Goudsche Courant, woensdag 3 maart 1886

Woensdag 3 Maart V 3359 LHHG ZLIVKttE FRANSCHK WIJINKN De bekende BORDEADX k f 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Neder nd ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle BïSBKfiN Prilscouranten gratis en frando Van alle merken zijn proeffiesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Wellens Eoonekamp Elisiter ZUIVERE BORDEAUX AVIJNEN KLEIWEG No 2 GOUDA Saccursale der firma INGEN HOUSZ LIPS I Wijnhandelarente Breda Vestigt de aandaclit op de uitstekende BOKDEAÜX a 27 per anker an 48 fleasch met inbegrip van accjjns franco huis door geheel Nederland ook per half en kwart ankers Proefflesschen ƒ 0 05 per flesch Alle bekende merken zyn bj mvj steeds op flesch verkr gbaar PRIJSCOüRANTEN worden op aanvraag franco toegezonden Openlare Verkooping I ten overstaan van deu Notaris j G C FOETÏÏUN DEOOGLEEVEE te GOUDA op DINSDAG 2 MAART 1886 des morgenste elf uren in het Koffiehuis Habmonie aan de Markt te Gouda van J Nr I Een op aangenamen stand gelegen GOUDSCHE COURANT iMeuwH en Advertentieblad hoor Gouda en Omstreken De inzending van adverteatlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wgk C Nr 89 Het Huis bevat 5 ïamers Keuken Kelder en Zolder is van vele gemakken voorzien en is tot 1 Mei aanstaande verhuurd ain den WelEerw Heer H C N van AMEROM Toor 300 s jaars Te zien 25 26 en 27 Februari en 1 Maart des namiddags van 1 tot 3 uren en op den dag der Verkooping van 9 tot 11 oren Nr 2 Een HUIS en ERF achter deVischmarkt te Gouda wgk I Nr 167 Nr 3 Een HUIS en ERF in de Lazarussteeg te Gouda wyk O Nr 538 En Nr 4 Een in 1882 gebouwd lüIS m STALW voor 6 Koeien STOEPHUIS SCHUUR en circa 1 Hectare beste in den Moordrechtschen Tiendeweg te Gouda wgk T Nr 41 Het llpis te aanvaarden 1 Mei 1 86 en de Tuingrond dadelijk b de toewgzing Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voorgeóqemd DE NIEUWE COKFEDTION Coneureerende Prezen en soiled werk op maat kan alles in den kortst mogelgken tijd geleverd worden P Pt UK Mevr SPARNAAlJ MoLKNAAB vTa t met MEI a s eene nette DIENSTBODE P G voor keuken en huiswerk van goede getnigen voorzien Zuid Afrikaansche bij SLOTEMARER en Co W U Eaaijmaakers B 17 HAVEN B 17 heeft roOBG ANDES APPELBOLLEN SAÜCIJZENBROODJES PüNSCH en Amandel TAARTEN diverse soorten FOi DA TS en CHOCOLAAT voor DESSERT Schoorsteenveger en Rookverdrijver ZAK L No 293 OX OF uit de BLIKKJEN TROMMMIj van 4 VAN TUIJLL Amiiterdam Het is een zeer verzaShtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Slijmvliesen per doos 40 ets Denót by J J V d SA DEN Banketbakker Markt 03 a tT7 a3 a grerL eene Nieuwe Sorteering NOUVEAUTÉS voor het a s Saisoen P PlUJK Openbare Verpachlingf voor 3 of 6 jaren bij inschrijving van he t GRASGEWAS van den Hoogen Schielandeclien Zeedijk strekkende van de Kaarsenfabriek Gouda af tot aan de Roomsche Kerk te Moordrecht op ZATEHDAG 6 MAART 1886 des namiddags ten 1 uur De iiMchriivingsbiljetten in te leveren vóór I des middags 12 uur van dien dag ter plaatselijke Secretarie te Gouda alwaar d Voorwaar I den tet inzage liggen Eoogduitsclie Opera ZATERDAG 6 MAART Siteciaal om te voldoen aan de Goudache bezoekers BIE EAlSEmCSTEH Tot niterlflk 1 MAART z uitsluitend voor I geabonneerden voor zoover er plaatsen beschikbaar zijn Kaarten te verkrjjgen sa dien t jd in geen geval WOENSDAG 3 MAART op den zelfden tgd en plaats bespreking Van DANTZIG Fijne nieuwe SPELDEI7 en STRIKKEN ontvangen A VAK os Az Kleiweg E 73a Wordt gevraagd tegen 1 MEI een flinke werkzame P G ook bereid om huiswerk te verrichten Zich in persoon te vervoegen adres Oosthaven 51 Vit de hand TE KOOF een BURGERWOONHÜIS in het midden derstad Montfoort geschikt voor affaires gelegenvoor aan de s araat tot achter aan den IJsel Te bevragen bij 0 il SCHEEL te Montfoort Eeif KANÏOORBEDIENDE wenscht gaarne zgiie avondufen te besteden aan het behouden van Boekfen of andere Administratieve werkiaamhedèn Brieven onder motto Boekhouder aan het Bureau dezer Courant TXT E I IvC ifi 15 Opticien Ie t Hage zal DONDERDAG 4 MAART a s té spraken of te ontbieden zijn bjj ANTON WECK Horiogemaker MARKT A 91 te Gouda bj wien steeds een groote keus BRILLEN PINCE NBZ THERMOMETERS enz eni voorhanden is Voor dadelijk of tegen lalf MAART biedt zich aan éene fatsoenlijke DIËI STBODE goed kunnende koken en werken van goede getuigen voorzien Franco brieven onder letter G ter boekdrukker van H G00RI8SEN Gouda ADVERÏEXTIEI in alle Binn0n en Buitenlandsche Couranten worden dadelflk opi ezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Goudd l i u il IIIIMIIIIIIM I IW Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAQ WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEEDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 2 Msart 1886 Het ondertoek au het Waier nit le WaierleidiuK had gedareude de maand Februari bet rolgeude reaollaat 8 Febr 21 Milligr KaliumpermaugaDaat beooodij d 1 II 17 5 23 11 S7 n 12 5 De oordraoht tan Mr H Goeman Bor e iua op Dinsdag 9 Maart die wg iu ons fori nr aankondigdea tal ongetwijfeld Teel belanestelling wekken Hg behoort tot die enkele leden van de 2e Kamer die in het geberie land een gunatigeu naam hebben door hel talent en de warmte waarmede tg de groole Tolkabelaugen beplellen niet alleen in i Landi ergadertaal maar ook iu Tgdichriften en in particuliere bgeenkomilen Zgn dmdelpe betoogtrant en het vuur waarmede hg tgn gevoelen verderligt doen zgne oorilrachten allerwege op hoogen prga tellen en bet mag alt een uorreoht worden beachouwd dat hy ook hier optreedt Hel Bealuur an het Dep Qouda der Maattohappij tot Nut van t Algemeen heeft gemeend deie oordraoht ook tooi nirt leden te moeten toegankelijk maken eii bepaalde Jat een beperkt aantal toeiiangskaarten gratii verkrijgbaar ia bg den boekhandelaar A Brinkman alhier Voorzeker lal hiervan een ruim gebruik gemaakt worden Tot Deurwaarder bij het Kantongerecht alhier is benoemd de heer B H van de Wer e Jr De voordracht van Dr Schaepman in de R K Leesvereenigiiig alhier heeft wegens ziekte van genoemden heer geen plaats gehad Zg is thans bepaald op Zondag 7 Maart e k Onder de stukken die bg deu Gemeenteraadinkoman tgn soms teer ourieuae hettg uit eenoogpunt van stgl en taal hetig om een anderereden Zoo kwam in de laatste raadscitting o a het rolgend adres in dal voorteker vermeldingverdient Gtiuda den 8Peebruarg 1886 Mijne Heers van de Oemeenteraat Ifc Bren mgn vriendelgk verzoek in om de Boome om de mole aan de Punt Geheel de haane ploov met het Veerital jaa wat zal ik meer zegge geheM rontom de mooie ik ben zeer Ban oor de zoomer in te gaan ik kan de klante niet vol doen op tijnne Tjjt dad is Wat voor me ïer wijl ik met de zoomer Tgt nagte aan nagte staat om mijn Broot daar meede Te Winne het is zoo ver Drietig Wanneer dad Gg Een ander ziet male en Gij kunt dan Weegeas het keere an de Boome niets uitvoeren Wel Heere van de Gemeenteraat Eb ook onie Burgemeester ik hoop van ü alle is uitkomst Te krijge ik Beroep mg op did ohrgve dad het Tog noodig is dad ik het doen moet Want ik kan er immers van mij lelve Tog niets aan doen ik zit ook op een Last ik heb mijn Volk ook Eke Week uit Te Betaale ik Ben immers ook nog meede drager aan Deeze Ge meente E dad doed ik met Genoegen Wel uu dan help mgn dan óok met Elkander nil de war og ik vraag Tog niet veel hier bij hoop ik dad gg mg niet zult Leedig afstaan En did atest is van D BAK Kooremoolenaar aan de Bant te Gouda Deu 8 Ftbruarg 1886 De heer 6 fi Lall man hoofd der school te Moordrecht is beden 40 jaar als zoodanig werkzaam Vooraf was hij 5 jaren te Stad aan t Haringvliet in functie Wij mogen bet niet bg de eenvoudige vermelding van dit jubilé laten maar gevoelen behoefte waar het een man geldt van zoo groote verdienste op onderwgsgebied dm jubdaria openigk ouze gelukweuscheii oau te bieden Hg behoort tot die degalgke mannen van deu ouderwijzers tand die eenvoudig en kalm hun weg gaan maar een warme overtuiging iu zich omdragen die zij waar het pas geeft met kracht welen te verdedigen Man van Qnt kkeliug en groote kennis IS Lalldiimn ook een goe paedagoog en zg die het voorrecht hadden van hem onderwgs te ontvangen spreken steeds met groolen lof over zijn tact en uitstekende wgzc an doceeren Heeft hij aan de gemeente Moordrecht groote diensten bewezen niet in die plaats alleen heeft hg met zijne talenten gewoekerd Ook aan de Rijks Normaalschool te dezer stede is hg sedert vele jaren werkzaam en als redacteur van het bekende onderwgsblad nrie Wekker was hg ip tfe gelegenheid de zaak van het openbaar onderwij waarvoor zgn hart too warm klopt op krachtige wijze voor te slaan Ofschooi langzamerhand op jaren komende is Latleman nog steeds met oiiverfiauwden ijver werktaam wy wcnscheu hem toe dat hg nog lang de plaats op ionderwgsgebied tal innemen die hg too eervot bekleedt waar men hem nog too moeielijk en too ongaarne missen zon Namelit de bestuurdereu en onderwgters der Christelgke school te Gouda gesubsidieerd door de vereeniging voor Chrlstelgk Nationaal schoolonderwgs is aan de Synode der Ned Her Kerk een adres gezonden waarin sympathie wordt betuigd met het adres uit Slochleren en de adressanten hun onge schokt vertrouwen in bun voorzitter Ds P Vai Son hebben uitgesproken nietlegenslaande hij als predikant geaohorsl Is wegens verregaande onrechtzinnigheid Tevens is aan den heer Da P van Son een hartelijk schrijveu vun instemming eu tertroowen door genoemde heeren vertt nden SiaHdaard Aan het fertlag omlmt de toeitand van het Lager ondencyt in dete geraeente over 1885 outleenen wij nog het volgende Beeds is melding gemaakt van eene andere belangrgke verbetering die in 1885 tot stand kwam de wgtiging in de toelating der leerlingen Iu het vorig verslag werd er reeds op geweten dat de toelating om het halfjaar op alle schalen geene verdedigers rond Thans kan worden vermeld dat de tO lating op de beide Kosleloote Scholen als vroeger met April en Ocober plaala heeft op de Tussohensohool om de acht maanden met Februari October en Jnui geschiedt lerwgl op de vier Burgerscholen slechts eens per jaar 15 Augustus Ie gelegenheid open staat In verband hiermede werd ook de ver ADVEQTENTIËN worden geplaatet ▼ n 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderljjke Nommers VIJF CENTEN ordening op het schoolgeld gewgzigd eu bepaald dat leerlingen die voor het eerst met 15 Angnstui een dezer scholen bezoeken het halve schoolgeld over de maand Augustus of over bet derde kwartaal verschuldigd tgn Tevens werd te gemoet gekomen aan eene klacht van de Hoofden der Tweede Borgerscholec dat de leerlingen die voornemens waren met de lomervacantle de sohool te verlaten reeds na 30 Juni wegbleven omdat tg anders nog een vol kwartaal schoolgeld zouden moeten voldoen door te bepalen dat voor dergelgke leerlingen slechts een half kwartaal verschuldigd ton zijn Kan dns de Commissie met welgevallen op de verbeteringen terugzien tij meent hier ook te moeten wgzen op eene leemte die voorziening behoeft namelijk het teekenooderwijs Met uitiondering van de Tweede Kostelooze School waar de Heer M den Oudsten het teekenooderwgs op verdienstelijke wgze ge ft wordt het aan alle scholen door den Heer Bertdman tevens Leeraar aan de K H R 8 nat 4c l V Burgeravoadschool gegeven en l re de Commissie iu alle opzichten reefat laat wedervaren aan de urdiensten van deien Onderwijzer kunnen de resultaten wegens de enkele uren die aan dit vak gewgd worden en het groot aantal leerlingen dat soms gelgktgdig dit onderwgs ontvangt slechts zeer oubelangrgk t n De Commissie wenscht als hare meening uit te spreken dat tg deleft toestand verkeerd acht en dat tg derhalve voornemens is een plan tot verbetering te ontwerpen in de hoop dat tg ook bg dit streven door het Dagelijksch Bestuur eu den Gemeenteraad zal worden gesteund Nog een enkel woord over het onderwijs in nuttige handwerken moge hie een plaats vinden Aan de scholen die door meisjes bezocht worden wordt volgens de verordening van 21 October 1880 onderwgs gegeven in de nuttige en daarenboven aan de Tweede Burgerschool voor Meiajes ook in de fratie hand werken Op dete school wordt dit onderwgs in deu gewonen sohooltgd segeven doch op de beide Koateloote Scholen de Tusscheuschooi eu de Eerste Burgerschool voor Meisjes ireschiedt dit na 4 uur Voor de drie eerst genoemde scholen kon dit moeielgk gewijiigd worden omdat deze scholen gemengde klaasen hebben doch op de Eerste Burgerschool voor Meisjes zou bet mogelgk tgn de handwerken in de gewone schooluren te doen onderwijlen Aanvankelijk meende men dat dit ook wenschelgk toude tgn daar vtle ouders willekeurig hunne kinderen die lessen deden vertniroen Na nauwgezette overweging ismen vandh deukbeeld teuruggekomen olndat de voor handwerken noodige uren niet tonder schade aan de andere vakken konde worden ontnomen In overleg jnet het Hoofd der school werd dus besloten geen voorstel te deter zake te doen maar hem opgedragen het onderwgs iu de handwerken aan zgne school te bevorderen Geheel onvruchtbaar blaven dete pogingen niet waartoe tonder tw fel de maatregel medewerkte door het genoemde Hoofd genomen om het vak met d andere vakken op eene Igo te plaatsen door het getal goedkeuringen in dit vak behaald voor het maandelijksch rangnummer in de klasse te doen medetetlen Dat toch de toestand nog onregelmatig is moge hieruit blijken dat sleohts de kleinste helft der leerlingen dete leasen bijwoont Er tiju thans aan drie scholen nafnelgk aan de