Goudsche Courant, vrijdag 12 februari 1886

oor deo eeriten rang 26 en roor de borengalerij 10 oent en de programma s igo leer gefarieerd Muiiek uDg en Toordrachteo wluelen elkander af en op elk gebied orilt door dilettanten het beste geleverd Mannen Tan naam en inrioed komen Toor het volk voordrachten houden of viool spelen de eerste dames vao de stad achten het niet beneden tioh voor de honderden werklieden en dienstboden met hare talenten te woekeren Ën dat het volk dit pogen waardeert bewgst de eivolle laal waarover het bestnur tich telkens mag verheugen Het is een genot ie middeu v u die schare te vertoeven en den veredelenden invloed van de kunst te beseffen Het doel dat men lioh m et deee uitvoeringen heeft voorgesteld wordt dan ook volkomen bereikt Honderden die anders wellicht den geheelen Zondagavond in de kroeg doorbrengen stroomen thans naar DUigentia waar hun kunstgenot wacht en waar tg tegen geringen prgs ook allerlei versnaperingen kunnen bekumen behalve gedisteleerd De oorrespondent sou tulke uitvoeringen eiken Zondagavond willen doen plaals hebben In onderscheidene gemeenten van ons land worden thans van wege eeuige liberalen handleekeningeu gevraagd onder een adres aan de Tweede Kamer waarbg enkel behoud van vrgheid van onderwijs en toelicht op de bekwaamheid en de lededrigkheid der onderwgiers als inhoud van art 194 der Grondwet worden veriooht Het adres luidt aldus De oodergeteekenden de wetenschap bekomen hebbende dat van verschillende igden tot uwe hooge vergadering adressen gericht worden strekkende om art 191 der iroiitiwet onveranderd te behouden In de eerste plaats overwegende dat dit artikel den gewonen wetgever de gelegenheid laat het ouderwgs op leer verschillende wijze te regelen en meer bepaaldelijk hem geenszins belet bizondere scholen van welke richting ook uit publieke kassen te subsidieeren ofschoon dn naar de opvatting der oudergotcekenden juist datgene is wat de voorstanders van het behoud wenschen te voorkomen Overwegende in de tweede plaats dat bedoeld onveranderd behoud te dien opzichte dus geheel nutteloos is maar daarenboven aan de herziening der Grondwet groole moeilijkheid in deo weg zou kunnen leggen Oordeelende dat het bg dien stand van zaken meer dan ooit wensohelgk is in de Grondwet omtrent het onderwijs niets te bepalen dan wat volstrekt noodig bigken en lioh vooial zooveel mogelgk te ontbaSdes vaa termen die als b v het woord voldoend Nu het Be lid door verschillende richtingen ook vereenend opgevat kunnen worden In aanroerkingNiemende dat de in 1848 erkende vrijheid van onder i als een opzettelijke uitsluiting van het monopolie drr overheid een beginsel is t welk onze grondwet moet blgven huldigen doch dat in het belang en van den Staat en van het bg onder onderwgs zelf het onderzoek van Staale ege naar de bekwaamheid en zedelgkheid der onderwijzers bg het lager en middelbaar onderwgs in de Grondwet gehandhaafd moet worden Overwegende emdelgk dat in de praotgk nooit heeft plaals gehad walde Grondwetgever van 1848 met het bekende overal in het 3e I d bedoelde nl oprichting van z 5óveel ot enbare scholen als noodig waren voor 1 de kinderen die in de termen van lager onderwgs vielen en dat het onveranderd behoud van een artikel der Grondwet welks woordelgke iuhoud van zulke afwgkingen van de oorspronkelgke bedoeling toelaat voor het karakter eener toekomstige regeling vnn het onderwgs al eer weinig waarborgen oplevert Verzoekt eerbiedig dal uwe hooge vergadering aan eene redactie in den geest der ondergeteekenden hare aandacht niet onthoude Ouder den titri VoUaveriegenKoordiging en ieetttlul ziet het licht een belangrgk geschrift waarin jhr Rocfaussen de oud minister van buiteulsndsche zaken eene bestrgding levert van eeuige demoeralische dwaalbegrippen Het boek heeft gelgk nit bet opschrift reeds valt op te maken eene theoretische strekking De schrgver zoekt vóór alles het antwoord op de volgende vragen wat en hoedanig is de rechtspersoon die door de volksvertegenwoordiging vertegenwoordigd worden moet trat ligt er in het begrip van vertegenwoordiging aangewend op die rechtspersoon Welk beeld moet het Parlement inwendig te aanschouwen geven om aan zijne bestemming Ie beantwoorden en in welke gedaante moet het zich uitwendig vertoonenP Eu vervolgeus het middel beschouwende tot dusver gebezigd om dat doel te bereiken Wie beschikt over de inrichting van dat middel over de voorwaarden en de wgae waarop hel kiesrecht wordt uiliieoefend Wat is kiizen op zich zelf en wat moet derhalve voorwaarde van kitsbevorgdheid zijnf Hoe is het kiezen wettelgk ge regeld en hoe heelt het feitelijk plaats en ivellte gevolgen zgn daaraan verbonden Naast de theontisohe strekking staat eohter of beter met die strekking ia gepaard eene zuiver praktische De schrijver bepaalt zich niel tot bcspiegeliugeu hier en daar afgewisseld door scherpe uitvallen tegen zgne politieke tegenstanders hg geeft ook den grondslag aan op welken volgeus hem het kiesrecht moet berusten ui met het recht van de geschikten maar den plicht van den waardigen staatsburger waardig door geregelde eu volledige veritttling van alle overige plichten jegens den Slaat Als stemgerechtigde zegt de schrgver worde dus niemand ingesohrever dan de Nederlander hoofd van huisgezin niet vallende in een der catesiorieéo van uitsluiting volgens het jongste voorstel der regeering die zgn aanslag in de directe belastingen van het Rgk eu de Gemeente ot er de drie jaren voorafgaande aan dal waarin de Igsteu der stemgerechtigden worden vastgesteld ten volle heeft gekweten eu die het bewgs overlegt van voldoeiiiuii aan den verplichten krggsdierst bij hel staande leger en bg dat deel der strgdkracht hetwelk ia geval van oorlog in de eerste plaats tot aanvulling van het leger te velde dient Dooh deze kiesgerechtigden zouden alleen Zijn kiezers voor den Gemeenteraad en de Proviiiciale Slaten Kiezers voorde Slaten Generaal zgn de zoodanigen die door een zeker aantal b v honderd stemgerechtigden in het district of in de gemeente als zoodanig aangewezen worden In de Grwt zou moeten worden bepaald dat er geen andere dan enkelvoudige kiesdistricteu zouden zgn Het aantal afgevaardigden in de Tweede Kamer zou behooren te worden gesteld op het cgfer verkregen door toepassing van art 77 al 2 Grondwet tijdens haie herziening doch voor de toekomst onveranderd te wordeu gelaten In hooge mate weuschelijk ware het te bepalen dat ieder afg vaardigde voorden tgd van vgf jaar gekozen wordt van zelf doch allengs zou men aldus outkümeu aan de periodieke hernieuwing der Kamer in haar geheel voor de helft of voor een derde Gelgk alle andere staaislichamen zouden ook de Staten Generaal het goheele jaar geopend kunnen zgn zooals dan ook feitelgk thans reeds het geval is Men zou derhalve bet stelsel van wetgevende tgdperken elk voor den duur van vgf jaren kunnen invoeren en in verUknd daarmede de periodieke vernieuwing kunnen regelen Telkens vóór hel houden der algemeeue verkiezingen zou dan de periodieke herziening van de disiricienindeeltng plaats behooren te vinden Vaste districien maken naar het den schrgver voorkomt de zorg dat de feitelgke toestand niet iu weerspraak tg met de wetlelgke regeling geenszins overbodig Duchzoo min de eerste indeelinft als de latere herzieningen behooren bg de wet plaats te hebben Met den alge meenen bindenden regel der wel heeft deze daad van uitsluitend reglemeataircm aard niets gemeen De herziene Grondwet sllille dus een Algemeenen raad van verkiezingen in bestaande uit d leden van de hoogste administratieve eu reohterlgke colleges b r den onder Voorzitter en twee leden van den raad van State twee raaüsheereo in den Hoogen Raad een raadsheer iu ieder der gerechtshoven eu eeu lid van ieder gewest door die lichamen uit hun midden ge kozen om in naam des Konings de districteuindeeling te regelen en over de wettigheid van iedere verkiezing uitspraak te doen Waarschgnigk merkt dé schrgver zelf op zal men dit voorstel in de categorie der avoutuurlgke ranKSchikkeu van al degenen die ons al zoekende naar eentge middelen tot tempering der gevolgen ran partij regeering in de pen zgn gekomen onderdrukken wg dit éént niet meenende het in aandachtige overweging te mogen aanbevelen Ten aanzien van de Eerste Kamer komt het den schrgrer het verstandigste voor de regelen omtrent hare samenslelling in hoofdzaak onveranderd Ie laten Tooh zoude hg hel durven wagen de Provincialy Staten in hunne keuzen niet te binden aan den krin der hoogst aangeslagenen maar hun vrgheid Ie geven althans eenige der door hen te benoemen leden onderdie stemgerechtigde ingezetenen der provincie tezoeken welke hetzij door langdurige en eervolle werkzaamheid in dienst van Staat Gewest of Gemeente helzg door uitnemende bekwaamheid in eenigen takvan wetenschap letMren eu kunst hetzg door bijzondere vertrouwdheid met een der lakken van volksbestaan tol ile voornaamsteu en meest algemeen geachleii behooren Buitenlandsch Overzichi Het minislerie GIndstone zal in bet oosten dezelfde staatkunde volgen als lord Salisbury dit ie het belaiigrgksie wat hedin over de Oostersche jusestie wordt gemeld De Time deelt dit mede en ook wordt het aan de Kötn Zeii uit Loud n geseind Uit de meest vertrouwliare bron meldt de berichtgever van het Kcnische blad kan ik mededeelen dat hel nieuwe Eu elsche ministerie to het inzicht is gekomen dat de houding vao lord Salisbury jegens Griekenland onvermgdelgk was om den Ëuropetschen vrede te handhaven Daarom heeft de ministerraad besloten om het programma van Salisbury volledig nit ta voeren en een zeeoorlog tnssohen Tuikge en Griekenland te veihiudereu De Grieken zullen zich nu wel in het onvermjjdelgke moeten schikken evenals de Serviërs die zich oog steeds tegen de vereeniging van Bulgarge en Oost Rumelié blgven verzetten Zelfs beeft koning Milan weder een decreet uitgevaardigd waarbg de reserve onder de wapens wordt geroepen Tut ongerustheid geeft echter Servië s dreigende houding nog geen aanleiding en te Weenen blgft men vast vertrouwen dat de onderhandelingen te Bucharest tot een voldoeuJe schikking zullen leiden Het bericht dat Bochefori wegens de verwerping van het amnestie voorstel zgn ontslag heelt genomen als lid der Fransctae Kamer wordt bevestigd De voorzitter deelde het besluit van den Pargsohen afgevaardigde in de Kamer mede In dezelfde zitting drong Soubeyran er op aan dat de regeerii g nogmaals onderhaudeliegen met andere mogendheden zou aanknoopen ten einde tot een goed muntstelsel te komen De heer De Freycinet achtte echter den tgd hiervoor niel geschikt ea ook de minister van financiën liet zich in denzelfdei geest uit Hg zelf wns een vuorsiander der vereeniging van alle groole mogendheden lot bel verleenen van een vasie waanle aan hel goud en zilver Ouk de andere mogendheden wenschten niets liever maar de onderhandelingen hiero er waren niet genoeg gevorderd om er nu weer aan te kunnen beginnen Toen volgde de behandeling van het voorslel Miohelin om het ministerie Ferry in staat van beschuldiging te stellen De rapporteur der commissie bestreed het voo s el en werd daarbg krachtig door den heer De Freyciuet geseund De Bnnapartist Jolibois en admiraal Dompierrc verdedi den met den voorsteller het oi twerp maar het g vuIg was dat he voorstel met 168 tegen 1 4 summen werd verworpen Hiermede is de ra pzalige geschiedenis van den oorlog in Tanking welke reeds zooveel rumoer veroorzaakie vooreerst weer van het tapgt In een reeks van telegrammen ui Londen worden zeer ernstige ongeregeldheden gem ld die aldaar Ma tiidag lu den namiddag en den avond naar aanleiding van een demousiralie van werkeloosen hebben plaaisiiehad Die deraoii traiie was de omvangrijkste die men zich sedert jaren herinnert Minstens 10 UOO personen waren op de been Het Tratalgarplein as door een dichlopeengedroiigen meiiigie bezet Een aantal socialisiische redenaar voerden het woord en gaven aan de regeeriug te kennen dat de demonstratie nu nog een vredelievend karakter droeg en ilat de deelnemers zich rustig zouden houden maar dat sg een volgenden keer de bakkerswinkels zouden plunderen indien de regeering bun geen werk verschafte De redenaars spreken van drie verichilltuda spreekgestoelten de menigte toe Met algemeen stemmen werden voorstellen aanitenomen om bg de regeering aan te dringen op aniniddellgke ondersleuning op het ondernemen van opeubara werken en De uitsproken redevoeriugen droeiren een zeer heftig karakter de kapitalisten werden daarin aan de kaak gesteld en de arbeiders uitgenoodiKd om eene sociale revolutie te organiseeren Ben der red tnïara ontplooide een roode vlag en spoorde dil béiders aan om zish aan te sluiten bg den jbono die hun het leekeu zou geven om de wgken in het Weelend aan te vallen indien de regeering geen uilkomst chafte Nadai de meeting uiteen waa gegaan trokken honderden naar het westen der stad Personen die het urterlgk van vrcem lelingen hadden werden aangerand en niishanileld De vensierruilen van de CarltonClub en andere bekende sociëteiten werden ingeworpen Oe oproerige benden bewogen tioh recht door de aristocratische wgken wierpen de rullen in hielden de rijluigen legen en beroofden die er in gezeten waren Minstens vgftig mukels lu Picadilly Audlyslreei Pleetsreet Oxfordstreet en Sirand werden geplunderd waaronder die van juweliers slagers bukkers eu houders van wgnhuizen De pdilie 10 den aanvauK maohieloos niucht er ten slotte in slaiien de orde te herstellen Uu hetgeen gebleken is door de verhalen der ooggetuigen zgn de verwoestingen aangericht door een oploop van duizenden menvclien die van TrafalirarSijnare den weg insloegen naar Hyde Park In bijna elk huis en eiken winkel werden de glasruiten ingesmeteii en inei iginaa dienden de iii de winkels geplunderde voorwerpen om in hel volgende huis de glazen in Ie werpen Zoo tag men borslelr flesschen doozen en laarzen lioor de lucht zwieren en in de ruiten terecht komen Een gedeelte der oproerige menigte is later bgeengekomen in het Park alwaar een paar aanvoerders der democratische partg e nslig protesteerden tegen het aangerichte vandalisme hetwelk zg loesohreveo aan opruiingen van vgandeu des volks ofsohoon zg er bgvoegdeu dat indien er niet m den nood wordt voorzien er niets anders overblgft dan geweld te gebruiken Alle bladen geven hunne verontwaardiging te kennen over deze voorvallen Zg sporen aan tot het nemen van krachtige maatregelen om de herhaling vsn dergelgke builrusporighedert te voorkomen eo verlangen dat d hoofden der socialisten die de wanordelgkheden hebben uitgelokt en geleld zullen worden gevangen genomen en streng zullen worden gestraft In den Pruisischen Landdag zgn de eerste wetten tot versterking van het Duilsohe element in Polen ingediend De vier eerste ontwerpen betreffen de kolonisatie hel sehoulverzuim en de saustelliug van onderwgzers en geueesherren De Puulsche beweging riohtie zioh ook al tegen de Duitsche geneesheeren zoadat ook deze bescherming noodig hebbeu De drie andere omwerpen waarmede de voordracht volledig 18 tullen spoedig volgen Betieffeude de behandeling van het monopolie op gedisieleerd in den Bondsraad wordt gemeld dat de vertegenwooidiirers der zuidelgke BoudHtateii gverig aan de bespreking hebben deelgenomen en menige wgziging hebben djorgizet Ook hebben deze staten Beierei Wurlemberg en Baden zich voorbehunden om de Landdagen in hun land over de invoering van het monopolie te laten beslissen Het geschil losscben de regerring en de volksvertrgenwoordiitiug in Denemarken wordt sleedt heviger Als reden voor het sluilen van den Rgksdag wordl door de regeeriug opnegeven dal de vertegenwuordiginir do r haar demousiralie ten gunste vsn den in hechtenis genomen voorzitter Berg tioh meer als een opKewunden p iliiieke vergadering dan als een bezadigds volks ertegenwoordiKing had doen kennen Dr onder voorzitler die de vergadering sloot deed dit met een allrrhefiigsle veroordeling van de haiidelwgte der regrerinic aainil hg opmaakte dat de bglegmng van drn Iwitt na minder kant bad dat ooit te voren Een nieuwe fiuautieele wet wordt eersidaais verwacht INOEZONOfiN Het water der Waterleiding In drn laaistrn tgd hrrfi dr laa taak Ir algrmreue aandaohl getrokken en el in dit mate ilat auilere zaken die iu naow verbanil staan ini drn bloei der Gemienie rn lol hel welzgn der iUKezrtruen gevaar loopru van in het vergeeibork Ie gerakru Het kan daarom goed zijn dat m uw vrel grirzen Uad Mgi heer de Reilaclmr ouk eens nesproken wordt over eene dier andere zaken namelgk over bel waier dal door de Wairrleiding legeuooordig wordl sersirekt Tot dat einde wordl U eene klrii e plsalsroimte verzocht In uw No vti grpasseerdea Prijdig siond vermeld dat hel water der Wairrleiding op 4 11 16 en 86 Januari jl resp 23 6 S3 6 24 2 en 27 6 milligram permanganas kalicus per 1000 kub oen tintelers behoefde Wat brieekeiien dite cgfrrs l v Concessie voorwaarden anders gezrgd dr bepalingen oiiiler wrike de Goudsche WaterleidiiiitMiaitchappg vergunning heeft verkregen eene Waierleiding te Gouda te ex luitorren sohrgven onilrr anderen voor dal hel Krhalie aan opgrlosir organische sloffen in het wsier aanwesiit geen Ikooger cgfer mag aanwjjz n dan brtwrik overrenkumt mrt bet verbruik van 16 milliirram permanitana kalicus per liter methode KubrI Du voorschrift erd inderlgil door Jen Orineentrraad op ailvirs van de Openbare Getondheids Comroitsie te vinden in hel gedrukte Kaadsverslag van 30 April 1878 Nu 9 iu de Cances ie voorwaanirn opgenomen De bepaling moest dienen om ern waarborg ie henbrn loor de goede hoedanigheid van het wa er en om evcniueele ge chillen te voorkomen Wie mrer over de brieekenii dezer voorwaarden welen wil leze Ie Kiiadsverslagen vnn 30 Apiil 21 ei en 28 lei 1878 Niemand zal ontkennen dat de Üoud clie Wa lerleidIngMaalschappg haar best doet en dat hare Directie er steeds op uil is urn de verpliclninieen lie de Mnntsohnppij Op zich heeft genumen slipt n Irouw na te komen Hel is daarom teer lp verwonderen dal voor hei voldoen aan de voor aarde beireffmde dr organische stoffen niei geiioegtaain zi rg is gedriiirn In don vonaen winler Oe iit oordde het wati r iler Waterleiding ook met 11 dezen bij het oomraoi gfstelileu ench iirngl het ond rjoek inde maand December 1 886 olgenshet l ichi in uw No van 6 Januari il e cems houjtsre cijfers aanwees dan bg hei coninioi iijii loege liii In lanislgenoerad No van uwe Cinrant werd meldiug gemaakt van proeven met dt patenlfnri fier van de hh Kastoo Ie Anderson genomen aan de Waterleiding alhier welke prueven deu heer Directeur tot bet besluit Kshgneu te hebben geleid dat de aanwending van de purifier zeer aanbevelenswaardig is De vraag is dus gewettigd Waarom wordl deze wgze van zuivering hier waar het iraler in de wintermaaiideo zoo sterk is vermengd met polderwater niet toegepast Of wordt ze reeds toegepast Maar wanneer zal dan de Goadsche bnrgerg de goede rrsultalen daarvan gewaar worden Worden deze somt bewaard voor eene verrassing in drn aanstaanden winter Men beweert wel dat bet Goudsehe waterleidingwater in weerwil van zgn gehalte aan opgeloste organische sloffen toch goed is of niet schadelgk voor de gezondheid Maar dit tcbgnt niet uitgemaakt Ie zgn en zooals boven reeds gezegd is de voorwaarde betreffende de organische stuffen werd gesteld met het doel oat een murborg ie hebben mor de goede hoedanigheid mn het valer Die waarborg bestaat thans feiielgk met bet is de vraag of de Waterleiding tegenwoordig goed drinkwater levert in ieder geval levert zg geen waler dal beantwoordt aan de eischen van het contract Het ia uiet bekend of bet Oemeentebcsluur de noodige slappen heeft gedaan om de Maatschappg aan te manen h rr verplichliugen na te komen en bel mag bevreemding wekken dal in deo Gemeenteraad tot nog toe gtenc interpellatie lot het Dagelgksch Bestuur is gericht betreffende deze zaak Hen droeg toch door de opgaven iu uw blad kennis van de resullalen van het water onderzoek eu leder eet toch dat het hier eene zaak geldt van leer grool belang Vroeger had men te Gouda geen Waterleiding en was voor de burgerg ten allen tgde hoileloo goed drinkwater beschikbaar uit de van Gemeentewege geplaatste watertan urn tiani betil Gouda eene Waterleiding ttrwgl de ingezetenen geene zekerheid hebben datzg in de wintermaanden twor geld drinkwater kannen krggen dal aan matig gestelde eischeu voldoet Mei dankbetuiging voor de opname dezer regelen boogachtend P C De BÜRGEMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda dueu te weien dal bü Koninkigk besluit van den 12 December 1886 No S2 is goedgekeurd dat ten behoeve der Gemesole Gouda worde geheven ren vergunningsreoht toor de uitoefening van den Kleinhandel in Sterkeu drauk innen die Gemeente tot ren bedrag in bet raadsbesluit van deu 10 November 1886 uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de Verordening van dan 21 October 1881 nde de inhoud van beide stukken als volgt VERORDENING op de heffing van eeu vergunningsrecht voor de nitoefening van den kleinhandel iu sterken drank binnen de Gemeenie Gouda Art I Kr tal mei ingaug van den 1 Hei 1886 ren vergunningsrrchi voor de nitoefening van den klriuhandel iu sterken drauk wordeu geheven dat met inachireming van het bg de Wet bepaalde minimum zal bedragen 12 50 voor elke vgftig gulden huurwaarde of gedeelten daarvan die de looaliteit waarvoor vergunning is verleend in verband met den omvang van het bedrgf kan geacht worden Ie beiittrn welk bedrag voor hem die vóór de betaling van bet rechi aan den Gemeeule Outvanger ren sohriftelgke verklaring overlegt dal in die lucalileit geen sterke drank verkocht noch geschonken zal warden tussoheu Zaterdagavond te zot eu Maanilagochiend te zes uur met 25 pGt wordt verminderd An 2 Hel bepalen der bunrwaarde van de looaliteilen waar sterke drank in hel klein wordt verkuobi geschiedt door eenen schatter door Burgeinersirr en Wethouders aan Ie stellen Art 3 Het vergunningsreoht wordl naar de schalling van den in hei vorige ariikel bedoelden ambtenaar geregeld lenztj de belanghebbenden binnen achl dagen na ontvangst der medrdeeling van die schaiting bg Burgemeester en VVelbouders bezwaar daartegen indient en eene hersohatting verzoekt Art 4 De herschatting geschiedt door drie personen van welke één dour den belanghebbende bg hel verzoek om herschaiting wordt aangewezen één door Burifemeester en Wethouders wordt benoemd en één jaarlgks wordt aangesteld door den Ontvanger van s Rg ks direcie betastingen in deze Gemeente De lil Art i bedoelde ambtenaar is niet tot herschatier benoembaar Bu geineester en Wethouders en de Ontvanger der directe belastiriKen wgzen tevens een plaatsvervanger aan um op te lieden wanneer de door hen benoemde herschaiter verhinderd is brrsoltatting ie doen An 6 De schatter en de herschatters leggen in binden van deu Burgemeester den volgenden eed belofie f Ik weer beloofj da ik de schatting der huurwaarde van looaliteiteo vaar sterke drank ia bet klein wordt verkocht naar mgn beate weten en tonder aanzien des persoons overeenkomstig de Wet tal verrichten Zoo waarlijk beipe mii God almschtig I Dat beloof ik Art 6 Het vergunningsreoht wordt na herscfaattingen vastgesteld in overeenstemming met het gevoelen der meerderheid van de herschatters Indien ieder der faerscbatters een ander gevoelen IS toegedaan strekt die schatting tot grondslag vnor de regeling der belasting welke noch de hoogste noch de laagste is Indien de belanghebbende geen herschatter beeft aangewezen of de door hem aangewezene niet ter herschalting opkomt of weigert den eed te doen of aan de hersohatting deel te nemen geldt de iaaaste schatting als de juiste Art 7 De schattingen en heracbatlingen hebben plaats zoodra mogelijk na het verleenen der vergunning of in de gevallen voorzien bg An 7 al 2 der Wet zoo igdig dat de belanghebbende in de gelegenheid zij bet vergunningsrecht te voldoen voordat de daar bedoelde termgn verstreken is De bepsling van dag ea nur der wbattingen eu herschattingen geschiedt na overleg met deo schatter of de herichatters door den Burgemeester Arl 8 leder der herscbatters ootvangt voor elke hersohatting van gemeentewege eene som van 2 Deze kosten worden voor de eene helft gedragen door de Gemeente voor de andere door den belanghebbende die de hiervoor verschuldigde gelden voldoet bg de indiening van zgn verzoek om berschatling Verzuimt hg dit dan wordt zgn verzoek als niet gedaan beschouwd Art 9 Zoodra hel vergunningsrecbt is vastgesteld doen Burgemeester en Wethouders daarvan mededeeling aan den belanghebbende en aan den Gemeenteontvanger Art 10 De invordering geaobiedl overeenkomstig de Verordening op de luvordering van den 21 n October 1881 Gedaan te Gouda ter Openbare Saadmergadering i a den 10 November 1886 VAN BERGEN IJZENDOOEN VooriUter BROUWER Seeretaru VERORDENING op de invordering van bet verguuuiugsreoht voor de uitoefening van den Kleinhandel in Sterkeu Drank Ari 1 De invordering van hel vergunningsreaht geschiedt door deu Gemeente Ontvanger Art 2 De betaling van bet recht geschiedt in één termjju ten kantore van geiegtïen OotvaDger legen afgifte eener qnitantie en uitreiking van hel in Art 13 der Wel van 28 Juni 1881 Staatsblad No 97 bedoeld afschrift der vergunning Van die betaling en uitreiking wordt door den Ontvanger terstond kennis gegeven aan Burgemeester en Wethondeis met nitdrukkelgke mededeeling of het volle recht dan wel naar aanleiding der voorlaatste alinea van Art 6 der Wet na overlegging der verklaring vermeld lu Art 1 der Verordening op de heffing slechts het ♦ gedeelte daarvan is betaald Art 3 Indien de belanghebbende wensebt dal de hem verleende vergunning bij hel uiteindigen van bet vergnnningijaar zal worden geacht wederom voor één jaar ie zgn ingegaan geefl hg daarvan minstens eene maand vóór het eindigen van deu termgn over welken de vergunning loopt aan Burgemeester en Wethouders kennis Art 4 Intrekking der vergunning in deu loop van het vergunningsjaar geeft geen aanspraak op geheele of gedeelielgke realitntie van het betaalde recht Art 5 Jaarlg ka in de maand Januari rendt de GemeenteOntvanger aan Burgemeester eu Wethouders loe een staat inhoudende eene specifieke opgave der in het afgeloopen jaar door hem ontvangen sommen Ier zake van de heffing van het vergunningsrecht mei vermelding van de personen door wie en van de de localiteiten voor welke het recht is voldaan Deze staat wordt zóó ingericht dal daarop onder eene afzonderlgke rubriek voorkomen de looaliteiien waar tusschen Zaterdagavond les en Maandagochtend zes unr geen sterke drank wordt verkocht ot geschonken Gedaan te Gouda ter Openbare Baadtvergadering van den il Ooiober 1881 VAN BERGEN IJZENDOORN FooriUter BROUWER Secretarie En ia hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 10 Februari 1896 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROU VER GEVONDEN en aan bet bureau van politie gedeponeerd Een Zakdoek een gouden Horlogesleutel een blauw Schorl een Wanijc een fantasie Armband een zilveren Vingerhoed een zilveren Oor