Goudsche Courant, vrijdag 26 februari 1886

regelen an burgerHjk BUiteDlaOllSCll OVeFZlCht toeriep niet binnen ta komeo daar iemand lich i by hem in de kamer beroud Men onderatell dat de heer Swafing iemand onder hel ledikant jetien heeft en een kapmes lan den waud willende nemen daardoor aan deu indriufier gelegenheid gaf oni bem van achteren een lauticek toe te brenven aan de liiikertyde van den ruggegraat Toen de deur geopend werd tag men den heer Swaijng op den grond ligieu met bet hoofd onder het ledikant en de oeieu naar de deur gekeerd Van den moordenaar was geen poor te inden Het is onbegrijpelijk hue deze bet huis en het erf heeft kunnen erlaten zander dat iemand hem heeft gezien De piek werd oor het huis gevonden het kapmes by de opening in den pagger raar ook eenige kieediugslukkeu an d n ernioorde lagen die echier vau zoo weinig waarde zga dat de aanslag niet aan hebzucht kan toegeschreven worden De politie was spoedig bij de hand De assiitent resident was reeds een weinig over vieren ter pUaise an hel gebeurde alsook de schout Goeste maar hun nasponiigen brachten weinig aan het lich Wellicht dat de lans die blgkens de bloedsporen 3 4 voet in het lichaam van den verslagene s gedrongen en een zeer fraai pamar heeft bij het onderzoek van veel dienst zal zijn Üil het visum repertura door dr MHSthoff opgemaakt is gebleken dat de vermoorde behalve den lanssteek nog een hou over de rechterzyde van hel gelaat heeft gekregen De p ekateek evenwel heeft deu dood veroorzaakt Ëen correspondent meldt anii den Locomotief nog hel volgende Giste en nacht kwam de heer Swaving om en hg twaalven thuis Zijne vrouw klaagde over buikpij i en verzocht hem mee naar builen te gaan Hg bleef echter in huis Kort daarna hoorde men raoordgeschreeuw eeniga poliiiedienaren schoten toe doch konden slechts den dood i ii den heer Swaving ooislateeren Mevrouw Swaving had van hel hulpgeroep niets gehoord De piek waarmede de doodciijke wonde is loej ebrachl is te fraai om het eigendom te ziJM van een gewone Javaan De kleedingalukke i i welke men hier en daar op bet erf vond moesten zekrt dienen om de politie op een dwaalspoor te breiitfen Teekeneii van inbraak zijn met te vin len Volgens lie Nieuwe VorUenlanden heefi de politie reeds ile inoor ienaars drie tn gelal gepakt Zj moeten zoo goed aU in confeiso zijn Aan de Tweede Kamer is een adres gericht do r eenige ambtenaren in dienst van het ryk de provincie of de gemeente te Groningen Adressanten verklaren diil zij hoewel van verschillende denkwgze op staa kundig maatschappelijk en godsdienstig gebied niettemin eenparig vnti oordeel zijn dat de schorsing val den rijkssmbtenaar C Croll om reden hij lid is van den Ceutralen Raad vnii den Sociaal clemocrallschen bomt in Nederland als zeer willekeurig mag ivonlri aangemerkt en bovendien slrij lig met de in de Oruui wet gewaarborgde rechten Deze haniltlwyze vervuil hun ook met bi zort dheid iniiber waar de eerste stap van willekeur is geze verdwijnt alle waarborg voor een rechtvaardig bestuur Want hoewel hel ditmaal een aociaal democraal tref morgen kan hei op dienzelfdeii grondsiaz een ant revolutionair uf een ijverig katholiek gelden Elke persoonlijke meening zou wanneer deze der regeering ongevallig werd eeiie dergelgke behandeling ten geTolge kunnen hebben De N Bred en OotierA Ct deelde onlangs mede dal door Hen heer Frans Jonkers aan het stations plein Ie Breda eene proef was genomen met glazen j tijzers oor onderaiellen an schaal ien die voortoopig aan de verwachting van Axel Paulsen beantwoordden Hetzelfde blad verneemt thans met genoegen dat dezer dagen van hel veldijs gebruik is gemaakt Mn die proefnemiug op raeeer uitgebreide ohoül te herhalen Verschillende liefhebbers en aardige rijders maakte van ejad en dezelfde soort schaatsen gebruik en de gieren konden de glazen oiideratelle i in de versie verte ualuuilgk bij gelijke aardigheid lu bel vlug rijden niet overtreffen De heer Jonkers zou inmsscheu nog ijverig bezig zijn om zgne uftvinding ie v rbeleren wal men hopen mag dal tul een volmaakt stelsel leiden zal De Belgi che bladen der laatste dagen zijn vol I van allerlei aak overdreven bericnten omlrei t een nieuw opzienbarend schandaal Twee voorname rechtsgeleerdi n de advocaat Emile Degand eu ile griSBei vau hel redigerecht te St Josse ten Noode j Delanu jy sijn m hechtenis genomen wegens het be telen der erfgenamen van deu mililoiinair Arrasse tn Aug 1884 overleden oor een bedrag vnn 200 UOU fianct met behulp vaii inbraak valsche haiiHieekeiiingen enz Degand liet o a beslag op zekere som in den boedtl vflii Arrasse leggen in naam van etn dame Esther Defize die bij onderzoek bleek reeds in 1874 overleden ie zijn Ook aan nog een naderen diefstal moeien de beide reohugeleerden zioh schuldig hebben gemaakt en wel ten nadeele der erfgenamen vau zekere in 1879 overleden mej Alba een rouw die niet lezen of scbrgven kou die tij behulpzaam waren bij het maken van baar testament en die lij in dal stuk haar ermogen lieten vermaken aan de reeds lang ge8tor en Esther Defile Ook tegen de minnares van den 60 jarigen Delannof is een beve lot ii tcbteoianeming aitgeraardlid dat echter wegens hni toestand cij is eenige dagen geleden moeder geworden fOorloopig nog niet uitgevoerd kan worden Ten huize ran de gevangen genomeoen is alles gerechtelijk erzegeld Verscheidene bekende personen moeten paar men legt mede in de zaak betrokken zijn Zaterdag jl beeft Ie 8 Gra enhage een buitengewone algemeene rergadering plaats gehad van aandeelhouders in de Eerste Nederlandsche VerzekeringMaatschappij op het leven tegen invaliditeit en ongelukken De vergadering had alleen ten doel eene aanvrage tot termijn erlenging oor de plaatsing van het geheele roaaischappelijke kapitaal maar tevens werd de gelegenheid Ie baat genomen om den aandeelhouders mededeeling Ie doen omtrent den vooruitgang van zaken in t aigeloopen jaar Zeoala bekend is werkt deze maatschappg waarvan de heereu B Janse Johzn en mr H Goeman Borgesins directeuren ziju lerwgl mr J G Paliju burgemeester van s Gravenbage als voorzitter van t college van commissarissen fungeert met twee afdeelingen de eerste afdeeling voor verzekering tegen ongelukken Toen de Eerste Nederlandsche in 1882 werd opgericht was verzekering tégen ongelukken hier bijna geheel onbekend maar dat zij reeds populair begint te worden bewijzen de in de vergadering medegedeelde cijfers Op ultimo December 1885 was reeds tegen ongelukken veriekerd aan kapitaal in geval van overlgden een bedrag van ƒ 4 394 940 aan kapitaal ingeval vau voorldnrende invalidileit ƒ 6 093 070 en aan schadevergoeding per dag ƒ 42l3 14 j In verhouding lot hel vorige jaar toonde deze afdeeling een vooruitgang van ongeveer 60 pet Niet minder succes bad de maatschappij ondanks de groole concurrentie op t gebied van hare eerste afdeeling de eigenlgke levensverzekering In lgS4 werden er afgesloten aan kapilaalsveriekeringeu een tedril n ƒ 629 683 en oor rente ƒ 5240 en in 1865 aan kapitaalsverzekeringen een ttedrag van ƒ 1 178 523 eu voor rente ƒ 268 33 eene vermeerdering derhalve die naar verhouding nog grooter is dan iu de 2e afdeeling Aangemoedigd door de hier te lande verkregen resultaten heifi de Eerste Nederlandsche hare zaken thans ook lot Indië uitgebreid waar rar D Fock te Batavia en de heer F de Rgk consul van België te Soerabaya als hoofden der maatschappij zijn opgetreden De heer F Nuglglas geeft in de Midd Ct nu en dan schetsen uit onze maatschappg vóór honderd gflig jaren In bet laalsle uommer komt ondanks dat tijd verschil een zeer actueel artikel voor daarin toch worden een aantal bgzonderheden omtrent de kerkelijke twisten uit de dagen van Hellenbroek en Sinijiegelt medegedeeld en de verhouding geschetst tusschen de predjkanien en de overheden Het is eene uelsprektnde waarschuwing in voorbeelden en roept ongeil tijd toe Wie Slaat zie toe dat hij niet valle Al de jammer en ellende van die dagen zouden zich wederom over ons land kunnen uitstorten wanneer die twist opnieuw losbrak en hg is reeds een goed eind op weg J nkele bijionderhedi ii zonden zich iniuseohen wel niet herhalen in dat opzicht althans is van onze lijdgenoüien geen concessie te wachten Wij bedoelen de lengte der predieatiën en hel geduld der toehoorders Daarover schrijft de heer Nagtglns De la Rue deelt mede dat hij in 1724 ds Isaac Schorer toen predikani te Vrouwenpolder later hoogleeraar ie Middelburg op een Zondagavond hoorde prediken van 5 tol 9 uur en de intréepredicatie van ds 8 Sibersma in 1728 duurde vnn halftwee tot halfzeven Deze werden nog overtroffen door de godsdiensioefeningen waarin prof Jac Willemsen zijn 60jarigcn evangeliedienst herdacht en die op 29 November 1774 van vgf uur tol faatftien duurde terwgl op den 11 December de andere helfi even lang duurde om te worden uitgesproken De Staatscommissie benoemd lot herziening van ons Burgerhjk VVeibuek heeft ten aanzien van de herziening der weuelgke voorschriften betreffende wissels en anders haudelapapier thana een afzonderlijk ontwe p aan Z M den Koning aangeboden De coinmiasie heefi tot grondslag van haar ontwerp genomen de beginselen der Allg Deutsche Wechsel Ordnung en die de Isielverbintenis losals die door het handelsgebruik is omwikkeld uitnemend regelen De verbintenis door schrift is ook in dit ontwerp als grond der wisselrerbinlenis aangenomen In hoofdzaak komt het ontwerp dus met de Duitsche en Scandinavische wetten overeen inde bijzonderheden IS dikwijls daarvan afgeweken eu enkele dier atwigkingen zijn daar de commissie haar ontwerp vertrouwelgk reeds aan de Russische Slaatsoommissie lol het ontwerpen eener wisselwet had medegedeeld 10 het Russische ontwerp eener wisselwet overge nomen Dit ontwerp regelt alleeu de wisselverbintenis de overeenkomsten ter zake der wisseltrekking aangegaan worden aan de algemeene beginselen van burgerlijk reohl overgelaten Bepalingen omtrent de fondsbezorgiiig en dergelijke zooals onze tegenwoordige wetge iug die bevat komen in dit ontwerp niet voor In het ontwerp worden de acceplalie en de wissel van elkander gescheiden Ouder wissel wordt niet begrepen de acceptatie of het urderbriefje en dal wel niisluiieud om het spraakgebruik daar het zeker praclische bezwaren zou opleveren indien geëisoht werd dat hetgeen lot dusver in deu handel nooit anders dan acceptatie of promesse genoemd is op straffe van uietigheid met den naam van wissel moest worden aangeduid Eene definitie van wissel is niet opgenomen omdat zoodanige bepaling een kort begrip zou moeien inhouden van de bepalingen van volgende artikelen en dus of onvolledig of overbodig zoude egn De vereisphien waaraan een wissel moet voldoen ciju vervat in de volgende drie artikelen van het ontwerp Art 6 De wissel moet bevatten lo De aanduiding al zoodanig door het woord wi el of Wisselbrief of indien hij in een vreemde taal gesteld is door eene uitdrukking van gelyke beteekenis in die taal 2o De vermelding der te betalen geldsom 3o De aanwijzing van hem aan wien of aan wiens order moet women betaald nemer of de vermelding dal de wissel getrokken wordt aan de order van den uitgever trekker 4o De aaiiwgzing ran hem die betalen moet betrokkene waartoe de trekker ook zich zelf kan aanwijzen 5a De aanwijzing van de plaats van betaling waarvoor hg gebreke van andere aauwgzing wurdl gehouden de vermelding eener plaats bg den naam van den betrokkene 6o De aanwijzing van de plaats en van den dag der uitgifte 7a De onderieekening vau den trekker Art 6 De wissel kan alleen betaalbaar worden gesteld op een bepaalden dag op zicht op zekeren tijd na zicht up zekeren iiid na daglet kening Indien de wissel niets omtrent den lijd der betaling inhoudt is bij betaalbaar op ziohl Art 7 De tijd die vo r de betaling aangewezen wordt moei voor het geheele bedrag van den wissel dezelfde zijn De zoogenaamde soheepswissels getrokken op een schipper en betaalbaar eenige dagen na aankomst op zgne bestemmingiplants worden door het ontwerp niet als wissels erkend evenmin als marktwissels Het omwerp dat in zijn eersten litel de wissels in zijn tweeden de acceptaties regelt wijdt ook afzonderlijke titels aan assignation en cheques Ofschoon geen eigenlijk gezegd handelspapier is regeling der assignatie wenschelijk al ware l alleen om de beslaande verwarring daaromtrent te doen ophouden Hel ontwerp nu beschouwt de nsaignntie als het bewijs eener dubbele lastgeving eene op den nemer om de betaling te ontvangen en een op deu geassigneerde om de iu de assignatie uitgedrukte som te betalen De assignatie is dus in beginsel van den wissel ouder cbeiden Uit den wissel ontslaat eene verbintenis afhankelijk van een uiterlijke handeling van lie onderieekening des wissels van hel in zekerenvorm afgegeven papier de assignatie daarentegen strekt alleen ten bewgze an eene of meerdere overeenkomsten De daaruit voortspruitende verbintenissen hangen af van de bedoeling van partgen en van de in het algemeen omireul die verbinienlsseii geldende rechisbeginselen Ook omtrent de Cheque bevat het ontwerp geen definitie maar een omichrijviug van de voorwaarden waaraan het papier moet voldoen om als zoodanig beeci ouwd te worden Wettelgke regeling der kassiers briefjes stuitte bij de commissie af op de moeilykheid om het juiste begrip van Kassier aan te geven en de mogelijkheid om die briefjes door Gb ques en anders papieren te ly rvangeii De kracht au dergelgke kassiersbriefjea moet derhalve naar de gewone recht worden beoordeeld De Haagsche correspondent der Zutph Ct sohrijfi o m Tot heden is de Liberale Unie nog niet zeer gelukkig geweest in haar optreden maar zij heeft ten minste reeds deze werking uitgeoefend dat de groote politieke vraagstukken in lal an plaals n opzettelijk besproken en overwogen woiden Maar blgkens het laatste rapport dat hel bestuur aan de atdeelingeii der Unie heeft toegezonden wil men ook gedachtig zijn aan het woord van prof Quack dal ook in hel Parlement de zuiver politieke quaeslies meer op den achtergrond lullen geraken om plaats te maken voor belangrijke sociale vraagstukken Dat laatste rapport toch is geheel gewijd aan de loogeiiaainde sociale qnaestie en over de daarmede nauw samenhangende vraag wal r van Staatswege gedaan kan worden om voortdurende vergrooting van de klove tusschen arm en rijk te voorkomen en den arbeid in den strgd om zelfbehoud te steunen Het bestuur van de Unie heeft geenszins de pretentie vau in dezen deu steen der wijzen in enkele bladzgden druks te kunnen aangeven maar het protesleert iu klemmende bewoordingen legen de politiekvan niets doen en spoort ernstig aan tot nader onderzoek Mij komi hel voor dat geen der vorige adviezen van hel Uniebesinur zoo goed geslaagd is als dit advies over hei maatachappelgk vraagstuk Positieve voorslellen heeft het nog zeer weinig msar het draagl bouwstoffen aan die later kunnen dienen om een gebouw up te tri kken Het gebouw der sociale politiek rijst re ds i de kimmen echreef onlangs een Am sterdamt h jogleeraar in de Gidt en inderdaad bg het au deze sludie krijgt men den indrnk dat die L f juist is Te ontkennen vali het niet dat nog orien lijd juisi dequaestie der Staatsinterventie sociaal gebied het groole slrnikelblok was dat vi nmen sainengnan au oud en nieuwliberalen vei iiiderde De doctriuaireu onder de liberalen meenden met hand eu land te moeten vasthouden aan bet stelsel van laisser faire laisser passer terwgl de meer radicale richting wel eens te veel heil zag iu slnatsbemoeiing op velerlei gebied Vergis ik inij niet dan moet hel thans verschenen Uniernpport als een welgelukle poging beschouwd worden om die klove te overbruggen In het bestuur van de Unie zijn alle slroomingen van de liberale partij vertegenwoordigd en toch is men het eens geworden over een sociaal progam dat met de oude sleur en hel onfeilbavrheids dogma der onbeperkte vrijheid breekt maar ook niet vervalt in een ander uiterste door alleen heil te willen zoeken in staatsregelingen en slaalswetlen Indien bet bovengenoemde Uuieprogram uitgevoerd wordi dan lal er geen groole verandering lot stand zijn gekomen iu de verhouding tusschen werkgevers eu werknemers maar dan zal toch meer dan tot heden het geval was aan de zwakken tegenover de sterkeren bescherming zijn verleend en aan eenige onrechtvaardigheden in de welgesing een einde zgn gemaakt In de gevangenis Ie Koschmio in de provincie Posen bad den aohtlieuden dezer maand een zeer bloedig drama plaa s Een der gevangenen richtte iu een aanval an waanzin een mes op een zguer medege angencn en dreigde hem te dooden Op het geschreeuw van den aangevallene snelde de opzichter Gariner toe om hem die reeds eene wonde gekregen had t bevrijden De waanzinnige viel daarop deu opzichter aan die eenklaps ne erzonk en biiinen weinige oogenblikkeu geheel met bloed overstroomd was De moordenaar vluchtte naar den zolder van het gebouw en wist zich zgne vervolgers van het Igt te houden met de bedreigng dal hij den eersten die hem durfde naderen een zwaren slypsleen dien hy in de hand had naar hel hoofd zou gooien Toen er ten slotte militairen iBel blanke sabels op den krankzinnige lostrokken nam hg de vlucht in zijn cel en versperde de deur er van waarna hij een einde aan zijn leven poogde te maken door zgn polanderen door te sngden De trom is weder by het Belgische leger ingevoerd Dezer dagen hielden do iroramelslagers voor de eerste maal hun plechligen intocht te Brussel waar men sinds 12 jaren de grqote trom niet meer had hooren roeren hetgeen door scherpe opmerkers echier ernstig betwgfeld wordt De nieuwsgierigheid was groot Het regiment grenadiers was uitgerukt met de slafmuziek en 36 tamboers Onderweg was hel door de Konnigin geïnspecteerd waarop de intocht volgde Voorop reed de Minisier van Oorlog met de generaals Toen volgde de tamboer majoor een kerel als een boom met gratie hanleerdejbij de stokken er werd getrommeld en geblazen naar hartelust Achter hel regiment kwamen de andere tamboersmajoor eu tot viering van deze première de koeisiersvrouw De Munqk de trouwe gade van den lam boermnjoor achleraan Maandag werdi in het Engelsehe Lagerhuis het rapport overgelegd van de commissie van onderzoek naar de bekende ongeregeldheden De conclusie luidt teer ongnnsltg voor de leiding der politie en het eerste gevolg is geweest dat de hoofdcommissaris van politie Henderson zijn omslag gevraagd en verkregen heett Men had aanvankelijk gedacht dat het niet verhinderen der plundering moest worden toegeschreven aan een naolluttigen samenloop au omsiandigbeden gevoegd bg het feil dat éen uur te voren iedereen in Landen en derhalve ook de politie ook zulk een plundering tot de onmogelijkheden rekende De oud Minisier Churchill heeft in het lersche Lame Ulster eeu lastige redevoering gehouden hij heeft namelijk deze bgiondere soort van Ieren de proieslaiitsche crangisieu bijzonder bang gemaakt over de afscheiding vau Engeland Despreker werd zeer Inislerrijk ontvangen Niet ouwaarscbijnlijk is bel dat In dit gedeelte van Ierland een beweging ontslaat tegen afscheiding Onder de de liberale bladen welke Gladstone in bescherming nemen tegen de conservatieven welke den premier bespotten om zijn dralen met de oplossing van de lersche qnaestie behoort ook de Spectator Dé Begeeriug legt dit blad heeft den gevraagden tijd noodig de voorstellen die zij gaat doen zijn van het hoogste gewicht een der ontwerpen zal wellicht neerkomen op het koopeu van een groot deel vau Ierland door deu Staal een ander op een geheele omwenteling in het bestuur Het is natuurlijk zegt de Spectator dat vele adviezen ingewonnen vele ingewikkelde onderhandelingen gevoerd zullen moeten worden eer die outwer en ook maar in deu primitieven vorm van molten door de Regeering kunnen warden iugediena De Times daarentegen blijft het ongerijmd viudeu dal Gladstone die reeds zoovele jaren de lersche qoaestie onder de oogen beefi gehad thans nog zes weken te t noodig te hebben om tot een besluit Ie komen eer bij zyo plannen mededeelt Volgens de Economist is Gladstone ten opzichte van de Home rule ook met zijn collega s oog niet iu het reine en zal de een nog overre voor den ander een middtlweg moet worden gezocht De Economist voorspelt van den uitsla niet veel goeds noch voor de oalir noch voor bet Kabinet De Dml Neut verneemt uit Aihene i d 21 Febr dal de Orieksche regeering zich in de laalsle dagen toegevender tooni eu het ofiicieuse regeeriugsorgoan een vredelievender i eu lanalaat Uu aodore dagbladen daarentegen zijn nog altgd even hettig en bcschaldigen de R eering dal tg de belangen van het land uil hel oog erliesl Aan de Standard wordt uil Athene geseind dat verleden Zondag aldfiar weder eene olksdemonsiratie is gehouden om te regeeriug lol volharding aan ie manen Voorts meldt de correspondent vin het blad dat de Grieksche vloot Salamis met onbekende bestemming verlaten heeft Da algemeene beraadslagingen in het Pruisische Huis van Afgevaardigden oter de eerste der Polenwellen de zoogenaamde 100 miilioenen Ael zijn geeindigil met de verwijzing van het ontwerp naar een commissie van 21 leden Men had verwacht dal prins Von Bismarck in de vergadering zou verschijnen doch de kanselier heeft de verdediging van ziju voorstellen alleen deu minister Lucius overgelaten De belangrijkste rede up den tweeden dag gehouden was die van den hoogleeraar Hanel die namens de liberalen de bezwaren tegen de wetten uiteenzelie Deze etien zouden met de verbanning der Polen den toestand veel erger en de kloof tusschen Uuilschland en Polen nog wg er maken de Polen hebben door hun inlijving bij Pruisen dezelfde rechten gekregen als de andere burgers van het Koninkrijk en bovendien zijn de wetten geheel onvoldoende De groote domeinen eu de gebrekkige inrichting van het bestuur der gemeenten en districten bleven toch bestaan en het kolouisalieplan was zeer onvolledig Hel komt er slechts op aan het Duitsche element iu de oostelgke provinciën te versterken en te omwikkelen Voor zoover dit door verbetering van hel onderwgs kan geschieden wilden de liberalen gaarne niet de regeeriug medegaan maar deze Polenwetten welke in strijd lijn met de Grondwet kouden zij niet sieunen Dit waren de hoofdpunten welke door den redenaar der jPor J iri pariij uitvoerig werden toegelicht Met hem verhief ook Wiudborsl zijn slem tegen hel verleenen vai het krediet waarover prins Von Bismarck geheel vrij zou kunnen beschikken De minister van landbouw trachtte de argumenten zytier bestrijders te weerleggen en vond daarbij ook nu weer steun bij e nationaal liberalen en oonservatieven Heden beginnen de algemeene beraadslagingen over de andere Polen wetten waarin de regeermg voor stellen doel lot uitbreiding der volksscholen vermeerdering van het aantal on ierwijiers strafbaar atelleh van schoolveriuim en aaijstelling van staatsgeneesheereu In de Iialiaansche Kanier is de financieele itaatkunde vau den minister Magliani weer aan de orde De oppositie is niet ran plau om den minister te sparen daar er groo ontevredenheid heerscht over ign beheer der financiën Na 1874 is Italië niet alleen steeds in staat geweest om de uitgaven te dekken maar soms elfs bleef nog een batig slot over Nu echter bedroeg hel tekort over bet vorige jaar 66 000 000 m voor dit jaar 80 000 000 lires Uit tekort is het gevolg van meerdere uitgaven ten behoeve Jan leger vloot en spoorwegen Ondanks de aanvallen welke de minister van financiën zal moeten doorslaan verwacht man dat de oude Depretis zjjn kabinet wel zal kunnen handhaven P OXjILTIEI Gevonden en aan het neerd een Zakdoek een burau van politie gedepopaarsch gestreept Schortje een onderstuk van een Jouden Oorbel eeu kinder Hoedje een Prenieboekje een Sleutel lilveren Sleutels aan een iing eenige lo se Sleutels een Knipmesje een paar kinder Schaatsjesl een een gouden Medaillion een wil 3chort een Porjemonnai met een vijf francen ander geld CORRESPONDENTIE Deu h r G zij bericbt dat de redactie het not tkh rerdere p rticatiere gedacbiewiiseliDg met hem over de Sociale quacitie niet inziet wil hij het publiek met zijneiazicbteo bekend mikeo i Q staat de rnbnek Ingezondtntiukken voor hem open Reo marktbIerichtejm Oouda 25 Februari 1886 De granen zijn vooral voor tarwe iets vaster Oe beste Zeeuwscbe kou ƒ 7 a 7 40 opbrengen polder en mindere 6l60 a ƒ 7 Roggen alleen iets flauwer ƒ 5 a ƒ 6 75 Gerst ƒ 5 a ƒ 6 naar korrel eu kleur n Haver ƒ 3 90 a ƒ 4 40 Mai ƒ 5 50 a ƒ 6 Erjsleo eu boonen niet getoond Iweek schapen traag kaas prgzen ƒ 20 a ƒ 24 1 65 De veemarkt met weinig aanvoer handel gewoon ette varkens 20 a 23 cl varkeua oorLonden 18 a 19 ct magere varkans en biggen vlug biggen ƒ 1 ia ƒ 1 50 per Aangevoerd 7 partijenl na wicht eu qualiteit I Goebflter ƒ 1 55 a ƒ Weibitlor ƒ 1 80 a ƒ Jt t0 lü Maart a j KAASMARKT argerlijice Stand REBOKEN il Eebr 4 ll c l 0 F vso Utrecht eo A M Smit Arie 1 Johspoes en Johaaaa Cornelia ouden H Boa en E van DeUl 23 Aart naders P K vaa MiaVen en C Borger Wilbelmins CathBrioa ouders P SjvrdijD en P de JoflgL Pieler Ostske coders E de Kaecht en G de Moed OVERLEDEN 23 Febr F G W Dumaij 11 w 24 A L vao Weesel 11 w 1 GEHLWD 25 Felir H F Scbim van der Loeff en J M boonderg J ADVERTENTIEN V Getrouwdf H P SCHIlVt TAN DEE LOEFF M 1 Weduwnaar vail Vrouwe H A Delpos EN J M ItOONDERS M Gouda 25 Febr 1886 i i Voorspoedig bevallen van eene Dochter A M SMIT gelielqe Echtgenoot van F TAN UTKËCHT Gouda 22 Februi ri 1886 Heden overleed mijn oudste lieveling ANTOINETTE A KIANA MARIA ELISABETH ruim 16 maanden oud D J H BAKKER NIEMEIJER De Heer en MeTrouw SCHIM van der LOEFF BooNDERSj betuigen bij dezen hunnen hartelijken dank Toor de Tele bewijzen van belangstelling bij geli genheid van hun Huwelijk obdervonden Goxtda 25 Febr 11886