Goudsche Courant, woensdag 24 februari 1886

Woensdag 24 Februari 3356 1 S 56 GOUDSGHE COURANT iVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzlnding raa adverteatiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Sociëteit Ons Genoegen ie Abonnement Voorstelling Laatste DONDER DAG 25 Februari 1886 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie Le Gras bn Haspels Blgspel in 4 bedr van vos Schönthan Vooraf EEIT LASTIG GEVAL Conférence van Ch Gros door den He r W VAN ZUNLEN 7 Aanvang T i uur Gewone bepalingen en prijzea Gymnasliek Vereenig ingf Eszcelsior Directeur de Heer H OUDERKERK op ZONDAG 21 FEBRUARI 1886 des avbnds te half 8 uren in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen I a afloop BAL HH Kunstlievende Leden hebben toegang met twee Dames Openbare Bewaarscholen Op DINSDAG 23 FEBRUARI 1886 des namiddags ten 5 uur zal in de beide schoollokalen de INSCHRIJ VINO worden gehouden van kinderen wier Plaatsing men verlangt met ingang van 1 April 1886 op de le en 2i Openbare Bewaarschool Voor nadere bijzonderheden raadplege men de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezichtop het Lager Onderwgs De Secretaris Mr J FORTUIJN DROÜGLEEVER Gouda 16 Februari 1886 Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETUUNDEOOGLEEVEE te GOUDA op DINSDAO 2 MAART 1886 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Harmonie aan de Markt te Gouda van Nr I Een op aangenamen stand gelegen wttaaois ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wgk C Nr 39 Het Huis bevat 5 Kamers Keuken Kelder en Zolder is van vele gemakken OOTzien en is tot 1 Mei aanstaande verhuurd aan den WelEerw Heer H C N van AMEROM voor ƒ 300 s jaars Te zien 25 26 en 27 Februari en 1 Maart des namiddags van 1 tot 3 uren en op den dag der Verkooping van 9 tot 11 uren Nr 2 Een HUIS en ERF achter deVischmarkt te Gouda wijk I Nr 167 Nr 3 Een HUIS en ERF in de Lazarussteeg te Gouiia wök O Nr 538 En Nr 4 Een in 1882 gebouwd BUIS m STALLINe voor 6 Koeien STOEPHUIS SCHUUR en circa 1 Hectare beste in den Moordrechtschen Tiendeweg te Gouda wgk T Nr 41 Het Huis te aanvaarden 1 Mei 1886 en de Tuingrond dadel k bg de toewijzing Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOG LEE VER voorgenoemd WEGENS LIKWIDATIE FINALE mmm van SCHOENEN en LAARZEN Wfldstraat A 42 R V d Heijden Gouda Tevens TER OVERNAME aangeboden de SCEOEJiMAKEBSAFFAIRE aan hetzelfde adres FET OLEÜM INIIICSTIN te LE1DEI Bolwerkatraat No 4 nabij de Hoogewoerd De waterblanke Amerikaansche VEILIGHEIDS PETROLEUM is te Gouda verkrijgbaar gesteld bij den Heer M Woerlee Tnrfraarkt 47 Pr s per LITER ƒ 0 14 per BUS inhoudende circa 20 Liter met inbegrip van de Bus ƒ 3 Aanbevelend E OUWENEEL Lzn Leiden 18 Februari 1886 B0UVHANSW0NIN6 Te Kooj of te Huur een BOUWMAN8WON1NG met circa 97 Morgen vruchtbaar WEILAND Adres franco brieven onder No 1262 aan het Bureau dezer Courant Geneeskundige attest Den Druiven Borst Honig van W H ZICKENHEIMER te Mainz heb ik sedert vele jaren dikwgls voorgeschreven en steeds bevonden dat dezelve een zeer goed geneesmiddel tegen chronischcn hoest heeschheid enz is Ook heb ik den Druiven Borst Honig gedurende eene kinkboestepidemie laten aanwenden Terwyl deze hoest met andere middelen bestreden steeds omtrent een half jaar aanhield was dezelve door aanwending van den DruivenBorst Honig binnen eenige weken genezen Ik kan alzoo den Druiven Borst Honig als een zeer voortreifelijk middel tegen hoest borst en halskwalen aanbevelen Grab OW in Mecklenburg Schwerin den 24 Mei 1875 Dr C ÜÜST Gezondheidsraad Alleen echt verkrijgbaar in flesscfaen van twee Gulden een Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bjj J van Bergen Haastrecht bij J D den Hertog Ondewater bjj F Jonker Idenburg Bodegraven bij P Versloot Stolwijk bij C G v d Berg Snelpersdruk van A Brink majj te Gouda met 20 o Isorttng gedurende de maand FEBRUARI van alle Artikelen in BYOUÏERIËN Galanteriën Farfnmeriën alles met 20 percent korting Een ieder doet zijn voordeel Uw Dw Dienaar PIEKBE GIJBELS WIJDSTRAAT 174 by de Markt TToord eelig zijarn CHOUFOÜIl S G roenten in Islik verbrijgbaar bfl 17 HAVEN 17 Zuid Afrikaansche bij SLOTEMAREa en Co EVAFOBATEE AFFELEN STUKJES prachtig blank a 32 Gt de 5 ONS i cri bas Fijne nieuwe SPELDEN en STRIKKEN ontvangen A V AN os Az Kleiweg E 73 De Ondergeteekende vestigt de aandacht van HH Koffielinishoiiders en Slijters op de COGi lAC van 1 20 1 40 en 1 60 per Liter bfl niet minder dan 2 Liter en proeven gratis verkrijgbaar Wed C vanOIJE lilclwegno 2 LENSING s rekbare TervsArdied n M aanwöt w van Prof r BVCK c M 9 t LripaiR K n geMfaikt 1 voor Iciiideren 8 voor Mh nmaKkwul n itldpnde lJMm H 3 voar damei in lmzonil re oni tand ghedon 4 voor morgen en huifltoiiot mz 1M P Allecn dnmetnsW W vensiaandgedepo neerd ïlnndelBinerk vooF xieno Df ozen eo Cori ten xi n de echte men hoede Tich lroo oornain lieel xllóén te bekomen te GOUDA bij D HOOGENBOOM uit de BLIKKEN TROMMEL van A VAN TUIJLL Amsterdam Het is e n zeer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Siymvliesen per doos 40 ets Depot by J J V d SARDEN Banketbakker Markt iaxk De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAti WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 GOUDA 23 Febru ri 1888 Z uda aTonH werd in de Sociëteit nOns ieiioegeo de aangekandiftda uit oeriug i an de Oymnaa tiekVerteniging ExcELsioE Deze werd geopend met ten kort oord ran ilen preaidcnt den heer H G Gabry die oua daarbij In keunia aielde van de droeve erfariogeu die de verecDiging in deu laaitten tijd had opgedaan waarna ecbier gelukkig ihana een hetere loeatanij waa aangebroken nu tg eich mocht verheugen iu eeu nieuwen directeur en ook een ander lokaal Toor de oefeningen ter harer beachikkiog was gesteld Uit den aard der taak lerkeeri ExcELsiOB nog niet in een zoo bloeienden toestand ah voorheen maar met goeden moed was men aan i werk eu hoopte op den oortdurenden ateon der Ooudsche iugetctenen te mogen rekenen De aroud van ik udag bewees dal BxcEUloB dien ateun len voUe vardieot Het was inderdaad een geuutfolle avond en eeu prettig gezicht mocht het heelen die krachtvolle jongelingen in het vlug lurners oosluum de verschilkmle oefeniogru te üieu uitvoeren zg gaven oudabbelzinnige bewijzen van vlugheid kracht eu geregelde oefening Wy twijfelen er niet aan of in den heer Ouderkerk vindt Ie Vereeniging een uilatekendeo directeur onder wiens leiding zij een goede toekomst te nemoet gaal Vaar het tegenwoordig een uitgemaakle zaak is dat de gyraaaatiek tot de nottlgste eo meest heilzame kunsten moet worden gerekend daar is het te hopen dat diegenen onzer ingezetenen die gaarne goede vereeuigiugen steunen als kunstiieveud lid toe zullen treden lot Excelsior De cociribuiie bedraagt slechts ƒ 2 per jaar en daarvoor heeft men toegang met twee dames tot dfl jiitvoeringeu die meestal eindigen met eeu hal da gewoonlgk recbi geanimeerd ia Qialereii gaf de Onderofficiers Tooueelvereenigiug i ïüKljlki in Ons Genoegen eene uitvoering die wij loi ons leedwezen niet in de gelegenheid waren bij te wonen doch naur wij vernamen as de wgze waarop de ten tooiieele gebrachte stukken werden vertolkt van dien aard dat de toeschouwers zich uitstekend amuseerden De heereu die optraden moeten zich verdieusii lgk van hun taak gekweten hebben en daar de ophreuiial bestemd was voor eeo liefdadig doel hebben zü alle aanspraak opeen woord van lof en dauk Het is ongetwijfeld veler wensch dat de Vereeniging niet te lang wachte met opnieuw eene voorstelling te geven Ëen zeer belangrijk besluit heeft de Synode genomen ten aanzien van de eigenduukelijke hande liogen an den Kerkeraad te Voortbuizeu eu te Koolwijk wier voorbeeld anderen wellicht geneigd zgn of zich gereed mnkeu le volgen dat dan ook op leze lantsten van toepassing zal zijn Op voorstel van haar medelid den heer E Cesar Zegers besloot zij voor hrt Classional Bestuur dat in dergelijke gemeenten zal doen wat des Kerkeraads is de volgende gedragslijn voorloopig vast te tellen Na vernietiïi ug der onwettige besluiten van den Kerkeraad behoort het van die vernietiging onmiddellijk kennis te geven ann Z M den Koning en dm Min van Justitie en verder gemeenschappelijk as met de leden die zich met bovenbedoelde eigendankelijke Kerkeraads handeliugen niet vereenigen bij de Regeeriog te protesteereu teged de aanneming van den naam hervormde gemeente te Kootwgk of nVoorthuizen en zgn vtrttonweo uil te apreken dat de Reireering er niet toe ui overgaan om reeds dadelijk deze uieuwe gemreuien zelfs ouder een anderen naam te erkennen tenzij de zich afscheidende leden een verklaring afleggen dal ly nimmer eenige aaiupraak zullen maktH op de besiUingen ittomtien en rechten van de Htrv gemeente daar ter flaatie Op dezelfde voorwaarde is volgens Koninkl besluit de Regeeriog begoDuen in 1841 de afgescheiden gemeente te erkennen De Synode is hierna op reces gescheiden om na de eindbeslitatug iu zake het AmBierdamsche conflict bet oolw van een ntodui vivendi in behandeling te ntmeR Zaterdag avond is de heer J Barnaaconi lid der firma B Pakologo S Cü somÉlaridfnairs iu effecten te Ainsterdam op laat van den ofGcier van justitie in hechtenis genomen Reeds vroeger verkeerde hij in staat van faillisae nent destijds op eigen naam bandelende Daarna heeft hij zich geassocieerd met zijn vrocgeren bediende een jongmensch van wien bü diens erfdeel ongeveer tww tou goads behalve aanmerkelijke bedragen van patroons zou hebben verspild Na zich eenigeo tijd te Pargs le hebben schuil gehouden is bij vermeenende dat alles iu het reiue zou zgn gebracht door familieleden van ign compagnon uit Parijs teruggekeerd eu liep hg ia de val De arrealaiie had plaats len huize van den curatorin het faillissement Amtl Cl De overeenkomst tot de verlenging van couoessieu lusscheu de Ned Rhijnspoorweg Maatsohappij en de Regeeriiig gesloten en die thans aan het hoofdkantoor der Maatschappij te Utrecht voor de aandeelhouders ter lezing ligt om aan hou goedkeuring le worden onderworpen iu een op 30 Maan te honden alg vergadering stemt zoo wat den vorm als wat dtn inhoud betreft behoudens de aa t melden punteu in hoofdtrekken overeen met de tusschen den Staat eo de HoU IJz Spoorweg Mi gesloten overeenkomst welke werd bekrnchtigd bg de wet van 19 Dec 1882 Stil uo 241 In de tegenwoordige overeenkomst zijn als hier overbodig niet opgeuomeu de bepalingen in die met de Holl Ut Spw Mij voorkomende welke betrekking hebbeu op den aanleg van nieuwe lijnen of de exploitatie van Slaatsspoorwrgen In hoofdzaak bepaalt zij het volgende De Khijuspoor veg Maatschappg blijft voor onbepaalden tijd belast met de exploitatie van de spoorwegen van Amsterdam s Graveuhage eu Rotterdam over Utrecht en Arnhem naar de Duitsche grens zoomede van de verbindingslijn Harmeien Breukelen In geval van naasting welke te allen tijde één jaar na opzegging mag geschieden betaalt de Staat de w rkelijke aaulegkosten volgens de boekeu dec Maatschappij tot op 30 April 1885 voorloopig vastgesteld op 4 1 082 695 doch te verminderen indien uit een onmiddclijk na de wettelijke bekrachtiging van de overeenkomst in te stellen onderzoek mocht blgken dat die kosten minder dan dat cijfer hebben bedragen eu geldt verder hetgeen len aanzien van de naastii g bij het contract met de H IJz Spw Mij is bepaald nopens de betaling van dr waarde van ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dès Maandags verschgnt Atzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN uieuwe werken magazijns voorraad en rollend materieel zoomede van een premie bij naasting viwr eeu bepaald jaar Dat jaar is hier 1919 Heeft ui de naasting plaats óór 1 Mei 1919 dan wordt de prgs verhoogd met 1 pCt van het op de aandeelen gestort bedrag voor elk jaar zouder dal deze verhooging echter ooit over een hooger maaiachappelgk kapitaal dan van 36 000 000 berekend zal kunnen worden Iu afwijking van de overeenkomst die het Rijk met de H IJi Spw Mij sloot ie bij die met de N R Spw My verder ten behoeve van het Rijk bedongen dat de geheele te betalen naaatingsprijs met uitzondering van de premie nooit meer mag bedragen dan hetgeen voor eeu uitkeeriug van 100 pCt op de aandeelen der Maatschappij gevorderd zal worden dat de helft der voor uitdeeling beschikbare winst boven de 6 pCt over bei gestorte aan di lenkapitaal door de Maatschappij aan den Staat wordt uitgekeerd en dat de voorwaarden waaronder de Maatschappij nieuwe aandeelen in of obligatien ten laste der vennootschap wenscht uit te geven onderworpen zullen zijn aan de goedkeuring des Konings Behalve deze extra voordeelen welke door de N R Spw Mij bij de onderwerpelg ke overeenkomst aan het Rg k werden toegekend heeft zij zich eenzijdig te verbinden gehad om zoodra die overeenkomst in werking moge zijn getreden en zoolang zij in werking blijft behoudens sohadelooaatelling bg gebreke van minnelijke schikking door den rechter te bepalen met het Rijk een regeling te treffen ten behoeve van de Exploitatie Maatschappij nopens het gemeenschappelijk gebruik van elkanders lijnen onverminderd iu baar verplicbling om iu het algemeen te gedoogen dat het medegebruik vaa haar weg geheel of ten deele tegen schadeloosstelling door de Regeering aan de Expl Mij wqrde toegestaan overeenkomstig art 5 der wet van 9 April 1875 Stil no 67 De Standard deelt uu bet eigen verhaal mede van de oude vrouw Elisabeth Moual die alleen aan boord van de Cohmtine zeven dagen op zee heeft roudgedreven Toen zij de mannen in de boot hoorde gaan tooals men weet om den kapitein die over boord geslagen was te redden was zij zeeziek in de kajuit Zij wilde naar het dek gaan maar de ladder viel eu zy kon haar niet weder opzetten Zg beproefde het telkens weer maar het bleek haar onmogelijk Zg kou echter door een luik in hel dek uitkijken Haar hoop dat de mannen terug zouden komen werd teleurgesisld het schip was terwijl zü den kapitein trachtten te redden weggedreven De wind gierde hard de zee was hoog en de eerste nacht was vreeseiyk voor de arme vrouw Het schip slingerde hevig telkens sloegen golven over het dek zg werd drijfnat van het water dat door het luik iu de kajuit stroomde eu zg verwachtte elk oogenblik in de alceltge duisternis fat het schip zou zinken Toen de morgen aanbrak wns er geen land of geen schip te zien en de zee was nog ontstuimig Maar nu de Columbine den eersten nacht had doorgestaan begon Elizabeth te hopen dat er nog kans op redding was Van dal oogenblik af zegt zij was zij niet wanhopig meer en vertrouwde zü op God s hulp Zij sliep met gedurende de reven dagen en nachten Maar lalkeus stond zij op om door het luik uit