Goudsche Courant, zondag 21 februari 1886

T 5 C WJ N 3355 Zondag 21 Februari 1886 GOUDSCHE COURANT iMeuim en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Sociëteit Ons Genoegen 4e Abonnement Voorstelling Laatste DONDER DAG 25 Februari 1886 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie Lb Gras en Haspels Bl spel in 4 bedr van von Schönthan Vooraf mi LASTIG GEVAL Conférence van Ch Gros door den fleer W VAN ZUIJLBN Aanvang Tk ur j v Gewone bepalingen en prezen BROODFABUIEK de Koornbloem te GOUDA Peperstraat OPENING der FABRIEK en hare Depots Vrijdag 19 Februari 1886 Het BROOD ml verkrijgbaar ijn bg den DepótUouder D KAPTIJN Oosthaven wijk B 16 ZOET Peperstraat J MANSCaOT Vogelenzang C DE JONG Boelekade ELD DE JONG Crabethstraat Van der AAR Korte Akkeren Van willigen 100 lood 0 15 0 078 0 07 0 037 0 127 0 14 0 07 0 11 0 11 0 18 Ie soort Melkbrood 50 50 25 100 100 50 100 100 100 Fransjes Wit Brood Galles Tarwe en Bloembrood Zeeuwsch Kropbrood Gewoon Krentenbrood Krentenbrood van Tulbandsdeeg 100 0 50 s Bosch Roggebrood 100 0 10 Roggebrood met Krenten 100 0 15 Zoet Roggebrood 100 0 12 Waterkadetjes gewone Kadetjes en Krentenbroodjes ƒ 0 02 per stuk Het MELKBROOD is gemerkt In verschillende w ken worden op gunstige voorwaarden Depóthouders gevraagd NB Men wordt verzocht te letten op het gewicht van het Brood Het goedkoopste Magazyn van soliede is gevestigd te Amsterdam Warmoesstraat No 189 over de Vischsteeg A Lewenstein 0 35 PER FLESCH bij Wei C van Oije EleiwegNo 2 Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda Door omstandigheid TE KOOP voor de spotprijs van ƒ 445 eene fonkelnieuwe Fransche PUili uit de wereldberoemde Fabriek van N ERABD Parijs de toon uitstekend en krachtvol de bouw hoogst 8oUede en zeer BUK meuble de salon garantie 6 jaren Kist er bg eene oude Pianino wil men wel overnemen Te bezichtig en te Gouda en te bevragenbij A BRINKMAK Boekhandel en Uitg ever dezer Courant THEBMOMETEBS ter bereiding van BOTEB en KAAS systeem A B van LEER a 1 20 THERMOMETERS voor Kamer Tuin en Badgebruik B A 12 0 3i E T JB K S in alle genres en prgzen op nieuw ontvangen de echte Rathenower KristalbriUen en PENCE NEZ Ook op voorschrift van HH Oogheelkundigen en speciaal voor Gouda en omstreken op advies van Dr de HAAS Oogarts te Rotterdam bü 8 H POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda J J VERDRIES GOUDA Mr Smid Lood en Zinkwerker MA CHIHE WE BK EB BRAINDKASTEIN Leggende KALKMOLENS voor H H Aannemers Handelaar in IJzer en IJzerwaren alsmede DRAADNAGELS tegen de laagste concureerende pryzen KOOPT of RUILT in OUD LOOD KOPER en IJZER Oude en Nieuwe Eoekliandel J n DÜNE MTESI AU OPPERT 150 voorheen Hang 31 Magazijn van goedkoope Boeken Catalogus op aanvraag gratis Inkoop van Boeken Bibliotheken Prenten enz Voor Boekverkoopingen kan steeds ter bijvoeging worden ingezonden Oatalogieeeren Taxeeren enz van Bibliotheken Qeen grijs Haar moor l e nieuwe LONDON ia de beste van alle bestaande parfumerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen Maakt het haar glansrjjk en zacht en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bij J H C HÜINCK P Hz 122 Hoogstraat 123 EOOOSÜITSCBE OFEfiA in Kunsten en Wetenschappen te s H A G E HEDEN AVOND LOHENGRIN Abonnementen uit Goddi zgn aldaar geldig en kunnen plaatsen besproken worden H Wanneer de laatste voorstelling voor Gouda zal gegeven worden is nog niet bepaald Namens de Directie MozES VAN DA NTZIG der GRASGEWASSEN in 7 perceelen en der VISSCHERIJEN in 4 perceelen behoorende tot den Straatweg Gouda Bodegraven hTeedeT by biljetten omschreven op Vrijdag 26 Februari 1880 des voorm 10 uur in het Logement BLOM te Bodegraven Inlichtingen geeft Notaris de RIDDER te Bodegraven Mevr C G van dee GARDEN CRABETHSTRAAT vraagt tegen MEI een fatsoenlgke 9 loon naar bekwaamheden Tegen MEI biedt zich aan een fatsoenlyk als TWEEDE MEID of als KINDERMEID Zij is van goede getuigen voorzien Adres onder No 1260 aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekende maakt by deze bekend dat hjj geregeld alle weken gaat VABEN DINSDAGS van Gouda naar Dordrecht en DONDERDAG AVOND van Dordrecht naar Gouda en beveelt zich alzoo beleefdelgk aan om in de gunst te mogen deelen van Vrachtgoederen of Commissies te verrichten Op een prompte en soliede bediening kan stipt gerekend worden Ligplaats Gouda Veerstal Veerhuis P ENDENBURG en orcfr A Taankaa E va PEK8IE Firma DROGENDIJK Met de meeste aanbeveling h BROER E L ZooN Openbare Bewaarscholen Op DINSDAG 23 FEBRUARI 1886 des namiddags ten 5 uur zal in de beide school lokalen de INSCHBIJVING worden ge houden van kinderen wier Plaatsing men ver langt met ingang van I April 1886 op de la en 2e Openbare Bewaarschool Voor nadere bjjzonderheden raadplege men de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs De Secretaris Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 16 Febrnari 1886 ADVERTEXTIEI in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk i p ezondendoordeB Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De grondwet inde Kamer i Tegen het begin der volgende maand is de Tweede Kamer der Staten generaal bgeengeroepen om haren arbeid te hervatten Met belangstelling wordt naar die böeenkomst uitgezien omdat geheel de politieke wereld nieuwsgierig is naar de beslissing die omtrent de grondwetsherziening vallen moet Er zullen er niet velen gevonden worden die zich vleien met een gunstig verloop dezer groote onderneming Immers de voortet kenen zjjn alles behalve troostrijk De Kamer steeds in twee even sterke kampen verdeeld de regeering zwak en aarzelend Het is dan ook nog de vraag of de Kamer bereid zal zijn onmiddellijk over te gaan tot de behandeling der bewuste voorstellen Verschillende geruchten zijn reeds in de pers vernomen die grond geven voor het vermoeden dat men wanhopende aan het succes der herziening de geheele zaak op de lange baan wil schuiven Men heeft namelijk beweerd dat de Kamer zal beginnen met een zeker aantal aanhangige of nog in te dienen voorstellen af te doen die haar wel zoetjes aan tot Paschen zullen voeren al valt die dit jaar wat laat Dan is Juni in t verschiet met de algemeene verkiezingen en de gewoonte brengt mede dat men in zulk een koortsachtig tydperk geen belangrijke zaken ter hand neemt Men wgst b v op de regeling van het gevBDgeniswexen en de vaatstelliug eener overgangswet zonder welke de invoering van het strafwetboek onmogelgk is Dezer dagen is van het laatste ontwerp het verslag verschenen waaruit blgkt dat het plan bestaat raet V Sept het nieuwe wetboek in te voeren Ergo er dient met de voorafgaande werkzaamheden spoed gemaakt te worden zjj kunnen niet tot na de grondwetsherziening wachten Dan is er nog het zalratractaat waarnaar men in Duitschland ongeduldig uitziet er zijn nieuwe invoerrechten voorgesteld andere fiscale ontwerpen zijn aan de orde zonder bezwaar kan men eenige weken bezig zyn en met goed fatsoen de grondwet laten rusten Het heeft er wel iets van of de regeering ook dien weg op wil Pas dezer dagen is het antwoord verschenen over hoofdstuk X onderwijs hoewel reeds in het laatst dea vorigen jaars het voorloopig verslag was uitgebracht Met eenigen goeden wil had de regeering in Januari nog haar antwoord kunnen vaststellen en de Kamer een maand vroeger bfleenroepen Er is dus veel te zeggen voor de meening dat Kamer en Regeering met elkander wedgveren in het slepende houden der grondwetsherziening omdat het vertrouwen in de toekomst daarvan ontbreekt terw l beide partijen in de Kamer gelflkelyk hopen op versterking der gelederen door de Jnui verkiezing Wie weet misschien krijgt een der in balans hangende schalen wat overwicht en de stand van zaken verandert geheel Het kerkelgk conflict en de scheuring in de orthodoxe partij kan wellicht in het voordeel zijn van de liberale partg daar Dr Knyper velen van zich vervreemd heelt Zoo denken eenige liberalen De clericalen hopen natunrlflk op het omgekeerde terwijl de regeering zich zonder groote moeite voegen kan in een schikking die haar voortbestaan voor eenigen tjjd verzekert en haar tnstig leven niet bedreigt Anderen zeggen evenwel dat de Kamer voornemens is dadelijk bfl deh hervatting der werkzaamheden de grondwet ter hand te nemen Men zou dan een of twee dagen per week w den aan andere spoedeischende zaken zoodat dan tegelijk aan de eischen der pohtiekender administratie voldaan zoude worden Wj willen hopen dat deze laatsten gQed ingelicht zijn Zulk een houding ware èn de Kamer èn de Regeering meer waardig Maar aangenomen dat niet de onuitgesproken bedoeling bestaat om de geheele onderneming tot nader orde te verdragen dan nog zijn de vooruitzichten donktt Omtrent geen der beide hoofdzaken kiealrecht en onderwijs bestaat bij de politi ke partijen eene weigevestigde overtuiging terWgl de regeeringsvoorstellen zooals zij daar liggen geheel onaannemelijk Zflu Omtrent het kiesrecht hondt de regeering vast aan het criterium der huurwaarde wat op zich zelf miaschiea zoo kwaad nog niet is maar zg verbindt er cijfers aan die het voorstel voor de liberale partij onmogelijk maken Het maximum van 250 en het minimum van ƒ 36 w gehandhaafd niet tegenstaande duidelijk is aangetoond dat die cijfers veel te hoog zgn Met eene regeling die den zoogenaamden geMten werkman niet insluit kan onzerzijds geeo genoegen worden genomen en reeds is met cjjfers beweïen dat te Amsterdam de huurwsarde niet hooger kan gesteld worden dan op f lb wil men dit doel bereiken Indien de regeering ernstig wenschte aan de behoeften v8B onzen tgd te voldoen dan had zij de cijfers moeten laten vervallen en zich niet met hand en tand moeten blijven verzetten tegen den wensch om iu een additioneel artikel te bepalen dat in afwachting van eene nieuwe kieswet onmiddellijk na de grondwetsherziening eene nieuwe Kamer zou worden gekozen door een uitgebreider kiezerspersoneel verkregen b v door voorloopig ieder kiezer te maken die in de personeele belasting is aangeslagen Blijkbaar deinst de regeering terug voor eene afdoende herziening der kiesbevoegdheid en deze conservatieve neiging zal waarschijniyk den dood van het ontwerp ten gevolge hebben omdat de lil Ale party thans aan zich zelve verplicht is zich niet met eene belachelijke uitbreiding van het aantal kiezers eenige duizenden b v te laten paaien De groote vraag is echter of het kiesrecht el aan de orde komen zal Het lot der grondwetsherziening zal wel beslist zijn eer het zoo ver komt Het voorname struikelblok toch is de schoolquaestie De partijen hebben in dit opzicht geenerlei blijk van toenadering gegeven De liberalen buiten de Kamer dringen grootendeels aan op onveranderde handhaving van het tegenwoordige art 194 hun geestverwanten in de Kamer hebben zich zoo bealiat niet uitgelaten althans voor een groot deel maar hebben zich toch van een eigen voorstel onthouden en warhten af welk artikel uit den koker der clericalen zal te voorschijn komen Deze laatsten hebben zich echter nog niet uitgelaten en blijven hg algemeene stellingen nederkomende op hun bekenden Pisch om thans alles of niets te verkrijgen Het regeeringsvoorstel bevredigt niemand het gaat den meest én liberalen te ver en voor de clericalen niet ver genoeg Wat moet er uit dien chaos geboren worden De meest waarschijnlijke gang van zaken zal wel deze zjjn Wordt de grondwetsherziening aan de orde gesteld dan zal de rechterzijde voorstellen hoofdstuk X bet eerst te behandelen Tegen dien eisch zullen regeering en linkerzijde zich niet kunnen verzetten want anders worden de eerste hoofdstukken reeds dadeljjk door staking vanstemmen verworpen De onderwijsqnaestie komt dus het eerst Nu is de rechterzijde verplicht een tegenontwerp tegenover het regeeringsvoorstel te stellen Het lot daarvan is zeer twijfelachtig Van de toevallige afwezigheid van een enkel lid kan de beslissing afhangen Wordt het tegenvoorstel aangenomen dan mislukt de grondwetsherziening want de rege ring kan zich niet nederleggen bg eene geheele omverwerping van onze schoolregeling Dit is althans van Heemskerk en de meeste zijner ambtgenooten niet denkbaar Het ministerie gaat dus heen en de heeren Lohman en Schaepman moeten de regeeringstaak aanvaarden en een beroep op de kiezers doen Wordt het verworpen en ook niet het regeeringsvoorstel aangenomen dan stemmen natuurlijk de leden der rechterzyde tegen alle overige hoofdstukken en van de herziening komt even weinig terecht De eenige hoop is dat de liberalen een levensvatbaar tegenvoorstel bedenken doch het moet gezegd worden die kans is zeer gering Hoe men de qnaestie ook beschouwe de vooruitzichten op redding door deze grondwetsherziening zijn niet Opwekkend Wellicht dat alleen de hoofdstukken over de troonsopvolging en de defensie aan de schipbreuk ontkomen Doch hiermede wordt de staatkundige horizon niet opgehelderd Daartoe is kieshervorming noodig maar zooals de zaken nu staan is de schoolquaestie de sleutel van de positie Na dezen veldslag die bijna onvermgdelijk moet geleken op een algemeenen moord ouder de herzieningsvoorstellen zal men wellicht handelbaarder worden en ich met elkander verstaan over het onderwerp waarmede men uitsluitend had moeten beginnnen met andere woorden dan is de weg gebaand voor een partieele herziening enkel wat de kiesbevoegdheid betreft De vraag bljjft dan toch nog over of men zoo verstandig zal zijn Er zijn vele politieke mannen die alleen heil zien in het temporiseeren en wier eenige kracht is het handhaven van het bestaande BINNENLAND GOUDA 20 Febru ri 1886 D H 1 A M Schaepman lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal ïal Zoudag 28 Februari e k rie aroodi leo 7 nur eene voordracht houden In een buiteunewone Vergadering van de H K Leesvereenigins alhier Ook niet leden an deze vereeniging mil R K kunnen dese voordracht bgwoneii waar oor toegangsbewijicn tot een beperkt getal verkrijgbaar ign bij bet bestuur Het is jammer dal de toegang uitsluitend voor R K wordt opengesteld daar vele anderen een spreker als Sohaepmau leer gaarne ook eens zouden hooren Gisteren is de verjaardag an Z M onjen Koning ook in deze gemeente op de gebruikelijke wijze herdacht De openbare en sommige particuliere gebouwen waren versierd met de vaderlundsche driekleur