Goudsche Courant, vrijdag 5 februari 1886

vrreeniging middelpunt voor de gantehe kolonie toevtnchisoord voor eiken aankomenden landgenoot hadden ook de hier wanende Nederlanders al wel eens gew nschl Nu deed de behoefte zich sterker dan ooit gevoelen Werkelyk werden er pogingetf gedaan om een vereeniging te vormen doch dit gelukte niet I lotusschen verrezen de Doitsche vereeuigingen opnieuw En ly waren hei die de terngkeereiide of aankomende Dolliohera spoedig aan belrekkingen hielpen lerwyl de Hollanders niet wetende lot wie zich te wi ndrn te vergeefs daarnaar zochten Eindelgk diden eeuige werkzame jongelui den eersten slap en werkelyk gelukte bel bun een Nederlandiche Vereeniging te vormen Maar het voornaamste wat zulk een kolonie vereeniging in het vreemde land geven moet en gevrn kan dat mist de Nederlandsche Vereeniging te Parys een sociëteit geregelde gezellige samenkomsten waar men clkafir onderling leert kennen en de vreemdeling ook moreel een steanpaul vindt als hy verlaten slaat iu dé wereldstad Toch gaat de eorrespondeut voort heeft de Nederlandsche Vereeniging iets goeds tel stand gebracht zij is de mueder van bet Nedeitanieck Li dadigheida ondt een voorlrelfrigke vereeniging om iu de meer driogrnde gevallen hulp te bieden dour zoowel zedelyken als stoffelyken bystand te verleenru aan hulpbehoevende Hollanders wieu bel alleen in een groote stad te zwaar zou worden Heigeen ty te doen vond eu volbracht heefti bewees der jonge Veieenigiog de noodzakelgkhetd harer stichting In hel laatst van December 84 is hiertoe door eenige leden der Nederhmdeehe Vereeniging hel besluit genomen Ten huize van den loenmaligeu gezant baron Van Znylen van Nyeveli kwam meu byeeu een oomiié van 17 leilen werd gevormd eu teu twttnar van zes personen En tu korten tyd hieft meu niet onaardige uitkomsten verkregen rente en contribuiiën lieloopen thans al 800 fn s jaars heel aaraig maar nog teer verre van voldoende om allen oorier de 9000 te helpen die er beboclie aan hebbeu Om de kas langzamerhunl zoo Ie aoskeii als ty worden moet om ecu toevluchtsoord te zijn voor den Nederlander in het groote Parys als hg er hnlpbeboeveud en elleuilig ronddwaalt is hulp van het moederland voor de kolome noodig Moge ieder hier helpen die wel eens ondervonden heeft of ziob kau voorstellen wat hel is tonder geldelyke middelen te zgii Triete exil sur une lerre éirangère waar elke agiorilrit den hulp zoekende atwgst en de armorde dubbel zwaar Ie dragen is Qnarne vestigden wg daarom de aanrlaclii op hei bovenstaande met vermelding dat de heer T J Boas me Lafayette 14 penningmeester van het fonds is De te New York verschijnende Snn gaf onlaogs een artikel over de KnifUt of lator het geheime geoootrchap dal zich met ile leiding der arbeidersi oneslie belast heeft Hit trit thans een half raillioen leden eu het bestuur berust hg vgf ersouen die vroefcr allen arbeiders ge eest zyn maar nu zich uitsluitend net dh belangen van het genootschap bezig houden Het blad zegt omirent hen Vyf mannen in dit land beheerschen de belangenvan een half inillioen arbeiders en kunnen Ir eenigertyd de middelen tot levensonderhoud ontnemen aantwee en een half millioan zielen Drie mnniiec vormen de l iivoerende Commissie van het Genootschapder Ridders van den Arbeid van Amerika De bevorgdheid van de President en tyn Mioisters omalle ambtenaren te ontslaan eu alle soldaten en matrozen van standplaats te doen veranderen is geringin vcrgelgking met de macht dezer vgf Ridders Het gezag van wgleu den Kardiuaal en dat vande Bitscboppen der Vltthodistenkerk is klein en beperkt in vergelijking met dat uezer vijf beheerschers Zy kunnen de lichte drukking van bgna lederen lelegrafist doen ophouden kuni en de meeste molensen fabrieken doen sluiten en kunnen het spoorwegverkeer doen stiliiaan Ze kunnen een verbodsbepaling doen uitgaan legen eenige soort van fabrieksgoederen zoodat hun onderdanen die uiet laeerkoopen en de winkeliers ze oiet meer verkoopen Ze kunnen de arbeiders tegenover de kapitalisten in slagorde scharen de arbeiders aanvallend of verdedigend voor rustige en standvastige zelfverdeiHging of voor hevigen vereenigdcn aanval doen optredennaar hun welbehagen Ze hebbeu icen dezer diniieunog 3oit gedaan maar ze zeggen dat zg die henniet kennen zich verbeelden dat ze duivels zijn schepselen met tongen van vuur en horens op bunhoofden De laatste uitdrukking schyiit een omschrijving Ie zyn van een begrip dat door duivel wordt uitgedrukt Wy willen gaarne gelouven dat de vijf personen mei Uriah S Stevens aan hel hoofd geen duivels zyn maar dit sehynt toch zeker riat zij van bun macht gebruik makende zeer goed hel werk zonden kunnen doen dal gewoonlyk alt dal van deu duivel word voorgesteld verKOeiten Of zij knnnen soheppeu tot aland brengen organiseereii dal zou de toekomst moeien leeren Wy betwgfelen bet echter en dit is juist het gevaar vau zulke vereeuigingen Omverwerpen knnnen ze maar de maatscbappg heeft oueiudig meer behoefte aan krachten die opbouwen dan vernielen Vernielen knnnen wg allemaal als we er ons toe zetten maar maken daarop komt het aan Jnk Cl Te Plymouth werd onlangs een jonge man John Sbadwell genaamd wegens een gering vergrijp in hechtenis genomen In de gevangenis legde hy de bekentenis af verscheiden jaren geleüen twee moorden te hebben gepleegd Shadwell verklaarde eigeulyk Henri de Nobielle te heeten en de zoon te zyn van een ie Parijs praoliteerend geneesheer E telyke jaren geleden maakte hg een jonge dame bet bof tsaar bevond dat bij een medeminnaar had iu eeu jongen man Grevee genaamd evenals hij stnnrman aan boord van een koopvaardijschip Te fionny san Afrika s westkust aangekomen begaven beiden zich aan wal waar Nobiellie zijn medeminnaar doodschoot en zgu Igk in zee wierp Ongeveer gelykiijdig stierf de kapitein van hel schip aan de gele koorts en Nobielle bracht het schip naar Europa Te Itttll rapporteerde hg dat de kapitein en Grevee aan de gele koorts grslorveo waren Hij zelf werd toen eenige maanden verpeelgd in hel krankzinnigengesticht te Wakefield Later keerde hij naar Parys terug en bracht van daar de jonge dame mee naar Ën claud Na met haar in een bdtel Ie Goüle gedineerd te hebbeo verweet hg haar op een wandeling in de omstreken ironweloosheid schoot baar dood en begroef het Igk M een Imschje De politie heeft een onderzoek iugesteld of de meiledeelingen van Nobielle juist tiju of dat zg mei eeu waanzinnige te doen heeft ituiieiiiaodscb üverzictii Gladstone is met de ssneustelling van zgn minislerie reeds geslaagd doch de verdeeling der portefeuilles is nog met definitief vastgesteld De voornaamste leden van het vorig ministerieOladsionesullen ook nadeel van he nieuwe uitmaken De heeren Childers Harcoan ftoseberry Granville Moudella Kimberlry Trevelyan ncer en Chaaberlain behoorden ook tol het laalMe kabinet Gladstone msar nu zullen de portefeuillles anders worden verdeeld Zoo zal lord OrauviHe niet weer optreden als minitter van bniMnlaodsche taken De leiding daarvan zal ain jeugdiger krachten vermoedelijk aan lord Roseberry warden opgedragen Hel is nog uiet zeker of Chamberlain ook een zetel zal krggen maar in allen gevalle ontbreekt lord Harliugtoo iniMister van oorlog onder het vorige kabioelGlad sione nu op de Igsi Dit is eeu groot verlies Hoe hel ministerie zes njaftuden aan hel bewind kan blgven ia een raadsel Dn Times betoogt nog eens in het brcede hoe moeilyk de positie van Gladstone zal zgu daar eigenlyk Paruell t ia die deu parlementairen wagen stuurt KonH Gladstone werkelyk met een Home rule voor den dai dan heefl h uiet alleen al de coiiservalieten naar ook eeu goed deel van de liberalen tegen zich Ook herhaalt de Times dat een quaestie als die van de Home rale uiet kan worden opgelost zonder Jat een nieuw beroep op de kiezers is gedaan Het bekende liberale weekblad Spretatoi verklaart wel gewenschl te hebbeu dat Gladstoi e de Home rule had laten rusten het blad tiet daarin een gevaar voor de eeuheid des Rgkt eu hel ton beter geweeal gn alt QUdstone gebleven was bij de de lewa reehivaardigheid loor Ierland De Spictator meent echter te moeten opmerken dat men Gladstone thans ten onrechte besohuldigl van beginselvertaking met het doel om aan het beaind Ie komen reeds in 1871 toch beeft Gladstone zeer duidelyk verklaard dat naar lyn gevoelt n de quaestie van Home rnle binnen de grenzen der practlsohe politiek zou kunnen komen en dat hy ohder behoorlyke waarborgen voor hel verleenen van Home rule met terugdeinzen zou Vorst Alexander van Bulgarye heeft de kroon op zyn even kraohtig uls beleidvol werk de Sultan heeft een besluit uitgcaardigil oaarby de unie wordt bekrnchligil van de schikking is kennis gegeven aan de Mogendheden d e uu ook wel geen bezwaar meer lullen maken Zelfs de nog allyd wrokkende Cznar knn zyn toestemming niet onthouden en de Mogendheden hebbeo de Grieken en Serven genoeg op de vingers getikt om te kunnen veiw ichten dut zg venler geen kromme sprongen meer zullen maken De Grieken hadden gaarne by deze gelegenheid goede negotie gedaan maar ty hebben de tijdsomstandigheden tegen en krygen niela I TM t of kieareehi der hoofden nn baiageiinnen I in den mimen tin an pater familias en dan in oht nemende dat men om kleier te tyn ook in de laaien moeten dragen Wat de Rreua telte betreft 36 aU laagate en 260 als hoogste minimum de wetgeier kan eensdeels in de goedkoopste geowenten boven bet itrondwettelyke blyven als hy dal te laag aobt anderdeels als maatstaf van huurwaarde in den regel behoudens uittonderiugen de waardeeriug van wooiihuiaen eu aftonderlyke woniogeo voor de personeele belasting f rqor een andere ryksbelaatiug aaouemeii too hij dit dienstig ordeelt eu dus uadereu tot het denkbeeld van de Staatscommissie De bedoeling is duidclyk dat het miuimum der huurwaarde voor de verschillende gemeenten verbaud moet houden met het bestaande geschil van hetgeen men iu die gemeenten gewoAn ia voor huishuur te belalen De gewone wetgever kan echter de gemeeuleu te dien aantieu iu categoriëu splitsen Ook blyfl l aan den wetaever ve beslissen of een jaarlyksche dan wel een vyfjarige heriiening der woniogslusleu uoodig is Ten aantien van dea grondslag van hel betalen Tan grondbelasting als maatstaf van kiesbevoegdbeid beeft de minister een gewytigde redactie voorgesteld die den wetgever vrylaat het bedrag der Ie belaleu belasting voor alle gemeenten gelyk te stellen of onderscheid ie maken Dal is de eenige iets beleekeneude veriekering welke nader in het wetsontwerp is gebracht waarin voorts nog duidelijker is uititedrukt dat ook jirmentitj gsraogeueu van hel kiesrecht verstoken tijii Tegen een voorloopig kiesreglemeul in de grondwet blyft de minister betwaar maken De wetgever die iu de grondwettelyke bepalingen een voldoend richtsnoer heeft ion door een voorloopige regeling den prikkel missen om tot een uienwe kieswet te komen Ook legen het opuemen van capaoittiten blijft de minister op de bekende gronden betwaar maken Eindelijk is art 109 nader in dien tin gewijtigil dat de grondwet blijve bepalen dal de kamer der Statengeneraal in afdeelingeu tal worden verdeeld De kamer kan dan óf by het reglemAit van orde of bij attonderlijke besluiten naar omstuudighcden beslissen welke taken in de afdeelingen en welke alleen door een commissie tullen worden onderzocht Ouder het opschrift Weikuo od leest men in Dt Ned Indiulrieel Als een bewys hoe bij sommige besturen het verlangen bestaai om by deu heersohenden werknood op industrieel gebied daaraan te gemoet te komen moge dienen dat een bestek voor de levering van 11 elf stoomketels door de Nedeilandsche Maatschappij tol Exploitatie van Staatsspoorwegeu aan Nederlaodscfae fabrieken toegetonden in het Duilsch gesteld is Zonden ome Duitsohe naburen misschien hun bestekken iu het Nederlandach publiceeren en alleen een contrabeleefdhetd de oorzaak zijn van dit overigens niet zeer nationale streven of zou ook hier aan andere redenen gedacht moeten worden die beter tyu maar niet te noemen Zijn wy wel onderricht dan heeft dezelfde maatschappij voor de levering van andere benoodigdhedeu mede uitsluitend in vreemde talen haar bestekken doen opmaken Wy hebbeu allen eeibied vour de vrijheid der particuliere industrie maar over gemis aan gevoel van nationaliteit mogen wy niet blindelings heenstappen Dt kumUjImt mm dienêlioden in Rutland Wat zou wel een onzer huismoeders zeggen wanneer op een mooien dag hei eigenwijze dienstmeisje Mina haar k am teggeu VIAevrouw I Aanstaanden Zondag ga ik trouwen en nog wel met Willem den koetsier van deu docter aan de overzyde U zult me wel de eer willen aandoen ons huwelijk by te wonen Maandaimorgeo ben ik weer present Onze mevrouw zou denken dat ze plotseling uit de wolken viel al was ze nog zoo ervaren in alle listeu en streken der dienstboden Wanneer ze daarop eeuigszius van haar grenzeluoze verwondering was bekomen zou op de onverwachte uituoodigiug lot bijwonen van het buwtlyk een vloed van aanhalingeu uit het diensibodenboek vutgen over een zes weken vooruit opzeggen van den diensten andere gedrukte bepalingen Vandaag trouwen en morgen weder als dienstbode dienen dat is hier in Nederland niet denkbaar waar aan het huwelijk de oprichting eener eigen huishouding onafscheidelijk verbonden is Uaar itelk land heeft zoo zyn eigen wys en ook zyii eigen eer me v rienden f placht Heije Ie zingen en iu Rusland is het in eenige steden niets ongewoons waanetr bijv de goede Iwan voor zijn hetr of mevrouw een diepen voetval doel en tol etn van beide hel verzoek richt Of zy by zyn huwelyk met Tanja vau daar over of met Grusche uil de voorstad de rol van vader of moedel op de huwelykspleohtigheid op zich willen nemen ƒ De aldus aangespi l eeBter of meesteres weet wel dat noch Iwan noch Tanja om het huwelyk hun dienst zullen verlaten en dat de belofte lief en leed samen te zullen dragen die zy voor hun eansohe leven zweren zullen slechts geldt voor Zon en leestdagen En zoo wordt daar de plechtige daad werkelijk volbracht De meester plaatst het volstrekt noodige heilige beeld en na hel gesloten huwelijk en na de geëindigde bruiloft keert ieder der beide jonge eohtgenooten naar zyuM terug en dient verder in verschillende huisgezinnen Welk een zonderling huiselyk leven niet waar I Op werkdagen zien de ecbtgenooten elkander hoogstens vliegendervyze wanneer zij elkander op straat ontmoeten alleen op eestdagen die hetzij hier ter loops aangemerkt in Kusland meer op den almanak voorkomen dan by ons zoekeu zij de spreuk tol waarheid te maken De band die Zaterdag het best den bezem roert Weel Zondags ook het best den ga te streelen f Zelfs de kiuderenzegen kan de theorie van twee te huis Ie hebbeu niet aan bet wankelen brengen want de tantes willen gaarne de kleinen tegen eeiie billyke vergoeding opvoeden Inlqssohen arbeiden de echigenooteu onverdroten voort en sparen vlytig niet om hun lang gevlogen wittebroodsweken Ie genieten maar om hun ouden dag samen te genieten Hebbeu zy na jaren het benoodigde sommetje bijeen dau beginnen ty een kleinen handel of koopen buiten een klein erf en de ecbtgenooten die rijk aan ervaring zyn staan dan onder de boeren in hoog aaotien Eu tonderling niet waar deze huwelijken zyn meest goed eu gelukkig £ en spotter zegt unitetwyfeld Uet is omdat de beide ecbtgenooten elkander zoo weinig tien Trop d iulimité unit a la bonne entente Vier Fritsche firma s tyn sedert jaren gewoon Londen voor een deel van paling te voorzien voor zoover Ierland daartoe uiet iu staat is Veertien Hollandsche scheepjes varen daartoe steeds op en ueer en men kau er steeds 3 of 4 naby hel Custombouse zien liggen De Hollandsche handelaren in paling voor Loodens verbruik worden thans echter met belemmering vau huu bedrijf bedreigd daar tengevolge van een W Birmingham tegen ecu lersch koopman ingestelde varvolging de verkoop van paling van 16 Maarl lB ui zal worden verboden Wel is waar ondervindt de visschery geen nadeel van t ontbreken van rusttyd voor de palingvangsi gelyk voor andere vistcherijen noodij ii maar de Engelsohe wet van 1878 is algemeen opallezoetwaicrvitob toepasselijk en laai dus voor paling geen uitzond ring toU Tot hiertoe ging men oogluikend zgu ang doch nu de aandacht op de zaat is Kevestigd zal bel spoedig met de vryheid van de Friesche palingscbuilen op de Theems gedaan zyn De belanghebbenden hebben nu wyzixing der wtt of tydelijke dispensatie van de wei van 1878 gevraagd maar dit zal hen wel uiet veel balen Dr P F Van Hamel Roos verzoekt in zyn Maandblad hceren geneeskundigen beleefdelijk aan de Redactie van dat blad alle hun bekende gegevens te doen toekomen lu zake de nadeelige gevolgen welke zij vau het gebruik van vervalscbte levensmiddelen waargenomen hebben Het is uamelyk zijn doel zoo mogelyk door zeer vele gegeveus een statistiek hierover samen ie stellen ook ten einde meer en meer betreffende de al of niet schadelykhtid vau sommige stoffeu tol overeenstemming te geraken Het voornemen is een overzicht dezer gegevens aan de commissie door het hygiënische congres te s Hage benoemd te verstrekken opdat hierover Oju et in Augustus a st te Weeuen te houden congres zaKlunneu gerapporteerd worden Met hett oog op het groote ge loht der taak is hel te hopen dat teer vele geneeskundigen zoo mogelyk spoedig hunne ervaringen in deze zullen mededeelen De hetr L R Brynen te s Gravenhage heeft aan zijn vriend dr Bronsveld een brief geschreven over de groote i uaeslie in de Proteslauische Kerk Wij vinden bet stuk in de Stemmen voor Waarheid en Vrede Dr Bcynen onderschryft de woorden der vorigekroniek Ier Stemmen £ n toch de ure van vernieuwde toetsing van nieuwe formuleeriug der eeuwige waarheid zal komen en de Gt rcfonnerrde beweging in ons land is de laatste stuiptrekking van een verouderd sttlsel dut evenals eenmaal de Wet en de middeneeuwsche Rüomscbe Kerk zal moeten wijken voor de nieuwe dingen die Gud onder ons voorbereidt en al reeds gewrocht heeft De schryver acht het oude Calvinisme in de felste tegenspraak met den geest onzer eeuw de by hare schaduwzyden groote eeuw die heeft gebroken met alle conventie alle doode traditie allen schijn alle leugen Ze eiicht gebiedend oprechtheid natuurlykbeid waarheid Welnu deze dingen voegen a priori reeds niet by een leven dat geen werkelyk maar een schynleven is en dit is t geval met het Calvinisme Groot is zyne verdienste maar de lyden brachten wyzi iing ook in de versohyning vau het Cbriaiendom Nu oa de revolutie is de mensch voor hei eerst ledelyk godsdienstig vry Niemand heefl het recht zijn naaste voor te schryven wat hg gelooven moet tenzij men iemand geheel dat recht toekenoe Voor den Protestant is dit zwichten voor hooger gezag opgeheven Het persoonlijke geloof beeft voor onzen tyd alleen beteekenis en geen kerkelyke lichaaieu allerminst ecne algemeene synode juist om hare algemeenheid mogen meer bepalen wat gij of ik ter zaligheid gelooven moet De schrijver stemt loe dat dit onlbindend op de kerkgenootschappen werkt Maar wie zal t verlieteren tegen den groolen indrukwekkenden gang van t leven vermag niemand of niets zich te verzetten l Is de vrijheid zouder welke hel geloof niet tieren kan die ilil proces in t leven riep en ieders dure plicht is t deze vrijheid niet te misbruiken Wie een zoon dier vrijheid is heeft mei de machten van monarch Paus of confessie gebroken en laat t verder aan God over om t in t leven te doen treden dat is antirevoluiionnair Die zich niet weten Ie bedwingen stormen in deu wetmatigen gang der dingen in en grypen by voorbaal op de meest averechtsche wijs naar toestanden die voor t tegenwoordige geslacht geheel onbruikbaar zyi dat is remlulionnair Sociaal democratie Werd de sociaal democratie kort geleden hier in Nederland gezegd nog iu de windselen te liggen en heeft het kindeken nu de windselen afgeworpen Üe Tijd vergelijkt haar thans by een stouten straatjongen die zich alom maar het liefst in de druk bezochte straten eener groote stad doet vernemen door zyn misbaar eu guitenst reken Zoo heeft ook de Hegeering het opgevat zg laat de schendende straatjeugd begaan totdat deze het al te bont maakt Zal de onbesuisde knaap tot man opwassen Er zyn er die daarvoor weinig of geen vrees koe teren Huu eerste reden lot gerustheid is de onverschilligheid ten opzichte van politieke en maatschappelyke vraagstukken welke bij de groote maita heertcht K a tweede reden is gelegen in dn meer beperkte verhoudingen der industrie eu bel fabriekswezen hier ie landr daar hel buitenland heefl bewezen dat alleen iu de centra der groot industrie de soci aaldemocratie welig tiert terwijl in Nederland de tegenstelling iu de industrie tusschrn gruut eu klein niet zoo scherp als elders beslaat Te Maastricht is dit eenigermate wel hel geval en daarom hadden de Amsterdamsche socialisten hel ook vooral op Limburgs hoofdstad gemunt maar ook daar zijn zy op neii goeden geest der bevolking door den yrer der geeslelyken krachtig gesteund afgestuit Ook mist men hier te lande de vagebonden lie werkelooten van beroep Aan al deze redenen tot gerustheid kent De Tijd een betrekkelyke waarde toe Uiizonderingswettcn tegen de sociaal demooratrie acht hel blad hier dan ook niet noodig Maar daarmede wil hel geenszins hebben gezegd dal men Gods water over Oods akker moet laten loopen zich met da sociaal democratie niet verder moet inlaten en onversohiltig moat blyven toekyken Nederland aau de Seiiie zegt de Parijsshe Kroniekschrijver van het Hbl telt negen tot tienduitend inwoners Vele Hollandsuhe ambachtslieden inzonderheid uit Limburg en Nooid BrabaLt en voorts lieden uil Luxemburg hadden iii ZuidNederland werk gevonden maar zochten tydeiis of na de onlusten van 1830 te Pargs een goed heenkomen De meesien waren schrijnwerkets kleederen schoenmakers Zy kwamen in een goeden tijd men kon heA gebruiken en door ijver en spaurtaam beid raakten zy spoedig zeer gezien Ja menigeen beeft hier gelukkige dagen gehad De chefs van een der grootste meubelmagatynen uit Den Haag hebben aan Pargs hun fortuin te danken Vrij arm kwamen zij bier aau als eenvoudige gezellen waren zij bigde een winkel te vinden bard hebben ze gezwoegd toen begonnen ze een eigen zaakje ook daarop speelden tij niet op zien komen en nu gaat er ijl hun bekend buis jaarlijks voor duizenden om Vóór 1870 vestigden zich te Parys slechts weinige Hullandtche handelshuizen Maar na den FranscbDuitschen oorlog k ainen tal van kantooren winkelbedienden naar Frankrijk om de Duitschers te vervangen die men met meer wilde houden Wat de laaisten overal waar zij zich uesielen terstond oprichten eu in bloei weten te houden een Een laatste poging beef het lid der Grieksche Kamm Fhélemon aangewend te Konstantiuopel hy kwa met een memorandum tot inlyving van Creta maar de ambassadeurs hebben geweigerd het te oistvangen In den Duilschen Rijksdag ia door eenige leden der i nservatieve partij hel voorstel gedaan lot wyziging der Gemerie Ordnung en tot wederiovoeriog der gilden Een der voorstellers lichtte het ontwerp toe en wenschte tot bescherming van deu arbeid oiet alleen dat voor elk ambacht het leveren van proeven van bekwaamheid werd hersteld maar dat ook die gilden byzondere voorrechten zullen geoieleo waarby zich io eeo of ander district meer dan de helft der werkgevers in dit ambacht hebben aangesloten Na eeuige discussie waaruit bleek dat dit reeds vroeger geopperde plan ook nn niet op den steun vao den Rijksdag kan rekenen werd bet ontwerp naar een commissie van 21 leden verwezen Het voorstel door de Duitsche regeeriog den Bondsraad gedaan om de socialistenwet oog voor deo tyd van 5 jaren te verlengen valt in slechte sarde Het is zeer de vraag of biervoor een meerderheid zal worden gevonden De Nordd JUgem Zeil verdedigt hel voorstel en wijst op den moord vao deo politieraad Rumpf te Frankfort en de vermeerdering van bet aantal sociaal democraten in den Rijksdag maar dit kan de liberale partij niet met de wet verzoenen Ëogen Richter en zyne parlij zullen allen tegen stemmeo zoodat ook bier evecalt by het monopolie op gedistilleerd de beslissiog geheel in handen der ultramontaDen ligt De commissie uit de Fransche Kamer met het onderzoek van Rocbeforts amnestievoorstel belast heeft het verslag van haar rapportenr goedgekeurd Na herinnerd te hebben dal io 1883 twee dergelgke voorstelleo met groote meerderheid werden verworpen gaai de rapportenr na wien de amnestie ten goede zou komen en komt dan tot de slotsom Ten einde de wetten te schorsen kau alleen de noodtakelykbeid lot veroatsohuldiging dienen na is er niets dal eeu dergelyken maatregel rechtvaardigt Io de Kamer is de nieuwe Minister vio Oorlog Boulanger eeu man van wien alleen de radicalen goede dingen voor hel leger verwachten scherp uitgevallen tegen de monarchalen Aaoleiiihf daartoe gaf een vraag over de verplaatsing ytta een regiment cavalerie dat by zgn vele adelijke elementen sympathie roor de monarchie had uu den dag gelegd Er werd eeo motie gemaakt om hel door Boolanger gezegde te bezegelen eu die motie werd met groote meerderheid aangenomen INGEZONDBN Mijne Betren I Naar aanleiding eener adverteotie voorkomende in aw blad van 28 en 30 Janoari 11 van den beer Jonkheid vleeschbouwer verzoeken ondergeteekenden beleefd bet onderstaande in uw courant te willen opnemen Door die jidvertentiën zou bovengenoemde heer met eeo tekere afkeuring gewagen van spoelingkoeien Daar wij ondergeteekenden ons bezig bonden met hei roesten van dergelyken gelooven wy niet dat hij de ondervinding heeft opgedaan wal wel een spoelingkoe is die zoowel te Rotterdam als te Arasterdam en in zoovele andere plaatsen door de bette rieeschhouwers worden gezocht bedoellende beesten van qualiteit De spoeling maakt geen koeien genoegzaam vet alleen het meel en koek dat men daarby voedert en in groote mate door ons gebruikt wordt geeft de goede hoedanigheid aan het beest en wy zyn er van overtaigd evenals vele vleescbhouweis van ondervinding dat zalk een spoelingbeest verre te verkiezen is boven een met stgfsel gemest Utreohltoh of Geldersch beest Hoogachtend A BK GRAAF J BE KRüIJP MARKTBERICHTEN OOUda 4 Februari 1886 Granen voortdurend in flauwe stemming met weinig handel De beste zeeowsche Tarwe wordt verhandeld tegen 7 26 a ƒ 7 76 maar goede en poldersoort is vso ƒ 6 60 Io ƒ 7 te koop Rogge alleen bij gerief vau ƒ 5 tol ƒ 6 naar kwaliteit Gerst 5 tot 6 60 tware iets meer en Chevolier tot ƒ 6 76 Hover 3 76 a ƒ 4 25 zware daarboven Mais 5 25 a 6 naar korrel Erwten en boooen zonder handel De veemarkt zonder aanvoer vette varkens 21 a 23 cl varkeus voor Londen 18 a 19 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 1 a ƒ 1 25 per week Aangevoerd 26 partijen kaas pryten van 19 a 26 Noordhollandsche 24 a 29 Goeboter ƒ 1 50 ü 1 60 Weibolcr ƒ 1 30 a ƒ 1 40