscht zich ook belast te zien met de Agentuur voor een eerste klasse Huis in Gouda en EDAMMER KAAS Voldoende references Adres onder No 2640 bvj de Erven J J TUL te Zwolh Te HUUH met Mei e k een net beneden WINKELHüIÖ WINKELI OPSTAND en TOONBANK des verkiezend j een BOVENHUIS vrijen opgang van alle gemakken voorzien op goeden stand i Adres N KONINGS Hz Lange Tiendeweg D 50 Mevr de Wed CA SCHOUTEN 1 einde Westhaven vraagt tegen MEI een om tevens huiswerk te verrichten en een TWEEDE MËIÜ die goed kan strjjken en met de waacb omgaan Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Gknokoen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 3de Abonnements Tooneelvoorsteliing op DONDERDAG den 4 FEBRUARI 1886 de SOCIËTEIT van des avonds ZES UVB af ml GESLOTEN mijn Namens het Bestuur J 0 IJSSELSTLIN Secretaris Gouda 2 Februari 1886 Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mm LA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroed r Dirk en Wouter Crabeth Prii s 80 Cents I Snelpersdruk van A Bbinkman te Goud BINNENLAND GOUDA 4 F bratri 1886 Rnultut van ket onderxoek ftn het waler nil de WtlerleidiuE alhier Kednreode Jaau ri 1886 Jauu ri benoodigd 33 6 milligr U 23 6 16 24 2 25 27 5 PermaoitaBaa kalicua per 1000 eab cent De afdeeliBK Gonda van het X O G ui op Vtijdaft 6 Februari ten hni e van den heer Hardqirr eere vergaderiaK honden Aan de orde it de beiprckiog van het voorstel de Hoofdbetmnra OTer een adrei tot de 2e Kamer te richten aaodriuftende op behoud van art 194 der grondwet Verder ui de heer Kmiaheer preken over de verbelering in het onderwija aanicebracht door de klauifioatie en de heer Willert over de tchoolbihliolheek Z U de Koning heeft de gooden rtedaille anverdienita toegekend aan mevroa FrenkelBouw meetter Naar men temeemt ii dit eenigatint onterwaohle btelnit te wyten aan den indruk drr laattte voorHelling van Detorah te e Oravenhage De medaille werd gulerenavond io de panta der Tooratelling aan mevrouw Frenkel overhandigd door dca voortilter tan den Rasd van Beheer van het Ifed Tooiêeet den heer Schimmel Dr H U Hcqboom predikant te Aisen hield Dintdi afaod da aangekondigde voordracht in de A d rouda en omatrekcn van den Nederl Pmtea aoieobond over rfe PrediimUtirtnUiag Het groot aantal ledig ataaode pastorieën en die bq geen mogelijkheid benei kunnen worden daar het Doodige aantal proponenten ontbreekt doet onwilleketrig de vraag op veler lippen komen wat in den legenwoordigen tgd aoo velen huiverig maakt tich oor de betrekking van predikant voor Ie bereiden terwijl vroeger d luat om dat eervolle ambt te beklerdeu veel grooler was Spr beantwoordde rieie vraag en trad in eene ontwikkeling van de oonaken die bij veirn een tegentin deden geboren worden om dominé te worden waarna hq de licht en iohaduwzgden opgaf dier betrekking welke toch in vele optiohten ook in finènlieelen tin niet achter behoeft te staan voor anderen in ante maattchsppy Met warmte bestreed hg de briwaren die daartegen orden geopperd en hield een krachtig betoog ten gnnste va n eene betrekking die voor een degelgk ernstig godsdienstig man tooveel aantrekkelijkheid heeft Spr eindigde met ren hartelijk opwekkend woord tot ile ouders om hunne touen die aanleg hebben voor de predikautsbetrrkking daarvan niet tooals te vaak gebeurt af te houden maar hen integendeel daartoe op te wekken Deelden wy in ons vorig nr inede dal bij den Oeraeeuteraad een voorstel was ingekomen van het raadslid tan der Garden betreffende een nieuwe Schielbsan daaromtrent deelen wg thans nog het volgende mede De toorsleller meent een geschikt terrein getonden te hebben teu Moorden tan Schielauds Hoogen Zeedijk eten buiten het bebouwde gedeelle der Gemeente op den wrg naar Moordrecht De bedoelde peroeelen worden begrensd als volgt ten O en W door andere parceelen weiland raet tlooten doorsneden j ton Z door den Hoogen SchieItiidiohen Zeedijk waarlangs de torgang tot het terrriü en ten N door den Moordtohen Tienriewrg D t terrein heeft eene breedte tan ca 40 M bij ene lengte van ongeveer 1200 M en eene oppcrtlakte tan circa 5 Hectaren Btn baan tan 1000 M om aan de tegenwoordige eiiohen tan het ohieten te voldoen kan dus ruimlohooit worden aangelegd De kogeltanger wordt geprojrcteerJ in het noordelijkste geileelte daarvoor iwee waarnemingsposten Het bet oog op de teilighnd wordt het tolgeode toorgesleld De kogeltaogtr too di t mogelijk bij den Jloordrechtschen Tirndeweg geplaaisl krijgt eene hoogte t n 10 bg eene b ltc van 2li H Het bovengedeelte wordt i U di Kogels welke uu toevalligp bog over den vanger nockieu heeagaan kannen du oamogelijk iemand trrfTeu die zich op den genoemden weg befindt Ter tijde tan den kogeltanger wordt een 16 M hooge tlagvettök geplaalat waaraan ren roods vlag In top gehesohen blijft lOOUng de tchietoefening duurt Ecu op den Moordsehen Tiendewrg sich bevindende hoornblater kan bovendien door signalen den schutter kennis geven van in de uabgheid tgnde paarden Tratrrsen worden niet meer sangebrachl Bij een 1000 M lange schietbaan louden eenige daarvan eene buitengewone hoogte ca daardoor kolossale afmetingen trrkrggen welke de kosten belangrgk tonden termeerdereo terwgl de ondervinding leert dat tr van weinig of geen nut voor de teiligheid tijn ja telfa in sommige gevallen tuoals bq de nu bestaande schietbaan de onteiligheid tan bet omgeleglen rrrein aanmerkelijk terhoogen Een 10 H brrede strook langs de Oost en Westtijde tan het geheele terrein wordt zoo dicht mogelqk beflaul met lange grauw tan 60 oM wilgeuitek Ka een paar jaren tal men daardoor eenigszioa een natuurlijke brsobutiing voor de om en bij gelegen terreinen verkregen hebbeu tegen kogels welker bsnen door de eene of andere omstandigheid eene buitengewone afwijking oohten hebben Die nainurlijke beschutting wordl uit den aard der taak tan jaar tot jaar betar en tercitcht geen onderhoud Kapt men tdken S jaren 4 helft van krt host tootlat er steeds een 5 H breede strook aan iedere tqite staan higfi hetgeen als voldoende kan beschouwd warden voor de betokutting dan tal men tooals uit ondrrsiaande berekening blgkt telfs ereige rente kunnen verkrijgen van het aanlegkapilaal Alvorens lot de begrooting van kosten over te gaan dient te worden opgemerkt dat de kogeltanger tooals thans geprojecteerd een ge ichl tal hebben van ongeveer 2 784 000 KG Een dergelijk gevaarte ton tonder steun spoedig in den tachieu bodem wrgtakken t Is dus een dringend trreischïe door heiwerk daarin ie voortien Mogen de aaulegkosten toedoende belangrgk verhoogd worden de geringere koslen voor onderhoud zullen daartegen wel opwegen Om later geen teleurstelling te ondrrtinden zgn de hieronder volgende kosten tamelijk ruim genomen Bg de grondterwerking is gerekend op een detachement van ongeveer 20 a 30 soldaten too noodig onder commando van een officier Aankoop van weiland roet transportkosten ƒ 16000 3900 1080 60 Heiwrrk ent 300 palen van 14 a 15 M met het inheien ad ƒ 13 Een tloer van 6 cM dik met de noodi ge leggers Een tlaggestok roet schoorpalen 4000 Grondterwerking Kogelvanger = 1740 M 2 waaruemiagspotteu elk 5 M breed 3 M hong en 3 M dik s 90 M Met de inklinking bedraagt de massa te verwerken grond dus ca 2000 M oter een afstand tan 25 00 M gebruik makende tan werkspoor ü ƒ 2 Beplaniing Ca 21 2 H A 1 diep gespit en beplant per 500 met goede wilgenslek a ƒ 200 H A ƒ 24530 Totaal hout opbreng nd ƒ 600 per H A ma kt ƒ 760 Telkenmale iia 2 jaren tal de opbrengst tettolgens Na de eerste twee jaren laat men kappen ca 1 1 11 A 2 jarig hout opbrengen le 300 ner H A ƒ 375 Na het tierde jaar 1 ♦ H A 4 jarig A 1