Goudsche Courant, zondag 7 februari 1886

Van af MAAPiDAG a s gceen g ewoon jaarlijkscbe maar BUITEUGfEWOOIT groote eerste en éenge a CONTANT wegens verandering van Firma Alle Goederen en Lappen zullen tot spotprijzen worden opgeruimd Wed VAN AALST PETROLEÜM INRICHTING N 3350 AD VERTENTIÈN worden geplaalat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandaga verschijnt Afzoadérlöke Nommer VIJF CENTEN te X EiNr Bolwerkstraat No 4 nabij de Hoogewoerd AlIEIlIEAANSCIE7EILI IEIDS FETmE7U is waterblank geeft een helder wit licht brandt reukeloos en zonder walm Ontvlammingspnnt 150 Fahr gpwooe Petroleum 110 Verkrggbaar iu Bnaaen met kraantjes welke de koopera in eigendom ontvangen en tegen Literprys weder kunnen worden gevold inhondende 5 gallona = ca 20 Liters a 3 per bua Literprjja 0 14 per Vat tegen marktprgs franco aan huia Voor betalingen binnen één maand 1 pCt korting Bestellingen worden zoo spoedig mogelgk en geheel franco uitgevoerd Aanbevelend E OU WEN EEL Lzn Voor den Verkoop der VEILIOHEIDS PETROLEUm OoitdaeaOmaitekm Depothoudera gevraagd tegen flinke provisie Franco brieven aan de Inrichting genoemd De bestrijding der Sociaaldemocratie I Op politiek gebied ia het in de laatste weken eer stil Dat ia voornamelijk toe te schrfven aan het reces der kamers terwijl ook de gelieele itaatkunHige wereld in afwachting verkeert van i de beraadslagingen orerdsgrondwetsberziening die weldra een aanvang zullen nemen Maar ook de voor eenige maanden zoo luidruchtige sociaal democraten laten weinig van zich hoo i ren t Schijnt dat de leiders dier partjj het wacht woord gegeven hebben zoo min mo$ eIijk openbaar ï vertoon te maken Behalve een klein opstootje i dezer dagen te Amsterdam na eene voordracht vaa Prof Van Hamel waar ook de hoofden der sociaal democraten Dcniela Nieuwenhuisen j Fortnyn het woord gevoerd badden is er in den laatsteu tgd weinij van hen vernomen Doch men zou zich bedriegen indien men meende dat het onlangs zoo dreigende spook der sociale revolutie geheel verdwenen was omdat het zich niet meer zoo in bet openbaar vertoont Met den meesten ijver gaat men voort propaganda te maken door goedkoope volksbladec en voordrachten Men scbyot begrepen te hebben dat openbaar verzet alleen kans van slagen hebbeu kan indien het volk genoegzaam ia voorbereid om de zaak der sociale hervormers te steunen Ongetwijfeld zullen deze weder driester optreden als ziJ hun tijd gekomen achten en de gelegenheid gunstig is Men wane dus niet dat thans het gevaar minder is dan eenige maanden geleden Voorzeker ia de groote meerderheid onzer werklieden thana evenmin als vroeger door den verkeerden geest besmet zy hebben te veel gezond verstand om zich door achoonevoorapiegelingen te laten verlokken Maar het feit is onloochenbaar dat het cjjfer der aanhangers van deze richting steeda klimmende is De ongunstige tijdsomstandigheden onderhouden in den nerkmansatand een geest van ontevredenheid met den bestaanden toestand die velen ongemerkt het oor doet leenen aan de telkens in allerlei vorm herhaalde leerstellingen van de sociaaldemocratie terwijl de bekende ijver en het onniiakenbaar talent van enkele drjjvers ons borg ataan dat zjj van deze voor ben gunstige omatandigheden partü weten te trekken De vraag bljjit dus steeds aan de orde boe het best deze verderfelijke richting door ons elk in zjjn kring kan bestreden worden Het meest radicale middel zou natuurlijk zijn de maatschappij zoodanig te hervormen dat alle reden van ontevredenheid voor de mindere klasae verviel dat elk werkman die werken wilde en werken kon zeker was van hetdageHjksch brood voor zich en de zjjnen in één woord een goede verhouding te vestigen tusschen kapitaal en arbeid zoodat tusschen die beide van geen strijd sprake zjjn kon Maar dit gaat boven het nienschelijk vermogen het hoort en leest en spreekt kan veel onverstand en averechtsche begrippen te keer gaan en ieder kan zoo het zjjue doen De Maatschappij tot Nut van t Algemeen heeft zich verdienstelijk gemaakt door van harentwege in de kleinere departementen volkslezingen te organiseeren ypor ieder zonder betaling toegankelijk waarop de sociaal democratie en het sociale vraagstuk in popnlairen trant behandeld wordt door bevoegde mannen als Mr Goeman Borgesius en Mr Kerdijk Het is een uitstekend denklieeld van het Nutsbestnur om zoo te trachfen goede en gezonde begrippen onder het volk te verspreiden een bewijs te meer dat deze oude instelling niet is veranderd maar steeds met haar tijd medegaat Zulke goede woorden werken nog lang na zg worden overwogen en besproken in kringen waar zoozeer een helder besef van ae zaak die aan de orde is ontbreekt Nog eene andere wenk aan onze lezers ontleenen wij aan de bovengenoemde volksvoordracht vau Mr Borgesius Vele meer ontwikkelden en vooral sommige patroons werken de gisting onder den arbeidenden stand i i de hand door liet stelselmatig ontkennen der nooden van dat deel des volks Er zijn er die in hun afkeer van het socialistisch drjjven zoo vergaan dat zij elke rechtmatige vereeniging van arbeiI ders afkeuren elke gegronde uiting van de grieven der raisdeelden dezer aarde op hooghartige wijze veroordeelen die het opjjeren der sociale quaestie uitkrijten voor sociaaldemo ciatische dweperij Er zijn patroons gelukkig met vele in on i Nederland maar ziJ zijn er die zich om het lot hunner ondergeschikten met bekommeren en ze louter beschouwen als werktuigen waarmede zjj l un zaak drijven en hun geld verdienen Dezulken zijn de grootste bondgeuooten van den vijand dien zij meenen te verfoeien en te bestrijden Is niet de heer j Heldt b V die zijn leven heeft gewijd aan de I zaak der arbeiders maar zich steeds ver hield van socialistische neigingen en opruiingen die I zijn standgenooten steeds wees op hnn plichten j naast hun rechten en zijn wcrkliedenbond trachtte dienstbaar te maken aan de verzoening van kapitaal en arbeid met door vele rbeidgevers in den oan gedaan en miskend en bjj zijne verkiezing uitgemaakt voor een oproerniaker en een hoofd der volksverleiders Zulk eene miskenning van den waren stand van zaken is koren op den molen der socialisten Zjj drijft den weigezinden en bedaarden arbeider langzamerhand naar hun kamp Een open oog te hebben voor de onopgeloste vragen op maatI schappelijk gebied een warm hart te toonen voor het lot zijner werklieden en ondergeschikj ten ook in hun belang tijd noch moeite te ontzien opdat zij voelen dat nog andere banden nau die van het eigenbelang patroon en werkman verbinden is niet alleen een eisch der menschelijkheid t ia tevens de beste politiek tegenover de woelingen der sociaal democratie met 20 L korting gedurende de maand FEBRUARI van alle Artiikelen in BYOUTERIÊN Galanteriën Parfumeriën alles met 20 percent korting Een ieder doet zfln voordeel Uw Dw Dienaar PlËliRE GIJBELS WIJD8TRAAT 174 b de Markt AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUOERS der Gemeente Waddinxveen zgn voornemens aan te besteden op DINSDAG 16 FEBRUARI 188t des voormiddaga ten 11 ure op het Raadhuis aldaar Het bouwen van een POST en TELEQKAAFKANTOOB De Bestekken zgn van af 3 Februari 1886 op franco aanvraag verkrijgbaar tegen betaling Tan ƒ 0 50 per exemplaar bg de Boekhandelaars J TAN BENTÜM ZOON te Gouda terwgl de teekening ter overname ligt in het Koffiehuis van den Heer KOUWENHOVEN te Waddinxveen Inlichtingen Terstrekt de Heer G A OUDIJK Architect te Gouda burgemeester en Wethouders voornoemd G W C VAN DORT KROON j Burgemeester K T D TORREN Kz Wethouder r ♦ y Te niTUH met Mei e k een net beneden WINKELHUIS WINKELOPSTAND en TOONBANK dea verkiezend een BOVENHUIS Trgen opgang van alle gemakken voorzien op goeden atand Adres N KONINGS Hz Lange Tiendeweg D 50 uit de BLIKKEN TROMMEL van A VAN TUIJLL Amsterdam Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Slgmvliesen per doos 40 ets Depot bg J J V d SA DEN Banketbakker Markt De Ondergateekende vestigt de aandacht van HH KoffiehuislLoviders en Slijters op de GOGI IAC van 1 20 1 40 en 1 60 per Liter bij niet minder dan 2 Liter en proeven gratis verkrijgbaar W d C van OIJE Kleiweg no 2 Snelpersdmk van A Bsinkkan te Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal € KUNSTMIN OnderofBciers Tooneelvereenig ng T H A L 1 A onder Beschermheerschap van den Wel Edel Geatr Heer J H v o HEGGE ZIJNEN op 1 Maandag den 29 Febr 1886 TO NO of de wraak van een Zigeuner 2 Drama in drie Bedreven De Strandroovers of leer om leer Blgspel in twee Bedrijven HH Ledeu der Sociëteit Ons Gbnoiobn 0 60 Niet Leden ƒ O 99 Op den avond van uitvoering zgn er kaarten aan het loket verkrygbaar De Loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op ZATERDAG 20 FEBRUARI 1886 dea avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Centa voor elke plaats Namens het Bestnor De tretident R SPAANS Openbare VrUwillige Verliooping om contant geld op WOENSDAG den 24 FEBRUARI 1886 en zoo noodig Vrgdag daaraanvolgende telkens des voormiddags ten 9 ure aan het sterfhuis van den Heer F A van LANGE J Jz aan den Bleekersaingel R No 203 te Gouda van een zeer netten uitmuntend onderhouden JlfBOEDEL waaronder BONHBÜR DB JOUR CANAPÉ SOFA S Mahoniehouten en andere TAFELS KASTEN LEDIKANTEN en STOELEN SPIEGELS SCHILDERIJEN GRAVURES in Igsten PENDULES met coupes en candelabre LAMPEN LICHTKROONEN een HUISORGEL KACHELS en toebehooren een BRANDKAST LINNENPERS BEDDEN en toebehooren MATRASSEN VLOERKLEKDEN en ZEILEN KARPETTEN en L00PBR8 divers CRISTAL PüRCELEIN VERLAKT KOPER TIN BLIK en AARDEWERK Zilveren LEPELS VORKEN MESSEN KANDELAARS ZüORSTELenz eene partij BOEKEN een BADKUIP eenige KIPPEN DUIVEN DUIVENTILLEN een compleet NABBENTUIG een TENTWA6EN enz Te bezichtigen MAANDAG 22 FEBRUARI 1886 van 10 12 en 2 5 ure mits daartoe vooraf ten sterihnize belet vragende en den volgenden dag DINSDAG gedurende denzelfiien tijd zonder voorafgaand verlof Nadere informatiën zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk a d IJstel NB Dexeverkooping alal oo aanvangen M Februari en NIET den 23 dier maand zooala waa aangekondigd 1886 Woensdag 10 Fëbroari GOUDSCHE COURANT l teuw s en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave aezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 Da in nmug van adve rteatl n lean e cMeden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave moge het ideaal ziJn dat ieder weldenkende I voor den geest zweeft en waaraan hij arbeidt I maar het samengesteld maatschappelijk organie me met een tooverslag te veranderen gaat met aan Zeker ia het dat de weg diej de sociaaldemocraten op willen ons niet alleen geen stap nader tot het beoogde doel maar ons integendeel veel verder van streek zonde brengen Deze waarheid dat namelijk de sociaal democratie niet geven kan wat zy belooft eene goede op locsing van het sociale vraagstuk moet zooveel mogelijk gebracht worden onder de oogen van degenen die Domela Nieuwenhiiys c s m Recbt voor AIIen belezen willen Het gevaar is groQt dat zonder tegengift de invloed van deze volksbladen op de mindere standen beden kelijke afmetingen zal aannemen De opmerking van Mr Borgesius die wy onUngs eene volkslezing in eene naburige gemeentb hoorden houden is zeer juist Als men jaren lang een zelfde courant leest groeit men van zelf in de politiek die het blad voorstaat Ieder onzer kan er zich van overtuigen Als men politieke gesprekken i aanhoort kan een ontwikkeld politiek man en ijverig conrantenlezer bijna dadeljjk uit de ontwikkelde denkbeelden opmaken welk dagblad de spreker gewoon is te lezen Onwillekeurig vereenzelvigt elk zich met zjjn dagelijkscherj politieken gids De een zweert bij het Dagblad de ander bij de N Kotterdammer of de Tijd Zoo gaat het ook biJ onze werklieden De meeste sociaal democraten zijn het geworden door lectuur van opruiende blaadjes Men koopt uit nieuwsgierigheid een nummer van Recht voor Allen de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld de goedkoopte van het blad noodigt tot geregelde lectuur en menig eensaam werkman IS na verloop van tjjd een heetboofdig democraat geworden zonder dat b j het wist of wilde Het middel om dit te keer gaan ligt voor de hand en zou wel bereikbaar zjjn indien alle weldenkende volksvrienden de handen ineensloegen Naast eiken colporteur van liee it voor Allen en dergelijke volksbladen behoorde een ander venter te staan die even goedkoope blaadjes verkocht van andere richting waarin de schoonklinkende stellingen der democraten werden weerlegd en gezonde denkbeelden werden ontwikkeld over politieke en sociale vraagstukken Op die wijze zou de werkmansstand die tijd noch verstand heeft om zich een eigen oordeel te vormen althans in de gelegenheid gesteld worden om de zaak vaA beide kanten te bezien de leer van de soofeial democratie zou niet een evangelie zjjn waarbij sn zweert omdat de tegenspraak der geleverde beschouwingen nooit gehoord wordt in die kringen In dien geest kan ook elk onzer werkzaam zijn die krachtens zijne betrekking alaarbeidgever of op andere wjjze meer onmiddellijk in aanraking komt met de arbeidende klasse Voorlichting waar de gelegenheid zich opdoet gedachtewisseling over hetgeen de werkman