Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1886

denkbeelden verlegen zitten om zulke kronieken uit de residentie naar Groningen te zenden Twintig jaren herwaarts kon i er door toen kon men de boeren alles wijsmaken Maar thans I Enfin t is uiet anders eu iedereen moet toch leven Woensdag moeten door de Rgks ambteuaren zijn aangehouden een groot aantal vaten inhoudende uiel minder dan 10 000 kilo suiker uit Duilaohland aangevoerd voor Rottcrdum welke vaten volgens den afzender waren opgegeven te bevatten ohlorus kali dtch welker inhoud bij onderzoek suiker bleek te zgn Deze zaak heeft veel overeenkomst met een bekeuring door de Rijks amblenaren te Amsterdam in hel voorjaar van 1886 ingesteld toen een belaugrgke hoeveelheid spirilualieu werd bevonden iu vaten die volgeus een alzender mede Duiii Cber ledig 7ouden zijn geweest en du niet aan invoer rechten onderhevig Deze zaak is onlangs afgewikkeld met een boeie van ƒ 50U0 teu bate der sohatkisl door de H IJ S Mij als aansprakelijk vervocider betaald die deze zoozeer beueden hel inaximnm gebleven boete op bu r beurt grootendeels verhaalde op de DuiiBcbe Regeering aangezien de Tuteit waren vervoerd langs Duitsche Slaats banen Aangaande de expluiiaiie van het Scheveningsohe Kurhau in het aanstaande badseizoeu vernemen wg het volgende De pachlovereenkomsi met de heerrn Gebr Geber die voor het aanslaande seizoen gesloten was is op verlangen dier heeren hg minnelijke schikkinu ontbonden De exploitatie zal door de Maaischappg in eigen beheer genomen worden eli het is haar gelukt een overeenkomst oor hei gebeele seizoen namelijk van 12 Juni tut 30 Sepumber te sluiten met bet beruemde Philhurinonische orkest van Berign onder leiding van prufe sor Maiibledt dat zich verleden jaar gedurende alechis ze weken te Scheveningen deed huoren Daar voor conoerien op het terras versterking van blaasinstrumenten wensohelgk gebleken is zal bet orkest nu gedurende den ujd atfryoor de overeenkomst gesluien ia tot 80 personen gebracht wurden en daardoor aan alle eischen kunnen voldoen Verder zal natuurlijk voor afwisselende vuorslellingen vau llerlei aard bals vuurwerken enz door bel bestuur behoorlijk gezorgd worden Hel zal wel onnoodig zijn te zeggen dat eeu overeenkomst van zoo latigeu duur met een der beroemdste orkesten van den tegenwoordigen lijd van de zgde van Het bestuur grooie opoffieringen kosi Het vertrouwt echter dat waar het publiek verleden jaar geiuonn beeft erkelgk uiistekenile muziek up hoogeii prijs Ie stellen bet ouk dit jaar door drukke opkomst de maaischappg in staat zal stellen dergelgke uit aven op den duur ie kunnen blijven doen üe uitvoerige programma s zoowel als de iuteekenvOorwaarden voor bel aaiistaunde seizoen zal de maaiscbiippij zoo vroeg inogelgk bekend loak en Er wurdt druk gewerk aan bel afschilderen en decureerru van de Kurznal en de overige beneileuialeu Het geheel Zal daaidour natuurlijk iu schoonheid belangrijk winnen De polilie president te Berlijn waarschuwt tegen de Bomerianathee die als een middel tegen longen keelziekten enz thans sterk wurdt aangeprezen De pakjes van 60 gr die eene réëele waarde hebbeu van 3 ï 6 penningen worilen aan den man gebracht tegen 3 mark en bevalen enkel een onkruid dat langs den weg en insschen i ü straatsleeneu groeit en vermengd wordt met onzuiverbeden als overblijfselen van korenaren van kippen of duiveuveeren enz Ondervindt vau vele zgden hei gebruik van tabak bestrgding het heeft toch ook zijne verdedigers en loei instemming zal zeker duor velen gelezen worden wat daarover voorkomt iu De Kruidenier Wjj nemen slecbls enkele fragmenieu uit het welgescbreven artikel over Het is ren feit dal mannen over het geheel genomen even gezond zijn als vrouwen terwijl negen van de tien van de roannelgke bevolking livT wereld tabak gebruiken eu de vrouwen er zich op eene enkele uitzondering na van tnitbouilen Van de geestelgkeu rookt nagenoeg de helft van de geneesheeren ongeveer drie kwari en vnn de rechtsgeleerden leu naaalenbij negen tienden f Ruokeii wanneer het op geschikte tijden gesobiedt vergemakkelijkt de spgsverleriug Het gevoel van verlichting floor het opsteken van eene sigaar na eeu zwaar diner is wel bekend aan hen die er gebruik van maken tn in sommige gevallen veroorzaakt het ophouden met rocken met onbelangrgke stoornissen Terwijl het mis iruik maken van tabak het lichaam verzwakt en lot vermagering leidt oefent hel matig gebruik een gtluitigeu invloed op de voeding VEILING 8 FEBRUARI Heereuhuis Bleekerssiogel R No 203 te Gouda 9 20Uj kooper de heer C Kooijman ourgerlijke Stand fiEBOBBN S F r Petrai Ca per oodert L vso Blokl aa 1 L M Sprugt 6 Araoldus Gerardu ouders D JoDg ea J Verhoef Elizabeth M ri ouden A de Jong ea H Goedrs d Coroeli M rg reth onder P v a Reeden en VI Zorg 7 J cobu Wilhelmns oiid r W vsn Vliet en A vau der Neut Jozi oaders K vau knisvr vsn p J Mikkets J SehelTer 3 m Moordrecht GEBORKN Neeltje ouders W Verboom en L Dekker Annigj onder I Verboom en A Hogeodoorn Johaane onder 1 Overegnder en J F Ei lto GEHUWD H Wischmeger eu S Vermeer Oouderak REUOREN fierrit ooderi L Hoer en G C Verkerk Ann Adruis onder J K lkman en k v n Tol Hendrik onder C n Bl tte gk en T He velm n tom lU Gerngje ouder C de Bode en t Rnitw t OVERLEDEN A n Kij ijk 60 J D m 2 m Haattreobt GEIJOREN Gi bert onder A Boom en G de Hen el Cornel der H v n Zijll en M v n E o Jïgi E N r n mm V rkN ONDERTROUWD J Knol v n Stolwgk en F Boer Boere an Hoenkoop en 1 kampeer Stol Wijk OVBKLEUEN D Koopj Ji Reeuwi k GBRORBN Tennii onder C an Vliet en J Cornelia onder A v n dir Berg en T de Man en Petro nder J van Zoe t en 1 van OVERLEDEN W J n der M I Zevenhuizen GEBOREN Pieter onder J llnllaart en Stokmnn Arte onder A blu en B Hordijk OVERLEUEN P B der Wolf 8 Scbooteo Jong Leeuwen J auUVERTENTIEN Voor de vele en hartelyke bewijzen en deelneming ontvangen ter gelegenheid van ons 40JARIG HU WKLIJKSFEEST betuigen wg onzen innigen dank P VAN ALTENA M VAN ALTENA Gouda 8 Februari 1886 Kdipkes Voor de vele bewijzen van belangstelling ons op 6 dezer betoond betuigen wg onzen harteliiken dank C RA BOUW J RABOUW ScHEEPBorwKR Voor een Fatsoenljjke Bargerdochter wordt bij stille knap e Burgerlieden van christelpe beginselen GEVRAAGD een vrije Kamer met ALKOOF of SLAAPKAMER ongemeubeld met middagkost en als het kan met haiseiyk verkeer Adres franco onder No 1258 aan het Bureau dezer Courant H PA UL Js Civiel liigenieur en Arch itect Zevenhuizen HOLPEUS in t ZUUR T VAN VLIET HAXÜ CHOENEV ÜASSEX en Linnengoederen A VAN OS Az Kleiweg E 73a Er kan een bekwame GROOTWERKEB geplaatst worden voor vast werk beuevens ook een paar JONGENS D PÜIJK BINNENLAND GOUDA 9 Februari 1886 De ailvaerinK door de Gymuailiek Vereeniuinu ExorlBior vroeger door ods medri edeetd zal aiel pluili hebben op 28 Februari maar op 21 Februari a s Men Ireat in de N R Ct Gehoor f evende aan rene uitnoodij inK der Jli e Me Oniirwijzert veruniginj heef de heer dr D Terpstra rector wan het vymDaiium eu schoolopzieiter iu het arroadiuemrnt Gouda Zaterdagavond in de taal vau het iVii te Rotterdam eeue weteuachappelgke lounlracht gehouden waartoe door hem ala onderwerp de roepinj en de verheveu invloed van den dichter was gekozen Door een vrg talrgk gehoor werd deze voordracht met aandacht gevolgd en de toejaiohingen welke den spreker na afloop gebracht werden bewezen dat met den dank welken de voorzitter mr A M de Cook namens de Vereeniging den spreker betuigde door de aanwezigen van harte werd ingestemd Het voorontwerp tot verlenging der concessie van de Nederlandsche Rhijuspoorweg maatschappü is roet de opmerkingen van dru Baad van State bij de regeering terugontvangen De zaak zal dus weldra iu den vorm van een wetsvoorstel bg de Slateu Generaal worden aanhangig gemaakt Zyii wg goed ingelicht dan berust de concessieverlenging in hoofdzaak op dezelfde grondslagen als de overeenkomst vóór eenige jareu met de Hullaodsche Spoorwegmaatschappij aangegaan waarbij ook bet richi van naasting vau de spoorwegen door den slaat is erkend M R Cl Het zal onzen lezers genoegen doen te veruemen dal de heer Tourniaire zeer iu beterschap vooruitgaat eu dat er gegronde hoop beslaat dat hij binnen eeu betrekkelijk kon tijdsverloop in de maatschappij zal kunnen terugkeereu X en L Volgens het RoU N61 zal de heer W Van Zoylen Toor eenige maanden atsoheid nemen van hel tooneel door de groots inspanning van den laatsten tgd tul rust gedwongen De klerk bij het dep vau binuenlandsche zaken Croll is iu zijne betrekking geschorst omdat hg niet wilde bedanken al lid van de oenir len raad van den sooiaal democralischeu boud Reeds vóór zijne schorsing was hg naar het ToA bericht voor het allernulief gesteld om of al klerk aan het depar ement èf 1 lid vau dtn Cen traleii Raad van den sociaal democratischen bund te bedanken hij had echter geweigerd zoowel het een als het ander te doen zich beroepende op art 6 der grondwet verklarende dat ieder Nederlander tot elke landsbrdiening benoembaar is in velband met art IU recht van vereeniging eu vergadering Bij de schorsing is den ambtenaar aangezegd dat hg lol 31 Maart gelegenheid heeft om tussohcn igne medewerking in de sooialisiische parlij of zgue betrekking aan het departement te kiezen De Haagsohe krouiekaohrgver der A G C verhaalt de volgende anecdote eene historische van zeer jongen datum Het is bekend dat Z M de Koning voor de jonge kroonpriuses behalve een Engelsche gjuvernante met wie hel liefialliif koningskind reeds wandelt ook eene oolleciie vogels heeft aangesehnfi Een bekend zeer eenvoudig koopman in vogel werd daartoe ten paleize ontboden De man wist niet hoe spotdig hij er heen zou komen en hg liep er maar in zijn huispak dat er uiel bijzouder voordeclig uitzag heen Nietleinin ontving de Koning hem persoonlijk en Z M had vetl schik in den doodeenvoudigeu man die geheel verbouwereerd was eu die den vorst aansprak als Excellentie Geheel van streek liet hij verschillende vogels nu de kooiei vliegen tn hoc knap hij er anders ook mee was bet gelukte hem niet ze weer Ie vangen Excellentie zei hij ten slolie raag ik rogn knecht even laten binnenkomeu Het werd hem toegestaan en men knn zich voorstellen hoe deze dienaar er uiizag Tpl maïtrt M valtt Het grappigste was echter dal terwijl de baasden Koning nog het praedioaat van Excellentiegaf de knecht binnenkwam en railitHireuieut salueerde Z M begroette met een eerbiedig VVeleerwaaide Ter wille van de onpartgdigheid voegen wg bg I bovensinan e anecdote de volgende tegenspraak der Haagsohe Avondpusi Van hel mopje in de N O Ct dat den koopman in vogel P alhier ten Paleize zou zgn overkomen is geen syllabe waar Men moet wel om stof eu Hammond vond bg eigen waarneming eene toeneming van gewicht door het gebruik vau tabak Fiske schreef eeue vermeerdering van vier en twintig poud in drie maanden toe aan de ta ak Tabaic doet het gewicht loenemen ingeval hel voedsel voldoende is is hei voldoende dan wordt het verlies van krachten door tabak tegengehouden Soldaten van alle volken gebruiken tabak Het was eeu vaststaand voorschrift van Napoleon dat zgne troepen van tabak werden voorzien en het bleek van graoi nul bij den terugtocht uit Moskou Fik e De soldaat ondergaat geduldig groote outberingen wanneer hij maar tabak heeft om te pruimen of rookeu eu op wacht zou hij zijn leveu wagen om zijne pijp aan te steken Het gevoel van verlalenheid wordt altijd draaglijker dour het gebruik van tabak eu het is de voortdurende troost van beu die een eenzaam leven leiden als herders en jagers Een gevoel van onrust of ontenredenheid ontstaan uit moeielijk uil te drukken verlangens uit denkbeeldige teleurstelling oi aaugename voorgevoelens meestal bekend ala verveling is de oorzaak van veel ongeluk in de wereld Deze ongelukkige gemoedstoestaud verdwgul door den kalineerenden invloed van eene sigaar en de gedrukiheid en somberheid zgn spoedig verdreven Daar een groot deel vau eiken dag wordt gevuld met zorg zal ouie mate van geluk in dit leven niet weinig afhangen van onzr geschiktheid om het met gelatenheid te dragen Dat de tabak ons daarbq goede diensten bewgsi dat zij ons in staat stelt met meer welbehagen het leven te beschouwen zal wel worden toegegeven door ieder die den invloed van de tabak kent Dal zg ons helpt om zwareu arbeid met minder vermoeidheid te verdragen ia evenzeer waar De vlugste schrgvers gebruiken gewoonlijk tabak en kunnen zonder deze niet dezelfde hoeveelheid arbeid in denielfden tgd verrichten en ig die an nieuwsbladen of andere periodieke gesorhiften werken waarbij spoed vereiscbte is kennen eertt de waarde daarvan Hel gebruikeu van tabak is herhaaldelgk en tonder reden een vloek genoemd maar zü die het ment over hare verderfelgke gevolgen hebben geschreven hebben er meestal geeu gebruik van gemaakt Een geabonneerde op Der Landieirth vroeg aan de redactie in welke verhouding hel voedings gehalle van rundvleesch tot dat vau varkensvleesch stond hij wilde gaarne weten welke vleetehsoort hel voedzaamste was De ledaotie riep de hulp in van dr C Aschman scheikundige aan het oonlróle slation en hoogleeraar aan de Akkerb uwschool te Ettelbrttck De heer A antwoordde bg brief van 17 Jan gelgk Der Lttndmrlh vau 20 Jan meedeelt dat hg gaarne bereid was iulichtiug te geven waarop hg aldus roorigaal Veroorloof mg al dadelgk de opmerking Ie maken dat er een aanzieulijk verschil bestaat lusreben vet laineiyk vet en mager rund en varkensvleesch Om die reden heb ik het geraden geacht het navolgende overzicht te maken hetwelk de vraag iu velerlei zin toelichten kan J Bundvleetch Proteïne stoffen Vet Zeer vet vleesch beval 18 40 pet 19 20 pol Tamelgk vet 20 41 B 19 Mager 20 60 1 1 Gemiddeld 19 80 pel 8 49 pot B Varkeiisvleetoh Vet vleesch bevat 14 54 pet S7 34 pot Mager 20 26 6 26 G middeld 17 39 pel 21 80 pot RundriMsch is dus voedzamer dan varkensvleesch Ldb Ct Samuel L Clemens de gevierde Amerikaansehe scbrgver Mark Twain die zich vooral ook alt redacteur voor het humoristisch gedeelte van de Galery Magazine Ie New ïork eeu gunstige reputatie iu de beschaafde wereld wist te verwerven verhaalde onlangs bij een gedenkfeest voor Benjamin Frsnkliu bet volgende over zgn leerlijd bg eeu kleiu blad Er moge iets van de humoristische overdrijving den schrijver eigeu in zgn relaas gelegen zgn alt schels van het perswezen iu Amerika voor minder dan een halve eeuw heeft het toch zgn eigenaardige w iarde Het kan wel zijn sprak Mark Twain dat de drukker van heden een ander mensoh is dan die van vóór 35 jaren maar dien laatsten heb ik goed gekend Ik legde t wintert de kachel voor bem aan ik haalde water voor hem aan dedorpspnmp ik veegde de werkplaats voor hem aan ik moest s Zaterdag het papier voor hem natten en s Zondags op de pers keeren want we werkten toen nog geregeld op Zondag ik wasohle de inktrolleu en de lettervormeu en ik sneed en vouwde t papier voor de krant i Als t blad gereed wat bezorgde ik hel in bet dorp eu waa daarbg tegelijk t mikpunt van de straatjongens en de losloopeude hondeu de laattleu liepen me altoos in meuigte na en als ik eeu dollar bad voor elke beet die ie mij toebrachten dan kon ik monsieur Pasteur wel eeu vol jaar werk geven Ik schreef de adresstrooken voor de postverzeuding Dst ging best want toen dii zaak iu vollen bloe i wat hadden we honderd ttads abuuneuieu en 360 elders woonachtigen De atedel ke abouné betaalden met koloniale waren en tegenzin en de buitenaboiiu mei koolrapen eu sprokkelhout als ze ten minste betaalden wat menigmaal niet bet geval was Dan maakten we hun naam echter tn de krant bekend eu brachten de lui daardoor in hoog aanzien Als we dit middel niet te bnat badden genomen zou iioobthaus uiemuud zijn abonuement hebben voldaan Onze kritiek en opinie richtten zich geheel naar de rubriek advertentiëu eu we hadden derhalve nooit een zelfstandige meening VVe bezaten éeu abonnent die in contanten betaalde iloch deze gaf ons dan ook handen vol werk In onze politieke rubriek moesten we geheel naar zgn pijpen dansen en viermalen in vgf jaren moesieu we om zijneotwil van kleur veranderen Als we l ooit waagden hem tegen te spreken dreigde hg met opzegging vau zgii abonnement wal voor out gelgk tlond met een bankroet De vreeielijke man icbreef altijd hoofdartikelen van anderhalve pagina lengte met eeu titel van de diktle letler waarover we te beschikken hadilen en hg Icekeude die met Junius Veritas of Vox populi ofschoon bg uiet wist wat die woorden beduidden eu ze telft niet goed kon uiitprekrn Alt hel ariïkel pat wat afgezet kwam de auieur gewoonigk biouenstormen om out Ie zeggen dtt bij vau gedachten wat veranderd een bloot rhetoritcfae formule want ik heb nooit iet bg hem bemerkt dal naar gedachten zweemde We moetten dan het gantche artikel overzetten oui de zet kotten niet geheel te doen verloren gaun zonden we dan het eenie ariikel ui het zeltel naar een advertentieblaadje in de buurt dat tengevolge vau lulk een ontzettend artikel te gronde ging Doch wg waren er meê gered Op twee manieren werd ante kr ot altgd gevold VooreertI wat er tieedt een voorraad van stukken over allerlei oomedie roortlelliugeu oircuieo menagerie vertooningen moord aantlagen en dergelgke die lelkent met verandering van datum eu namen terugkeerden Verder wareu we in hel bent Tun een eindelooze pbilotopbische verhandeling die niemand ook wg niet begrgpen kou eu waarvan we altijd een sink opnamen voldoende om al de oog beschikbare ruimte van ons blad aan te vullen Om te voorkomen dal hel telkens herhalen van dezelfde beschouwingen al Ie dnidelgk in t oog liep wierpen we enkele stukken vau de verhaudeling door elkauder waardoor de zin nog dieper en t artikel dat nog geleerder scheen te worden Uuiienlandscli uverzlclii Zooalt de telegraaf heeft medegedeeld beeft de Frantohe Kamer Zaterdag met 347 legen 116 iiemnieu betloien niet over te gaan lul de behandeling vau de artikelen van bet amuettie voorttel Na deze betlitting beeft het weinig belaug uitvoerig de beraadslaging te vermelden welke daaraan voorafging Wg maken daarom tleohti met eeu enkel woord gewag vau dit debal Clovit Hugues betreurde het dat een voorstel om volledige amnestie Ie verleenen bestreden erd door eeu miniiterie rondom hetwelk alle republikeinen verlangen zich te groepeeren Freycinet deed uitkomen dal er aan de tlattkundige veroordeelilen volledige gratie is verleend Wal diegenen betreft die zich aan het gemeeoe recht hebbeu vergrepen moet meii rekening houdeu met hel gevoel der bevolking die getuige is geweest van de misdaad De amnestie ia aangeweieu wanneer het zooalt iu 1880 ie doen it om de wreede herinneringen aac een verschrikkelijk jaar uil te wissohen Maar thans is hel andert en zou men door amnestie te verleenen te kort doeu aan den eerbied voor de justitie Als men thans amoesiie verleende zou men het telkens om de drie of vier jaar moeien doen bij elke wgzigiug in do weigeviug De Kamer zoo eindigde de minister zal hei vreedzame werk dal er te verrichten valt niet comproinitleeren j zg tg tal deze gelegenheid aangrgpen om de eenheid van regeeriug en ineerdertieid ie bevesliKen Dete rede werd door het centrum eu door de uiterste linkerzijde toegejuicht Na den heer De Freycinet voerde alleen uog maar Millerand het woord Hg verdedigde de amnestie Daarop volgde het volom Met belrekking lot het voorstel om de Orleanis I tuche en Bonapartistisohe prinsen uit Fraukrgk te i verbannen moet de nioitter pretident aan de gedelegeerden der uitertte linkerzijde Ic kennen hebben gegeven dat zoodra de belangeu van de Republiek zulkt eitchteo hg uil eigen bewegiug de noodige maatregelen tegen de pretendenten zou nemen Volgeus deii Parijsehen correspondent der Ind beige gelooft meii uiet dat aan hel voorstel gevolg zal de gegeveu worden Reeds meermalen maakte meu uit Parijs melding vau de huwStijksplannen van den Poriugeeschen kroon prius die siuds eenigeu tijd te Parijs verblijf houdt i r 7 De zaak is uu beslist De Ponugeesche gezant beeft OVEBUDrLN 7 p h n Koemans 45 j 1 nu namens den koning van Portugal den graaf van Parijs de band igner dochter Marie Araélie oor deu kroonprins gevraagd Daar de quoestie reeds lang was bcsprokeu out ing de gezant onmiddellijk een gunstig anlwflord Hel huwelgk zal te Lissabon worden gevierd Het Eugelsche Lagerhuis is Zaterdag wed r tot 18 Februari t s verdaagd nadat de verdere verkiezingen waren aitgescbreveo voor de zetels welke door de beuoeming san parlemeultleden tol raiuisters vacant zijn geworden Dat de houding vau Ruslaad uiet wordt vertrouwd ten upziobte van de Oovt Runelische regeling wordt nader bevtsiigd door een telegvara uit Koustaulinopel waarin ordt raeilegedeeld dat al de Mogendheden reeds haar instemming hebbeu laten betuigen met de overeenkomtt allten Rusland uiet Het zal echter L moeilgk zgn vuur Rusland om er veel aan te verandereu daar bet slaat tegenover al de Mogendheden ecu positie die ook eeii oorlog moeilijk maakt Het eenige wat Ruilaud zou kuuueu doeu is de definitieve goedkeuring vertragen Aangenaam is zeker de loop der zaken voor Rusland met Bnlgarije it geheel en al oi scliepping vau de Russische politiek en no Bulgarge goed eu wel op eigeu bceneu kan ttoau wendt i het gelaat naar Kousianlinopel en krijgt niet door Russisoheu maar door Ëngelschen invloed ungeveer gedaan wat hel wil Toch geeft Eosland Zelf daartoe aanleiding het meende de Bulgareu eveuals Kozakken te kunnen behandelen eu dal gaat evenmin als vroeger mei de Serven die Rusland eveneens van zich heeft vervreemd Wg maakten reed meliling van eeu tweede colleciieve nuia welke te Belgrado is overhandigd oog voor de laatste is beantwoord daarin verklaren de Mogendheden dal zij op iuitialief van het Kabinet van Petersburg besloten hadden een uieo weo tlap bij de Reieeringen van Servië Griekenland en Bulgarge ie doen om deze uil te noodigen haar legers weder op voel van vrede te brengen Daartoe ziji de groote Mogendheden overeengekoiaen zich in geval van hel uitbreken van vijandelijkheden oaiegorisob te verklaren tegen de aanvallende partij welke deze ook zij de belangen der aangevallen partij harte te i emeu en geeu verandering van groudttebied toe ie laten welke ook de uitslag van den tlrijd mocht ziJn Men begrijpt dal iwaar tulke nota s uug noodig worden geacbi de vreileionderhandelingen te Bnchareit rigcnlgk slechts voor de leus zijn Toch zal Servié zich moeten schikken en dat beginl t lelf ouk in te zien Nu de Poolsciie quaestie Is afgehandeld zal in deu Prui i qbeu Landdag de kerkelgke weldra weer ter tpr ike komen Alt vergoeding voor het vervaugen van den weerspannigen aartebisichop van Posen kardinaal Ledochowski door tien Pruisischgeziuden proost Diuder uu Koningsberger zal de Pruisische regeering weer eenige wijzigingen in de Meiwelien voorstellen Vun deze zijde althans beschouwen de nltramoiitnansche bladen hel voorstel dat de regeering weldra zal indienen De Pott een Ier conservatieve Berlijnsobe bladen beween zelfs dat de voorgestelde wgiigmg eerst aan de goedkeuring van deu Paus is onderworpen liet liberale ministerie iu Spanje beeft wtér eeu nieuwen maatregel genomen die door de liberalen ten teerste nordt toegejuicht De minister van ouderwijs beeft den invloed dieu de geestelijkheid onder zijn vuorganger op het onderwijs bad verkregen verminderd en aiin de taatB untversiteiten hel recht tol hel verleeueu van aC idrinisohe graden teruggegeven Ook m andere optiohien heeft het ontwerp van den minister Moniero Rios dat reeds door de ko iingin en den mini ierraad is goedgekeurd de vrijheid van bel onderwijs hersteld eu die aan deu invloed der geestelijk onttrokken Het Deemsohe Polkeibing beeft met verpleltereode meerderheid bel viiorstel aangenomen waarbij verklaard wordt dat hel koninklgk be lnit van 26 Jio tot machtiging der Regeering om voorluupig de siaaisontvangsten voor dtn openbaren dienst Ie gebruiken met de grund et in striid is Afloop vau Openbare Verkooplngen vau Onroerende Goederen VEILING 3 FEBRUARI BouvrmansW Miiiig c a en diverse perceelen Veenland en Viisoherii onder Itreuwijk ƒ 12970 kr de heer P Kerabergeu te Beeuwijk T