Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1886

Vrijdag 19 Februari N 3354 Depot der Beijersch Bierbrouwerij BI 4iiiTllL 18 6 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zo u grestraat InTo S5 3 0TJZD A Heden de eerste zending ontvangen van het beroemde waarvan de aflevering geschiedt op FUST GEBOTTELD en per GLA S J H ROODE I AGENT De ondergeteekende maakt bij deze bekend dat hij geregeld alle weken gaat VAREN DINSDAGS van Gouda naar Dordrecht en DONDERDAG AVOND van Dordrecht naar Gouda en beveelt zich alzoo beleefdelyk aan om in de gunst te mogen deelen van ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlflke Nonuners VIJF CENTEN uur des namiddags van den dag der uitgave De nitgare deaer Cotirant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VELJDA6 In de Stad geschiedt de uitgave io den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 50 f Oe inmading van adrerteatiön kan gescbleden tot é Openlare Verkooping ten overstaan van deu Notaris G C FORTÏÏUNDROOGLEEVEE te GOUDA op DINSDAG 2 MAART 1886 des morgens te elf uren in bet Koffiehuis Haruoni £ aan de Markt te Gouda van Nr 1 Een op aangenamen stand gelegen ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wjjk C Nr 39 Het Huis bevat 5 Kamers Keuken Kelder en Zolder is van vele gemakken voorzien en is tot 1 Mei aanstaande verhuurd aan den WelEerw Heer H C N va AMEROM voor ƒ 300 s jaars Te zien 26 27 en 28 Februari en 1 Maart des namiddags van 1 tot 3 uren en op den dag der Verkooping van 9 tot 11 uren Nr 2 Een HUIS en ERF achter deVischmarkt te Gouda wijk I Nr 167 Nr 3 Een HUIS en ERF in de Lazarussteeg te Gouda wijk O Nr 538 En Nr 4 Een in 1882 gebouwd HUIS UET STALLING voor 6 Koeien STOEPHUIS SCHUUR en cirea 1 Hectare beste in den Moordrechtschen Tiendeweg te Gouda wijk T Nr 41 Te aanvaarden 1 Mei 188G Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voorgenoemd Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld op WOENSDAG den 24 FEBRUARI 1886 en zoo noodig Vrijdag daaraanvolgende telkens des voormiddags ten 9 ure aan het sterfhuis van den Heer F A van LANGE J Jz aan den Bleekerssingel R No 203 te Gouda van een zeer netten uitmuntend onderhouden JJSBOBOEL waaronder BONHEUR de JOUR CANAPÉ SOFA S Mahoniehouten en andere TAFELS KASTEN LEDIKANTEN en STOELEN SPIEGELS SCHILDERIJEN GRAVURES in lijsten PENDULES met coupes en candelabres LAMPEN LICHTKROONEN een HÜISORGEL KACHELS en toebehooren een BRANDKAST LINNENPERS BEDDEN en toebehooren MATRASSEN VLOERKLEEDEN en ZEILEN KARPETTEN en LOOPËRS divers CRISTAL PüRCELEIN VERLAKT KOPER TIN BLIK en AARDEWERK Zilveren LEPELS VORKEN MESSEN KANDELAARS ZÜORSTELenz eene partij BOEKEN een BADKUIP eenige KIPPEN DUIVEN DUIVENTILLEN een compleet NARRENTÜIG een TENTWAGEN enz Te bezichtigen MAANDAG 22 FEBRUARI 1886 van 10 12 en 2 5 ure mits daartoe vooraf ten sterihuize belet vragende en den volgenden dag DINSDAG gednrende denzelfden tfld zonder voorafgaand verlof Nadere informatiën zyn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk a d IJstel NS lietie verkooping al ttl oo aanvangen 24 FebrHCtri en NIET den 23 éier maand zooals was aangekondigd Vrachtgoederen of Commissies te verrichten Op een prompte en soliede bediening kan stipt gerekend worden Ligplaats Gouda Veerstal Veerhuis P ENDENBURG en or irecA Taankaa E vak PERSIE Firma DROGENDIJK Met de meeste aanbeveling L BROER E L ZooN De Opentare Verhuring VAN 24 Hectaren genaamd JACHTLÜST in den Zuidplaspolder onder Waddinxveen zal op de gewone voorwaarden plaats hebben bij van NIEKERKaan het dorp op Maandag 22 Februari 1880 s morgens ten 11 ure ten overstaan van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen GEVRAAGD dadelijk voor een Heer z b b h h KOST en INWONING met VRIJE KAMER bij fatsoenlijke R C lieden Adres met franco brieven onder opgave van conditiën bfl den Boekh P van OUDSHOORN TE HUUR gevraagd in Gouda oi op een der Singels tegen 1 MEI of later voor een klein gezin Man en Vrouw z k een net mm met WATERLEIDING bevattende twee Kamers waarvan één met Alcoof Keuken en twee Logeerkamertjes of dito HUISJE met Bleekveld en Schuurtje Huurprijs ƒ 200 a ƒ 250 Brieven franco onder No 1259 aau het Bureau dezer Courant Een aanzienlijke Partij Sparren Takkel ossen te Koop franco per schip te leveren Adres A VAN DEN HEUVEL Ganssteeg te Utrecht Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda ZAAL KUNSTMIN Sociëteit OiisGenoegfen DI SDAG 16 FEBRUARI Buitengewoon Concert door het Oostenrijksclie Dames Quartet Aanvang 8 uur Entree ƒ O 99 Heeren Leden Dames en Kinderen 0 49 Plaatsen te bespreken en Kaarten te verkrjjgen aan het Lokaal WAUJEBS in GROOTE KEUS yoorWnden Markt A 09 F STROEVE Neder BOUWVEREENIGI G gevestigd te GOUDA GEWONE JAARLIJK8CHE VERGADERING voor de Aandeelhouders tot het doen der Rekening in het Koffiehuis dk Haehontk te Gouda op DONDERDAG 25 FEBRUARI 1886 des middags ten één ure De directie HAM SCHOENE DASSE en Linnengoederen A VAN OS Az Kleiweg E TM 0 90 1 1 20 en 2 per Flesch Wed C van QUE Kleiweg no 2 De Muxiekuitgave wordt op bestelling binnen enkele dagen geleverd door BlU KllAi Boekhandelaar GoudaVoor dadeiyk biedt zich aan als MEID HUISHOTJDSTEE een BURGERMEISJE goed kunnende koken uitstekende getuigschriften Adres lett IJ G Boekhandel van H C EDAÜW Jr alhier BINNENLAND GOUDA 18 Febriiri 1886 Door de lDterii8tiaiiale Jary fan de Aolirerptclie TeDtoonalelliug ia tUoog aan de oageuoemde per ouen egena huD medewerkinK tot de iozendingec io de Nederlaoüache afdeeling toegekend Diploma van een lilverm medaille LeeodertHaoama te Dokknni C W Noyi erkiaam bij denheer H C A Thieme te AnMterdam F I e Kiae werkMam b j den beer U J Bodt te Nijmegen De Mink werktaam aan de StearineKasraeiifabriek Qouda Ie Gouda Q W Van Dokkam te Utrecbt werkzaam b de buren 1 M Van Kempen en Zonen e Voorachoten Sl Ct Donderdag 26 Februari e k heeft de vierde abon nemeutslooneelroorateiliag plaata in Ona Genoegen Het Roiterriamache ge lachap dir Le Oraa en Haspela tal dan opvoeren POLITIE ZAKEN BIgapel in 4 bedr oaar het Dnilach an Frana tou Soköntban aarin o a optreden de hh Willem van Zuyied D Haapela Rosier Faaaaen J Haapela en de damea Harie Vink CoeUngh Vorderman en Poolman Aan de opvoering van dit blgspel gaat vooraf de voordracht van Éem lastig qeval door WUlem van Znylen Wij ontvingen van een oniet leiers die zgn schryven niet ala ingetonden atnk geplaatat wi hebben eenige opmerkingen naar aanleiding van onte artikelen over de hettrijding der Sociaaldemo oratie Het feil lelf deter iniending verbengt ona omdat wjj nieta liever ilen dan dat ome artikelen opwekken tot nadenken en onderzoek hetgeen ona voorname doel ia Maar oierigena kunnen wy niet inzien dat des aehryfers denkbeeld een voldoende oploBsing is der sociale quaestie Hij wil den staat m keii tot alles iu allen evenals Je slaat het monopolie heeft ran posterijeo en telegraphie moet hg ook hebben dat van den arbeid en san elk indif idu naar geachikiheid en bekwaamheid een plaats aanwijzen en hem dienaoverernkomstig bezoldigen echter zoo dat niemand bepaald gebrek heeft Het komt ons voor dat dit trouwens niet nieuwe denkbeeld onuitvoerbaar is en doodend voor alle vrijheid Wg blijven vooralsnog de voorkeur geven aan trapsgewijze verbetering van den bestaanden toestand het mogen vooreerst slechts palliatieven zgn en de kwaal niet in den grond asDtaslen men heeft daarbij het voordeel dat men niet tevens het vele goede in onze maatachappü opoffert aan een heraenaohimmige volkomenheid Ter waarschuwing van onvoorzichtige schaataenrgdera deelen wij mede dat Uinsdag vond te ongeveer 10 unr een man en een vronw die zioh in den maneeohgn aan het ijsvermaak gewaagd hadden in den Fluvreelen singel door het ijs getakt zijn en niet dan met groote moeite zijn gered Ergeren zich de bewonera van dat gedeelte der stad den gebeelen dag aan de roekelooze wgte waarop jongens hun leven wagen op het broze ijs onverantwoordelijk raag hel heeten dat volwmteiieu en nog wel io den avond hun daarvan het voorbeeld geven Morgei Vrijdag avond Iqopt er zooals uit een advertentie in een vorig n dezer courant bleek eene extralreia uit s Hage naar Gouda Daardoor is men dan in de gelegenheid de Upera vooratelllng by le wonen van hel Bollerdamaohe gezelachap teaariy de ipeciale abmnememUkaarten mor Oouda geldig zijn Opgevoerd wordt Louenokin Het Ned Tooneel geeft dien avond Ueoeoe de Lalainq Oraa van Bentunierg Drama van van Hegsi terwijl Mevr de Vries dlchtregrleii zal uitapreken bij gelegenheid van den verjaardag van Z M den Koning Wegens overtreding der veewet atond Dinadag voor de Sotlerdamscbe Rechtbank terecht M v G bouwman wonende te Gonderak Hij bad nl op ilen SOeu Juli 1885 uit eene in dwi afgesloten kring le Oversohie gelegen weide met toetiemming vau den burgemeester dier gemeente vier hem in eigendom toebiehoorende runderen gemerkt met eene V gebracht naar zijne bnileu xmocaid kring geJ n weide te Gouderak onder voorwaarde dat deze 4 runderen gedurende drie maanden niet met ander vee in aanraking mochten warden gebracht Op den 7den October d a v werd echter bevonden dat dete 4 runderen liepen in eene weide met 4 andere runderen Bekl bekende Ier terechtzitting 2 der 4 runderen in laatstgenoemde welde te hebben gebracht De beide andere gaf hij op waren over eene iuascben beide weilanden gelegen sloot gesprongen Inbeslagneming der runderen was het gevolg doch zg werden tegen storting der geschaile waarde aan hem teruggegeven Hel O M reqnireenle veroordeeling van den beklaagde tot eene geldboete van f 20 en verbeurdverklaring van hel gestorte bedrag Over 8 dagen uitspraak Id bet gebouw Arti el Amicitiae te Amsterdam werd Zaterdag j l door den heer J Coninck Westenberg eere foortitter van het Onderstenningsfoods opgerieht door het Ned Oud 6en de tentoonstelling van schilderstukken en kunstwerken ten behoeve van genoemd fonds aangeboden geopend Spreker herinnerde aan het doel der oprichting van hei fonds en wees er op hoe de onderwijzers het help u zelven in toepassing brengen Toch is ook hulp van buiten noodig en hoogst welgevallig De heer J L H Regens kwam daartoe op de gedachte de hulp der kunst in te roepen Zijne uitnoodigiog vond weerklank en de wanden der zalen getuigen van een uitstekend succes Kunstenaars en dilettanten zanden hunne bijdragen Ook Jrbeid adelt Teueltchade de Indvtlrie School voor de vrouwelyke Jeugd de Rijkuckool voor Kunttnaaldwerk bleven niel achter Hel doel ia de kunstwerken te verkoopen eo het resteerende te verloten De catalogus bevat roim 400 nomraera waarvan aoromige reeda zijn verkocht Wg vestigeTi gaarne de aandacht vnn onze gegoede ingezetenen op dete laak Zij verdient ten volle underateuning en ieder die dezer dagen de hoofdatad bezoekt raag niet nalaten deze lentoouatelling te gaan zien en too mogclyk ook verder zgue belungstelling te toonen Aan het galadiiier dat Vrijdag Ier gelegenheid van den 69a verjaardag van Z M den Kouini ten Hove zal plaats hebben zal H K H Prinses Wdhelmina voor de eerste maal deelnemen Het diner zal uit SI converts bestaan Tot deelneming zijn nilgenoodigd de Ministers hoofden der departementen van algemeen bestuur de vice president van den Raad van Slate en de president van de TweedeKamer der Stalen Generaal vervolgent de vertegenwoordigers van vreerade mogendheden by ona Hof beoevens de grooi officieren van het Hof de Dame du Palaii de adjudant des Kouingi i b d baron Van Hardeubroek van Bergambacht en de gewone dienst van HH MM Wg lazen hel volgende omtrent een nieuwe houtindustrie in hel Tijdeehrift van Nijverheid De Frankf Zeitg geeft eenige byzooderheden over een industrie waardoor ook bier le lande menig werktoekende tgn voordeel tou kunnen doen Men vervaardigt namelgk thans allerlei voorwerpen van gevlochten hout In de omstreken van Frankfort ziel men in de parken een menigte koepels tenten verranda s muziektempels enz die zich op eenigec aftiand ah bevallig filigraanwerk tusschen bet graan voordoen Ook tegen wanden aangebracht kan zulk vlechtwerk met klimplanten bekleed worden By den eersten aaoblik meent men een koatbaar vlechtwerk van yzeren slaven te tieu Het bestaat echter slechts uit bonteo slaaQes hier en daar met verzinkt gzerdraad omwonden en beveatigd In Frankfort zelf zyn deze versieringen reeds sedert drie eeuwen bekend en zeer gezocht Een meer algemeene verspreiding echter dagteekent eerst van 1840 toen de Gebr Giesmayer te Bookeoheim zulke vlechtwerken in hun luinaanleggingen begonnen aan te wenden In Frankrgk wordt voor zulk grillage kastanjehout gebruikt in Dnitschland echter en tot nu toe eikenhout De eikenhouten stammen worden zorgvuldig ontdaan van bun spint en het keruhout daarna niet gespleten maar gescheurd Daartoe maakt men aan hel ondereinde van den stam korte iusnydingen en scheurt dan slaven lot eeu lengte van ongeveer 5 M Deze zgn dan zoo gelgk dat tg slechts eea zeer geringe nawerking behoeven Kr behoort echter eeu zeer geoefende hand toe maar ook het eikenhout moet met zorg gekozen worden De bruikbaarheid van het hout hangt vuoral af van de regelmatigheid der sapvaten eo deze wederom van deu bodem waarop de boom geteeld wordt Boomeu voor deze bewerking geschikt vindt men bgoa uitsluitend in de Falz Wal de duurzaamheid van dit houiwerlc belrefi zoo wordt deze alechts door gzer overtroffen Een keurig uitgevoerde catalogus van Gebr Giesmayer geeft een overtlobt van de fraaie werken in zulk houtvlrohlwerk uitgevoerd Zeer waarschgiihjk znlien hier te lande ook wel boomen voor dit doel geschikt le vinden zgn Volgena het Bouahmdig Weekblad is een elf lal architecten door het bestuur der Nieuwe of Litteraire Sociëteit te s Gravenhage uilgenoodigd plannen in te dienen voor een nieuw restauratiegebouw eene nieuwe tent iu het Haagechc Bosch De kosten van dit gebouw zullen de soro van ƒ 55 000 niel te boven mogen gaan Oe planueu worden vóór 1 Mei ingewacht Naar Het Orgaa verneemt hebbeu eenige ambtenaren te Groningen en elders besloteu een adres onder hunne collega s te doen roudgaaii om te protesteeren tegen de willeketiri e behandeling den RgksI ambtenaar C Croll aangedaan Hel adres wordt druk