Goudsche Courant, zondag 14 februari 1886

r 1886 Zondag 14 Feliruarl iX 335S GOUDSCHE COURANT IVieuws en dverlenlieblad oor Gouda en Omstreken HANDSCHOENEN DASSEX en Linnengoederen A VAN OS Az Kleiweg E 73a 1 Snelpersdruk van A Beiskman te Gouda knopje ecD paar paarsohe Wanljea met Viofiprs ecD Zakdoek een onderstuk an een Koodeii Oorbelletje een KinderhoieUje en een onderatak van eeu Kouneo Oorbel met pareltje MABKTBBRICHTËJM Oouda 11 Februari 1886 Gr nen flauw Beate Zeeuwsche tarwe ƒ 7 fl oO ewoue rii polder ƒ 6 60 a ƒ 7 i mindere uaar kwalielrit Rogi e iii puike en drooge aoort tol ƒ 6 70 wankleurige PI miuilere ƒ 5 J 5 ê ƒ 5 Gerat ƒ 6 a ƒ 6 Chevalier een iiuldeii daarboten Haver ƒ 3 90 a ƒ 4 40 uaar kleur eii gewicht Ërwien en buuuen zonder handel Mais ƒ 6 25 toi ƒ 6 Daar gfioudheid eu kurrel De eemaikt zonder aanvoer vette varkens 21 a 23 cl varkens vour Londen 18 a 20 et magere tarkens en biggen vlug bigben ƒ 1 a ƒ 1 60 per week Aangevoerd 15 partijen kaas pnjten ƒ 19 i ƒ 25 NoordhoUaudsche ƒ 22 a ƒ 26 Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 70 Wtiboler ƒ 1 40 a ƒ 1 50 burKerluue Siaad GEBOREN 9 Febr Jacob oiiilers t hngclbretit eo A J van der Voort 10 Adnoaiilje Ahda ouders W Kort en M van Oudshoorn Johannes Cornells onders O dt Kotte ro M van Ke Johanna ouders i D de os en J de Jong OVERLBÜBN 9 Fabr J Rabou 4 m k deZeeiiw 80 j S Hïemskerk 67 J A l de Haadt 12 m J C de hroyn huiflvr van L de Ürulju 66 j 10 A F van der Boofl 17 J GEHUWD 10 Febr A van Dam en S Koppendraaier A van der Zaau en J Spltnngshotk W tan derHarst en H de Jong A Zwaiubach en C C vanLeeuwen F J Bruljstens en M van den Berg C Bruekbuisen en Boer ADVERTENTIEN Bevallen van een levenloozen Zoon M J WECKVAS Leeuwen Gouda 10 Februari 1886 ♦ Heden overleed onze jongste lieveling ARIE CORNELUS in den uog jeugdigen leettgd van ruim één jaar G DB RAADT A DE RAADT V D Dool Gouda 9 Februari 1886 Harteljjk dank aan allen die ons op 4 en 7 dezer blijken van belangstelling hebben gegeven A BRINKMAN C BRINKMAN DoESBDEB Gouda U Febr 1886 GEVRAAGD eene flinke DIENSTBODE tegen hoog loon als Meid alleen Belanghebbenden mits van goede getuigen voorzien vervoegen zich persoonlijk of per brief bg Mejuörouw PINO Markt 62 Gouda Kathenower Khstalbrillen en PINCE NEZ in Goud Zilver Nikkel en Staal TOONEELVERREKIJKERS LOUPES LEESGLAZEN Barometers Thermometers voor Kamer Tuin en Badgebrnik alle soorten Spuiten Bougies Catheters benevens eene uitgebreide keuze in de overige OPTISCHE ARTIKELEN tot billijke prijzen by S H POLAK Opticien Korte Groenendaal Oouda Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen GOUDA Zondag 14 Februari 1886 EEN BUITENGEWONE Brillante Voorstelling door het Nituw Grand Spectacle Concert Varié en Operetten Gezelschap onder leiding van den Heer G STROOBER Optreden van de voornantnute Artisten en Specialiteiten aller Werelddeelen Aanvang 8 uur precies Bureau geopend 7 uur Entree voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 0 50 per persoon Niet Leden 1 0 75 per persoon Plaatsen te bespreken van af heden aan bovengemeld lokaal van 12 3 uur a 10 ets extra Men verznime niet deze Voorstelling bg te wonen DE DIRECTIE RUES NOEUAALLESSEN te GOUDA De ondergeteekende bericht dat op 1 APRIL e k Kweekelingen kunnen geplaatst worden en tevens twee beurzen vacant komen Zg die aan het toelatings examen wenschen deel te nemen moeten zich hg den Directeur aanmelden vóór 1 MAART a s Zij leggen daarbij over Ic huune geboorte acte 2e een of meer getuigschriften waaronder zoo zij bij eene Lagere School werkzaam zijn geweest een getuigschrift van het hoofd dier School 3e eene verklaring van ouders of voogden dat zg voornemens zijn hem of haar voor het onderwgs te bestemmen De adspiranten moeten op 1 April e k hun 14e jaar bereikt hebben Ook bestaat er gelegenheid tot toelating bij de Voorbereidende Klasse van leerlingen die den leeftgd van 12 jaar hebben bereikt en het bewijs leveren het gewone lager onderwijs met vrucht te hebben bijgewoond De Directeur H J W HUBER I I Gouda U Februari 1886 Te Gouda bij A KOK Co Sedert 2 Jaren zijn de beroemde echte Abshaubbins of Anti Rhumatische Watten bg de Rhumatiek lijders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende verdrijving van die vaderla idsche plaag De Hoofddepothouder A BREETVELTAzte Delft heeft ze a 30 cent per pakje verkrggbaar gesteld bg T A C van Deth C B Verheul Oudewater Mej de n ed Bosnian A Bos Berkel Gouda W F J den Uiji l ohoonh A Prins Zevenhiiizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Crippelle S V d Kraals Bleiswijk J vai Dorp Zoetermeer A Kaulirig Alphen J B E C Schlnttman Bodegraven K Oosterling Haastrecht rt l G Wilhelmus Woerden ZAAL KUNSTMIN Sociëteit OnsGenoegfen DINSDAG 16 FEBRUARI Buitengewoon Concert door het Oostenrijksche Dames Quartet Aanvang 8 uur Entree ƒ O 99 Heeren Leden Dames en Kinderen O 49 Plaatsen te bespreken en Kaarten te verkrggen aan het Lokaal GEVRAAGD een WERRVROUW bi j Kamphüijzett Theewinkel Bal Masqué Sociëteit De Réunie Gouda De ondergeteekende heeft eene fijne en nette Collectie COSTUMES en MASKERS geëtaleerd ten zguen huize Hoofdtieeg 38 hotlerdam J G DURIVOU Costumier der GRASGEWASSEN in 7 perceelen en der VISSCHERIJEN in 4 perceelen behojrende tot den Straatweg Gouda Bodegraven breeder bg biljetten omschreven op Vrijdag 26 Februari 1886 des voorm lO j uur in 1 et Logement BLOM te Bodegraven Inlichtingen geeft Notaris de RIDDER te Bodegraven f 0 35 PER FLESCH bij Wed C van Oije HleiwegNo 2 Geen grijs Haar meer He nieuwe LONDON is lynCTAAI BLOEDARMOEDE IIvIl u AALbleekzuchtgroote zwakte de beste van alle bestaande parfumerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansrgk en zacht Men verft niet Prijs 85 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bg J H C HUINCK P Hz 122 Hoogstraat 123 ia flesBchen £ i 1 190 en t I OO TAMARINDEBONBONS aaiibevolen trjfen verstopping ei daarmede in verband staande ouRrsleldhedeii DE TAMARINDEBONBONS au KEAEPELIKN k HOLM zgn een zuiver planianrdij zachtwerkend spijBverterintE en eeilupt met storend PurgEtiof in coti6tuurforni aangenaam fnsoh van smaak en zeker iverkend Irt duozeii van 90 ei 50 CeotS CIGARETTEN tegen ASTHMA e inademing van den rook dezer Cifraretten j ecft den Igder aan Asthma lerstond verlichiinf In Etui van 80 en 50 OentS SALMIAK PASTILLES oplnssciiri en veiziiohlend middel l ij Hoöst en Verkoudheid In flesehjes A 20 cents KRAEPELIEN HOLM Apotnekeri k Zeist Depfli voor Oouda bij den heer C TliI M Aoniheker BINIfENLAND GOUOA IS J ebruari 18S6 Diiud K 16 Febroari zal bet gunstig bekeude OosteDrükwhe DameaQuartet lioh in Ons Geooegeu doen hooren Voorzeker ui dit reien in deze gemeente geuoeften doen want dit gunstig bekende ii neer dan een phraae Eeo groot aantal recensies nit allerlei bladen vaaronder die op muzikaal gebied gezag hebben ligt voor ons en daarin wordt alle buide gebracht aan hel talent van het viertal In het eene wordt geprezen het totale gemis van effectbejag terwyl het andere zegt dat bet lelazaam is een quartet Ie hooren dat loo één van loon zoo taiver en zoo schoon ia en dnidelgk blijkt ait allen dat het teer de moeite waard zal zgo dit oouoert bij te wonen Het is te bopeu dal Oouda waar waarlijk niet te dikwijlt muzikaal genot te amaken is Ibana ui toonen belang te slellen in dergelijke goede uitToeringen Den 21 Januari jl deed de bekeude i A van Leuven te Arnhem reeds meermalen gesignaleerd regena het doen van allerlei beatelliugen zonder ooil te belalen aan eene anipperfabrirk in deze gemeente eene bestelling Tnn ƒ 21 welke terstond werd nigevoerd Eeu paar dagen later ontving de fabrikant opnieuw eene bestelling diimaal van 42 H j kreeg eohier eenigen argwaan en vond dian na ontvangen inlich tingen maar tl te zeer bewaarheid Ten einde zich nu oor verdere schade te hoeden zond hij in plaats van snippert tegen betaling van het eertt gezondene eene kist met steenen Na over en weer schreven accepteerde daarop Van Lenvea de kitt en batttlde daarvoor 21 De hbnaktat it er dat nog betrekkelijk goed afgekomen eo heeft zich ernstig voorgenomen nooit meer dan tegen oontaute betaling atn dien persoon te leveren 8CUAAK C KEÏSP0NDENTIB Utreobt 91iO Oouda ZKari 1 eZ o4 e7 e5 2 Pgl fs Pb8 c6 8 En c Rf8 oS ♦ b2 b KoB X M t o2 c8 Hb4 cB 6 d2 d4 eB X d4 7 0 0 d7 d6 8 c3 X l Ec6 b6 O d4 d5 Po6 aS 10 Rol b2 Pg8 e7 u Kc4 d3 0 0 12 Pbl c3 Pe7 g6 7 c5 13 Pc8 e2 H Ddl d2 f7 f6 18 Kgl hl Eo9 d7 16 Tal cl a7 a6 17 Pf3 el Rd7 b5 18 f2 tt oB c4 19 Ed3 bl c4 o3 20 Tel X oS Pa6 c4 21 Dd2 ol Ta8 c8 Men schrijft ons nit Moordrecht dd 12 Februari Heden morgen ongeveer te drie uur ontstond er door een onbekende oorzaak brand in de herberg en boerdcrg van Ph Verbruggen bewoond door Jan van Dam nabij het spoorwegstation Het in den stal aanwezige vee is gered op een koe na die in de vlammen omkwam Van den inboedel is slechts een gedeelte gered Persoonlijke ongelukkeu hebben niet plaats gehad De brandweer was spoedig roet eene brandspuit aanwezig en wat de vlammen spoedig meester Bij A F van Wieringen en Co te Maassluis it een vlugschrift verschenen lett over het ontwerpztlmlractaat van 30 Juni 188B door dr A Lnyteu De Begeering antwoordende op het Verslag der Tweede Kamer over de Grondwetsherziening nopens het ouderwijt handhaaft haar ia dit opziohl iuge nomen standpunt zonder mede te werken tol eene regeling in bijzonderheden De Giondwet moet alleen hoofdbeginselen omtrent hel ogderwijt bevttteu Art 194 kin niet onveranderd blHrce wegeut de gebrekkige redeciie In de openbar tchool ziet zij geen kweekpltttt vtn rtlioualisme tibeitme De Begeeriog blyft baar voorstel betrouwen als eeu formule aarbij de meerderheid zich iln nederleggen De eenige wijziging in bat voorstel der Begeering omtrent tn 194 gebracht ii dat tij opneemt d bepalioE dat voor anderen difi onvermogenden bel onderwqt van overbeidawege in openbare teholen wordt verstrekt tegen betaling vtn eei billgk schoolgeld De Begeeriug bestrijdt bet denkbeeld om het onderwgsvraagtink bet ctrtt te beslisten De rrohibtnk te t Graven hage bad Donderdag jl lich voor de tweede maal bezig te honden met de zaak tegen Oertrdut Hoogendoorn door haar op 18 Jau jl bg verstek lebnldig verklaard aan bet schrijven ran een latierlgk artikel in no 38 van Jrgu bnmoriatiscb en eaiirick weekblad dd 19 September jl en veroordeeld tot 8 maanden celstraf eu een boete van 25 Bekl was op 9 Febr tegen dit vonnis in vertel gekomed rn ontkende ibtns in tirgd met zijn vroeger voor den rechter Tan inttruclip afgelegde bekentenis de tcbrgver van bet griucrimineerde tlulc ie igu AU reden voor de vroegere bekentenis gai bekl op dat De HondI bem daartoe had overgehaald door hem diets Ie maken dal da zaak toeh de snippermand iu zon gaan en bekl er dot geen kwaad bg kon Hel mauusortpi dat tot de vervolging en veroordeeliug aanleiding gegeven btJ wta zoo beweerde bij door hem op vertoek van De Hondt voor ƒ l Bü nit een exemplaar van Arpi overgetchreveu en wel nadat Itautgeooemde gera o wta neb ter uke fan dtt sliH ta eranlwoorden Bekl bad drie getuigen d Uciar e meegebracht om zgn opgave daaromtrent te bevettigen Getuige De Houdt iprak dit eebter ten tielligtle tegen Subit off mr Papt nuakla bekl attent op een vroeger door deteu ondergaan vonnis van 8 maanden oelstraf en 16 boelen vtn ƒ SO Z Ë A meende dat de Eeohtbank op deze verzwarende omstandigheid in deze dubbel moett lellen want al bettoud bet nilzioht dat de uitgave van Jrf door bet opdrogen van de bronnen eu daaruit voortvloeiend geldgebrek zou moeten worden getlaakt kon het toch voorloopig geen kwaad eens een voorbeeld te ttellen aan de medearbeiders van dat vaile blad Zg zouden er dan el den schrik voor krggen om bun dientlen ttn den uitgever Michiel de Hondt die lelf achter de schermen bleef en een auder voor de acbuld liet opdraaien te blijven wijden Het requisitoir strekte tol schuldigverklaring aan de bij dagvaarding ten laste gelegde feilen eo veroordeeling tot 4 maanden celstraf rn een boele van ƒ 100 De uittprtak is bepaald op Donderdag a st De rechtbank te Amsterdam veroordeelde Donderdag overeenkomttig den eiaoh van het Openbaar Ministerie den Sociaal democraat Porluyii lot ƒ 250 boete subsidiair 2 maanden eelsiraf De Keri Cl bevat in bet Officieel gedeelte o a bet volgende Ue Synooe heeft in haar titling van beden met algemeene stemmen op die van de heeren Gesar Segers en mr Bredius na aangenomen hél volgende voorstel door het lid Tinholl ter vergadering ingediend De Synode benoeme een Commissie van drie leden uu haar midden aan welke worde opnedraien het ontwerpen van een modm vivrndi of interim waarbij tonder eeuige gevolgtrekking voor het al of niet recht hebben ran bestaan der ihans in onze Kerk feitelijk aanwezige richtingen of partijen aan de geestelijke behoefteu en wenschen van deze wordt voldaan hetzij door andere zoodanige middelta a s de Goiumissie daartoe zal kunnen vinden Te Ken einde zal de tegenwoordige Vergadering niet gesloten worden maar op reces uileengaau Zij worde gemachtigd zich in betrekking te stellen tot en zooveel noodig overleg te plegeu met iu vloedrgke vertegenwoordigers van onderscheidene richtingen Zij diene baar ontaerp in bg de Synode I die bet in behandeling neemt toodra in de aanhaa tgiKC tnchicaken eeu eindailapraak ui gevallen cün f Tot leden der Commistie zija benoemd de heeren Tinholl Douwes en Zeeman De Vice President der Algemeene Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk J C VEKHOEFP Omstreeks 10 uur werd Woensdag te Dordrecht brand ondekl in de magazgnen der Kon Ned fabriek van gebogen glas enz van den beer i J B Boavj en sloegen uafieuaeg te gelijkertijd de vlammen uit de eerete en tweede verdieping dienende tot pak ei bergplaata van bet glaa Door de groots boeveelheid buut stroo en andere stoffen gevoed greep het vnar too krachtig om zich heen dat kort daarna de vlammen door het dak sloegen en eene zee van vonken alt eeu gouden regen door de lucht strooiden Spoedig versebenen alle slangbrandspuiten hrt materieel tot bediening der brandkraneu van de hoogdrukwaterleiding en de beide drijvende stoombrandtpuiien op de plaats det onbeils en aan de krachtdadige werking van alle is het Ie danken dat rerda ten 12 uur bet zoo dreigende element beperkt waa en man tegen l unr den brand geheel omler de knie bad Üeor den majoor commandant van het korps pontonniert waren een aantal manschappen beschikbaar gesteld die met voorbeeldigen gver medewerktea aan het blusschiogtwerk door tflottiog van spnitgatten aanvoering van brandladders eni Bewondering wekte vaak de moed der trompvoerdera die zich met reracbliug van eigen levensgevaar waagden op daken en goten terwgl de vorst allca met ga bad bedekt Toen tegen half twee de braiidspuiieo konden inrukken wat bet glaapakhuis Ifetalaiu waar bet vuur ODtatatn wta geheel eo htt daaroaattliggende perceel voor de grootste helft uitgebrand Het nieuwe pand waarin bet hooldkantoor it gevettigd beeft slechts weinig door bel vuur geleden terwgl de werkplaatsen der sloomsljjperij glaabuigerg en verzilvering gespaard bleven toodal de werkuambeden kunnen worden voortgeut Ook het koleupakhuia bleef van bet vuur bevrijd Al deie laatste altmede aangrenzende woningen bekwamen nogal waterschade Hoe de brand is ontslaan is niet bekend Tot half lU wat inde lokalen waar uitaluilend gaa wordt gebrand eu met gerookt mag worden gewerkt en alvorens te 10 uren de kantoren sloten moet nog de gebruikelijke ronde gedaan zgn Dat in de Drentsobe dorpen nog veel ruwheid hserscht biykl helaatdikwgit genoeg by zittingen der rechtbank ie Assen Een nieuw voorbeeld daarvan II bet volgende J V eeu fatsoenlijk boerenmeisje te Ngensleet begaf zich met haar vtjjer naar Sieeudgk ter Licht mismarkt Op haar terugreis deed ze nog even het koffiehuis van den Heer Ngk aldaar aan en ontmoette daar een jongen met wien te verkeerd had Deze nam daaruit aanleiding om haar met 5 andere jongens te volgen Op de hoogte van den Kadijk werd haar een zoo geweldige slag toegebracht dat zij in de diepe Wetering viel waarin haar vrg er haar werd nageworpen De laffe aanranders volgden intussohen hun weg zooder meer naar hunne slachtoffers om Ie zien die zich met veel moeite toch nog hebben welen te redden Doodelg k verschrikt en zeer ontdaan keerde het meisje weer naar Steenwijk terug beeft daar bg vrienden gelogeerd en IS den volgenden dag per rgluig naar de ouderlijke woning teruggebracht Tegen de bedrijvers van dit schandaal is procesverbaal opgemaakt Buitenlandscb Overziclit Pe TurlïSch BulgBarsche overerniromst en de houding wellïe Huslauri daar legeuofer aauiieemt btyvcn roor het oogenblik ToorDsmelgk de aaoduoht trelclceii Iels nadert over da bedoelingen Tan het Petersbar sohe kabinet ia niet bekend gevrorden maar te Berlgn eu Weenea geeft men sioh nog altijd aan de hoop orer dat Bustaud zich niet an de andere tcogeodheden xal at ioheiden en met dese ten slotte de overeenkotDSt zal goedkenreu Dat Ruslaud sich tegen I k