Goudsche Courant, vrijdag 12 februari 1886

1886 Vrijdag 12 Fel ruari Openbare Vrijwillige Verkoopiiig üe Notaris MAHLSTEVE te Bergambacht zal VEILEN en VERKOOPEN Vrijdag 19 Februari 1886 10 iiiir vooriii in het voormalig Rechthuis aldaar IÜI2EN WEI E H00ILAN3 op of bij het dorp Bergambacht groot ciroB 25 Hectaren Wnensda 24 Februari 1886 10 uur voorni bij BEZEMER aldaar BOUWMANSWONim Vi ei en Hooiland en in volle werking zijnde EENDENKOOI in Zuidbroek onder Bergambacht groot circa 25 Hectaren Breeder omschreven in Veilingboekjes bij den Notaris te verkri gen m 3351 GOUDSCHE COURANT iXieiiiVH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Opentare Verkooping Bg veiling en verhooging op MAANDAG den 22 FEBRUARI en bij afslag en combinatie op MAANDAG den 1 MAART 1886 telkens des voormiddags ten 10 ure teu huize van A BROERE Herbergier te Ouderkerk aid IJasel van eene vóór weinige jaren vernieuwde BOMANSWONINS en verder aanbehooren benevens ruim Q j bunder uitmuntend WEIL A ND gelegen aldaar bij het dorp grootendeels aan elkander by biljetten breeder omschreven T aanvaarden de Landerijen terstond en de Opstallen uiterlijk 1 Mei 1886 Nadere iuformatiëu zijn te bekomen teu kantoren van de Notarissen H L VV ATERBEEK te IJaaelmonde en G J SPRUIJT te Ouderkerk a d JJsael De Openkre Verhuring VAN 24 Hectaren genaamd JACHTLÜST in den Zuidpiaspolder onder Waddinxveeii zal op de gewone voorwaarden plaats hebben bij van NIEKERKaan het dorp op Maandag 22 Februari 1886 s morgens ten 11 ure ten overstaan van den Notaris MOLENAAR te Waddin neen Sociëteit Ons Qenoegen Aan belanghebbenden wordt bij deze bekend genlaakt dat de eerstvolgende BALLOTALiE voor bet Lidmaatschap dl r Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 27 FEBRUARI a s en de Ballotage Lijst aanstaanden ZATERDAG 14 FEBRUARI gesloten wordt Namens het Bestuur J C IJSSELSTIIN Secretarü Gouda 9 Febr 1886 BAL MASQUÉ l MAART Opentare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 1 MAART 1886 voorm teElf uren ten overstaan van Notaris Mr KIST in het Koffiehuis cHarhome van N 1 Eene bijzonder gunstig aan de grootevaart tusschen verschillende fabrieken gelegen SCHUUR van hout op steenen voet aan den Turfsingel w k P No 100 te Gouda bii de Overvaart tegenover de Vlamingstraat Te aanvaarden 1 April 1886 IS 2 Een ruim WOONHUIS en ERF met Tuintje ais voren TuWngel wp P No 127 Dadelijk te aanvaarden N 3 Een groot HÜIS met ERF en OPENGROND aan de Peperstraat wijk K No 264 te Gouda Dadelijk te aanvaarden N 4 Een modern ingericht WOONHUISen BIERHALLE met IJSKELDER BERG PLAATS en ERF het huis voorzien vanGASen WATERLEIDING In de Dub ibele Buurt bij den Tiendeweg wijk L No 11 te Gouda I Verhuurd bjj de week ad ƒ 3 Breeder bij Biljetten EFFECTENVEIUFG Het Ontvang en Betaalkantoor LDroogleever Eortuijn te Rotterdam zal op ZATERDAG 20 FEBRUARI 1886 ten 2 ure in het Notarishuis aldaar ten overstaan van de Notarissen van der Hoop en de Kuijper eeu Veiling houden van Aandeelen en Obligatiën ten laste van Mij V Ass Oivet belg O I Zee Brandass MiJ Nederl Lloyd Ass Mij tegen Brandsch de Nederlanden te Zutpben Amst Brandass Cie Brandverz M ide Kotte Brandmij te Amst Verz Venn te Amst Transpt verz Mij de Maas Zaanl Ass Cie Brandverz Genp te Auist Ilott Hypb v Nederld Holl Hypbk Oprichtersbew idem Arnhemsche Hypb v Nederld Geoctr Mij ter waarb van Ijjftogten Ned Rijnsp Mij Geld Stoomb Mij j Westfr Tramw Mij IJsel Stoomtr Mij Alg Sleepb Soct Drijvend Droogdok Uoudsche Waterl Mij Mij ter verhuring v Stoomkracht Kon Fabr v Stoom en and werktuigen s Grav Coöp Bouwverg Expl Mij Zeerust te s Hage s Grav Passage Mg Rott Broodbij Rott Diergaarde Officieren Soct Rotterd Schouwb Verg Verg Rott Schouwburg en voorts Inschrijvingen belast met vruchtgebruik in de grootb der 4 en 2y N Werk Schuld en diverse Loten De Notitie zal op 15 dezer verkrijgbaar zijn Openbare Verkoopingf om contant geld onder GOUpERAK op WOENSDAG 17 FEBRUARI 1886 voorm tien uren ten overstaan van Notaris Mr KIST aan het sterfhuis van wijlen AART van RIJSWIJK Tiendeweg polder Veerstalblok van MEUBELEN en HUISRAAD LEVENDE HAAF VISCHWANT enz Alles des morgens vóór de verkooping te zien Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda Voorloopig Bericht Zaal KUNSTMIN Sociëteit ONS GENOEGEN Stroober komt ZONDAG 14 FEBRUARI 1886 Liefdadigheids Concert Benige Dames en Heeren Dilettanten uit Gouda begaan met het lot van eeu talrijk gezin waarvan de Broodwinner plotseling Eervol uit zijn betrekking is ontslagen stellen zich voor op den 13 dezer een CONCERT te geven in de zaal der Sociëteit de Reuniw De opbrengst zal strekken tot voorziening in de eerste l hoeften van dat gezin Eutrée ƒ 0 75 bjj inteekening Op den avond van uitvoering ƒ 1 Aanvang s avonds 8 uur NB De toegangskaarten zullen den 12 tegen ontvangst der gelden worden bezorgd Laitenant J H VAN DER HEGGE ZIJNEN mEm ONCEEWIJS I Toelating van Leerlingen op de Kostelooze Scholen I De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de INSCHRIJVING I van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 APRIL 1886 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollokalen op DINSDAG 23 FEBRUARI 1886 des namiddags ten vjjf uur Voor verdere bijzonderheden Wordt verwezen naar de Aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 8 Februari 1886 f 0 90 ƒ 1 L20 en 2 per Fle sch Wed C van QUE Kleiweg no 2 ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Ctiem fabrieicvaiiH voiiGiiinborn te Emmerik a d Itijn en Heerenherg fielcltrliiii l ï § Jlligfrane Slifte NERVEIN CRYSTAL Merk Adelaar Prijs f T éliii 90 cciils Vrrkrijjjbaar Ijij J C ZELDENHIJK Gou ln Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mim uiii of de beschrijving der lieroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirlt en Wouler Crabelb DOOK CHRISTIAAN KRAMM Pr ij 3 80 Cents De bestrijding der Sociaal i democratie II In ons vorig artikel hebben wg doen uitkomen wat particaliere krachten zouden knnuen doen tot bestrijding van den verderfeljjken geest die een deel onzer werklieden vervalt Zou er ook Tsn overheidswege iets kunnen gedaan worden in die richting Viy bedoelen natuurlgk niet het te keer gaan van openbaar verzet en po ngen tot revolutie wanordelijkheden zooals dezer dagen te Londen zijn voorgekomen In zulke gevallen is de overheid van zelf geroepen om treng orde en wet te handhaven en met alle middelen waarover zjj beschikt de bestaande maatschappij te verdedigen tegen de onbekookte pogingen om table rate te maken ten einde op de puinboopen onzer welvaart en ten koste onzer beschaving een hersenscbimmigen heilstaat te grondvesten Maar kan zj niet iets doen om iet voortwoekeren der kwaal tegen te gaan en paal en perk te stellen aan de misleiding der eenvoudige gemeente Tweeërlei weg staat haar hiertoe open Die van geweld waardoor de sociaal democraten buiten de wet worden gesteld en elke poging tot propaganda streng gestraft wordt dit is de methode van Bismarck doch ze is niet proefboudeud bevonden en reeds door de uitkomst veroordeeld De andere is te regeeren met rechtvaardigheid waardoor alle wezenlijke grieven der arbeiders worden weggenomen Wanneer dat geschiedt dan zal het gezond verstand op den daar ook in de lagere kloo en sterk genoeg ziJn om de meerderheid de holheid der socialistische theoriën te doen beseffen Geen macht ter wereld is in staat om volkomen gelgkheid van bezit en genot te geven aan alle menschen ook de massa der arbeiders begrgpt dat volkomen maar wat velen ontevreden maakt is ongelijke bedeeling ten gevolge van menscheIgke instellingen en van de baatzucht der heerschende klassen Indien deze maatschappeiyke gebreken verdwijnen dan wordt de invloed der vülksverleiders gebroken en bnu aanhang zal slechts bestaan uit enkele dweepzieke naturen en eene zekere hoeveelheid décUuséa zooals er ten allen tjjde geweest zijn en zullen zgn Om daartoe te geraken moeten de sociale vraagstukken bovenaan gezet worden op het programma der politieke partijen In de eerste plaats behoort er voo een ruime deelneming van den arbeidersstand aan den wetgevenden arbeid gezorgd te worden uitgebreid kiesrecht zoodat de bezwaren en wenschen van het geheele volk vernomen en zooveel mogelijk behartigd worden Vanzelf zal dan een tegenwicht gevormd worden tegen de zelfzucht der gegoede klassen die van nature steeds geneigd zijn om wetten te maken welke hun de groolste voordeden verzekeren Velke oplossing dan gevonden zal worden voor de vele maatschappelijke vraagstukken die voor ons nog raadselen zyn en of die oplossing gevonden worden zal daaromtrent is niets te bepalen De groote omtrekken dezer nieuwe sociale politiek zjjn zelfs nog niet aan te geven Maar dat is zeker als alle deelen van het groote maatschap elijke geheel gelijkelijk gehoord worden en tot lun recht komen is de kans op eene bevredigende oplossing grooter eu vindt men die met welnu dan ligt de schuld aan natuuriyke oorzaken die boven mensohelijk vermogen liggen en niemand trelt het verwet dat hg uit eigenbelang de kleinen heeft vertreden en achteruitgezet Het is niet te ontkennen dat in de laatste jaren vooral sedert 1848 in die richting is gearbeid Vele belastingen zgn afgeschaft die in de eerste plaate dral u op de mindere standen aan de volhardende pogingen der liberale partij in haar goeden tjjd heeft men dit te danken Van diezelfde zgde is ook de verbetering van ons volksonderwijs uitgegaan Voeg hierbg het recht van vereeniging de wet op de coöperatie die op den kinderarbeid de drankwet de postepafrbaift Geheel uit het oog verloren heeft de rtgeering niet de belangen der lagere klassen maar het is nog weinig als men het vergelgkt mgt wat er nog te doen overblgft Eene billgke verdeeling van de rgkslasten over alle ingezetenen is tot dusver afgestuit op het stelselmatig verzet der bevoorrechte gegoede klassen de eftectenhouders zijn nog onbelast De rechtsbedeeling laat nog veel te wenschen over niet dat men geen roem kan dragen op eerlgke en onkreukbare rechters en eene goede rechtspraak maar processen kosten te veel geld Als axioma mag worden aangenomen dat men om in Nederland recht te verkrggen of heel rgk moet zjjn of niets bezitten In het eerste geval kan men de onmatig hooge rechtekosten zonder bezwaar trotseeren in het andere geval kan men het pro deo gedaan krijgen Maar fatsoenlgken werklieden en kleinen burgerlieden wordt bet feitelgk belet hon goed recht bg de rechtbanken te doen gelden De Bescherming der kinderen in de fabrieken laat nog te wenschen over toezicht op de werkplaaUen uit een sanitair oogpunt is er niet ongelukken die een werkman overkomen geven alleen recht op schadeloosstelling indien W oagelok direct het gevolg is van onachtzaamheid van den patroon en dan nog eerst tengevolge van een wisselvalligen en duren eisqh in rechten Nog ontbreekt eeue wet op de levensverzekering tengevolge waarvan de mindere standen dikwyls geëxploiteerd worden door oprichters van begrafenisen ziektefondsen die de spaarpeuningen van den arme verslinden Geljjkheid voor de wet bestaat in naam maar nog steeds wordt in geschillen over loon ol diensteontracten de patroon op zgn woord geloofd hetgeen eene onbillijke bevoorrechting der sterkste partg is Vervalsching van levensmiddelen geschiedt nagenoeg ongestraft terwjjl juist de werkman dië in kleine winkeltjes ter markt gaat aan welke hiJ gewoonlijk door het borgsysteem met gebonden banden is overgeleverd daarvan de grootste nadeelen ondervindt Zoo zouden wij kunnen voortgaan maar de genoemde voorbeelden bewgzen genoeg dat hier nog een onmetelijk veld ter bearbeiding overblijft voor regeering en volksvertegenwotirdiging Als stap voor stap alle ongerechtighe8an van dien aard uit onze wetten en zeden verdVgnen zal het gevoel van achteruitzetting bij Men werkman gaandeweg afnemen en hoe niMr rechtvaardigheid de leidsvrouw wordt bij hetjkestuur des lands hoe meer de bezittende klassen afleeren haar bevoorrechte positie te miabruinen tot het innemen der beste plaatsen en der Nwarmste hoekjes hoe minder de arbeidende st d het oor leenen zal aan het sirenengezang der socialisten bdjnenla GOUDA U Februari 1886 Bij kon besl van 8 Februari ziju lot voorzitters en burgerlijke leden en hunne pUatsrervnnKerfl in de oiiderBoheidene militieraden voor de lichting der nationale militie van 1886 benoemd Provincie Znidhöllaud iu het 1ste niililiedistriot tot loortitler mr i D C C W baron Ue Constant Sebec De lid der Frov 8t plaaltvervanKer jhr mr J F Scbanrbe ue Boeije Jr lid der Pro 8t tot lid jhr P 0 H Ge aert9 van Simonthaveo lid van deo gemeenteraad van i Graveuhage plaatsvervanger A C baron Van Pallaadt idem In het it militiediitrict tot vooriitler H de Ble lid der Fror St piaaisiervanger J Smit lid der Prov St tol lid mr S Uuiler Hi lid van den gemeenteraad vaa Rotterdam plaatsvervanger dr Ë van Eijckevorsel idem In het 3de militiedistrict tot voorzitter mr A A van BerKeo IJiendooru lid der ProT St plaatsvrr au er H C Uartevejt lid der Prov St tut lid mr J Bredius lid van den ge meentcraad van Leideo plaatsvervanger mr X K F Land idem In bet 4de militiedistrict tot voorzitter W M van Haaften lid der Prov St plaatsvervanger D W Stoop lid der Prov St tot lid H Vriesendorp Jr lid van den gemeenteraad van Dordrecht plaatsvervanger J H P De Joneheere idem Velen onier stadgenoolen die meenden hun p rsonetle belasting voldoende te hebbeo aangezuiverd tullen dezer dagen evenala wij zijn opgeschrikt door cane waarichuwing Na van de eerste verbaKDg te zijn bekomen bleek ons echter dat wg met een lernuftige reclame te doen hadden Hel was de heer Stroober die op deze minder gebruikelijke wyte zijn aanstaaude komst berichtte Nn de heer Stroober is een oude bekende van ooie laatste kermis aarvan ziju troep in het Edentheater de piece de rénitamce uitmaakte Wg twijfelen niet of velen hebbeo een goede herinnering van die voorstellingen behouden en tullen niet nalaten a st Zondag 14 deitr in Ons Genoegen te compareeren waar de heer Stroober wel torgen tal dat hij zgn goeden naam handhaaft Bij de verkiezing van eeu lid der Tweede Komar in het hoofdkiesdietrict Maastricht tijn nitgebraeht 1237 geldige stemmen Gekoteu is de heer L F U C Ruland burgemeester van Vaals met 742 stemmen Op ten heer Kleuters waren 344 op deu beer Sehrienemacher 97 stemmen uitgebracht Het hoofdbeslour der Ned Vereeniging tot bevordering der Zondagstdst heeft de afderliugsbesluren en oorrespaodenten ingevolge eeu beslail der alg vergadering van 25 November 11 uitgenoodigd de volgende vragen te beaiitwoorden Hoe Slaat bet met koop en verkoop op Zondag binnen het ressort van uwe afdeeling of correspoiidentschap Kan ook approximatief worden opgegeven boevele ueriogdoendeu binnen dat ressort a dengeheelen dag winkel sluiten b een gedeelte van den Zondag en welk gedeelte sluiten Kunt u ook oorzaken aangeven die wellicht het koopen op Z indag in de hand werken Behoort daartoe misschien ook het ciibetalender werkloonen op den Zaterdagavond Wanneerworden ten uwent de looncn aan het werkvolk uitbetaald en we door hoeveel patroons op denZaterdagavond door hoeveel palroons op andere tijdstippen en wanneer hoeveel werklieden worden daarbij door iedereu patroon betaald Wat zijn ten uwent de voor de hand liggendeen in het oog loopende nadeden die uit het verkoonen op Zondag voortspruitende bij verschillende takEen van nijverheid F Zijn er wellicht middelen aan te geven diede oorzaken lot het lerkoopen op Zondag kunnen uit den weg ruimen het koopen eu verkoopen tegengaan de kwade gevolgen opheffen Kunnen als zoodanig ook in aanmerking komen comparities met werkgevers werklieden ent of ookwat in Zwitserland wordi toegepast opwekking aan de leden der Vereeniging om alleen te koopen bjj winkeliers die op Zjudag sluiten De Haagsohe oorrespondent der Zutph Cl maakt met ingenomenheid melding vin Zondag uil oeringen die in den Haag van wege den folkibmd tegen drmkmitiruik worden gegeven Het zgn volksvoor j stellingen iu den waren tin De eutrée bedraagt r k tl M