Goudsche Courant, woensdag 24 februari 1886

Ie tien Zij bad rier beaobuiteo en twee fleuohen met melk b j lieb Die liet ig tooling mogelgk trekken maar in de rier laatate dagen bad t uieta te eten of te drinken Er waren lerenamiddelen aan boord maar in een ander gedeelte Tan bet acbip en tg kon de kajuit niet Terlateo De nattigheid en de dorat kwelden haar meer dan de honger Zg lekte eindelgk de waaemdruppela van de raampjes af Langtamerhand werd tg teer twak en werdep bare beenen too getwollen dat tg bgna niet meer kon opslaan en naar bet Inik gaan Zg bond daarom tichtehe bij het luik Tast om ateeda te kunnen nittien Bg Lepaö raakte de Columbine aan den grond Maar eerat na eenige uren werd tg opgemerkt en kwam er bulp Men dacht eerst dat bet schip geheel Terlaten was totdat een hevige windrlaag het zeil wegblies en men een Trouwenboofd uit het luik lag steken Dr was geen boot bg de band maar een jonkman twom naar het schip Hg kwam aan boord maakte de arme Elisabeth die bewuatelooa was los gooide een touw naar land en bood haar daaraan Tast Zoo werd tg behouden op den tasten grond gebracht Zij ia op een boerderg zeer liefdergk rerpleegd en tal eerstdaags genoegzaam hersteld zijn om naar huis terug te keeren Dinsdag II hebben roor de rechtbank te Haarlem de pleidooien plaats gehad in een voor alle gemeenten van ons vaderland teer belaugrgk rechtsgeding Het gold de vraag of wanneer een derde beweert eigenaar te tgn van eenig op grond van wanbetaling van plaalselgke belasting in beslaggenomen goed hg dan de bevoegdheid heeft wanneer hg tich tegen den verkoop daarvan wil verzetten dit te doen langs den weg van art 456 Wetb van Burg Kechtsvordering dan wel of hg daartoe dient te volgen den weg bg art 16 der wet van van 22 Mei 1845 Slbl no 22 voorgeschreven Met andere woorden of op an 260 der Gemeentewet dat voor de invordering van plaatselgke belastingen naar regelen voor de rijksbelastingen verwijst ook toepaaselgk is datgene wat voor invordering der rijksbelasting is voorgeschreven wat het vertet door derden tegen de executie betreft Deir quaestie deed zich voor onder de navolgende omstandigheden Door de gemeente Oostzaan was X in Mei 1884 bij suppletoir kohier in de plaatselgke belasting aangeslagen wonende aldaar op eene zeer aanzienlijke boerderg aan een ander toebeboorende Tegen dien aanslag komt hg bewerende dat die te hoog wat met een verzoekscbiift bg deu raad dier gemeente in verzet maar zijn verzoek wordt afgewezen Ook over 1685 aangeslagen betaalt hg evenmin eu nadat alle middelen die de wet ten deze aan de hanil doet waren gebruikt werden namens den gemeente ontvanger de goedereu die tich op den bodem dier boerderg bevonden in beslag genomen Nu zoude tot den pubüeken verkoop worden overgegaan toen een derde en wel de schoonvader van X in verzet kwam tegen die executie bewerende dat een ge teelte der in arrest genomen goederen hem toebehoorde als tgude hg daarvan bezitier eu eigenaar op grond van een notarieelen buuroedul dien bg overlegde en waaruit mede moest bigken dat hg opposant de huurder der boerderg was en dat zgii schoonzoon daar maar voor hem optrad als huisbewaarder Dat verzet nn werd gedaan tegen den ontvanger der gemeente en deze daarbg tegelgk gedagvaard om het beslag te zien opgeheven met betaling van kotten ecz voor toover dit betrof de goederen die oppas ant om bovenvermelde reden beweerde zijn eigendom te tgn De gemeente Oosttaan vermeende tich tegen die oppositie te moeten vertetien en nu rezen onder meer hoofdtakelijk dete vragen lo Ia die oppositie goed gedaan en de opposant van de opgevorderde goederen bewezen of telfs wel het juiste bewgs daarvoor aangeboden Wat het eerste betreft het Hof van Noord Holland heeft vele jaren geleden kqrt na de invoering der gemeentewet beslist dat art 260 die uitbreiding wegens hare bewoordingen niet toeliet terwgl daarentegen de rechtbank te Zutfen het Hof van Utrecht en terloops de Hooge Raad later beslisten dat art 260 bg zoodanig geval wèl viel ouder de wet van 1845 Ook mr Boiasevain en Van Oisterwgk en de redactie der Gemtentettem deelden in het laatste gevoelen voornamelijk omdat de Regeering telve bij de beraadslagingen in de f weede Kamer bad geantwoord dat de artikelen 13 19 der wet van 1845 in verband met art 260 der Gemeentewet moesten worden genomen Haar nn rees de vraag moet die komma met een een verbindingsteeken tgn Heeft de Regeering nio bedoeld de artikelen 13 tot 19 Dit ia volgens de niileitgers ook volgeas De Gemeentestem het jniste standpunt Behalve het arrest van hel Hof van Noord Holland is het algemeen gevoelen dat art 260 moest worden genomen ook in verband tot 16 der wet van lf46 toodat een derde die wil oppoaeeren zich eerst moet wenden tot den Commissaris des Konings en geen bevoegdheid heeft rauwelgka tegen den gemeente ontvanger in verzet te komen Het tweede punt had in toover belang dat de opposant beweerde eigenaar te tgn omdat bg huurder zgnde betitter was en dus als eigenaar moest worden beschouwd Op de verdediging van wege de gemeente hiertegen bood bij het bewgs aan van tgn beiit waarop werd geantwoord dat alleen een eigenaar en geen betitter goederen kan opvorderen ingevolge art 456 Reohtsvord Uitvoerig werden beide slelsels toegelicht voor den opposant door mr Th Heemskerk en voor de gemeente Oostzaan door mr S J Cohen beiden advocaten te Amstirrdam In het begin van Maart tal bet O M ooncinsie nemen Hbl De officier van justitie te Arnhem bericht dat ten plattenlande veel rondgerent wordt met zoogenaamde Aandeelen in de loienbank Fortana geTeatigd te Amsterdam welke men in handen krggt tegen betaling aanvankelijk van slechts ƒ 6 soms ook ƒ 10 ot ƒ 15 Zg tgn fraai met kleuren gedrukt en hebben bet uiterlijk van een effect met coupons waarop met groote letters verschillende papieren van waarde meest loten vermeld worden welke men ten deele na 3 jaren maandelijks betaald te hebben zal verkrggen legen leruggifie van het aandeel terwijl men ten deele slechts medegerechtigd t i worden tot de prgzen welke eventueel in die drie jaren op de loten mochten vallen Vele ouingewgden begrgpen de verplichtingen welke zg bij dien aankoop op zich nemen hoewel tij in het sluk zelf te lezen slaan niet ook door dien de roudventers de zaak veelal mondeling geheel anders uitleggen Derhalve wordt er de aandacht op gevesligd lo dat men alleen door Kedurmde drie jaren in de tien eersie dagen van iedere maand telkens prompt zes gulden Ie betalen welke men zelf steeds franco nnar het kantoor in Amsterdam moei overmaken gerechtigd wordt tot de effcoien en mogelijke winsten in het aandeel uitgedrukt terwijl elk recht daarop alsmede op de vroeger gesiorie bedragen verloren gaat in geval van wanbetaling gedurende ook sleehts een maand in die drie jaren 2o dat men na prompt 36 X = 16 betaald te hebben gesteld aligd hrt kantoor bestaat en nog vbidoet aan zgn verplichiingen een totaal van waardein erlangt waarvan de koopwoarde op dit oogenblik bg lange na uiet het bedrag van ƒ 216 vertegenwoordigt Aan het thana verschenen jaarverslag der Maatschappij van Weldadigheid wordt het volgende ontleend Ook het jaar 1864 was voor den landbouw ill de koloniën der Maatschappg verre van gunstig toodat behalve fogge en aardoppelen haver paardenboonen enz en ook de groenlanden eene opbrengst gaven die verre beneden het middelmatige daalde De proeven met ingekuild voeder zgn op een paar bo rdergen hernaald De uilkomslen niet ingekuilde mais waren niet teer gunstig ingekuild gros gaf daarentegen een uitmuntend resultaat De varkensfokkerg leverde vooral te Willemsoord nadeelige uitkomsten telfs nog ongunstiger dan in het voorafgaande jaar De veestapel bestond op alt December uit 201 stnks rundvee waaronder 126 melkkoeien Il kalveren 19 paarden en 106 varkens Met het aanlegen van nieuwe bosschen en het verbeteren der bettaande werd weder geregeld voortgegaan Eene oppervlakte van 7 hectaren werd met eikenstok bepoot In het geheel bestond de nitgesirektheid bosch uit 321 HA waaronder 199 hectaren dennen In het afgeloopen jaar werd meer uitbreiding gegeven aan de vervaardiging van stoelen bloemtafels en andere voorwerpen en met toenemend succes werden dete voofweVpen verkocht Ook in de wannen nenen mandenmakergen heerschte voortdurend eene groole bedrgvigheid zoadat het vaak moeite kostte om aan alle bestellingen te voldoen De juieweTerg leed daarentegen een vrg aaczienlgk verliet tengevolge van de afkeuring van eenige partgen koffiezakken Een nieuwe tak van Wfrkvertchaffing werd in het afgeloopen jaar ingevoerd nl de vervaardiging van bezems Dete industrie is hier op bare plaats daar de grondstof berkentakkenbosscben en heide in overvloed voorhanden is Aan de gemeente reiniging te Arnhem werd de eerste pang afgeleverd Deze bleek goed daar aan de Maatschappij weder eene nieuwe bestflliui werd gedsan welke iankbaar werd aange Op den len Jan 1885 bestond de bevolking mei I inbegrip der amblenaarsgetiunen uit 1754 zielen Er werden 29 kinderen geboren lerwgl 26 sterfitevallen plaate hadden Ter vervanging van vertrokken gelinnen werden geplaatst 7 huisgeziuuen respeciievelgk door de afdeelingen Amsterdam Gorinchem Goes Leeuwarden Schiedam Rotterdom en Zutfen 4 kolonisi arbeidera werden tot vrgboer bevorderd Uit de koloniën vertrokken 32 personen en wel 2 ale huisknecht 1 alt timmerman 3 als mandenmakers 1 als commies 10 in militairen dienst 1 werd geplaatst in het insliiuui voor doofstommen te Groningen 6 huwden en vestigden zich elders en 8 meitjes werden in diensten geplaatst Opgenomen werden 24 bestedelingen terwgl 12 vertrokken De Soerabaia Couranl pleit voor de aprichiing vaa eene Indische militie Voor Iodic kan geen onderwerp van meer aoineel belang zg n dan de behoor Igke aauvulllug vau het leger Ën dit te meer nu het Atjeh leger zoo gedecimeerd wordt door den Aijehoorlog en door de beri beri In Nederland begint men thans met ernst Ie denken aan de op heffing van het grondwettig b iwaar tegen de nittending van eruit deel van het Nederlandsche leger maar lat is niet voldoende Een afdoend middel is bet oprichltn eener Indische railiiie Dat werd ook reeds aanbevolen door den gepensioneerden kolonel Diepeubroek als een middel om deu lodoKuropeaan Ie genezen van iQn afkeer tegen den krijgsmansstand Hij wenscht dat de regeering de militiewet toepast op alle Europeanen en afstammelingen van Europeanen die hun 19 levensjaar zijn ingetreden Alle miliciens wil men voor vier jaren bij het leger indeelen van dien tgd tonden zg het eerste jaar onder de wapens bigven waarvan zes maanden bg depotbataillons eu zes maanden bij ile veldbataillons de drie volgende jaren zou het voldoende igu drie maanden op te roepen Zoodoende krggt men eene uitstekende reserve voor het leger en in plaats eener nu wrinig beduideude daardoor ook eene flinke schutterij Vinden die ideeën ingang en de drang der tgdea is er naar dat de aandacht daarop wordt tcevettigd dan vervallen de huurlingen m komt NederlandtchIndlë in het bezit van een eigen en nationaal leger Naamlooze Vennootschappen Het JHrecktteh Da blad bevatte dezer dogen een paar artikelen grwgd aan onte naamlootr vennootschappen eu eenige beiwaren tegen hare wgze van werken Een eerste betwaar hetwelk echter niet geheel weg is e nemen is dat het opmaken der statuten buiteu de groote meerderheid der aandeelhoudrra of medevenuooten omgaat Een correctief daartegen ii ilat iedere oudrrueiniug tooveel mogeigk hare ttaiuten ter kennis brenge van hare aandeelhouders t i van hel publiek dal het publiek geen aandeelen of obligaiiën koope dan in ondernemingen welker statuten het kent begrgpt en braamt Het blad keurt het af dat de aandeelen In naamloote vennootschappen in den regel uitsluitend aan toonder zgn Voor hen ilie bun geld blijvend weuschen te beleggen in zulke aaiiderlen en deze niet slechts beschouwen als een middel tot speculatie verdienen de aandeelen op naam de voorkeur eo evenzeer is bet in t belang der ennootacbappen zelf dat een zeker aantal aandeelen liefst zoo groot mogeigk op naam slaan en dat de eigenaren er van aan haar bekend zgn Niet alleen toch dal het aan eene onderneming groote zedelgke kracht verleent wanneer een deel barer aandeelen in vaste handen is en zij zich alzoo geschraagd weel door personen die in haren arbeid en in bare toekomst blijken vertrouwen te stellen maar bet bestuur vindt daardoor ook gelegenheid bij gewichtige gebeurtenissen of ia moeielgke omstandigheden een deel der vennooten zouder openbaar gerucht verirouwelgk te raadplegen voordat het inrer of minder ingrgpende voorsiellen aan de beslissing eener algemeene vergadering vaa aandeelhouders behoeft te onderwerpen Verder outwikkelt het U D bedenkingen tegen de wgie waarop de naamlooze vennootschappen in den rrgel haar UfimtA vormen Niet zonder gevaar ia bijv de bepaling dat de storting op de aandeelen kan gesobiedeta in verschillende termgnen waarvan het bedrag en de tgd nader wordt aangekondigd omdal dit vejilal medebrengt dat er gewerkt wordt met fictief kapitaal Door het geringe bedrag der eerste storting en de voorspiegeling soms dat de volgende storlinic nog in geen jaren irellicht nooit zal worden opgevraagd wordt menigeen er toe bewogen een of meer aandeelen Ie koopeii waarvan het bedrag zgn vermogen verre zou te boven gaan Indien hij dat dadelgk len volle zon moeten betalen Voor bet opnemen van geld bg bankinstellingen wenscht het Utr Dagblad bij de statuten de verplichting te zien opgelegd bettij van voorafgaande heizij van latere macbtiging door eene aljcemeeiie vergadering van aandeelboudere Alle aandeelbouiters bebooren nauwkeurig te weten op welke wijte hrt kapitaal is bgeeugebracht Dat dit niet alloot ge tcbiedt is oorzaak dat menigeen zgn geld beeft gestoken en verloren in ondernemingen wier kapitaal voor een groot deri slechts bestond op het papier Als onredelijk tegenover het publiek eu ook niet aligd in het belang der onderneming telve keurt het blad het af dat bij de uitbreiding van kapitaal of bel uitschrgven van obligatieleeningen aan aandeelhouders de voorkeur wordt gegeven Er is veel over deu wedalrgd op schaatsen te Hamburg geschreven Verschillende meeniogeu over de wijte van rgden tgn reeds medegedeeld eu tot dusver werd de houding onter Friescke rgders in alle optiohlen teer gepreten Ter wille der volledigheid decleu wij uu ook eenige aanmerkingen nieile welke in een Deensch blad op onte rgders worden gemaakt Een Deen die deu wedstrijd bijwoonde geeft daarvan in Nationaltidende van den 15deu dezer een verslag waaraan hel Hblad het volgende ontleent Ue Hollanden die uiisluiteud boeren en visschers waren bedienden zich op uildrukkelgk bevel van den Hollandachen Scbaaieenrgdersbond van eene goed bedachte list Z j laten namelgk hunne tegenstanders vooruitrgden maar bigveu bun dicht op de hielen zoodat de voorrgder voor ben den wind moet breken en zij door de zuiging der lacht tegelijk vooruit geholpen worden zij kunnen zoo met vrel minder inspanning dan de voorrijder voorkomen Eindelgk op korten afstand het doel genaderd zgnde pringeu zij plotseling vooruit eu schieten zoo hun tegenstander voorbg Dete liat kan betwaarlgk ai r genoemd worden want er wordt geloot om de plaats die men op de baan moet rgden eu een gentlenan lou er tich niet van willen bedienen Dezen en genen die aan den rit deelnamen beproefden op verschillende wgze zidi van dezen aanhang te bevrijden door vau deu eenen kant der baan naar den andereu Ie rgden door eensklaps in volle vaart te rgden door langzaam te rgden door stil Ie slaan alles te vergeefs De Hollander volgde als eene schaduw en wilde niet vooruit maar belemmerde daardoor deu Toorlooper niet weinig Men houdt het er voor dat wanneer er wéér met Hollaodere gereden wordt dete list tal verboden worden Volgens den Londenechen berichigever van bet N V d D zal de Nederlandacbe regeeriug mogelijk eerstdaags door de Ëngelsche rrgeering aangezocht worden om afstand te doen van een kleine strook lands in Nienw Gainea teu westen van de Fly River De loop van dete rivier en mogeigk ook hrt verIrindingtpont van dete met de nieuw ontdekte eu uieaw gedoopte Strickland River lusschen den 6 en 8 breedtegraad moet namelgk valxeDt dr Haacke den beroemden reiziger van het Australisch aardrijkskundig genootschap binnen de Hollaodsche betiltingen liggen Zoo althans verklaarde dr Haacke in een onderhoud dat in den South Anstraliau Register van 28 I ec jl openbaar gemaakt werd Inlusscbeu tracht men op andere gronden te bewgzen dat de Nederlanders op bewust grondgebied geen recht hebben Met name wordt aangehaald het kundig geschreven résumé van Our Knowledge of New Guiues door den red Conus Trotior Triuiiy College Cambridge dat voorgeleien werd in eene vergadering van bet Koninkigk aar drgkskundig genootschap te Londen in April 1884 Drie schreef ever de bedoelde landstreek bet volKende Er heerschi een groot misverstand ten opiichte van vermeende aanspraken op Nieuw Guinea in vroegere tgden door zekere Sultans en kort geleden door de Hollanders De eerste aanspraken dagteekenen van het verspreiden van deu Islam in den Archipel en werden ingediend door de sultans van Batchinn en Gébë en later van Tidore welks eerste Mahomedaanache sultan Gébé veroverde en in het laatst van de veertiende eeuw tot rgne rechten kwam De Hollanders schgnen eerst de eischen van bun ouden tegenstander en bondgenoot deu Sultan van Tidore ondersteund en ten slotte als hunne eigen aangenomen te hebben in overeenstemming met het lang door hen in praotgk gebrachte stelsel bq hunne ondrrhandeliugen met de Inboorlingen hoofden in den Archipel Hun ecnig direct besluit van aniiexaiie iu Nieuw Guinra goedgekeurd of bevolen door de Nederlandsche regeeriug was in Augustus 1828 toen de beer van Delden bg proclamatie de greuzeu van Holland s grondgebied bepaalde aan de zuidkust op 141 O L de Ign van daar westwaarts gaaude om de kust naar Kaap de goede Hoop in 132 45 De Hollaodsche proclaroaiie omvat voorts ene curieute informaliteit Zg neemt bezit van de kust vai Nieuw Guinea tasschen de twee bovengenoemde aanüciieven punten en van de landen daartusschen liggend maar zg zegl niet hoever biunenlaudswaaris üe anneXalle zich tal uitslrekkeu het kan nauwelijkt door de vorming van het land le bedoeling geweest zgn de beide genoemde pnnteu door eene rechte Igu te vrrbiiideu Voor de Ign die na algemeen beicbonwd wordt als de Hollandscbe grenslgu te tijn en die door Nieuw Guinea loopt op den 141 eu meridiaan bestaat alt eenige oorsprong een eenvoudig besluit van deu gouverneurgeneraal van Oost Indië in 1846 Rochutsen die proprio motu de rechten van den Sultan van Tidore omschrgft als tich uilstrekkende langs de noordkust tot 140 47 Oost Nu tgn er ten eerste voldoende bewgzen dat naar hel oosten van de Geelvink baai de inboorlingen of de rechten van Tidore ontkennen of onwetende zgn van zgn bestaan en ten tweede konden zgne rechten die zich nooit ver binnenlandswaaris uiistrekkro oauwlyks de annexatie van een binnenland dat tich over 400 Ëngelsche mglen uilslrekt Hel is duidelijk dal door Roeihusseu gren geldige daad van annexatie werd begaan noch waarschijnlijk dal tulk eene daad bedoeld wa Bultenlaadsch Overzicht Officieel wordt uit Konstantinopel gemeld dal de Poite de geruchten tegenspreekt als tou zg voorloopige onderhandelingen hebben aangeknoopt om tot eene veratandbouding met Sriekenland te geraken Zg houdt tich volkomen aan de verklaringen iu bare reeds bekende circulaires afnelegd De Engelsohe gezant te Athene beeft van lord Roseberry in last omvangen om de laatste gemeenschappelijke noia aan Griekenland ook verder tot richtsnoer te nemen Naar men gelooft tou eene nieuwe dergelijke nota slebhlt dan tot het Griektche kabinet worden gericht wanneer uit de berichten van den Engelschen admiraal blijkt dat bindelend optreden dringend gevorderd wordt en eene botsing lusschen de Grieksche oorlagschcpen en der andere mogendheden ie dochten ia In tulk een geval zouden de mogendheden tich tegenover de Grieksche regeering van elke rerantwoordelgkheid voor de mogelgke gevolgen oulheren verklaren Intusschen houdt de drang der mogendheden bg Oriekeuland aan Uit Berlijn wordt gemeld dat de Porie thana in eene nota aan de groote mogendheden officieel beefi verklaard van de bepaling in de TurksobBnlgaarsche overeenkomst betreffende de militaire hulpverleening af te tien Tevens verzoekt tij de spoedige bijrenkomat der conferentie te Konstantinopel tot bekrachtiging der gelroffi n schikking In een telegram uit Petersburg aan de DaU Neat wordt gewag gemaakt van pogingen om eenverbond lusschen Turkge eu Rusland te bewerken als het beate middel tot beboml vad den vrede inhet Oosten 1 De socialistische meeting te Londen liep Zondag aanvankelgk goed af Men berekent dat er 20 000 personen bgeen waren De politie was zeer sterk vertegenwoordigd Taal en moties waren ala de vorige keer zg boorden bg de roode vlag welke bg geen vertooning meer mag ontbreken De heeren socialisten bedienden tich van wagens als katheders en dat stond heel goed De gansche geschiedenis duurde maar een half uur Toen de socialist Burns met tgn wagentje verder reed om ook daar de comedie te vertoonen nam de politie den wagen af eu het spel waa nil Op den terugweg ging het niet too rustig Op enkele plaatsen werden de ruilen ingegooid en onttitonden er botsingen met de politie waaibg een aantal personen werd gevangen genomen Het ontwerp tot het graven van eeo Noordzeekanaal door Holsteio door Pruisen bg deu Bondsraad ingediend en door den Rjksdag bekrachtigd heeft tot dusver slechts geringe wgtigingen ondergaan Alle parlgen gaven haar groote ingenomenheid te kennen met dit werk waardoor Duitacblands weerkrachl handel en ugverheiil zonden gebaat worden Het aannemen van een vootatel der regeering met algemeene stemmen is een feit dat zich in den Duitschen Ryksdaz niet dikwgis voordoet Ie het Pruisische huis van Afgevaardigden begonnen gisteren de algemeene beraadslagingen over de Polen wetten De telegraaf meldt d aanneming van hel wetsontwerp tol invoering van het spiritusmooopolie door den Bondsraad tegen stemden alleen Hamburg en Breinen terwgl de Zuid Duiisohe Sialen zich buiteu stemming hielden Het ontwerp beeft in den Bondsraad voornamelgk in de bepalingen omtrent de prijzen verandering ondergaan Zoo is bepaald dal de verkoopsprgs voor spiritus uiet uit aardappelen maar nil granen of vruchten gestookt in overeenstemming moei zgn met do hoogere aarde en in Terhouding tot de thans daarvoor bestede prgten De spiritus voor industrieels of wetenschappelgke doeleinden t l niet voor den kostenden maar voor den inkoopsprgs verkocht worden üe Bondsraad zal nog lager kunnen gaan bij den verkoop van spiriins die tot dranken verwerkt wordt elke alleen voor den uitvoer bestemd zgn Hetzelfde neldt voor spiritus die bij de bereidinit van niei als sterke dranken te beecbou en waren gebruikt wordt Ook de bepalingen omtrent den uilvoer zgn gewgzigd toodat de ruwe voor uitvoer bestemde spiritus in den regel Openlijk geveild zal worden De zuivering Van dien spiritus kan onder toezicht van bet monopoliebestnur door pariioulieten geschieden Nieuw is verder de bepaling dat apoihekera alcoholische geneesmiddelen mogen verknopen Voorts is nog bepaald dat hel monopoliegebied tich niet uitalrekt tol de vrijhavens van Hamburg en Bremen en dat de wet voor de drie tuid Duittcbe Staten eerst iu werking treedt nadat tij door de Staten door hun Regeeriugen in overleg met de Landdagen is goedgekeurd terwijl haar voornaamste bepalingen nooit zonder de uitdrukkelijke toestemming van die Staten veranderd kunnen orden De eerste lezing van het ontwerp zal waarschgnlgk nog in deze maand of anders in het begin der volgende plaats hebbeu Nu de Fransche regeering zich tegen het voorstel tot verbanning der prinsen bleef verklaren heeft de commissie die er rapport over moest uitbrengen met 10 tegen 7 stemmen besloten om lot verwerping te adviseereu Daarentegen vereenigde de commissie zich mei een ander voorstel dal door den afgevaardigde Rivet is ingediend Dit ontwerp bestaat uit twee artikelen en laat de verantwoordelijkheid geheel aan de uitvoerende macht over Het eerste artikel geeft den president der republiek de macht om in overleg met den ministerraad elk lid van een der families die over Frankrijk hebben geregeerd onmiddellijk het verblijf iu Fraokrgk te ontzeggen Het tweede artikel bepaalt een straf van een tot vijf jaren gevangenisstraf voor eiken prins die door den preaideut verbannen zonder machtiging der regeering in Frankrgk terugkeert Men verwacht dat de heer De Freycinet zich hiermede zal kannen vereeoigen omdat de Kamer nu niet in de rechirn treedt vau de regeering maar den president eenvoudig machtigt om de prinsen zoo noodig over de grenzen te zetten Sedert eenigen lijd heerschl er in Portugal groote opschudding over de financieele plannen der regeering Er hebben talriik brzt chtr openbare vergaderingen plaals jtebad te Lissabon Oporto en Coimbrn en de algemeene ontevredeuheid heeft zich zelfs lucht gegeven in de kreten Leve de Republiek I Weg met octrooien waarop in sommige plaatsen wanordelijkheden volgden De oppositie in de Kamer heeft van dezen toestand pang getrokken de titliugen werden steeds stormachtiger Het ministerie dat aan drze moeielgkbedcn hel hoofd ciet wist te bieden stelde deu Koning voor de tilling der Kamers voor twee maanden te veMageu In dien t d ton men de agitatie in de provinciën trachten te bedwingen desnoods door gebruik te maken van mi ldeleu van geweld De Koning weigerde tot dien maatregel over te gaan eu hel Kabinet bood daarop tgn ontslag aan Ddarop droeg de Koning de samenstelling van een nieuiK Kabinet op aan deu heer Luciano Castro bet hoofiriler progessislische pang i e heer Castro tal beproeven een ministerie bgeen te brengen met medewerking van de coostitatioueelen en eenige democraten Volgens de laatste berichten is hij reeds met eeti kabinet gereed Barserlljke Stand GEBOREN 19 Febr Petras Johanaei ooden Q A Barendie eo E viD Vliet 21 WiIlera oBderB J Venehat en C iD Was8 Pieter coders A Hooime er en N Vrrburg Jscobfls ouders L A Wiltenbarg en M Breokmao Jobaones MariDDi ouders M K de Vries en J de Wail OVERLEDEN 20 Febr J viu der Vloot 60 j 21 E de Borgie wed P u Heoukom 72 j M van Leeawcu bunvt sd G Kielliger 43 J A W Spil 1 j 2 oi 82 E Peieoecker 16 j J C Stolk 3 w Moordrecht GEBOREN Adriaaatje ondera F Verwaal ea G Verdnic OVERLEDEN M i Veriaan 8 j W C van Vliet 4 Dl C Steenbeek huiivr van F B Ik S8 j Oouderak GEBOREN Hendrik ooaer H da Jongen W den Htrtog ric oudera P Verkerk en J Schooien Jan ooders N van Eijk en H Anlman Marioua ouders B Blom eo D Vrrboom ONDERFBOUWD G van Leeuwen 29 j eo A van Vliet Ig j J Poot 28 j vso Waddioxvcen eo A Kijkenaar 19 j Stolwijk GEBOREN Jan Gernt oudera H Zanra en E van Wgk Teuotje ooderi W Noorlander en T Sliogerlaod Aallje oudera T Koolwijk en A ïerkaik OVERLEDEN L Noorlaoder 8j 6 m Reeuwiik ONDERTROUWD A ao Willigen 26 j eo S Oskam 19 j C Komgler 23 j en M Slois 23 j Haastrecht GEBOREN Pieler oudera t tan der Graaf rn l SIgk GEHUWD L fluere en J Kooyiier 3 Kool eo T Boere O N DERTROÜ v D J Groeoeweg tan Gouda en J Rehorst ZeTenhmzen GEBOREN Aaltje ooders J Boa eo M Sob ONDERTROUWDP Bontenbal en i Hogervorat a2