Goudsche Courant, zondag 7 februari 1886

fi m Dinsdag en Vrgdag ten 9 nut in het 8aslhuis gelegenheid zal bestaan om zich kottetoot te doen inenten en herineoten GOUDA den 6 Februari 1886 Burgemeester en Wethoudé rs voornoemd VAN BERGEN IJZEN DO DRN De Secretaris BROUWER Uargerlljke Stand GEBORLN 3 Febr Msna Antonetla ooder S Slnijter en S J Ham 5 Josepbiaa Man Catharina ouders F Kaalmano en G Joekhecr 6 Maria ouders A Ver hart eo J Groen Martina oudera 1 Schenkel en M an der kiot OVEHLEUKN 3 Febr F de BruiD 3 w 4 L J N Stute 11 w 1 Riet elJ 5 n c H Eooaendsai I 5 w A M van As 4 m 6 A Koppendraaier 16 d r T Oskam 23 J C P v Enk 11 m 6 E Btionis 10 w ADVERTENTÏËN 12 A Jarige Echtvereeniging van CfIKISÏIAAN BABOÜW en JOHANNA SCHEEPBOUWER Hunne dankbare Kinderen Oouda 6 Februari 1886 Ondertrouwd M MARINÜS BINNENDIJK 8 BV q3 LUCRETIA HENÖRIKA van WINGERDE V 3 Scf oltln I P 886 Tot onze droefheid overleed heden ons geliefd jongste Kindje LEONARD JOHAN NICOLAAS F VV STüTE en Ëchtgenoote Oouda 4 Februari 1886 Gevoelig voor de zoovele bljjken vanbelattgstelling ondervoeden bij het overlijdenvan onze geliefde Echtgenoot en Moeder betuig ik ook namens lugne Kinderen en Behuwdkmderen mjjnen onrechten en hartelnkendank t P VAN DAM Oouda 6 Febr 1886 Dankbetuiging Aan mijne geachte Patroons de Heeren P GOEUEWAAGEN ZOON voor het prachtige Cadeau mij geschonken bij de 26 Jarige vervulling mjjner betrekking in hunne Fabriek P DE MOL GoüDA 2 Februari 1886 Mevrouw SWAAN Bastekt vraagt met MEI a s een flinke KEÜKEINMEID P G diegenegenisookhuiswerk te verrichten Men verlangt tegen 1 AUGUSTUS een fatsoenlijk in een jonggetrouwd gezin goed een burgerpot kunnende koken zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres franco brieven onder No 1257 aan het Bureau deïer Courant HAi DSCHOE E DASSEN en Linnenioedoren A VAN OS Az Kleiweg E 73a D arnit U fcti dat iJDe idealen nog geen dolhuis denkbeeldeu syo dat de sociaal democraten verder i sten dau iedere andere partij Door den inleider is hennnerd dat doctor Kuyper eeu wetboek van den arbeid ter sprake heeft gebracht doek hij had het denkbeeld overgenomen van een bisschop van Msinz die het weder ontleende aan Laaidle Ër IS dus leproukt mei eeu andermans veeren wat voor den sociaal democraten eene voldoening mag Bijn Voorts meeiu hij dat over de arbeiderszaak niet toevallig espirokeu wor U omdat de nood steeds meer dringt Doch treurig is hel dat überaten en antirevolutiouairen en katholieken elkandar de hand geven om den arbeider er ouder te houden al is het en verblijdend verach nsel dat over eene wetgev iK voor den arbeid gesproken is Na verklaard te hebben dat waar inleider critiseerde hij veelal met hem kou instemmen noemde hij enkele punten van verschil De conclusie waartoe inleider kwam met belrekking tot het wetboek voor kinderarbeid den normalen arbeidsdag over een rusidajj en over medewerking van internationale arbeiderswetgevuig Op deze vragen antwoordde de heer Va i Hamel dil ook bij inspecteurs van toezicht op arbeid wenscbte alsmede e a rustdag en normaten arbeidsdag maar eeue internationale wetgeving achtte hij premaltuur zoolang er geen nationale ia Furtuyu eu etn ander sociaaUd mucrHat maakte nog enkele opmerkingen waarna de vergadering die duor meer dan 6üO personen werd bijgewoond gesloten werd TOOliTEEXj Mocht het Gondsche publiek in de vorige abonnements voorstelÜngeu met bet nieuwste kennis maken wat het tooneelrepertoire opleverde Donderdagavond werd iets atokouds aangeboden Het bekende stuk Paljas werd vertoond Het is een ei ïcnaardig genot op tateren leeftijd weder eens een stuk ie zien dat in onze jeugd onze bewondering afdwoug De indrnk dien eene eerste voorstelling op een jongmeusch muakl is vaak van overwetdigendeu aard en al ziju er vele jaren daarna verloopen waarin ons veel eu velerlei voor oogen kwam nog steeds weet men lich de boofdscènes voor te stellen en de personen vuor den geest te halen die op ous ontvankelijk gemoed zoo u wonderbare bekoring hadden Het is merkwaardig op te merken zoovele heden als Paljas in hun jeugd hebben gezien Van hoeveie zijden ons dezer dagen werd medegedeeld dat zg Victor Driessens in dat stok hadden genolen weten wi met maar wel dat de groote indruk diq het vroeger had gemaakt veleu bewoog ook ditmaal lohoQwburgwaarts te gaan Ook thans bleek het veel bekoorlgks en schoons te hebbeu voor een groot deel van het publiek er werd druk geapplaudisseerd druk met de zakdoek gemauoevreerd eu ontegenzeggelijk had hel succes Hem echter dte meer in een stuk verlangt dau dat het op de zenuwen werkt kon het minder bekoren De eigenlijke intrigue behoort tot die welke bet beschaafde publiek ouigroeid is 1 Het is dezelfde uit veel geleien stuiver romans uit de leesbibliotheek en iu alle melo drama s uit de oude doos te vinden Ëen schurk als de Rollac kan nog alleen kinderen naur leeftijd of verstand treffen en eeu curieuae scheiding als tusschen Paljas en Magdalena werkt rpeer op de lachspieren dan dat zij tot het gemoed spreekt Oouda had bij deze gelegenheid het voorrecht Mevr FrenkelBoawmeester op de planken te zien die wel ia waar vroeger d i lang zeer laug geleden met het gezelschap van Judels hier wel eens optrad doch in den tateren tgd nadat zy meer bekend was geworden als een goede actrice hier nooit kwam zelfs niet in den afgeloopen zomer toen de heer Tan Lier bij wien zij toen was geëngageerd hier een reeks voorstellingen gaf Nu wij over Mevr Prenkel spreken moet ons een woord van het hart naar aanleiding van de onderscheiding haar door Z M den Koning toegekend die haar den gouden medaille van rerd rn e schonk In bel algemeen moge het weinig passen uritiek uit te oefenen op dergelijke beslniten van Z M in een vrg land als het ou e behoeft men gelukkig zijn gevoelen uiet onder stoelen of banken te steken en dan moeten wij ronduit verklaren dal wij liever hadden gezien dat Z M zgn hulde nog eeuige jaren had bewaard tot op eec lijd dat Mevr Frenkel geworden was wat zg nu nog volstrekt niet is een veelzgdige in alle deelen harer kunst ontwikkelde in alle opzichten uitmuntende actrice Vorstelyke onderscheidingen moeten eerst jjegcveu worden nadat zg op ondubbelzinnige wgze verdiend zijn en uiet als gevolg van eeu invallende gedsclite of een gril van ht i oogenbliK Even veel bijval ais het indertijd uitlokte tofu Mevr Kleine de gonden medaille van Z M ontving die najaren vol studie en oefening een bepaald zeldzame hoogte had bereikt als tooneelkunneuares moet bet thans bevreemding wekken dat Mevr Prenkel reeds nu daarmede wordt oegiftigd Wij erkennen gaarne dat zij veel belooft maar meenen tevens dat zij nog volstrekt niet in ééu adem kan genoemd worden met eene Mevr Kleine of eeue Mevr Beersmans Met htiar aangeboren talent zal Mevr Frenkel in menige rol in slechts enkele munt zij uit als b v in Marguerite Gautier of Fedora goed voldoen maar om verschillende soort rollen in alle onderdeelen goed uit te doen komen daarvoor behoort eene ontwikkeling eu kunstvaardigheid waarop zij nog niet kan bogen Eene hooge ondersohelduig als thans haar deel werd zal baar allicht doen getuoveu dat zij alreeds het hoogste heeft gegrepen op t gebied der kunst zonder dat dit het gevut is In dat opzicht moet dus het koninklijk besluit o i worden betreurd Wat haar sp in Paljas betrefi dit was zeer schoon de mi est trcrt ende scènes werden op aangrijpende wijze vertolkt en de groote smart in hel 2e bedrijf op natuurigke wijze weergegeven De heer Louis Bouwmeester was in de titelrol zeer goed op zyu plaats eu de eigenaardigheden daarin kwamen goed tot hun recht Van de overige rianies eu heeren die optraden hadden sleettta enkele rollen van beteekenis te vervullen Mej Bos vas a Benri gen Jacquinet zeer aardig eu verdient ten volle een rtoord van lof Mevr Sloeiz en Marie Lorjó benevens de hh van Schoonhoven Schuize en Is iig kweten zicb goed van hun weinig benijdenswaardige taak wam wij moeten tuch aannemen dal degelgke artiaten als zij mogen heelen liever lu een stuk optreden waarin uit een oogpunt van kunst eer te behaleu is dan in een gewrocht als het thans opgevoerde BuiteHlaodscli Oveizlihi De dreigende houding der Grieken tegen ïurkiie is althans den Bulgareu ten goede gekomen Uu KoDStantinopel wordt ten raiuvie verzekerd dut de houding der Grieksohe regeering veel heeft bggedragen om de overeenkomsl tusschen iW ï sultan en vorst Alexander tot stand te brengen De sultan durfde uit vrees voor Griekenland de beslissing niet langer vertragen en gaf ziju toestemming tot de vereeniging van Oosl Rumelie en Bulgarge De overeenkomst 18 nu aan de goedkeuring der mogendheden onderworpen Alleen van Ruslands zgde wordt ernstige tegenwerkinif verwacht doch eindelijk zal Oük de czaar zeker zijne toestemming moeten geven Volgens de Temps is do lijding van het sluiten der overeenkomst ie Fhilippopi t me groote geestdrift begroet Daarentegen betoonde de bevolking van Sofia zich minder ingenomen met de schikking De krasse toon waarin de Grieksche uoia was gesteld heeft een ongunsiigen indruk gemaakt Hel versterkt de mogendheden in de meening dat zg nu niet meer terug kunnen maar moeten doorzetten Kuslund is nu ook openlijk toegetreden Gelijk ui Weeuen wordt gemeld heeft de Russische regeering na ook den admiraal Korsakoff getast om onmiddeIgk met zijn e kider uit de Middeltandsche zee naar de Sudabaai te stoomeu en zich daar met de Eugeleche Itatiaansche en Oostenrijksche schepen te vereenigen Alleen Frankrijk houdt zich op een afstand doch Kngetund s staatkunde zat hoogstwaarschgulgk met Worden gewijzigd De Duitsche bladen beschouwen de benoeming van lord Roseberry lot minister van buitenlande zaken als een voldoende waarborg dat ondanks het optreden van Gladstone desameuwerking van Engeland met de drie keizerrijken niet zat worden gestoord De moeielijkheden waarmede Gladstone bij de eamenstelting van zijn ministerie nog had te kampen zijn uit den weg geruimd Het is nu beslist da de leiding der buitenlandiche zaken zal worden opgedragen aan lord Roseberry Deze benoemiug vooral wordt als een kr ichlige steun voor het ministerie beschouwd Niet alleen is Let te verwachten dat de buitentandsohe staatkunde van den jongen lord hij is 39 jaren oud minder weifelend zal zijn dan die van den hoogbejaarden lord Granville maar ook ts Roseberry zeer bevriend met graaf Herbert j on Bismarck en staat hg ook met den rijkakaaseller op goeden voet Te Berlgn werd daarom Roseberry s benoeming zeer geweusclii want voorheen liet de vriendschappelgke verhouding tusschen het miuisterie Gladslone eu prins vou Bismarck vaak vtel ie wenschen over Het Parlement is Donderdag opnieuw verdaagd het Huugerhuis tot MsanJag het Lagerhuis tot Zaterdag De nieuwe Ministera die afgevaardigden zijn zullen zich ouder gewoonte aan en herkieziug onderwerpen Gladstone heeft in een brief aan zgn kiezers vnn Midlothian over de lersche quaestie gesproken maar tn zulke algemene bewoordingen dat niemaud eigenlgk weet hij wil men schgiit er uit te moeten opmaken d it hij de Horae rule in htt Lagerhuis wil voorstellen wanneer een laug en breed onderzoek naar den toestand iu 1 i Ierland is voorafgegaan Bit laatste wil praotisoh zooveel beteekenen als dat de leden van de partij langzaam voor de Uome rub moeten worden bewerkt oor het ontwerp in hel Lagerhuis komt Heden is iu de Frausche Kamer Rocheforts amnestieroorstel aan de orde Door de Fransobe regeeriug is onder de leden van de kamers het gele boek over Madagascar rondgedeeld Belangrijk daaruit is een circulaire van De Freycinet gedateerd 27 December waarin verklaard wordt dat het mei Frankrijk gesloten tractaat geen wijziging brengt m de door de Hova s met andere staten aangegane Terdragen Frankrijk toch had er nimmer aangedacht den particulieren belangen eenige belemmering in den weg te leggen tut welke uationaliteil de belanghebbenden ook mochten behoonn Met niet gering leedvermaak aanschouwt men in Frankrgk welke moeihjkheden zich vqor Engeland bg de verovering van Birma voordoen De zonen des Hemelschen rgks leggen niet den minsten lust aan den dag om zonder opofferingen van Engeland de naburen van het Britsche Rijk te wprden Onder de vtle quaesties wdke lord Salisbury aun zijn opvolger nalaat behoort ook de Btrinasche Tusschen de verklaring van den onderkoning van Lid ie betreffende de annexatie van koning Thebauws rgk en het werkelgke bezit er van ligt een breede kloof Behalve met de hooghartige eischen van Ctiuia heeft Engeland met tien tegenstand der Dacoiia te kampen Eigenlijk scbgnt men sedert lord Duffertns pruclamatie met de verovering geen achrede vooruti te zgn gekoraeu Uitdrulcketijk verklaarde vorst Btsmarck bij de Polendebaileu lu den Pruisischen Landdag dat bg er met aan dacht om den rijksdag ter wille van het alcoholmonopolie te ontbinden Beduidt dit dat de rijkskunselier den rgkadag in t gehsel nïei zou ontbij len of moet men zgn verzekering slechts in letterlijke beteekenis opvatten en houdt hij een achterdeur of Cu waardoor hij de lastige vertegenwoordiging naar huis kan zenden Deze taaiste veronderstelling maakt de Freisinnige Ztg met het alcoholmonopulie maar de verwerping van de ocialisienwet Zou de aanleiding tot de ontbinding van den rgicsdng geven om dan in d n nieuwen wellicht gewilliger in het gehoorzamen aan Bismarcks eischeu dan de tegenwoordige het monopolie weer binnen te smokkelen Iets drrgelgka gebeurde in 1878 Toen werd de rijksdag ontbonden officieel niet wegens zgn afkeer van nitnwe belastingen en lollen mattr wegens verwerping van de socialisten wet In den nieuwen rgksdag was echter niet de pociuliatenwet maar de nieuwe belastingen hoofdzaak Voor eeu tweede soortelijke fopperij waarschuwt Richters orgaan i e kiezers Wat ook dil jaar by eventueele ontbinding van den rgksdag formeel als oorzaak moge genoemd worden lu werkelijkheid is bet sleuhts te doen om h t ontwerp van het alcoholmonopolie Bismarcks nieuwste Benjamin op edonomisch gebied lot wet te verh ff jn De beslissing over bet lot der sociatisieu wet ligt in de handen van het centrum Van de vrgziunige partij stemden in 1878 eu 1880 ruim eeu twintig leden voor de sociatist n wet ditmaal zal de party eendrachtig haar programma gestand doen dat gelijkheid voor de wet zouder aanzien des persoons of der partij verlangt Welk standpunt zal bet centrum echter innemen Dil bigft de groote vraag Zftl het den rgkskuuselier gelukken dt t r concessies aao de kerkelgke partg het centrum voor de utlatuitinga wet te winnen INGEZONDEN Geachie Redactie I Beleefd verzoek ik opneming van bet onderstaande In No 334 8 van Uw blad viud ik eeu schrgvrn van de hh de Graaf eu de Kruijf naar aanleiding van eene door mij geplaatste Advertentie Daarin zou ik met zekere afkeuring gedaagd hehbeu van ppoetingkoeien Ieder die mijne Advertentie heeft gelezen heeft kunnen zien dat er geen woord van afkeuring in staat Alleen omdat ik weel dat door gt achie ingezetenen alhier de voorkeur woMt gegeven AHU vleescb van beesten zonder spoeling gemest heb ik die Advertentie geplaatst wat mij toch zeker 700 vrij slaat als ieder ander Verder gelooven die heeren niet dat ik bg ondervinding weet wat een spoelingkoe is uu ik heb geen lust om te beproeven hen dat wEL te doen gelooven en als hun beweren waar ia dat door de beste vleesohhüuwers in Rotterdam Ainslerdom en andeie plaatsen bedoelde be sten zoo worden gezocht dan begrijp ik hun ergernis over die dour mij geplaatste Advertentie niet ik zou zoo zeggen dan heboen ze mij en andere alagerp die hun waar uiet gebruiken volstrekt niet noodig tpt afneming van hun vee Dut met spoeling meel en lijnkoek gemeste Iwesten verre te verkiezen zgn boveu vee met STIJFSEL gemest be hoeven die heeren mij waarlyk niet te leeren ditwist ik reeds maar erenzeer weet ik dut vleeschTan beesten uitsluitend met lijnkoek meel en bardroer gemest door bet vleescheiend publiek verreferkozeo wordt boven bet vleesch van spoelingkoeien V dankzeggende voor de verleende plaatruimieheb ik de eer te zijn ÜEd Dw Dienaar M JONKHEID Vleeacbhouwer Rantongereclit te Gouda TerecliitiitiuK an Woensdag 3 Ftbroari 188fi Kantonrechter Mr J H van MIEKOP Ambtenaar au hel Openbaar Miniaierlc Mr VV C A SCHOU EN ie llütterdara VEHOORDEKLD A Wegèris druukensohap ie Gooda Pieler Karel AduU Krynberg 35 jaar siijareninaker te Gouda lot 2 boelen van 6 Kulden of 6 daoen Douwe van OudBhooru 31 jaar koopman te üouila tot 3 boeten van 5 uiden of 6 dagen Aleionder Lekkerkerk 23 jaar koopman te Gouda lot 2 boeten tan 1 1 gujdrn ol i da en Bartholomeus Slereni 4 jaar jouwerraau te Gouda tot 15 gulden of 6 dagen Frederik Kieué 44 jaar jonwerman te Gouda tot 10 golden of 3 dngen Corneha Vos 39 jaar sjunwerm iu te Gouda tol 16 gulden of 5 dngeu Adriauu Kielveld 66 ar koopmiui te Gouda tot 12 gulden of 4 dagen Hubertu Keiel gider 27 jaar pgpmaker te Gouda lol 1 gulden uf 1 dag Jobaune van der Winden 36 jaar ketellapper te Gouda tot I golden of 1 dag Cornells Koog 33 jaar choenm ke r te Gouda lol l s gulden of 2 dagen Belnier van Dillen 42 jaar kleedermaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Antonius den Hertog 22 jaar bekelaar te Gouda lot 3 gulden of 2 dageu Gerardus Cornells Spijkerman 48 jaar jouwerman te Gouda tol 1 gulden of I dag MatlhijB Fne 37 jaar opperman ie Gouds lot I gulden of 1 dag Jacobus u der Steen 21 Jaar schipper te Godda lol 1 gulden of 1 dag f Pieter R8 ii 26 jaar sjSta erman Ie Gouds lot V gulden of 1 dag Cornelis Schenkel 23 jaar ItouwsUger ie Gouda tol 1 jfolden of 1 dag I f Hendrikus Franoisous deo Rki 37 jskr bleeker knecht te Gouda tot 1 gulden of l dag Jan Cornells Westerman 33 jaar oppewin te Gouda tol 1 gulden of 1 dag Deie IS daarenboven veroorderJJl tsi 1 gulden of 1 dag negei s te Gunda ivaleren builen de openbare alerbakken op den openbaren egl Cornells Kasbergeu 62 jaar louwilager Ie Moordrecht tol 6 gulden uf 3 dagen B Wegens dronkensobiip te Wadlinxteen Jacobns Schaap 30 jaar papiermaker ie Waddim een tot 1 gulden of 1 dag 0 Wegens drunkènsobap te Keeuw jk Basliaan van Dam 26 jaar molenaar Ie Reeuwijk tot 1 gulden of 1 dag Ü Wegens dronkenschap te Bleiswgk Lambertus Baars 38 jaar arbeider Ie Bleiswijk tol 1 gulden ol 1 dag E Wegens dronkenschap ie Zeveuhuiien Johannes van der Beek 32 jaar arbeider te Zeven huilen tol 12 gulden of 4 dagen Cornell Haak 80 jaar koopinan te Zevenbuiien tot gulden of 2 dagen Voorts werden veroordeeld C den O kapitein op de siojmbuot Aurora II arende tusschen Araslerdam en Roilirdam lol 10 gulden of 1 dag wegens Ie snel var n in de Gouwe onder Waddinxveen Th H kapiiein op de siuombool Paul varende tusschen Amiterdam en Roiierdaoi tot IU gulden of l dag wegens te sn 1 varen in de Gouwa onder Waddinueen VRIJGESPROKEN W koopman te WaddN x reo van de aonklichi in kennelyken staal van ilronken ohap lieh e hebben bevonilen op den openbaren weg te addinxveen De Kanlonreohler heeft hel ten laste gelegde ni l overtuigend beweten verlrl ird daar tegenover de verklaringen van den gemcentevelilwachler van Waddiniveen acht pcrsuneii erklmrden dat de beklaagde mei dronken was gewe n De heer van Uai isig praktiagn en veiiduineesier ie Gouda trad l verdedig er van d iiekUande op KOEPOK KV if BURGEMEESTEll n WEflIOJ EltS n Gouda engen ter algemeeue kennis lal g regeld eiken Leid scla e verdnurzaaoide GROEX TE I heele blikken 50 et DOPERWTJES SNIJBOONTJES j PRINCESSEBOGNTte halve idem 30 Verder andere soorten GROENTEN tot zeer lage prgzen P SAUERBIER Gouda Oosthaven 19 J WELTER I SPECIALITEIT I voor de Luier mand j VERHUISD Inaar de WESTHAVEN B 181 J C VAN D £ KASTEELEN Tailleur Mejuffrouw VAN VREUMINGEN KORTE TIENDEWEG vraagt met 1 MEI een flinke I met beoeden de 18 jaar I Mejufvrouw KOOIJMAN WESTHAVEN vraagt met MEI of eerdereene geschikte DIENSTBODE P G i De Broodbakkerij DE IJSSEL npteert zijne BROODPRIJZEN als volgt BLOEM en TARWEBROOD 7 40 etsTARWEBROOD 1 Aa BLOEMBKOOD 4 28 BLOEM en TARWEBROOD 4 26 TARWEBROOD 4 24 I ROG en TARWEBROOD 4 20 B SLEGT Stolwijtersluü bij Oouda 6 Febr 1886 Opmerkenswaardig Negentien jaren zgn verleden sedert door den Heer W H ZICKENHEIMER te Mainz de Bunlaadsohe Druüren Borsthonig werd uitgevonden en gefabriceert Tal van namaaksela zijn gedurende dien reeks van jarenontstaan en weder vergaan het echte fabrikaatalleen verheugd zich nochthans in eeu nitgebredi en steeds toenemend debiet autoriteitender wetenschap en milhoenen verbruikers bevestigen de goede eigenschappen van dit uitstekende huismiddel Tegen hoest heescüheid versiyming hals en borstkwalenhoesten der Kinderen vooral de zoo vaarljjke kuchhoest wordt het steeds met hetgunstigste gevolg aangewendt Door tal vanaanbevelingen en getBigenissec wordt dit eestaafd Alleen echt verkrijgbaar in flesschen a fl 2 met geele a fl 1 met roode en a 65 tent met witte capsnlen welke nevenstaand fabriekstempel dragen te Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bjj J van Bergen Haastrecht bij J D den Hertog Oudewater bij F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Verslooi Stolwijk bij C G V d Berg