Goudsche Courant, zondag 14 februari 1886

I Woensdag 17 Februari N 3353 1886 m mmim Extra Avondtr f op Vrijdag 19 Februari 1886 den Verjaardag van Z M den KOi L G Vertrek van I EN HAAG 11 15 s av aank VOORBURG 11 20 ZOETERM ZEGW 11 30 ZEVENH MOERK 11 40 GOUDA 11 55 Gewone en Retourbilletten geldig ZCIVEKK FRANSCHK WIJi KN De bekende BORDEAOX k 27 per 48 Flessohen met accüns franco huis gebeel Nederland ook per proefQesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en francoVan alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Elizter GOUDSCHE COUHANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken KWPE iVOKHl Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG 8 wordt hg minstens 25 KG franco geleverd door i R SLEGT StolwijkerduU De inzending van adverteatiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ZAAL KUNSTMIN Sociëteit OnsGenoeg en DINSDAG 16 FEBRUARI Buitengewoon Concert door het Oostenrijksclie Dames Quartei Aanvang 8 nur Entree O 99 Heeren Leden Dames en Kinderen O 49 Plaatsen te bespreken en Kaarten te verkrj jgen aan het Lokaal HANDSCHOENEX DASSE en Linnengoederen A VAN OS Az Kleiweg E 73 Belangrijke Houtveiling VAN 70 000 stuks Geschaafde en Geploegde DELEN benevens groote opruiming van Wyburger Croonstadache Peternburger Riga Zweed ache Amerikaanache BELEN EN FLATEN SPARREN SPARHOÜTEN JUFFERS KOLDERS Eiken RIBBEN enz op Woensdag den 17 Februari 1886 des namiddags ten 12 2 uur in het Café Fritachy overzijde der Maas alwaar ook al het Hout op de Werf Rusland ter bezichtiging ligt Notitiën te bekomen bij J C LACH Deurwaarder Geldersche Kade No 1 Rotterdam flfi mtsc flQ r r r 1 met 20 7o korting gedurende de maand FEBRUARI van alle Artikelen in BYOUTERIÉN Cfalanteriën Parfumeriën alles met 20 percent korting Een ieder doet zgn voordeel Uw Dw Dienaar PIERRE GUBEL8 WIJDSTRAAT 174 b de Markt OFENEAAE OMItWIJS Toelating van Leerlingen op de Kostelooze Scholen De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de INSCHRIJVING van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 APRIL 1886 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollokalen op DINSDAG 23 FEBRUARI 1886 des namiddags ten yg uur Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FORTUIJN DRÜOGLEEVER Qouda 8 Februari 1886 ZmI Konstmin der Sociëteit Ons Genoegen GOUDA Zondag 14 Februari 1886 EEN BUITENGEWONE Brillante Voorstelling door het Nieuw Grand Spectacle Concert Varié en Operetten Gezelschap onder leiding van den Heer G STBOOBER Optreden van de voornnnmitte Artiaten en SpecialiteÜen aller Werelddeelen I Aanvang 8 uur precies Bnreaa geopend 7 nur Entree voor BH Leden hunne Damea en Kin deren ƒ 0 50 per persoon Niet Leden O 75 per persoon Plaatsen te bespreken van af heden aan bovengemeld lokaal van 12 3 uur a 10 ets extra Men verzuinie niet deze Voorstelling bü tewonen DK DIRECTIE De OpenTjare Verlmring VAM 24 Hectaren genaamd JACHTLÜST iu den Zuidplaspclder onder Waddinxveen zal op de gewone voorwaarden plaats hebben bg van NIEKERKaan het dorp op Maaudag 22 Februari 1886 s morgens ten 11 ure ten overstaan van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen LENSING s rekbare GEVRAAGD een M Teirurdied naiu sanwyxiDg van Prof Wr UorH t L lpilR 2i n geschikt 1 voor kinderen i voor itn maaKkwalen l I nde Damea 3 voor damea ia bflzondere opiatandigheden 4 vont morgen en p hmstoilet enz M K AHeea d metne veoataand gedeponeerd Bandelamerk voorKiens Doozen en Coraetten 1 de e o b t e men hoede Bich alzoo Toor namaakael AUééü te bekomen te GOUDA Cfemeul ilesrde Kamer met SLAAPKAMER Brieven onder letter A aan de Boekhandelaars J van BENTÜM Zoon HOUTVEILIUG TE ROTTERDAM Woensdag den 17 Februari 1886 des bij D HOOOENBOOM namiddags ten 12 uur in het Café Fritachy Overzjjde Maas van Petersburger Zweedsche Riga Memel Wijburger Vuren en deuin en platen Geschaafde en GejjloegdeDELEN en SCHROTEN Ameril aansche DELE Riga Narva en Croonstadsche Sparren Sparhouten Juffers Kolders Eiken Ribben enz Ca 2000 Eiken RIBBEN 2000 Nieuwe BOOMSPARREN benevens aanzienlijke restanten DELEN en PLATEN worden weder opgeruimd Alles genummerd en liggende in de Loodsen op de Werf Rualand Oostpunt NoorderEilaud te Rotterdam Notitiën z jn te bekomen ten kantore van den Deurwaarder J C LACH Geldersche Kade N 1 te Rotterdam Snelpersdruk van A Bbinkman U Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND ÖOUDA 16 Februuri 1886 Zaterdagavond teo ongeveer half 12 ure had er ten hoiw an Mefr de Wed P van Ewen een gedachte gaaoui jlof iiK piaaia Op een der bo eafcamm gcbunl icai te ig ii ontsnapt en ttten een der huiaicenooten daarop met licht dat vertrek betrad ontplofte hel met een geweldigen knal op TencbiU lende plaatsen ontstond brand de muren lobeorden een der tteoilera werd geheel losgernlct in t kort in eeo ootenblilc was alles in een ontredderden toestand gebracht Ue ontsteltenis en aohrrk der bewoners laat tich beter getoelen dan beschrijven en de schade tl uil oen aard der zaak niet oiiaantieolgk Na een langduriK lijilen is te s Mravenhage overleden dr H J K van Hoorn tot oor eenige jaren predikant te Hoorn welke betrekking hij om getoudheidsredenen moest neerleggen Steeds strefd hy in de voorste gelederen van hen die volksontwikkelingen volkswelTaarl trachtten Ie berorderen Tot aan bet laatst ran zyn leren siond bij aan het hoofd der Vereenigiog f oltiondeneyi welke Vereenigiug in hem een kracbtigeu steun au een voorlrrffelgk roorzitter verliest Het bestuur der Liberale Unie heeft haar praead ies orer het sociale rraagstttk in het licht gezonden Het is een Igrige brochure behandelende de volgende rraaisiulikeu Kinderarbeid opleiding ran den werkman politietoeticbt op fabrieken en werkplaatsen priraairechtelyke rerbouding tnsscbeu patroon en werkman aansprakelgkheid des werkgevers voor ongelukken beperking der arbeidsrrijbeid ooo peratie of participatie banken van leening arbeidersrertekering wareuverralsching arbeidrrswoaingeo kamers van arbeid Sommiiie dier vraagstukken meent bet bestuur zgn voor oplossing rqp voor andere are eeo enquête van Staatswege noodzukrlyk Het verzoekt de kiesreretTnigingen de denkbeelden ran du pracadries te J espreken en stelt zioh voor op de eerstvolgende algemeene vergadering roor 1 Mei te honden vraagpunten Ie stellen De geschorste ambtenaar aan het ministerie vèn Binnenlandsche Zaken de heer Croll die zich door de schorsing erg gekrenkt acht in zgn rechten als Nederlander en als ingezetene beroept zich in een adres aan de Tweede Kamer waarin hg zgn grieven ontvouwt op artl 6 en 10 der Grondwet Hg ziet in de wet van 22 April 1856 geen regeling noch beperking van het recht ran vereeniging en retgaderiug ten aanzien van ambtenaren terwgl de aooiaaldemooraiisohe rereeniging erenmin krachtens de bepalingen dier wet is rerboden zoodat hem het recht om bestuurder ran genoemde rereeuigiug te zgn onverkort toekomt Verder merkt hg op dat hem in de afd Binnenlandaoh Bestour werkzaamheden waren opgedragen waarvan het gewicht in geeu verhouding stond tol zgn rang waarop hg niet zoude zinspelen ware het niet om aan de Kamer de omstandigheid te rerklaren dat zgn werkzaamheden ran direoten iuvloed waren op de uitroering van s lands wetten en derhalre ook op de handharing van het gezag des Koning als hoofd van de uitvoerende macht dat hij daaraan ook al zgn zorgen wijdde wan neer het bestaande recht wat bij allé ontwikkelde en denkende ambtenaren en burgeis wel eens zal gebeuren in botsing kwam met zgn persocntgke overtaiginir dat hg zich gelukkig acht dat juist in dit voor bem kardinale punt zgn ambtseed toelaat zich te beroepen op een bepaald feit ea hg tich tot staving van zgn beweren veroorlooft Ie wgzeu op de breed gemotiveerde eindbeslissing des Kouiugs in zake de eedskwesiie voorkomende in Slbl no 38 van 1884 een beslissiBg geheel oreraeokomstig het door hem opgemaakt ontwerp en vairin hg staande voor zich op atheïstisch siandpont nietieroiu al ziJn sorgen besteedde aai een deuKdalijke motireering ontleend aan het bestafinde recht rolgens den beer Croll alle bewgzen dat waar hg als rolgereohtigd Nederlandseh staaisbarger voor zich het recht vindiceert om een eigen meening te bebbeu en die bg tgue medebü ers roor te staan door woord sobrift ca rtrettnip vrge belydeois eu vrge propaganda alle kenmerken van den modernen staat hg daarnaast als ambtenaar trouw zijn plicht heeft vervuld Ten slotte rrrzoekt hg aan de Tweede Kamer het daarheen te willen leiden dat waar hg steeds zgn plichten vervulde ook zgn rechten mogen worden gehandhaafd Namens de fireenigitig tol hettrijding nan knoeierijn in dm Bolerhttnitl is door de heeren J Zgp en J Rinkes Borger roortitier en secretaris der Vereeniging een adres gericht aan de Ministers van Justitie en ran W H en N dat door genoemde heeren persoonlgk aan deze Ministers is overhsndigd Het is ook toeirezooden aan de leden der beide Kamers aan de Kamers van Koopbapdel en aan de hoofdbesturen der Maatschappijen ran Landbouw Adressanten rragen op de uit de laatste gesproken en geschreven discnssieu over dit onderwerp bekende gronden aan de beide Ministers het daarheen te leiden dal wettelijke voorschriften onder bedreiging van straf worden iu het leren geroepen waarbg bepaald wordt dat in Nederland en zijne koloniën kunsiboter ran welke samenstelling ook niet anders mag worden rerroerd mtgevoenl verkocht geleverd te koop aangeboden of ter rerkoop aanwezig zijn dan in eene verpakking waarop met duidelgke en zichtbare letters het woord Kunsiboter voorkomt Bg het adres zgn overgelegd a een exemplaar vau een rapport orer dit onderwerp samengesteld op last ran de Engelsobe Regeeringj b een afschrift rati wettelgke bepalingen die in andere Staten zijn ingevoerd voorgesteld of gevraagd nadat hei onder a bedoelde rapport is rerschenen Oisteren werd b j het binnenkomen van een trein te Zutfen door het personeel dat zich in den bagagewagen bevond een schok gevoeld Veronderstellende dat iets aan den wrg mankeerde werden maatregelen genomen om de reiligheid ran den roleenden trein die in aantocht was Ie verzekeren Bg onderzoek bleek dat twee vrouwelyke personen onder den trein waren geraakt Onraiddelgk werd geneeskundige hulp ingeroepen waardoor van de eene slechts den dooden van de andere zware verwonding aan een der beenen kon worden geconstateerd TJ D Hoe onbeschaamd de zoufsmokkelnars in NoordBrabaot zgn kan blijken uit de volgende adverieoiie voorkomende in de N Bred Ct van gisteren ADVËBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN In deze courant ran 21 Jan II is door de rijkspolitie te Zondert bericht dat zij 14 smokkelaars in handen had gekregen Dit is bezijden de waarheid want bedoelde 14 personen die deel uitmaakten ran een komplot ran dertig personen waren verraden door zekeren P v Z en bleven op minsten 1000 meter afstands van den marechaussee Verhagen zoodat deze hen niet kon herkennen De i Men schrijft san de Leidtcie Cf Al het weer omslaat is het afwisselend zevenmaal winter geweest waarvan de eerste omstreeks half November begon Iiandlieden en warmoeziers verlangen nu naar bet einde om veldarbeid te gaan doen waarbij nog komt dat de too slepende winter niemand roordeel of rermaak beeft aangebracht Het heeft genoeg gesneeuwd om telkens door een modderpoel te waden maar ie weinig om te kunnen arren Het heeft genoeg gevroren om telkens de scfaipperij veel last vtn ijs te veroorzaken zonder dat dit sterk genoeg is geworden voor d schaalsenrijders Men heeft overal gezocht maar geen dragelgk ijs gevonden dan op polderslooten juist geschikt voor de jrngd om zich te oefeoen geenszins gezocht door eenig knap schaataenrgder Zonnige dagen kwamen er weinig voor gelijk de bloemkweekers bü het rerbruik van veel brandstof roor de broeikassan ondervonden hebben Het waa een onaanzienlijke vuile winter zonder karakter van veel beloren en weinig geven geen zilrerglans van donzig rgp en geen tintelend gs ge schikt voor den gewiekten voet Ging zulk een winter nu maar voorbij hij verveelt reeds zoo lang en keerde dan het weer maar binnen weinige dagen om Maar hel is nog zoo koud in Duitscbland en het Zuiden Te Clermont Puy de Dome Slaat de thermometer nog op 17 Fabr daarentegen waait de Zuidenwind lo het Noorden o a te Siornoway met eene hooge lemperatnur Zulk een weergesieldheid is bgoa zoo zonderling als de weerberichten die van de Amsterdamgobe filiaal ioricbting van het koninkl Nederl meteorol instituut verschaft worden Oisteren luidde van daar het weerbericht als rolgt Ook is het aanmerkelijk kond in Europa sedert gisteren zóó zelfs dat in OostDuitschland waar hel gisteren nog hard vroor de thermometer nu boven het vrieipunt staat In het laatste nommer van den Moniteur dei Inlérélt materiele komt een opstel voor over de vraag of gelijk dikwgis beweerd wordt de kolossale ontwikkeling der nijverheid in onze eeuw strekt om den rgke nog rgker maar tevens om deu arme oog armer te maken Indien het zoo ware tegt de schrijver dan zou de vooruitgang op industrieel gebied niet een tegen maar een vloek zgn Maar enkel onkunde en kwade trouw kan beweren dat het zoo is De patroon wordt niet vet ten koste van het zweel zijner werklieden De toestand der arbeiders is thans 100 pet beter dan vijftig jaar geleden Tol bekrachtiging van deze stelling beroept zich de sobrgver o a op de feiten welke onlangs door Giffen in de Stalittical Societi te Londen zijn meegedeeld Zelfs die arbeiders die er het slechtst aan toe zgn daar zij het geringste loon ontvangen hebben onlzaglgk gewonnen De boeienarbeiders in Ierland j hebbeu hun weekloon in de laatste Vgftig jaren