Goudsche Courant, zondag 28 februari 1886

f r ff Zondag 28 Februari 1 3358 1886 aOUDSCHE COURANT ISieuwH en Adijertentieblad voor Gouda en Omstreken PWCKKEND VEWSTERKENO KOORTSVCTIWUVENDi werkt mede om te trachlen een EXTRA BROODÜITDEEUNG te doen plaats hebben door de Armbesturen aan bedeelden Maar apoedig dan H P N KOEMANS HoUandsche Sociëteit van Levensverzekeringen opgericht in den jarc 1807 Het BESTUÜK der HoUandsche Sociëteit van LEVENSVERZEKEBINGEN bericht aan belanghebbenden dat tengevolge van het bedanken door den Heer W 1 FORTU UN DRÜOGLEEVER wegens geTorderden leeftijd de betrekking van CORRESPONJDJSNT van Toornoemde Sociëteit te Gouda ia opgedragen aan den Heer G CFOETÏÏIJIDEOOaLEEVER aldaar die zich zal belasten met de ontrangst van Premiën en de nitbetaling van Lgfrenten en bg wien TarieTen zgn te verkrygen De Directeur C HARTSEN Jbzk AmtUrdam Februari 1886 THEBMOMETEES ter bereiding van BOTER en KAAS systeem A B van LEER a 1 20 THERMOMETERS Toor Kamer Tuin en Badgebrui k B A K O 3 d EI TEK S in alle genres en prgzen op nieuw ontrangen de echte Rathenower Eristalbrillen en PINCE NEZ Ook op voorschrift van HH Oogheelkundigen en speciaal voor Gouda en onutreien op advies van Dr de HAAS Oogarts te RoUerdam bg S H POLAK Opticien Korte Groenendaal Oouda TE HUUR gevraagd in Gouda of op een der Singels tegen 1 MEI of later voor een klein gezin Man en Vrouw z k een net met WATERLEIDING bevattende twee Kamers waarvan één met Alcoof Keuken en twee Logeerkamertjes of dito HUISJE met Bleekveld en Schuurtje Hnurprgs 150 k f 250 Brieven franco onder No 1259 aan het Bureau dezer Courant ƒ 0 35 PER FLESCH bij Wei C van Oije IHeiwegNo 2 ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1888 Antwerpen 1885 Chem fabriek van H von Cfimbom te Smmtrit a d Ryn en j Heerenberg GelHerland BORST PASTILLEN Ia lakjet s 16 ots eu in doutjea a 30 u 50 centa SLIJM MAAGPILLEN In lousje met 50 pillpn 25 ceuls TEER CAPSOLES In ftaconi roei 60 capsules 60 cent J C ZELDENRUIC Goud i H C HÜINCK Goudu Wed WOLFP k Zoon Sckoonkomn ïïoogduitsclie Opera ZATERDAG 6 MAART Speciaal om te voldoen aan de Qoud sche bezoekers DIE EAISEHTODBTEIt Tot uiterijjk 1 MAART zgn uitsluitend voor geabonneerden voor zoover er plaatsen beschikbaar zgn Kaarten te verkrjigen na dien tgd in geen geval Van DANTZIG Gevraagd tegen 1 MEI eene flinke DIENSTBODE P G van goede getuigen voorzien die genegen is in iBage te dienen Adres GOUWE C 45 NIEUWE fiVAPORATED APPELEN STUKJES prachtig blank per 5 Ons 32 Ct SCHIJFJES voor Moes 85 T GREBA8 Een fatsoenlpe JUFFROUW nitdeubesch stand zoekt plaatsing als HUISHOUDSTER in een klein gezin of bejaarde Dame of Heer middelbare leeftgd goede refereutiën staan baar ten dienste Eene nette behandeling de voorkeur boven groot salaris Adres onder No 1264 aan het Bureau dezer Courant DE OUp CARTHAGENA S Bergplaflten OJie zet oogenblikkelijk den wortel van het reeds uitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel waarborgt voor te vroegtijdige grijsheid Prgs per flacon met gebrniksaanwgzing 60 cents Hoofddepot te Delft bij A BREETVELT Az en verder verkrggbaaf bij Wed Bosman Goada Wed N Sanders Leiden A Pfina Zevenhuizen W Ligtbelm Voorburi Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel Te en JICHT EN RHUMATIËK verkrijgbaar te Gouda Wed Bosmak Tiende weg G IJsïLSTHK Blauwstraat Alphen L Vaeossiao Zn Bodegraven B G F BsiNKia P Vbrsloot Boikoop J GODDKADB P LoOMAN Harmeien W G Kurvkrs Eazerswoude J Gaarkeuken Kamerik van Esuwisn Oudewater J Liefland Rijndijk A C Post Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Bodthooen Woubrugge A dr Wilde J WO I vri Hbö AANDOENIN EN Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanaag aan het Hoofd Depot j 1 J C HAM te Utrecht AAITBESTEDINQ BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Moercapelle zgn voornemens om op WOENSDAG den 17 MAART 1886 AAN TE BESTEDEN a Het amoveren vaa het oude Schoolgeboaw i Het bouwen van een nieuwe School c Eenige veranderingen aan de OnderwüzerswoDing Het bestek met de teekeningen hiervoor liggen ter inzage in de Koffiehuizen van van der MAST te Moercapelle van KEU en van van DEB BEN te Zevenliuizen en zgn tegen betaling van 1 50 per stel te bekomen bg den Civiel Ingenieur H PAUL Jz te Zevenhuizen bg wien tevens verdere inlichtingen te verkrggen zgn Aanwgzing op Woensdag den 10 Maart aanstaande des middags ten 12 uur Fijne nieuwe SPELDEN en STRIKKEN ontvangen A VAN os Az Kleiweg E 73 Openbare Verpact ngf voor 3 of 6 jaren bij inschrijving van het GRASGEWAS van den Hoogen Schielandsclien Zeedijk strekkende van de Kaarsenfabriek € Goft A af tot aan de Roomsche Kerk te Moordrecht op ZATEKDAG 6 MAART 1886 i des namiddags ten uur De inschrgvingsbiljetten in te leveren vóór des middags 12 uur van dien dag terplaatseIgke Secretarie te Gouda alwaar de Voorwaar den ter inzage liggen De Muxiekuitgave wordt op bestelling binnen enkele dagen geleverd door 4 BKII KIIIA BU BLUEDARMOEDC BLÉEKZUCHT GRDOTE ZWAKTEi Boekhandelaar Gouda in flesBohen ét 11 80 en f 1 00 TAMARINDK BONBO S aauberolen tegen verstopping ec daarmeile ia terbaciri itaiiiide onntsleldhedeii DE TAMARINÜE BONBONS a KRABPELIKN HOLM ign eeu saiver plantaardig lachtwerkend spijarerteritiK en eetlust niet sloreiid Furgatief in coijfiluurrorni aaiifimnam fritch van smaak en irker werkend In dooten vau 90 en 50 CCntS CIGARETTEN tegen ASTHMA de liiaderoiiin lan den rook Anrr Cijfaretlen gi eft drn lijder aan ASthma terstond iterlichtini In Etui ran 80 n 50 OentS SALMIAK PASTILLES oploa nd en leriKohtend middel bij HoOSt en Verkoudheid In ft chjes k 20 cents KRAEPELIEN HOLM Apothekert te Zeut Depot voor Oouda by den heer C TüIM Aootheker Snelpersdruk van A Bbineuan te Gouda GOUDA 27 Februari 1886 Woensdag 3 Maart e k worden Toor hel Uerech tshof te s Orareuhage de pleidooien gevoerd in bet bekende geding betreffende den eigendom der loogeoaamde Gasthuiskerk op de Oostbaten alhier De beer Mr H Goeman Borgesias lid der 2e Kamer der SlaienOeneraal zal Dinsdag 9 Maart e k een voordracht houden in het Depart meu Gouda der Haalsahappg tot Nut san t Algemeen Voor de Vereeniging tot ondersteuning van gepensioneerden ii door de onJerofficieritooneelTer eenigtng Thalia afgedragen de som tan 103 66 als opbrengst der tooneelToorslelIing tan Maandag i deier Het ingang van 20 Februari ia aangesteld tot rgksreldwachter der 3e kl D v Eden beambte by de N B Spmg te Oouda standpl Dordrecht Wy onliingen het Ferilag ean dm toettand tan Hel Loper Onderwijl in deze gemeente gedurende 1886 Daaraan antieenen wy het volgende Het algemeene oordeel over den toestand van het Lager Ooderwys alhier kan wederom gnnatig tijn Twee belangrijke verbeteringen kwamen tot stand namelijk esne wyziging in de toelating van nieuwe leerlingen en eene uitbreiding van het onderwys in de gymnastiek Vooral dit laatste verhoogt de kosten van het openbaar onderwys en derhalve mag roet des te meer crkeutelykheid de medewerking van het Dagelyksch Bestuar en den OeiBeenieraad in herinnering worden gebracht In da vakkeu van onderwijs en in Ie leerplannen kwam geen verandering Alleen werd het leerplan van de Tossohenaohool in overeenstemming gebracht met den iiewijeigdrn termyn van toelaiiug op die school Het Hoofd der Eerste Burgersohool voor Meisjes diende een gewijzigd leerplan in dat evenwel aan het einde des jaars nog niet was goedgekeurd De planden tot verbetering van het onderwjjs in d Gymnastiek werden looals reeds met een enkel woord vermeld is verwezenlijkt Daar het onoiogelyk bleek om het geheele onderwys in dit vak aan den Heer Steenbergen op te dragen werd be loten tot de aanstelling van een tweeden onderwyzer op een traktement van 700 en daartoe benoemd de Heer H Ouderkerk Ondetwyier aan de Eerate Kos leloote School in bet bezit der akte M O voor Oymnasiiek Hy ving zyn onderwya den In October aan en aaovsnkelyk voldoet het zeer De he Ouderkerk heeft na zyne benoeming pogingen aangewend om evenals de Heer Steenbergen een der gymnastiek lokaleu tot het geven van privaatlessen te mogen gebruiken Het doet de Commissie leed dat die pogingen tot nog toe niet zyn geslaagd Wel is hem gedurende eenige uran des Zaterdags de beschikking over bel lokaal in de Spieringstraat gegeven doch deze vergunning is zeer onvoldoende Een verzoek van de Gymuastiek vereeniging Excelsior die onder leiding van den Heer Ouderkerk staal om het gymnastieklokaal der Eerste Kostolooze School te mogen gebruiken werd niettegenstaande de ondersleuniug der Commissie geweigerd Het is te wenschen dat nadere verzoeken van den Heer Ouderkerk een gunstiger onthaal vidden In ons volgend nr komen wy op dit Verslag terug TJit Stolwyk schryft men In de vergadering van 19 Februari van de vereeniging Tot Nut en Oenoegeo in t Beiersohe trad de heer J J Grooiendorst van Gouda als spreker op Zijne boeiende lezing Een verhaal van Kobus uit De drie kraantjes vond algemeenen byval Met den spreker Irterden de hecren T Burger Gz eii J Slingerland alhier nog eenige bydrageu Dat men te Berg Ambachl het land nog niet te goedkoop verkrijgen kan bleek in de vorige week toen by publieken verkoop twee nabij het dorp ge legen akkers Ie zameo ƒ 2250 opbrachten ofschoon de gezamenlijke oppervlakte aleshls 18 aren bedroeg De Begeering heeft aan de Kamer voorstellen ingediend lot wyziging der genteskundlge wetten van 186F Zy wensoht te behouden de grondslagen der regeling van 1865 die aan te vullen waar de ondervinding dit deed wenschelyk blyken en nit zucht naar bezuiniging het toezicht toor zooveel dat zonder schade kan geschieden Ie vereenvoudigen De belangrijkste wyzigiugen betreffen de wet regelende hel geneeskundig slaatstoezicfat Daarby wordt eeu zelfstandig hygiënisch bureel ingesteld met laboratorium waar de geneeskundige ambtenaren de gelegenheid hebben de hoogst uoodzakelyke geneeskundige chemioopbysische onderzoekingen Ie doen Aan de vergadering van geneeskundige inspecteurs worden enkele andere specialiteiten als lid toegevoegd terwyl uit een drietal leden dier vergadering eeu centrale commissie wordt gevormd ter bevordering tan het noodig verband der ambteaaren onderling Ter vervanging der geneesknodige raden wordt de benoeming van de geneeskundige adviseurs voorgesteld terwyl in gemeenten met eene bevolking van meer dan 16000 zielen de oprichting van gezondheidscommissies verplichtend wordt gesteld Een Belgisch publicist heeft dezer dagen een besohoawing geleverd over werkoood en openbare werken De kern van dal betoog ligt hierin dat zonder overdreven Suatsoentralisatte of overheidsbemoeiiuK het openbaar gezag toch zeer veel vermag om crisissen als y thans op indnstrieel ek economisch gebied allerwege beleven voorloopig af te leiden eu te temperen Uet gevaar eeuer sociale criaia ligt in z n intensiteit tyu graad nt paBoing niet iu zyn dnor De Staat moet zich niet saengen iu de zaken van de particuliere n verbeid Haar dat beginsel sluit geenszins zyn medewerking zyn tnsschenkomst nu binnen de perken van een tijdelyk hulpmiddel of expedient daar waar de particuliere nyverheid of te traag zon zyn of aarzelen zou om in eenig groot algemeen belang Ie voorzien Met deze beuhonwingen vereenigt De Nederlandtche Industrieel zich ten volle De hier aangewezen weg behoort ten algemeenen beste Ie worden ingeslagen Theoretische bespiegelingen over protectie of vryhandel kunnen hierbg voor t oogenblik builen sprake blyven omdat het thans tóót alles aankomt op practiich handelen De Belgische schry rer had t reeds gezegd Honger is eeu scherp zwaard en zouden de eiuinomisten niet zelven spoedig de brui van hun theorien geven als ook zy door den nood van te moeten leven den eerslen van alle nooden geprangd werden Ons zyn practiscfae mannen noodig met practischen goeden raad Daarom hecht de Ned Induilr byzondere waarde aan de woorden door den beer Heemskerk onlangs in de Eerste Kamer gesproken waarin die staatsman o a zeide dat met eenige billykheid kan gevergd worden dat ook handel en nyverheid de lasten dragen en dat men niet iedere verhooging van de inkomende rechten 15 25 en 30 pCt heette in 1860 nog overdreven freetrade in Frankryk I als protectionisme moet uitkryten Discussie over vryhandel of protectie ban ous niet uit de engte verlossen waarin de voorname levensader van niaatschappelijke orile en vrede gedreven is waar de volksvlyt z ch met vry bewegen niet naar eisch ontspannen kan Daarop zy het oog gevestigd Etn ondernemend restanratiehouder uit Den Haag is op de gedachte gekomen om een vaartuig op het strand te Scheveningen in te richten tot eene Indische restnuraiie De Commissie voor de plaatselyke werken had bem reeds eene standplaats aangewezen tegenover het Boiel Garni doch B en W hebben zyn verzoek afgewezen De ondernemer L B vao Sprew die Teéd de huur zyner woning had opgtzegd en verficbeiclc ic aankoopen had gedaan heeft zich uu tot den gemeeh er ad vjin den Haag gewend Hel T dschrift voor f av cy n telegrnphie bevat een beschouwing van den Jl r R Van der Meulen te Winschoten geiwht tegen de verhooging der tarieven en tegen he woordtarief zonder vasten grondtax De heer v d M die de opbrengst der telegraaf wil verhoogd zien door er meer gebruik van te doen maken zou bet tarief mei het oog op de verschillende behoeften waaraan de telegraaf moet voldoen drieledig willen inrichten A Kaarltelegrammen tegen 1 c per woord pluseen vasten tax van 5 c per telegram B Gewone telegrammen met een tarief van 1 c per woord plus eeu vasten tax van 10 c pertelegram C Dringende telegrammen legen S c per woordmet een vasten tax van 20 c per telegram De beer Engelbrechl redacteur van bovengenoemdtydschrift verklaart met aanvoering van verschillendegronden in een naschrift dat ook z i van een zoodanige regeling meer heil te verwachten is dan vaneen eenvoudige tarieftverhooging zonder meer Volgens hem kan het door den heer V d M aangegeventarief echter wel eenige verhooging lijden en stelthg voor bij een grondtax van 5 10 en 20 centseen woorJtax van 1 2 en 4 cents te bepalen meteen minimum van 10 20 en 40 cents uf van 16 30 en 60 cents Het thans by den Dnitschen Bondsraad ingekomen wetsontwerp op den verkoop van kunstbeter bevat o a de volgende bepalingen De lucaliieiten markt en andere verkoopplaatsen alwaar kuuslboter wordt te koop gesteld of verkocht moeten op eene in t oog loopeode f lek voorzien zijn van een duidelijk opschrift waarin dit wordt vermeld De vaten en andere voorwerpen waarin die boter wordt U koop gesteld of verkocht moeien iaa el4ka kenbaar zyn door het dnidelgke opsohrift kunstboter Bij verkoop in groole kuipen of kisten moet nevens dat opschrift de naam van den fabrikant worden vermeld Stukken kuuslboter mogen niet anders worden te koop gesteld dan iu rechtboekigen vorm voorzien van betzelfde opschrift en den naam van den maker hetzij op het omhulsel helsy op da boter iogedrokt Knostboter iu den zin dezer wet zijn alle op melkboter gelijkende fabrikaten wier vetgehalte niet uitsluitend van melk afkomstig is Hiervan zyn alleen uitgezonderd de producten die niet ten gebruijce van menscheu bestemd zyn Overtreding dezer bepalingen wordt gestraft met eene boete tol van 160 mark of met gevangenisstraf Verder wordt in bet ontwerp aangewezen welke artikelen der wet op den verkoop van voedingsmiddelen enz ook op kunstbotet toepasselyk zyn Volgens het slotartikel zal de wet den 1 Juli in werking treden In de toelichting wordt aangetoond welke eene ontwikkeling dat fabrikaat in de laatste jaren heeft verkregen In Duitschland zyn er thans 46 fabrieken waarvan in Pruisen 30 Beiereu 10 Wurtemberg en Eltas Lotharingen ieder 2 Hesse 1 Buitendien zijn er 7 bedryven by welke kunstboier wordt vervaardigd De geheele productie iu het Duitsche ryk wordt begroot op 16 millioen kilo met eene verkoopswaarde van 18 millioen mark waarby dan nOg komt de niet onaanzieolyke aanvoer uit Oosteuryk Nederland en Noord Amerika De minister van Binneclandsche Zaken heeft lyn antwoord ingezonden op het verslag der Tweede Kamer over de wyzigiUK der gemeentewet ten opzichte van gevallen van weigerachtigheid van den gemeenteraad om met den Burgemeester saam Ie werken De minister kenschetst zyn voorstel nader als een middel lot handhaving van het gezag der wet tegenover personen die zoo weinig voldoen aan het in hen gestelde vertrouwen De minister acht hel opzettelyk stichten van verwarring geenszins gerechtvaardigd ondanks de grieven van raadsleden tegen den burgemeester Hy ontkent dat het w o een al te forschen greep in de zelfstandigheid der gemeentebesturen doet De leden van den Raad moeten slechts ter ver