Goudsche Courant, zondag 28 februari 1886

gadering opkomen om het nemen ran beslaiten door des burgemeester alleen te oorkomen In antwoord op de in het erilag geopperde meeoing dal het ertet der gemeentebeituren in fele gevallen te wijten U aan ODoordeelkandige keuie Tan den burgemeester lenekert de minister dat de Kegeering lorgt en zorgen lal dat een burgemeester ongeschikt Toor zgue betrekking en die oortaak is fan geniis aan goede nerslandbouding met den Kaad ontslagen of niet herbenoemd worde Z i strookt het ook volkomen mei den geest der Grondwet raadsleden te bewegen tot behoorlgke pliohtsversulliog waartoe de ingediende wetsfoordracht streki In eeue verdere herziening der gemeentewet weuscbt de Begeering niet te treden De Badensehe Regeering heeft by de Eerste Kamer een wetsvoorstel ingediend waarbij wordt bepaald dat jongelingen die hun 16e levensjaar nog niet hebben bereikt en wier opvoeding in tedelgkeu lin geheel werd verwaarloosd bij reohierlgkeo uitspraak naar een Staats opvoedingagestioht knnnen worden verwezen opdat de Staal zal doen wat des vaders is Het recht om onder Staalstoezieht te blqven vervalt met het 18e levensjaar Men weet dat het deu Sn dezer in Marroco gesneeuwd heelt een ooggetuige uit Tetnao geeft daarvan in een Spaaneohe Courant de volgende beschrijving Sneeuw is hier zulk een ongewoon versohgnsel dat de oudste bewoners Mooren noch Joden zich niet herinnerden ooit een sneeuwstorm te hebben bggewoond Nu deze kennismaking zal men niet licht vergeten op sommige punten lag de sneeuw 40 tot 42 duim hoog takken van tiiiroenen en ortnjeboomen braken door het gewicht vele vogeltjes vlagen verschrikt de woningen binnen en het eerste wat de bewoners moesten doen toen zij eenigszins van de verbazing bekomen waren was de daken eu terrassen vau den zweren last te bevrgden uit vrees dat er iostortioyen zouden plaats hebben De Mooren durfden hun hnizen niet verlaten de sneeuw boezemde hun angst in en vol bggeloof beschouwden zg dit natuurverschgnsel als een teeken dat de wereld vergaan zou De diereu waren nog banger dan de menschen toen zg uit de stallen komende den vreemden witten grond zagen waren zg met geen geweld te bewegen de sneeuw te betreden Op een 8 kilometer afstand van de stad ligt Bio Martin waar het zeker ten gevolge van de nabgheid der zee niet gesneeuwd had De soldaten die daar gestatioonecrd zijn zagen de volgende morgen tot hun ontsteltenis niets meer van Tetuan een gevolg van de gelijke tint de sneeuwmassa De eerste gedachte was aan een aardbeving en terstond werden er boden gezonden om het geval te gaan onderzoeken Men sohrgft uit Schiedam aan de Maaii dat daar sedert ruim een jaar bestaat een consortium van branders dat zich ten doel stelt om brandergen die in openbare veiling worden aangeslagen aan te koopen en te sloopen ten einde daarvoor het overtollige getal branderijen lot een behoorlijk cgfer te verminderen en de productie van het gedistilleerd iu evenredigheid met de vraag naar dit artikel te brengen Sedert dit consortium de handen aan het werk heeft geslagen zgn reeds 1 0 branderij ter slooping aangekocht TOOlisrElEL Diegenen der abonnés op de tooneelvoorstellingen welke liefst naar de komedie gaan om te lachen hebbrn Donderdagavond hun hart kunnen ophalen en wilden wg een keumerkend opschrift boven deze regelen plaatsen wg zonden met recht a s titel kunnen kiezen lEen moolijkt acmd De een is meer goedlachsoh dan de ander en sommigen zgn er wier gelaat slechts noode uit de gewone plooi komt doch Goddank I ook vroolgkheid is aanstekelgk en zoo gebeurde het bg deze voorstelling dat men zelfs de deftigste en meest ernstige lieden zag schudden van het lachen en schateren van de pret Zoo n avond moet dunkt ons gezond zgn en het is een weldaad inden tegenwoordigen tgd nu men door de ymalaise en de zorgen rondom zich zooveel zure gezichten liet eens ie verkeeren te midden van ware vroolgkheid De voorstelling begon met de voordracht van itEen LASTIG GETAL door Willem van Znylen Het aardige stukje viel zeer in den smaak en de geestige voordracht deed dit ten volle tot zgn recht komen Vervolgens werd opgevoerd PoLITlE ZAKEN blijspel in 4 bedr van vou Schónthan dat vernuftig in eikair gezet en aardig geschreven is Het bevat vele kluchtige toonreltjes en hoewel hier en daar vooral ia het 2e bedrgf gerekte en weinig verklaarbare passases voorkomen zoo verdient het over t geheel üen bgval die het ondervond Ëo iöch zoo et verleden jaar door ditzelfde gezelschap ware opgevoerd t zon om eeu toooealterm te gebruiken weinig gedaan hebben daar het tMn geen acteuronder zgne leden telde iu staat om den hoofdpersoon Theod Kliogenberg zoo geestig te vertolken als thansde heer Willem van Znylen deed Waqneer wgdezen talentvoUen man nu weder zoo geregeld naasteen Haspels en Faassen zien optreden begrgpen wijhaast niet hoe die heeren het zoo lang zonder hemkonden doen u hopen in hun en ons belang dathij hen nimmer weer moge verlaten Zij behooreubg elkander en eene scheiding is niet anders mogelgkdan tot schade van de kunst Zijn spel van Donderdagavond was inderdaad meesterlijk en tot zelfs de minste détails zguer rol kwamen tot hun recht behalve in ééne scène waar hij in eene voor hem vreemde overdrgving verviel Het was bg het nachtelijk bezoek aan den leekecmeester Toen diens dochter met de thee binnenkwam scheen deze warme verrassing hem zoo te bekoren dat hg plotseling in een geheel anderen toon verviel het had al deu schijn of hij iu dat tooueel deu gek slak met zgn eigen kunst eu t geheel wilde persiifleereu Dit was jammer daar zoo iets de illusie san sommige toeschouwers voor goed beneemt Niet minder lof dan van Zuyien verdieut de heer D Haspels die den ouden teekenmeester Haiifiing recht geestig weergaf Waar meu spreekt van veelzijdig ontwikkelde artisten daar mag deze tooueelspeler in de eerste plaats genoemd worden Wie zou in Haufling den kapitein uil den Remplaqant herkend hebben I Haspels heeft eeu zwaardere laak te vervullen dan menigeen zijner kunstbroeders Waar een Bouwmeester bij iedere opvoering vau een blgspel vaoantie heeft waar een Vettman rustige avonden slijt als van Lier geen drama geeft daar moet D Haspels zoo goed als altijd optreden helzg een drama hetzij een blgspel wordt vertoond Van daag ernstige rollen morgen kluchtige vertolkende is hg bgnn aliijd op de planken en dat hg die allen met zooveel liefde en toewgding verzorgt dat steeds iets artistieke te voorschgu komt is zijn lof eu zgn eer De dames Vink en Coelingh Vorderman die de dochters van Haufling voorstelden kweten rioh loffelijk vau die taak De jonge meisjes rollen waren bg t Rotterdamsche gezelschap vaak slechter vertegenwoordigd dan thans het geval is wat met erkentelgkheid moet worden geconstateerd Wat de actrices betreft sukkelde men te Rotterdam niet zelden Laat men dus genoemd tweetal in eere houden I De heer HenVi de Vries kan nog wel het gemis van Jan C de Vos met doen vergeten maar zgn korte tooneeldieust in aanmerking genomen ii zijn 1 tj66 goed dat neo voor de toekomst iets van hem mag verwachten Ook de beer van Egidtn vervulde de rol van Hendrik Klingeoberg verdienstelgk De heer Faassen had ditmaal een kleine rol die echter door hem met decelfde zorg werd weergegeven als anders de grootere £ u nu heeft wederom de laatste voorstelling plaats gehad Bekende omstandigheden gaven aanleiding dat wg ons in dit seiroen met miuder dan gewoonigk moesten behelpen en met een viertal voorstellingen tevreden zijn Wie weet echter of niet een der gezelschappen den moed heeft nog eens voor eigen rekening een extra voorstelling te geven een paar jaar geleden is dat ook gebeurd enniet zooder suooes en in Maart of April metiets nieuws en schooua ons te verrassen I Menigkunstvriend in deze gemeente zou daarvoor erkentelgk zijn Buitenlandsch üverKicht In afwachting van den vrede met Servië eu de bekrachtiging der Turksbhe overeenkomst door den czaar heeft vorst Alexander reeds in Oost Rumelië verkiezingen uitgeschreven voor een vereenigde Noorden Zuid Bulgaarsohe Nationale vergadering Phillippopel koos twaalf afgevaardigden waaronder ook den bekenden dr Stranskjr terwijl de andere districten elk zeven tot tien leden konden kiezen Tot de gekozenen behoort Aa Turk en een half dozgn Bulgaren die om de eeu of andere reden tegen de Turksohe overeenkomst zgn De vrede tusschen Bnigarge eu Servië wordt verzekerd geacht doch de Grieksche Begeering heeft nog niet medegedeeld dat zg zich naar den wil der mogendheden zal schikken Het eskader iu Soedabaai bestaat un uit 20 oorlogschepen en wel 10 Engelfche onder bevel van admiraal Lord Hay 5 Italiaausohe 2 Oosienrgksohe 1 Dnitsch pnnserschip de Triedrich Karl dat weldra door een kanoueerboot uit Konstantiuopel zal versterkt warden eu 2 Russische corvetten De Ëngelsofae Minister Chamberlain ontving eergisteren een deputatie van werklieden welke hem k am verzoeken om de spoedige indiening van een emigratieplan op groote schaal De minister antwoordde dat hij zgn betrekking had aanvaard met het voornemen den toestand der arbeidende klasse te verbeteren de gevaarlgkste vijanden van de werk lieden waren de socialistische leiders de Minister raadde de deputatie dringend geen geweld te gebruiken tegen de emigratie bestonden groote moeilijkheden hij zou gaarne zien dat de werklieden in het bezit geraakleo van grond en wanneer daarop kans was zon hg zijn best doen dit denkbeeld te verwezenlijken Hel aanleggen van openbare werken op Staatikosten leek hem minder doelmatig daar zulke werken alleen plaatselgk den nood lenigden wel achtte hij het wenschelgk dat er werken uitgevoerd werden door de plaatselgke besturen De hoop van de Engelsohe conservatieven dat Hartington zich spoedig tegen Gladstone aan hun zgde zal scharen zal waarachgnigk niet spoedig worden vervuld men moet dit althans opmaken uit het besluit van Hartington om zich de benoeming te laten welgevallen rau voorzitter der oon issie voor de voorgestelde wijziging vau het reglement van orde van bet Lagerhuis Salisbury schgnt de gedachte aan zijn spoedige herstelling als premier vooreerst te hebben opgegeven want bg is voor zijn gezondheid naar het vasteland Gladstone houdt zich gverig b zig met zgne hervormingsplauneit tei opzichte van Ierland Een berichtgever van de Frank Ztit uit Lorden weet zelfs te vertellen dal deze plannen zoo ver z n gevorderd dat reeds eeu ontwerp tot invoering van een lerseh Parlement gereed ligt In afwachting hitivan houden de leiders der Liga zich zeer rustig maar lord Randolph Churchill veroorlooft zich op zgn reis door Ulster telkens tulke heftige uitvallea tegen Gladstone die ten behoeve der Paruellisten de eenheid des Bgks ondermgnl dat zelfs in het Parlement de aandacht der regeering op de redevoeringen van den gewezen Tory minister werd gevestigd In de Fransche Kamer was aan ds orde het Iraelaat met Madagascar De discussie daarover liep niet af eu kan eeu gevaarlijke wending nemen Hel door De Lantssau uit naam der betrokken oommissie uitgebrachte rapport ofschoon concludeerend tot goedkeuring der overeenkomst is een doorloopende scherpe critiek daarop hetgeen te meer de sa daoht trekt omdat genoemde afgevaardigde drie jaar geleden een der gverigsie voorvechters was au Freycinet en gehoudeu wordt voor een zaakkundige ten aanzien van koloniale aangelegenheden De rechtrrzgde wil de goedkeuring verdagen en de Begeering uituoodigen het traclaat op verschillende punten te wgzigen eenige leden der uiterste linkerzgde willen iels dergelgki terwijl Frtycinet vau de onveranderd aanneming van bet Iractaat eeu Kabinets quaestie zal maken Vermoedelijk zal hel einde zgn dat het iractaat met een zeer kleine meerderheid wordt goedgskenrd Ouder de leiding van Baonl Duval ia eeu nieuwe fractie der rechterzgde tot stand gekomen welke met uitsluiting Tan alle zuiver politieke i aaesties zich voorstelt haar krachten bgzonder te wgden aan hel bestudeeren van zaken De Francais betreurt dezen stap van Duval Indien de reohtersgde aldus de Republiek aanvaardt zal zg haar eigene kracht verminderen zegt het blad zouder éeu barer vgandea te ontoapenen Het Pruisische Huis van Afgevaardigdeo heeft de debaiten over de eerste der ouderwqs welteu voor Polen niet in éën zitting ten einde kunnen brengen Verschillende sprekers wezen er op dat hel niet noodig is om den invloed der gemeenten op het ouderwgs te beperken in steden waar het bestuur reeds heeft getoond het Duitsche element te kunnen beschermen en in stand houden Waar het dus niet dringend noodig is reenge de Staat zich niet in de regeling va4 het ouderwgs wanneer de gemeenten voor een goede inrichting der scholen zorg dragen De minister voor ouderwgs Vou Goszler die deze wel moest verdedigen erkende deze bezwaren eu ver klaarde zich in dit opzicht tot concessies bereid Het helangrgkste der zitting as de redevoering van prof Vircbow die evenals prof Hünel den vorigen dag Bismaroks staatkunde in Polen bestreeil Ook Virohow betoogde uitvoerig dal alleen door zachtheid en omwikkeling de Polen op den duur tot Daitschers kouden gemaakt worden maar dal prins Von Bismarck dit niet door een mabhtbevel ineens kon doen Men kan de Polen wel verbannen zet Virehow maar tot Duilschers zal de rukskanselier hei doof zgn wetten nooit maken Heden wordt de behandeling der onderwijswetten voortgezet wier aantal inmiddels eer met een is vermeerderd en wel met een ontwerp tot oprichting van scholeu voor voortgezet onderwijs Iu 115 plaatseo in Posen en West Pruisen waar meer dan 3000 menschen wonen en in eenige kleinere gemeenten znlleu dergelijke scholen worden opgericht Hiervoor vraagt de regeeriiig jaarlgks 200 000 Mark ü liberalen hebben legen deze wet geen bezwaar omdat daarnoor de ontwikkeling wordt berorderd Alleen achten zij het niet noodig dal de Staat hier optreedt maar zonden zij liever zien dat aan de geroeeuteB zelve mei subsidie van deu Staat de oprichting eu instandhouding der scholen werd opgedragen Deze scholen zijn hoofdzakelgk bestemd voer jeugdige arbeiders beneden de 18 jaren VBIJDAG 26 FEBRUARI Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendooru Tegenwoordig zgn 13 raadsleden Afwezig zijn de hh Kist Hemsing van Iterson en ïortugn üroogleever De Voorzitter deelt mede dal de heer Hemsing heeft kennis gegeven wegens ambtsbezigheden uit de Gemeente afwezig te zgn zoodal hg verhinderd is deze vergadering bg te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deell mede dat de Minister van Binnenlandache Zaken heeft bepaald dat hel voorschot voor s Bgks vergoeding voor de kosten van het Lager Ouderwgs in deze gemeente voor 1886 zal bedragen ƒ 16 199 60 Voorts deelt spr mede da Z M heeft benoemd lol Commissaris van Politie alhier den heer J W TnijnenbuFg en dat deze den 15n dezer maand zgne betrekking heeft aanvaard Deze raededeeliugeu worden aangtnomeu voor kennisgeving Ingekomen zijn 1 Ue Bekeuiug der Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1885 B eu W hebbeu deze rekening nagezien en in orde bevonden en stellen voor die goed Ie keuren Ter visie 2 Een voorstel van hel Bnrgerl Armbestuur tol wijziging der begroeting dienst 1886 B en W hebbeu daartegen geen bezwaar Ter visie 3 Ben voorstel van Regenten van het Weesen Aelmoeseniershuis tut wijziging der begrooting dienst 1885 B en W hebben daartegen geen bezwaar Ter visie 4 Een voorstel van den Schatlersraad tot wgziging der begrooting dienst 1885 B en W hebben daartegen geen bezwaar Ter visie 5 Verslagen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid het Verslag vsu het Museum vanOudheden en dat van de Sted Muziekschool allenover 1885 In handen van B en W om Ie dienen bg het samenstellen van het Gemeente Verslag waarna zg bg de raadsleden zullen circuleeren 6 Een voorstel van B en W om den Inspecteurvan Politie H Boaters eene gratificatie te gevengroot ƒ 237 81 voor het op verdienstelijke wgzewaarnemen der functiën van Commissaris van Politie tgdens deze belrekking vacant was Ter visie Een voorstel van B en W tot verkoopvaneen stuk grond en verhuring van gerioleerdengrond aan de Houlmausgiacht aan de wed H Steenwinkel Ter visie Een voorstel vso B en W tot wgsiging der gemeentebegrooting dienst 1885 Ter visie Een rapport van B en W op het ddresvan de sladsvroedvrouw E V lffraat verzoekendeontslag en pensioen Dit strekt om hel gevraagd ontslag eervol te vérleenen tegen den dag dat hare opvolgster iu functie treedt eu haar een pensioente vérleenen van ƒ 158 sjaars Ter visie Een adres van D Bak verzoekende dat deboomen in de nabgheid van zijn molen zoodaniggekapt worden dat zg geen wind keeren B en W zijn van oordeel dat door te voldoenaan het verzoek van adressant dat gedeelte der stad waar zijn woning is gelegen zeer zou ontsierdworden waarom zg den raad adviseeren oognustigop dat adres Ie beschikken doch B en W verklaren zich bereid zooveel mogelgk aan adressanl s belangen te gemoet te komen Ter visie U Een adres van den heer U J Nederhorat verzoekende het nog onbebouwde gedeelte grond san de Crabeihstraat te mogen koopen legen den pigs van ƒ 0 50 de M onder voorwaarde dat daar vóór 1 Januari 1888 twee woonhuizen moeten zgn gebouwd ongeveer gelgk aan die welke daar than staan In handen van B en W om bericht en raad 12 fi en adres van Mrj U P vau Houwelingen ouderwgzeres aan de 1 burgetschool voor meisjes verzoekende uutslsg te mogen ontvangen tegen 1 April e k Het gevraagd ontslag wordt eervol verleend Aan de orde De voorstellen tot wgziging der begrooliugen voor hel Si Catharina Gasthuiseu het Oude Vrouwenhuis dienst 1886 Worden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Hel voorstel tot wgziging der Gemeente begrooting dienst 1886 Wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel betreffende de opruiming van het paardenwed aan de Wachterstraal De heer van Mierop zegt zeer voor opruiming te zgn van het tot openbare vuilnisbak gepromoveerde paardenwed doch wenscht te vragen wat de oorzaak is dat daarvan zoo weinig gebruik wordt gemaakt Wordt voor een paard tegenwoordig een bad niet meel noodig geacht of is de slechte toestand waarin het wed verkeert de redeu waarom daarbecn geen paarden meer worden gezonden Mocht soms hei laatste het geval zijn dan zou hij het wed niet willen dempen maar herstellen waul anders zon spr vreezen dat later na de demping een verzoek bg den raad kwam voor een nieuw paardenwed en dat zou dan natuurlijk veel kostbaarder zijn De Voorzitter zegt dat het paardenwed langzamerhand iu onbruik is getaakt Vroeger bestonden er hier ter slede twee eeu bg de Tieudewegspoort en een bg de Wachterstraat het eerste waarvan reeds lang geleden gedempt is terwijl van hel tweede evenmin gebruik wordt gemaakt ook vroeger niet toen bet grooter waa en zich in de Gouwe uitstrekte Noodig is hel dus niet meer ec daar de sierlijkheid zou worden bevorderd door de demping moet volgens spr s meening daartoe worden overgegaan De eep Straver vernam met genoegen het voorstel van B en W om dit wed te dempen Reeds lang was het een walg in zgu oog geweesi Hg gelooft dat de reden van het in onbruik raken daarvan is te zoeken in het feit d t wel de scheepvaart is vermeerderd maar het jagen verminderd dewijl veel gebruik wordt gemaakt van de sleepbootjes De heer van Mierop verklaart na de ontvangen inlichtingen geen bedenking te hebben tegen het voorstel Zonder hoofdel stemming wordt het daarop aangenomen Vervolgeus wordt benoemd tol Onderwgzeres aai de 2e Burgerschool voor meisjes mej £ ürooihoff Ie ZaltBommel met algemeene stemmen Niets meer aau de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten Kaotoogerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 24 Februari 1886 Kantonrechter Mr J U van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCUOLTEN te Rotterdam VEBOOBDEELD J S melkverkooper en herbergier te Gouda lot 3 boelen van gulden of 3 dagen wegens in de looaliteii waarin bij krachleo Tergnnning sterken drank in het klein mag verkoopeu op den hoek van de Westhaven en het Vcerslal Ie Gouda welke localileit binnenshuis gemeenschap heeft met eene looaliteii waarin hg eene melkneriog uiioefeni loelalen dat door twee bezoekers ieder een glaasje jenever met bitter werd gedronken welke sterke drank aan die bezoekers zijnde de rijksveldwachter van der Hammen te Gouda in burgerkleediug en de onbezoldigde rijksveldwachter Verwoerdt ie Waddinxveen was geschonken door de huisvrouw van J S en voona niet zorgen dat in de localiteit waarin hg krachtens vergunning sterken drank iu het klein mag verkoopeu was opgehangen eeu afschrift der vergunuiug en niet zorgen dat boven of ter zgde van de buitendeur die toegang grefi tot die looaliteii aanwezig was het woord vergunning Volgen art 27 van de Drankwei wordt de vergunning van J S voornoemd thans ingetrokken D 9 L winkelier te Oouda tot 1 gulden of 1 dag wegen niet zorgen dat de goten tóór en ter zijde van zgn huis op de Markt te Gouda rem waren zgnde die golen gevuld met slijk eu modder J M jongen te Gouda tol l gulden of l dag wegens uit straatschenderg hangen achter aan een rgluig te Gouda A M jongen te Gouda tot 1 gulden Af 1 dag wegens toopen in een grasperk vau het plsnlsoen ie Gouds P S jongen te Gouda eveuals de vorige C G jongen te Gouda evenals de vorige A E en A J L baggerlieden te Gouderak ieder tol 10 gulden of 1 dag wegens baggeren iu den IJssel binnen een korteren afstand van af de builenkruiulljn van deu dijk dan waartoe zg krachtens vergunning van Gedeputeerde Staten bevoegdheid hadden u arKerlijke Staud GEBORE N 24 Febr Jotiaoq Aeguat oaders J A Baick en M F Henke 25 Hendrik Arie ouden L P Stilifcer en M vao KlngveD Jobanaes Cornelif ouders N d Jong eo Q Blom Helena ouders C Hredie en P van BreuItelen 26 Catharine ouders J an Roon en C Laurier ÜVKRLBDEN 24 Felir P Kraoendonk Ü8 j JEiumelkamp 6 w 25 A A M K Nieme er 1 j 4 m ü W Smits 1 j 6 m J an Mensch 7 m 26 J i Lmdera 27 J P C an der Want 12 m ONDliBTROUWD 26 Felir E N van kUveren 23 j en C E Mirnpen 26 j Blokker 36 i en A Rietkerk 27 j üleiDhandel in Sterken Dranks BURGEMBESTEB en WETHOUDERS van Gonda brengen ingevolge art 5 der Wet Tan 28 Auguitua 1881 Staaltblad No 9 7 ter openbare kennis dat bij hen is ingekamen juit den navolgenden persoon een rertoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bg zijn naam vermelde localileitsterken drank in het klein te mogen verkoopeu als Naam van den Verzoeker Aandaiding der localiteit Tb Petrie Gouwe C 16 GOUDA den 26 Februari 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZEN DOORN De Secretaris BBOüWER ADVERTENTIÊN Ondertrouwd J BLdSKER EN foZ 1 26 Febrnsri 1886 Algemeene Kennisgeving A RIETKERK Heden OTerleed mijn oudste lieTeling ANTOINETTE ADRIANA MARIA ELISAlËTH raim 16 maanden end D J H BAKKER NIEMEÜEK 25 Pebrnari 1886 ÜTerleden FREDERIK STEIJL oadsta Zoon Tan A STEIJL en C H STEIJL McLDia Geheel eenige en algemeene kennisgeving Gouda 27 Febr 1886 ƒ Voor de Tele blgken Tan belangstelling die wg mochten ondervinden bg gelegenheid Tsn ons Hnweiyk betuigen wg onzen hartelijken dank M binnendijk L e BINNENDIJKTAM WiNOKBDS Gouda 26 Febr 1886 Bg dezen betuigen wg onzen hartelgken dank Toor de Tele bewgzen Tan belangstelling den 12 dezer onderronden T BAHLMANN en Echtgenoote Voor de zeer Tele bewgzen Tan deelneming zoo Ttn hier als Tan elders ontTangen bij het OTerlgden Tan den Heer A A GRETSER betuigen de achtergebleTenen hunnen hartelgken dank Gouda 26 Febr 1886 Mevr C G van dek GARDEN Traagt tegen MEI eene fataoenlijke D i e a LS tTo O d e loon naar bekwaamheden Een Jongmensch zijn middag en avonduren disponibel hebbende zag zich gaarne met het bghouden Tan Boeken belast Brieven J nco onder Letter L aan de Boekhandelaars J TAN BENTÜMen ZOON te Gouda