Goudsche Courant, vrijdag 26 februari 1886

t l r N 3357 1886 VrUdag 26 Februari GOUDSCHEICOURANT i ieuw i en Adnertcntieblad foor Gouda en Omstreken Heden overleed na eenei kortstondigehevige ziekte mgne hartelijk geliefde Echtgeuoote ANTOINETTA ADRIAnI RüMEIJN D J H BAKKER NIEMEIJER Gouda 18 Februari 1886 Heden overleed na eene kortstondigehevige ziekte onze hartelijk geliefde DochterANTOINETTA ADRIANA ROMEIJN Echt genoote van D J H Bakker NIkmeijer D A R0MEIJN M E ROLMEIJNGouda 18 Febr 1886 Sioblendeajer Heden overleed te Buren fnze Behuwdbroeder de WelEd Heer P A ot KRUIOgF l in den ouderdom van ruim zeventig jaar W P MONTIJN VAN Roüveroij v n Nieuwaal P M MONTIJN Gouda 22 Februari 1886 Volstrekt eenige kenniggelring Vercoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Bevorderd werd ie Leiden tot Docter in de Reobiiwetcnsohap met proefiehrifl fBuileniporigheden Milfaaudeliogen en Grove Beleeiligingen ala grond van ADVERTEWyiËN Verloofd HïNRIËTTE CHAHLOTTI GeeIiTRUIUA ANTONRTTh BRÜYNIS EN sssé 3 1 Loois Adolf M0LIJ Gouda Tosari Java Geboren JOHANNES MARIN JS Zoou van M K DE VRIES en J DE VRIES dJ Wajl Gouda 21 Februari 1886 Heden overleed te Amsterdam onze waarde Vader en Behuwdvader DIRK JOHANNES MIDDELBEEK Weduwnaar van Johanna Catherina Wernink in den ouderdom van 73 jaar J F W S MIDDELBEEK M E MIDDhJLBEEKGouda 19 Februari 1886 Eichholtz Heden overleed onze lieve ARIE WILLEM in den jeugdigen leeftgd van 15 maanden C G SPIT J öPITGouda 21 Februari 1886 Heemsbergen ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 GHEM FABRIEK m H VON 61MB0RN Ie Emmerik aid RAijh en Heerenberg Gelderlimd Udirerseel Zuiverings Zout In pakjes a IS 33 cii O crnis Medicinale Levertraan lil fl nu 25 40 en 75 oelils IJaer Levertraan Een cfiit pel hemt o i gram ijzer in een lichi veriierb iri u vorm u fljic 40 oeuis Druiven Borstsiroop met Feukel Iluiiis Ib llesoh a 30 60 oenl en ƒ l J C ZELUENRIJK Omda J H C HUI SCK Guoda V ed V OLF f ZooD Sehoonkomn f 0 90 1 1 20 en 2 per Flesch vanülJË Kieiwegno 2 Sociëteit Ons Genoegen 4e Abonnement Voorstelling Laatste DONDERDAG 25 Febiuari 1886 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie Lk Gras en Haspels P©WTIl 2AMi Blijspel in 4 bedr van voN Schö nthan Vooraf EEN LASTIG GEVAL Conférence van Ch Gros door den Heer W VAN ZUIJLEN Aanvang T s uur 3 j Gewone bepalingen en prezen Dames Bewaart deze Advertentie Na inzending van goed Maat of Maatlyf zend ik voor den prijs van ƒ 3 75 franco door het geheel land waar van GEND LOOS kantoor honden een waar men ziju Costuum kan op maken en passen Niet goed passend geen geld POPPEN voor Jongeheeren van lederen leeftgd en HEERENPOPPEN in elke maat worden tegen zeer billgken prijs geleverd door W ÜIEIJEB Ruisdaelstraat 49 Amsterdam Terstond GEVR GD een Adres franco brieven onder No 1263 aan het Bureau dezer Courant Tegen MAART biedt zich aan een DIENST BODE als WERÜMElü P G en van goede getuigen voorzien Adres letter B ter boekdrukkers van B A VERZIJL Gouda TE HUUR gevraagd in Gouda of op een der Singels tegen 1 MEI of later voor een klein gezin Man en Vrouw z k een net met WATERLEIDING bevattende twee Kamers waarvan één met Alcoof Keuken en twee Logeerkamertjes of dito HUISJE met Bleekveld en Schuurtje Huurprgs ƒ 200 a ƒ 250 Brieven franco onder No 1259 aan het Bureau dezer Courant Sociëteit Ons Qenoegen Commissarissen der Sociëteit tÜNs Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bjj gelegenheid van de 4de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 25 FEBRUARI 1886 de SOCIËTEIT van den avonds ZEü UUR af zal GESLOTEN jn Namens het Bestuur J C IJSSELSTI IN Secretaris Gouda 23 Februari 1886 Snefpersdruk van A Brinkman te Gouda Opentare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 1 MAART 1886 VOOKTZETTI G der OpenT are Verkooping van iJNBOKDEL eiiz in het Lokaal aan de Peperstraat te Gouda Ofi Donderdag Z Februari a s des namiddags te 2 uren Fijne nieuwe SPELDEN en STRIKKEN ontvangen A VAN OS Az Kleiweg E 73a EERIQT m IN2ET De BOüWMANSWONING en LANDERIJEN onder Ouderkerk a d IJssel te zamen groot ruim 9 Bunder den 22 FEBRUARI 1886 ten overstaan van den Notaris SPRUIJT aldaar geveild zjjn in bod gebragt Perceel No 1 op ƒ 1600 2 7400 3 2800 4 3000 5 2500 Te zamen f 17300 De afslag en combinatie blgft bepaald op MAANDAG den 1 MAART 1886 des voormiddags ten 10 ure De Muslekuitgave wordt op bestelling binnen enkele dagen geleverd door X BlUKKMAK Boekhandelaar Gouda Cfeen grijs Haar meer i e nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerieu om het grjjze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen I Maakt het haar glansrjjk en zacht en verft niet Prjjs 85 cent per flacon en IMO per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda bjj J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 GOUDA 2a Februari 1886 VBBGADERING va den GEMEENTERAAD Trjjd K den 26 Febrosri 1888 dn ntmiddaiT ten 1 ure A D de orde D toortlelleii tot gtiging der bef roolJDgen voor hot St C tbBria 6ulbnU eu bet Gade Vrouweobuit dicoit 188S Hm Tourttel tot irytigiog der Oemeente begrooting dienit 1885 Het vooritel betreffend de opruioiiug n het purdeawed tan de Wuhteratrut Ue benoeminK ras eene Oudernrg ierea lao de Se Burgeraohooi voor neitjra Door het Icaoloogereoht alhier verd gitterec de houder van uue looalileit op de Weatbaren alhier J S aario hg kraeblena vergnuning iterkeu drank in het klein maoht verkoopen doch die geoeeiiaohap had biunenthnia met eene localiteii waarin hij eene nelkneriug niioefeude veroordeeld tot boete of tobaldiair geiangeniMtraf omdat hg had toegelaten dat in eentnenelde looalileit door igne vrouw aan twee betoekeri glaaaje jenever waren toegediend Tolgeot de bepaliogen der drankwet mooht in dt localiteit taikeo drank alleen verkocht orden in gMloicn fletaoben kannen of kruiken l e twee tjetoekera di om glaatjea jenever hadden venoeht Da eerat melk Ie hebban gedroukeo waren rgkeveldwaehtert in burgerkleeding die fermoeden hadden dat de houder der looalileit tieh aan overtreding der drankwet tehaldig loaakl De vergUD iuf wordt thant Tolgena de bepalingen der drankwet ingetrokken In de giiteren gehouden vergadering der Sloomboolmaattoh Boekoop Waddingateen Gouda bleek uit bet ferilag dat door het beetaar werd uitgebraobt dat er ia 1886 eene wiatt behaald waa van 1223 28 Met de boot tgn vervoerd 34 600 pataagiers In plaata van den heer Hoogendgk die bedankt had werd tot eonimitaaria gekoaen de heer F Th Lafeber te Gouda de aftredende oanimieiari teu A Koaier Mtn J Maaraohalk en 1 A van de Werve werden evenala de directeur de heer Carajen kcrkoten Z H heeft den In luit L C Dgxhoorn van het 2e re teat art betlemd om roor den igd van drie jaren ie worden gedetacheerd bg de landmacht in Weil Indi8 SCHAAK CORBISPONDENTIE Oottda Zwart e7 e8 Pb8 c6 BfS c5 Bo5 Xb4 Bb4 cB 6 X d4 d7 d6 Ro5 b6 Pc6 aS Pg8 e7 o o Pe7 g6 7 oB n f6 Ec8 h a7 6 Bd7 b5 o6 o4 c4 oS Pa6 c4 Ta8 c8 Eb6 aB Utrecht ITit 1 e2 e4 3 3 4 6 Pgl fS Efl 04 b2 b4 o2 cS d2 d4 0 0 c3 X d d4 d6 Bol b2 Rc4 d3 Pbl o3 18 Po3 e2 14 Ddl da 16 16 17 18 19 20 21 Kgl bl Tal ol Pf3 el fi U Bd3 bl Tol X 08 0d2 ol Tfl fS Rb2 al acheiding luiuhen tafel a bed de heer A G Priua Viiaer geboren te Sliedreohl In de iltiog der Botlerdamaehe Arr Béohtbank van Dlntdagmor en werd veroordeeld M O veehouder te Qoodenk bekl van hel bg elkander brengen vu ve alt den afgetloten kring met vee uit deo niet afgealotec kring tot 8 boete en verbeurdvarklariog van de aU cautie geatorte aom Naar het n D verneemt ia gebleken dat de giften geachonkeu of toegelegd dmr Ülrecht a ingeietenen voor het op te richten aoariamirgebouw tot heden bereikt hebben de aom van olgeveer 48 000 Uit het jaarveralag van het NUiom va in Dag bleek dat het getal exemplaren ia 1885 lol 37 600 klom Ontvangen werd 601 867 of 7401 meer dau in het vorige jaar De actto wiuat voor de aandeelhoodan bedraagt 51 539 Op den Bjjntpoorweg wordra aedert eenige dagen proeven genomen tor verwarmiag der derde kl rjtuigen door middel van kaoheta Deu proeven eohgnen tot duaver aan de verwaekttsg te beanlwoorden De kachel neemt weinig ruimte ia van de ooop waarin tg geplaattt ie ea verwarmt voldotade ook de andere ooape in welker Waodea openingen ign gemaakt voor het dooralraaaiea der verwarmde lucht te etallto Mar e a diebul van iv Mw0H IC iM n f ke iele dm Smit Vwi 4 Brerfce Hen meldt ail lereeke Zaterda oohtead rricheoaa hier de officier vaa jaatitia ea da rcehieroommia aaria vaa de Uiddetburgeohc iwhibauk ten einde een ondaraoek in te etdlaa Biar eaa diebul van raim 0 000 oeaterbank ten aadnle en Poelman alkier Vaa dcaeor dicfalal waa reede ia Sept 1884 aaagifte bg de politie gedaan doch tot voor rain 14 dagea ouibrak alle aaowgting om de daden Ie ouldekkeu Toen evenwel bood lioh iemand bg genoemde firlna aaa oa liahl in de nak te ontatekea All hoofdaehnldige werd genoemd lekere W K foB leraeke Dexe gaf ougeveer vergoeding vaa d toagebraehle oohade en meende dal hiermede de laak uit waa maar de rgkapolilie alhier die met de wbadevergoeding in kennia waa geaield liet het recht tgn loop aa de juatitie gaf gevolg aan haar vertoek om peraoonlgk een oudertoek in loco in Ie itellen Kr lohgneu meer Mhnidigen te tjjn Een lieolal penonea werden voor eu na ocdertraagd Van de aitkomttea van het ondereoek dat loi laat in den avond voorldnurde ia nog nieta bekend docb de genoemde W K il te Wemeldiuge gearreiieerd en na verhoord te tgn naar het huia vau arreat te Ooea ovrrgebiaoht om verder ter beaohikking vau de jUBiitie te worden geileld Voor de Becbtbank te Amilerdam atond Diaidag terecht Alexander Gaiimir Iwan Tolaloi oud 49 jaar ala beroep opgevend ingenienr geboren lu een vooritad van Moioau De bekl welke lich in het Duitich uitdrukte ilond u recht wegena diefital van een Oostenrgkicb efftct ten nadeele van O H in 1882 in bel hólpl De oude Graaf te Amilerdam gepleegd In bet bedoelde jaar werd de hekrnde internationale tentooBitelling geboui len Beklaagde logeerde onder den naam ran Holm in De Oude Onaf In de uabgbeid van da door hem betrokken karaer betond lioh een kial die toebeboardo aan O H den kok van bet hdlel Eenige dagen na hel vertrek van Toliloi rermiate de eigenaar uit die kut een effect De dader bleef oobekeud Veel had hg echter niet aan ign buit want het bgbehoorende couponblad had hij niet kunnen machtig worden O H had bet altgd behouden Drie jaar Uier nl ultimo 1886 bracht Tolatoi van wien nirn itdert nieti meer vernomen bad een beioek aan Haarlem Daar kwam hg toevallig in aanraking mei de politie die hem naar hare mater Ie Amilerdam transporteerde tal vreemdeling zonder behoortg ke legiiimaiiepapierfu hg zon dus orer de grenaen gezel worden Maar het is een bekend feit de Amstmlamsche politie II erg nieuwsgierig haar bekroop de luit om eeui de bagage van den vreemdeling in oogeniohouw te nemen En lie het ondeitoek bracht eene alleraardigite verraiiing aan het licht In den koffer nl van den vreemdeling vond ig het Oastenrgkachc effect dat in 1882 in de Onde Graaf geilolen was en dal nalnurlgk hetzelfde nummer droeg ala het couponblad dat de bestolene behouden had Deze ontdekking nu in erband gebracht met het feil dat Tolaioi in 1882 in de Oude Graaf geloKeerd bad gaf hel O M aanleiding hem wegene dielital te tervolgen t Was de justitie tevena gebleken dat de naam van den be il aan even zoo ele verwiiielingro onderhevig waa all de kleur van een cameleon Nu eeni noemde hg cich Peiersen dan weder Carl Howard Halma Auderson enz of de naam dien hg ter terechtzitting opgaf ui Toliioi de jniaie waa valt evenzeer uog te bezien lotnischeo de beklaagde hield zgn oniehhld vol Het effect doi reide bg had h j in Keulen voor 15 mark gekocht van ieaund die in armoedige omiiandigheden verkeerde Zgue naamiverwiiseling verklaarde hg door familie aangelegenheden Het O M waargenomen door mr Schimmelpenninck reijuireerde 2 maanden celstraf Uitspraak over 8 dagen Men leeet in de Uoagache Kroniek vaa bet BanidtU ï ink ie raak hel olget ie luxe het speelgoed of i je wq M sterke geslacht dat niet eigenlijk voor baar F Wie regeert oci len slotte Dat de vroaw meer dan de man een t ak beeft voor mooie kleeren achilterende rersiereelen en dergelgke smaakvolle beaielargea ligt in ka en aard behagen i iaar o aag aft o te Bva ug Adam vermoeilelgk het eerst in zgne oogen om zich zelve ie spiegelen Docb behagen ia zulk een kwaad niet mm geene overdrgviag Als d vronw maar besluiten kon met de Oiaile ukasea der mode te breken en sleohs te dragon wat haar peraoonlgk Koed alaat waren wg een keel eind verder Brantóme rerlelt ergens dat toen Margaretha van Naiarre aan het hof zon veraohgnen zg tot haar moeder ze Ik draag nu ot mgne mooie japonnen af want asu i Hof doe ik mgne entree nel nieuwe sloff o om me er naar den allerlaalilen imaak te kleedrn Waarom kimllier antwoordde hare moeder want je zuil dau immers zelve aangeven hoe men zich kleedeu moet Het Hof neemt de modes ran je orer en niet gg van bet Hof Zoo moest het gaan m de gebeole wereld ledere vronw moeit dragen wat haar penooolgk goed naat Geen te groote offera aan de dwaze mode Maar lalea zg zooveel mogelijk ver zeer ver blgven van kantoor en leiienaar waar zg hare gratie hare lieftalligheid hare bekoorlgkheid verliezen zonden Laat het beminnelgk geslacht lie er eens wat meer ea drukker den drempel orenchrijden van dat hoog vefeerd laboratorinm aar den lekkerbekken hemellehe gerechten bereid worden en waar nu de keukenprinaea in al bare bekrompeuheid zoo menigen lohotel bederft of duur laat betalen door baar gemii aan kennis Generaal Delpral die de kenken battery eren goed kent ali de arlillerie batierg beeft het gezegd door gemii aau kennii worden eenige millioenen daagi in onze keukeni verspild I Hoe het met de Haagsche kuokschuol zal afloopen is oatnurlgk nog onbekend maar voor het heil der etende menschbeid is het te hopen dal men onder het iu deze nepaste motto praatjes vullen geen gaatjes aan hel werk ga opdat men goed eu goedkoop leere eten Het Icdisohe blad De Nieum Forstenlatiie schryft van Suerakarten De heer O E Swariug wonende te Poerwodiiiingratan had een paar dagen doorgebracht bg tgn schoonmoeder te Kebaleu Op den ochtend van den 14 den dezer was bg naar hnis gpiaan dei avonds braoht hg ergeni een bezoek van vaar hg omitreeks middernacht terugkwam Hij giug naar bed doch kon niet slapen daar bij aan buikpgn I leed Op een oogenblik dat zijne rrouw buiten was 1 stond hg op Plotseling hoorde zg hoe bij ha r