Goudsche Courant, vrijdag 5 februari 1886

♦ i M r Eoeklioudezi Handelsfekenen Eandelsrecht Privaa t onderwijs in de Patctische toepassing van bovengenoemde vakken in den GOEDEREX WISSEL en EFFECTENHANDEL en in Fabri ks en Winkelzaken 60 per Cursus OÖSHAVEN B 73 Le raar il O N 3349 IJSEL STOOMTEAMWEG kAATSCHAïInJ Lijn Gouda fudewater Ge wijzig de Dienstregeling vani 5 FEBRUARI 188 qaaeatie waaronder spreker verstond het toeken naar de wyze boe de aarde het beat dienstig kan worden gemaakt aan bescheiden wenachen en begeerten Spreker begon net als tyn gevoelen te uiten dat hel woord van mr Modderman miaveralaan is toen by zeide dat vódr deze eeuw ten einde zon spoeden er wellicht een geweldige ommekeer zou plaaia grypen Dit woord werd zeer waarachijnijjk gesproken onder omstandigheden die daartoe alleszioa aanleiding gaven nl toen men debatteereode bjj hel maken van weiten lol de conclusie kwam dat lao Wetten alleen niet alles Ie wachten is Spreker wilde niet gewagen van een wetboek van den arbeid daarin lag meende hij eene tegenstelling alsof men z geo wilde de arbeid heeft geen wel geen recht wel hel kapitaal Een wetboek voor den arbeid had eene geaohiedenia zeide apreker en by herinnerde die kort om later de tegenstelling beter te doen uitkomen Voor elf jaar had de afgevaardigde van Gouda dr Knyper de bewerking van een wetbMk over den arbeid aanbevolen ala een atekje van vreemden bodera waartegen de toenmalige mioialer Tan Lijnden het bekende satirieke woord bezigde dat het atekje wel eens als een alokje kon gebezigd worden door hen voor wie het atekje werd geplant £ en wetboek voor den arbeid vond apreker een groot woord en hy wil daarin dan ook eene tegenstalling beatryden Eene dergelijke wetgeving is afgekeurd op grond van inmenging van alaatsalmacbl en niet ten onrechte Spreker acht dan ook een gemeen recht voldoende een speciaal rrcht onnoodig Hy noemt vele bestaande rechten en wetten in deze materie op als bet noU van VMemigiog de wat van 1872 dm de vrijheid van arbeid tegen ieder geweld betebermt wetten op coöperatie de wet tot regeling der tucht op koopvaardyschepeo op den kinderarbeid ent Mei de bestaande wetten kan men wel niet volstaan maar men heeft maar voort te gaan om te zien of er byzondere wellen noodig tiJo De vraag ia nu op welke wijze moet de Nederlandscbe wetgeving ten opzichte dezer wetgeving voortgaan f Hoe zal men thans handelen Het juiite standpunt aan te geven sou zeer moeielyk tyn doch Io beataal er behoefte aan ordening der vraagstukken 2o moet de beleekenis der vraagalukken worden doorzien So moeten de beginselec er van ter sprake worden gebracht en 4a zal men moeten aanwijzen de methode waarnaar reehtsvoorschriften zuilen warden gemaakt Uitvoerig aloud apreker stil bij eenige categoriën van beataande en wenschelyke reohtavoorschrifteu als kinderarbeid waarvan bij uitbreiding en verscherping dringend noodiakelyk achtte de opleiding van werklieden in werkplaatsen waarbij by invoering van het livretteBslelsel wenscbte en privaatrechtelijke verbonding lussohen den werkman en patroon de beperking van den arbeidsty d bet toezicht in werkplaatsen en fabrieken ten bate van gezondheid en veiligheid coöperatie verzekering bj ziekte en overlijden eo eindelijk de adviseerende arbeidakamen en kamera van geachillen De bespreking deaer vraagstukken werd eene ordening genoemd De vraag is nu hoe de Nederlandscbe staatamacbleo die hebben aan te vallen Daarby komen twee hoofdbeginselen in aanmerking namelyk dat bet recht niel is eene inventie maar dat bet leeft ontstaat en tich ontwikkelt in de recbisovertniging van hel volk en dat hel recht in die leohtsovertuigiog moet worden getocht De te volgen metbode tou zjjn dal de wet op den kinderarbeid moet worden afgedaan en dat de arbeiderskamers alom worden aangesteld tot onderzoek van allerlei vraagstukken den arbeid en den werliman betrrffrnde Of dergelijke wetgeving al dadelijk teer veel tot verbetering van de sociale toestanden zal by dragen daaraan twijfelt by doch al gevoelt men dit aanvankelijk in kleinen kring zij zal zeker tot algsmeene welvaart medewerken In de gelegenheid gesteld om van gedachten te wisselen geeft de heer F Domela Nieuwenhuis uit s liage tyne ingeuomeubeid te kennen dat de arbeidersiaak in dit gebouw ter sprake ia gebracht OllBEWATER HliENDORP hISstbecht Aaklorast te GOUDA I De treiueti A B Q en D alleen op Mlfrktdagen d s Donderdags Alsdan vertrekken alle trainen behalvS A pn C 10 minuten later uit Gouda van den Mutveelen Singel tot 1 uur desiiiamlddaga dan op de Di stregeling vermeld is De prijzen der Ab nements en Scboolkaarten na 5 ITebroari e k genomen worden I verhoogd 1 1 Retourbiljetten GOUDA OUDEWATER geldig voor 2 dagen verkrijgbaar tegen deh prijs van ƒ O 95 1 klasse ƒ 0 65 2 klasse Op fatsoenlijke stand bestaat bij Burgerlieden zonder kinderen gelegenheid voor Kost Ipwoning en huiselgk verkeer met vrge Kamer Adres Boekh P v a n O ü DSH O O RN Kleiweg Te lliiiir gevraagd tegen 1 Mei een BENEDENHUIS of heel Kuis bevattende drie KAMERS KEUKEN open Plaats of Tuintje en flinke SCHUUR met opgave van stand en huurprijs onder No 1255 aan het Bureau dezer Courant Goudsclie KegelcluT Wegens de l opneelvoorstelling in de Sociëteit 0 3 Gemoe kn zal VRI JDA 5 FEBRUARI worden GEKEGELD in plaats van Donderdag BargerlUke Stand GEBOREÏf I f At Juptr ooderi P nn Euk n M Varhul 2 Jokiniin oudera J Flltttel en H L Zwecd k 8 Anna OBilers P van der Sloot en J C W Ztakha n Connelia Cttbanna ouders J van det Post en W Neef OVERLEDEN 2 Febr M an dm Herg hnisvr lan C an Oodshoorn 69 j P au dir lindfn 69 j 3 H tan dtr Wolf 87 Priua en P Van Gork H de Br ljn en M ADVER EN riËN l s a6xi y5E X fr£ c ï5 i 12v Jarigè Echtvereeniging i CURISTiIaN fAÖOÜW i en HANNA SCHEEPBOUWE tiunne dankbare Kinde en Oouda 6 Februari ilSSfiji GEHUWD S Febr J Prim en P Jan Gorkom P B Preio en W Bonefaai H de Brttljn rn M Goudriaan 4 ♦ Heden overleed onze lie fe Kleine èlechls f trei pu mochten we ons id haarverieag n i 1 P G R OSE DiAL r n EAWfoote f ffou i 4 Febr 1886 j i ♦ ylpor de vele bigken van belangst lling ons op bO Jannari 1 1 betooud bietnigen wij onzen weigemeenden dank J H SPIERINGS J SPIERINGSJaspebs Goudd 3 Febr 1886 Mevr SPARNAAIJ MoLENAAH vraagt met MEI a s eene flinke Ml P G ook genegen huiswerk te verrichten In een klein gezin vei langt men een net MEISJE 14 a 15 jaar oud met kost en inwoning loon naar bekwaamheid Adres franco brieven onder No 1254 aan het Bureau dezer Courant Vrachtgoederen Stoombootdienst AUSTERDAM GOUDA MIDDEL BURGVLISSIN OEN V V Aanstaanden Zondag wordt de dienst weder hervat s Zondags morgens van NIDDELBURG s Woensdags morgens van AMSTERDAM P D DE VRIES ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 GHËM FABRIEK M 0 VON GIMBORK ie Emmerik a i Rijn en Heertnberg Gelderland NieuAv Nieuw PHOENIX TINTE git zwarte Schrgt en Copiëer inkt Deze Inkt vloeit gitzwart nit de pen wordt niet dik en kleeft of plakt niet Deze Inkt is benevens de andere bekende INKTPREPARATEN Oallns Tannin Aleppo Alizarin Keizer Schrijf en Copiëerinkt Salon Goud Zilver groene blauwa roode carmin metaal en andere Tnktaoorten en Vloeibare Lijm verkrygbaar in lederen Boekwinkel HANDSCHOENEN DASSEN en Linnengoederen A VAN 08 Az Kleiweg E 73 ƒ 0 35 PER FLESCH I 1 I bij Weda C van Oije KleiwegNOa 2 yxjKrU x J a c n i J 3 00 Te Gouda bij A KOK Co Dr CHANTOMELANÜS O O G E W A T E R krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen verzwakt door ingespannen zien of lezer bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwyis vocht ontloopt vooral bij koud weder enz enz Alle ooglijders wordt dit middel tfn sterkste aanbevolen Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 Cts Verkrijgbaar bij Wed Bosman Gouda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhiiiien W Ligthelm Voorbura Wed G Wilhelmus Woerd Bos Berkel Snelpersdruk van A Beinkuam te Gouda f lËUMlTil ter bereiding van BOTER en KAAS systeem A B van Lkïb h f 1 20 verder alle OPTISCHE ARTIKELEN bg S H POLAK Opticien Korte Groenendaal fjouda op goeden tand TE HUUR of TE KOOP een HUIS met Vergunning Adres franco brieven onder No 1256 Bureau dezer Courant Gedroogde Vrucliten HEELB APPELEN zure 25 et de 5 Ons zoete 30 GEDROOGDE PEEREN 25 GECONFIJTE 35 en 40 BOSN PEUIMEN 15 en 25 PRUIMEDANTEN30 35en 40 T CREBAS 1886 Zondag 7 Febraaii GOUDSCHE COURANT JVteuws en Advertentieblad Door Gouda en Omatreken en dat dreigde een oogenblik ernstige gevolgen te zullen hebbeu deelt de brieCsthry ver uit de holstad aan de Midd Ct hel volgtcde mede Indertijd werd een kapitein door een mijoor voor het front der troepen berispt omdat de erale bet raadzamer had gevonden hall te kommpodeereo dan door tyn troep te laien voartmarohe reo de manschappen aan eeue aanraking met de atcoaitram bloot te atellen Oote majoor vond dit niet Militair genoeg een aohutier moet niet bang cyn oot de buffera van een looomatiefje De kapitein tiet tieh die voor de discipline verderfelijke teret twyzing niet welgevallen en vraeg zyn eervol ontahg Dit werd hem verleend en tevens werd ben bfj betzelfde kooinklyk bealuit bet recht toegekend om de uniform aan tyn rang verbonden te blyven driven Dat waa te veel eer voor een zoo vermetel offidar vond de kolonel en nu vroeg deie tyn ontslag De bedoelde byvoeging bleek door den heer Heemsckerk peisoonlyk maar zeker by vergissing in bat besluit ook op den Haagseben oÊcier taepaatolyk te tyn gemaakt terwijl ty alleen voor een lid aeoer andere aehnt j tery moeal gelden Hoe kon de mlniater tich toch zoo vergissen I Enfin de taak m nu weer in orde de heer Van Hardeubroek beeft tyn verzoek om ontaiag ingetrokken en too ia allea afgeloopen met sister die bet commandeurtkmia van den Gouden Leeuw van Naaaau op de borst van den kolonel deed terecht komen Sioda 1 Jan fungeert te Goodriaan eei nieuwe kerkeraad door het olaaaioaal braiunr benoemd de vroegere waa in bet verloopen najaar door genoemd bealnur ouialagen Het Otill fediUaitum beval 4 robeoda vaaraohnwiog Op bet gebied van bedrog om geel ander woord te bezigen ia door eenige peraMen te Amsterdam weder iela nieuws bedaebt een apeoulalie op het gevoel van dierenvrienden en liefbebbera van kanarievogela SIcehu eene advertentie in bet A e d D is genoeg om een aardig voordeel te behalen Zoo geaebiedde ook dezer dagen In genoemd blad werd ten geschenke aangeboden een Saksische kanarievogel door eene naar ludie vertrekkende familie De koaten deradrertenlie moeateo natnurlyk door den ontvanger van den gevederdeu zanger betaald worden echter geheel ten voordeela van de linnenmeid die het vogeltje altyd had opgepast Iemand schreef op de advertentie vroeg de voorkenr en jawel reeds den volgenden dag kwamen er aan zyue woning twee mannen hondenen vogelkoopen met een mooi geel vogel 1 je Het kooitje werd terng vertocbt teveoa een quitantie vertoond van de advertenliekosten ten bedragen van 2 80 toodat met inbegrip van de nog geacbonken fooi voor de linoenmeid bet kanarieije zoo wat betaald waa Later bleek echter dat het vogeltje een pop waa hoogstens 26 a 60 cent waard Intutschen is gebleken dat een der mannen een kistje bij zich droeg waarin een groot aantal ogela was waarsohijnlyk alle van naar Indië vertrekkende familièu lerwyl de tweede ren aardig pakje brieven in de hand had allen van liefbebbera die op zyn advertentie hadden gereflecteerd en nog bezocht moesten worden Op dezelfde wyte handelen sommigen met honden Uitsluitend aan dierenvrienden wordt dan voor ƒ 17 60 of 12 60 een rashond te koop aangeboden metinbegrip van halsband en ketting gewoonlyk eenfraai exemplaar ziekte gehad mak by kinderentrouw niet telden van op dece of gene tentoonstelling bekroonde ouders En wat leveren zy dan Ofeen gewoon rxemplzér zonder eenige handelswaardeof een hond waarvan zy het eigeudomarecht zeer rooeilyk zouden kunnen bewyzen BINNENLAND GOUDA 6 febra ri 1886 In de gitteren gehonden vergaderiog n de fd Oonda ain het N O G ia met Algemeeoe aiemmen ibealotw het drea van het Hoofdbeeinur aaa de 2e Otner vereoekende ooreranderd behoud vau rt 194 der Oroodiret te onderaleuoeu Het denkbeeld dpor enkelen geopperd om het Hoofdbealaar alt te noodigeu tan tga voornemen af Ie liléo vond alecbta bjj 4 der aanareiigea ingang De heer Eraiaheer gaf eeoe verhandeling oaer den gooatigea intloed au de klaiaifioaiie op ona Lager I Onderwye ten beate j l Voar de reohtbank te AoBterdsm werd Donderdag de taak behandeld van den aooiaal democraat Fortagn die beaohaldigd irordi amaadvoorden gebetigd t hebben tegen de openbare aatorltelten in eene openbare büeenkomal op 24 November 11 Vier gatalgeu waren gedagiaard waaronder cich bevonden de leralaggcvera van het UmitUblad en het Dofbl V Nederland Het Openbaar Ministerie eiachle achnidigverklaring en ala alraf ƒ 250 boete anbaidiair twee maanden gevangeniislraf beoereua de koiten van het geding De nilapraak ia op Donderdag a at bepaald De beklaagde verdedigde lichielf en ontkende de bedoeling tot beleedigiog Wanneer hy io de uiieengrjaagde vergadering in het Caf Zinoken had kunnen aprekeu loa dit gebleken fijn Mevr Bolklejr mrj Schlingemaoo en Kloppers hebben appèl aaogeteekeod tegen het ouaia door de reohtbank te Arnhem over hen nitgeapro eu Io De Tüd negel be ft de heer J JE C A Tioimennan te Amtterdam syn denkbeelden nitaengetet over het middelbaar en gymnaaiaal onderwya naar aanleiding van de daaraan na klevende bezwaren voor de leerlingen en voor het onderwya De eeratbedoeldea liJn Io overatelpiog met leer tof 2o dat ouden en kinderen veel te vroeg ge teld warden voor de noodzakelijkheid der keuze van een beroep meer in hel bytonder ter beoordeeling van den aanleg voor unirersilaire aludie Daarneveni beeft het onderwyi op H B S en gymnaaium deze moeielykheid er ia Ie weinig tyd beaohikbaar voor hetgeen onderwezen moet worden De heer T ton nu wenachen een oort van middelbare ichoal waar de leerling op 1 O jarigen leeftijd ton worden toegelaten en die hem in vyf jaren grondig onderwya ton geven alleen in Nederlandeohe taal wiaknnde geaohiedeoia en aardrykaknode van Nedert nd en Laign Van die voorbereidende aohool tonden dejongena dan op omaireeki 16jarigen leeftyd overgaan naar hel gymnaainm met 8jarigeu ourant welki leervakken geen onbreiding tonden behoeven maar grondiger beoefend tonden worden of wel degenen dia dan geen lul of aanleg voor aoivertiiaire aludie bleken te hebben naar de eeoigatina in de leervakken beperkte U B school met 7 jarigeu ouraua Door het bestuur van de vrije gemeente daartoe uitgenoodigd bield prof mr G van Hamel Donderdag avond in Amsterdam eene voordracht waarin nij handelde ovrr een wetgeving op den arbeid Spreker noemde dit een vraagstuk van sociale en van politieke beieekenis en zoo maakt bet deel uit van de toogeuoemde sociale De voordeeleo van tyn itelael vat de heer T aldoa samen Men ton verkrygen betere verdeeling der Iceralof minder lesuren per week grondiger onderwijs in talent omdat het Latyn daarby ala grondslag ton warden genomen en als gevolg hiervan ook lijdwiusl by hel aanleeren der nieuwe lalen verder een bnrderen grondtlag van ontwikkeling voor allen dus ook voor hen die later geen academische opleiding wensoheo Ie unt angeu eo eindelyk de mogelykfaeid om die opleiding alsnog deelachtig te worden voor hen die dat laler bv op 20of 26 jarigen leeftyd mochten verlangen Verder ontwikkelt de heer T tyn gedachten omtrent da aansluiting van het militair onderwys aan zijn stelsel en over de eenigstios andere eisohen aan een deel der leeraren te stellen bMnealandache zaken en den kolonel kommandai t der dtenstdoend schuttery te s Hage wa ontstaan