Goudsche Courant, woensdag 3 maart 1886

beide Kcntelooie ea Mn de TouAheniohool bibliotheken Tcrbonden Aan de Ie Koeielooze School bedraagt het aantal boekwerken thans S9S lederen Zaterdag wordt aan de leerlingen der beide hoogste klassen ongeieer 80 een boek naar hnis medegegeren De bibliotheek aan de 2e Kosielooie School werd in Maart geopen d tq ttlt 71 oainmer i De leerlingen der hoogste klasse ontiingeu Zaterdags een boek De Tnaschenschool heeft 157 boekwerken in hare bibliotheek die des Donderdags aan de leerlingen der negende of hoogste klasse ter leen worden gegeven Het Toornemen bestaat om in het nn aangevangen jaar ook aan de leerlingen der achtste klasse boekeu te geven De Hoofden deter scholen blyven met deze bibliotheken leer ingenomen Skchls telden gebeurt bet dat aan een leerling een oek moet worden geweigerd hetty oni onituuslig gedrag hcttg omdat het ternggebrachie boek niet netjes was gehouden Voor hel onderhoud der gebouwen werd behoorlijk lorg gedragen De opmerking in het vorig verslag gemaakt dat de Tweede Kosteloote School het aantal kinderen voor welke aldaar plaatsing gevraagd wordt niet kan bevatten moet de Commissie herbalen Met October moest aan een tiental leerlingen voorloopig den toegang worden ontzegd Ook de TusscheuBchool heeft te nauwernood plaats om de ingeschreven leerlingen terstond op te nemen Tot nog toe behoefde daar echter niemand te worden afgewrien Ook de sohoolmeubelen verkeeren meerendeels in goeden staat Ecne nittondering hierop maakt ie Tweede Burgerschool voor Meisjes alwaar de schoolbanken in teer slechten toestand verkeeren De Commissie vleit zich een volgend jaar ie kunnen raededeelen dat deie banken door meer doelmatige tijn vervangen In het vorig verslag werd de opmerking gemaakt dat de toevloed van buitenleerlingen die in 1884 lóó bqtonder groot was de vraag deed rgzen of die niet behoorde belemmerd te worden Ongaarne sonde de Commissie daartoe overgaan en daarom verheugt het haar dat het getal buitenleerlingen met 10 is verminderd Breedvoerig werd in het vorig verslag mededeeling gedaan van de voorstellen door de Commissie aan het Dagelgksch Besttzar gedaan tot reorganisatie der beide Tweede Burgerscholen j alsook van den tegenstand die deze voorstellen in dat College badden ondervonden Na nauwgecette overweging heeft de Otkimissie ten deie geeue nadere stappen gedaan AlsohafiBng van het Pransoh op de Eerste Bnrgersobool voor meisjes ware mogelqk geweest tijdensde vacature doch op eene dergelijke veranderingaan Ie dringen in het eerste jaar dat aan dete schooleen ander Hoofd staat oordeelde de Commissieniet wenschelgk Het tweede plan om de Tweede Burgerschool voor meisjes reeds op teijarigen leeftqd open te stellen laoht de Commissie nog wel toe doch aanvankelgk had tg overwegende redenen om daartpe in dit jaar geen voorstel te doen Om op verlaging van schoolgeld aan te dringen achtte de Commissie de igdsomstaudigheden minder gunstig Het betrekkelijk sohoolvprtuim werd looveel mogeIqk te keer gegaan Hel volstrekte sohootvertnim nam eenigstins af In de paragraaf gew jd aan de bgzonder scholen Komt de opening voor van de nienwe H K Jongenschool Hel getal leerlingen nam zeer loc Het steeg vau 137 tot 261 Er zijn twee Openbare en drie Byzondere Bewaarscholen De lokaliteit der Ie Openbare Bewaarschool HooM luj G P M van Leunen is lamelgk voldoende ff Êkfl speelplaats is zeer doelmatig üp de 2e Openbare Bewaarschool Hoofd Meg C P Schotel waren in verbonding tot de ruimte te vrel kinderen hetgeen ten deele te wgten is aan hrt gebrek aan plaats op de Tweede Kosteloote School Dientengevolge toch bleven eenige kinderen langer op deie Bewaarschool De speelplaats laat bg deze school veel te wen ehen over tg is te klein en heeft geen schailuw Het personeel dat alle reden tot tevredenheid geeft bleef op erne nitzondering na onverauderif Omtrent de Bgtondrre Beaaarscholen die met nittondering van dia der R K Inrichting van liefdadigheid slechts weinig kinderen telden kan het oordeel gunstig zgn Ds Inrichting tol opleiding van Bewaarschoolhottderesaen telt elf leerlingen wier gedrag en gver door den Direotenr den Heer J Gonda wordt gepreten Behalve door den Directeur wordt ook door het Hootd der Tweede Openbare Bewaarschool aaadeze inrichting les gegeven k De vorderingen geven reden tot tevredenheid vooral wanneerm en in aanmerking neemt dat slechts vgf uren s weeks aan het onderwgs worden grwgd De inrichting is zeer onvoldoende Er bestaat geene gelegenheid om klassen te vormen zoodat alle leerlingen meer en min gevorderden te gelgker tijd moeten onderwezen worden De oudste leerling Mej A Mullaart heett in October hel examen vsor Bewaarsoboothouderes met gunstig gevolg afgelegd Bij den aanvang der Bgksnormaalleasen werden deze door 49 m en 44 vr dus door 93 leerliniien gevolgd j 12 4 m en 8 v verwierven de acte en 6 verlieten om andere redenen de school De voorbereidende klasse telde 20 leerlingen 9 m en 11 v Staten Generaal Tweede Kaheb Zitting van Maandag 1 Maart 1886 In deze zitting werden de werkzaamheden hervat Woensdag zijn aan de orde de ontwerpen omtrent bel gevangeniswezen wijziging der consulaire wet en invoering der strafvordering In de volgende week zal de Voorzitter een voorstel doen omtrent de behandeling der groudweisberziening hebbende intusschen le Kamerliedeu tgd zich ie beraden over het verschil tussohrn de Regeering en de Kamer omtrent den voorrang toe te kennen aso het hoofdstuk onderwgs De heer Oleicbman reserveerde zich een nader voorstel tol behandeling der grondwetsherziening In De Oidi van Maart behandelt prof J I Doedes het Amsterdamsch kerkelgk conflict Onpartijdig ernstig en duidelgk brengt de Utrecntsche hoogleeraar orde tn dien bajert van reglementen volgens welke de verschillende gemeenten op versohil lende wyze beheerd worden Hg is zoo bondig geweest als het mogelgk was en voor een uittreksel is zijn belangwekkend betoog dus niet vatbaar Hg toont aan hoe het conflict onstaan is door de veranderingen die langtamerhand gebracht waren in bet reglement op hel beheer der kerkelijke goederen in Amsierdam Hg veroordeelt ernstig maar scherp bet misbruik dat de gesohorsten gemaakt hebben van hun ambt en belrekking om de baud ie leggen ten bate eener aWi op wat der geheele gemeente als gemeente loebot oort De volgende aanhaling zal voldoende bewgzen boe de hoogleeraar de poging om de kerkeIgke kas mede te nemen beoordeelt Weten wg nu van nieis dan onderstellen wg dat de bijvoegingen en Wat onderstellen wg echter t Is alles eene ondergesiokeu kaart geweest Het ia juist de Commissie geweeesl of die daar de eerste viool spelen die de bgvoegiugen en wijzigingen atfu deu Kerkeraad heeft voorgesteld Dan had de Kerkeraad te moeten afwijten er niet van moeten willen booren er van moeli u teggen dat het in hooge mate oukiesch was tulke bepalingen zich door zgue Commissie te laten in handen geven rael welgevallen aan te neineu en als recht doeltreffend goed te keuren Men weet wat geschied ia Bg meerderheid van stemmen tgn die bijvoegingen en veranderingen der Commissie door den Kerkeraad en bloo aangenomen en alzoo tol wel verheven Wij die er buiten staan wier oogen niet verblind zijn door de schittering van den glans waardoor de goederen en fondsen kerkgebouwen en inkomsten der Nederduilsohe Hervormde Gemeente vau Amsterdam zoo behoorlgk zgn wij die niets hebben uil te staan mei het Beheer van al die kerkelgke bezittingen wg kunnen niet nalaten uit Ie roepen Maar zagen die Broeders niet in dat zg tot iets zeer ongeoorloofds besloten misbruik mnkende van hun ambt eu hunne betrekking en op datgene wat der feieele gtmeeate als gemeente toebehoort de hand willende leggen ten bate eener party gedekt door de vlag De Drie Formulieren van Eciiigheid P Men heeft naar men verzekert er deu Kerkeraad op ge weten dat hel voor God nog menschen te verantwoorden is terwijl men nog staat binnen het kerkelgk verband bepalingen in een Reglement op te nemen die sohgobaar bet recht zonden geven om toodra men dit verband verbreekt de kerkelgke kas mede te nemen Trouwens tg die bier het rad draaiden zullen toch ook wel niet blind geweest tgn voor hetgeen bgv aan ds H V Hoogerzeil als toeleg zeer duidelijk was Wanneer men uit het kerkelijk verband treedt de kerkelgke goederen niel in deu steek te moeten laten maar met lich te kunnen voeren ent Aan hel verslag der voornaamste gebeurtenissen in hel gouvernement Aljeh en onderhoorighedeu loopende van den 14n December 1885 tol en met 9 deter worden de volgende berichten ontleend In bet afgeloopen Igdvak werd de botenbouw van den siooiatramweg langs de postenlinie lot Lamjong gelegd terwgl de aardenbaan van Kola Radja naar FantehPerak werd voltooid Onder de punten waarop de vgaud ofschoon in gering aantal meerOialen zijn vuur richtte moeien genoemd worden het kampement te Oleh leh de gewapende boot in de Korala Tjangkoel Lamtih Lambaroe en Siroen Den 24n December werd hierdoor een matroos der gewapende boot licht gewond Sedert de laatste dagen van December wordt door den vijand veel miuder gescholen Slrohts eenmaal kwam een moedwillige hesobadiging eener telefoonverbinding voor nl op27 December tusschen Tjot Iri en Oleh Karaug De stoumtramweg had veel te Igden door een bandjir die den 14n December begon en vporai den 18n veel schade aanrichtte j ofschoon bel water den volgenden dag begon te vallen kon de geheele herstelling ook van de schade aan enkele straatwegen toegebracht eerst een paar dagen later plaats vinden De kampongs der VI Moekims waar de bende te huis behoorde die den 23n en 24o December op PoeloeBras met onze troepen slaans is geweest werden den 3 n Februari door Zr Ms stcomschepen Bromo Semarang en van nil de pasten Lanietih en Lamdjamoe getuchtigd Op nienwjaarsdng maakten de hoofden van Groot Aljeh binnen de linie bun opwachting bg den Civielei en Militairen Gouverneur TEEKEN ONDERWIJS op de Lagere School Door de NederI Maatschappij ter bevordering van Nijverheid is het volgende adrn ingezonden dat wij op verzoek hier ter algemeene kennis brengen mei bel oog op het groote belang dat de laak ontegenzeggelgk heeft J i Zynt Exeellntie den MinUter mm Staal Mimtter van Binntnlandieht Zaken Naar aanleiding van een gedachtenvrisseling op het Congres te Assen betreffende de vorming van jeugdige ambachtslieden die in ontwikkeling met die van het buitenland zonden kunnen gelgkstaan is op de laatstgehouden Algemeene Vergadering der NederUndsohe Maaischappg van Ngverheid aau Directeuren opgedragen middelen te beramen om te geraken tot bel opnemen van het teekenonderwga onder de verplichte vakken van de lagere school Hel Congre uitgaande van de overtuiging dat meest alle vakken van ngverheid vooral van knnttngverheid in ons land zoo niet in kwgoenden dau toch vergelqkenderwgs in gebrekkigen toestand verkeeren begreep dat een eerste stap tsl verbetering def fabrieks en ambachtsnijverheid motst gedaan worden door algemeene doelmatige opleiding en vrel bepaald in voorname plaats door grondig onderryhl in hel leekenen Het achtte het alleszins op de weg van de Maaisohappg die zaak ter harte te nemen en daarin te doen wat in haar vermogen was Directeuren hebbeu deze taak met ingenomei faeid aanvaard Zg hebben begrepen dat waar eg zich mei du gewichtig volksbelang gingen bemoeien zij wel allereerst bekend dienden te zijn met de bestaanden toestand ten einde bun oordeel en hunne pogingen op vasten grond te doen steunen Dien tengevolge hebben tg ciel alleen de departementen lol medewerking geroepen maat rich tevens gewend tot du besturen van die gemeenten in ons land die boven de lüOOU zielen tellen met verzoek om de noodige inlichtingen en mee r bepaald met de volgende vragen Hoe vele uren teekeoonderwgs ontvangen de leerlingen uwer lagere scholen in de week Wat kan er vermeld worden omtrent d uitkomsten van dit onderwgs Ouder dankbaie erkenning jor de ondervonden medewerking mogen Directeuren niet verhelen dal zg toch ook eenigermate in hunne hoop teleurgesteld zgn Mogen tg met voldoening melden dat op d 63 uilgezonden circulaires 54 antwoorden ingekomen zgn toch ligt hel voor de hand dat deze stukken wat deu vorm aangaat zeer oileenloopen en daardoor rgk in verscheidenheid maar arm in eenheitd zgn Terwyi sommige geroeenlebesturen zich de moeitehebben willen getroosten een vtij uitvoerig verslag te geven van het aantal lesuren dat aon ondersoheiden scholen aan teekruonderwgs gewgd wordt en bunervaring omtrent deu invloed raededeelen makenandere zich met een oppervlakkig bericht van iie zaak af en verklaren sommige alleen dat het leekenen niei onder huu program vau de lagere school isopgenomen Zgn wegens dit verschil van beantwoording Directeuren alzoo niel bij machte een welgeordende slatisliek op te maken en daardoor een zuiver en volledig overzicht te leveren omtrent het al of niet geveU van teekenonderwgs omtrent hel aantal nreu dal op elke school daaraan besteed wordl en omtrent de vruchten die hel afwerpt niettemin leveren die verslagen aanleiding genoeg tot eenig vertrouw baar oordee en meenen Directeuren bet te mogen wagen hunne beschouwing aan de overweging van l we Eioellentie te onderwerpen Zg beginnen met de vermelding dal weinig uf geen teekenonderwgs op de openbare of lagere obolen wordl gegeven in 26 eu wèl van meer of minder omvang op die van 28 gemeenten De scheiding tusschen deze beide afdeeliugen is echter in werkelijkheid niel zoo groot als wellicht zon afgeleid kunnen worden Omtrent de eerstgenoemde gemeenten waar weinig of geen teekenonderwgs op de openbare lagere scholen gegeven wordl mag evenmin worden opgemaakt dat bet daar ter plaatse aan belangstelling ontbreekt als dat omtrent laatstgenoemden besloten zou kunnen worden dat het daar als voldoende kan worden gerekend Het verdient opmerking welke redenen als oorzaken van hel al of niet geven van teekenonderwgs op de lagere school vermeld worden Enkele gemeentebesturen achten het teekenen geheel onnut of tien bezwaar in de invoering omdat daardoor aan de overige zooveel uoodiger leervakken J ou worden te kort gedaan In andere plaataan waar op de lagere school dit onderwgs ontbrtekt op de gewone dagschool staan meest overal versohillende gelegenheden zooals herfaalingsscholen stadsleekenscholen burgeravondscholen en bqzondere inrichtingen open om knapen die den leeflgd van 12 ja r bereikt en de dagschool verlaten hebben in het leekenen te onderwgzen In den regel is maar een klein onderdeel van het herhalingsonderwi aan dit leervak gewgd inzonderheid ten behoeve van den aanstaanden ambachtsman eu loopt dit zeer nileen wat tgd eu methode aangaat Toch wordl wellicht in sommige van die gemeenten op deze avondscholen meer en beter onderricht verstrekt dau op enkele andere plaatsen waar de kinderen reeds op de ddgschool teekenles krijgen Want ook daar beersoht groot versohil van opvatting Waar enkelen al is hel maar één uur in de week reeds in de laagste klasse met trekenen aanvangen achten anderen belet eerst in de hoogste klassen daaraan Ie beginnen en wordt aan dit leervak ze r onderscheiden meer of minder tgd gewgd naar gelang het hoofd der school daarvan de hUlligheid inziet en bekwaam genoeg is het of persoonigk e geven of door hel Gemeentebesluur in staat gesteld wordt daarin door een vakouderwgzer te doen voorzien Waar de twee laatste gevallen zich voordoen worden de vrnohlen van het teekenonderwgs boogelgk geroemd lo om de graagte waarmee de kindereu het ontvangen 2e om de vorderingen die eg er in mskeni 3e om den invloed dien dit vak van onderwgs oefentop de verstaodclgke en zedelijke ontwikkeling der tl inen Worit xenolgd Bulienlandsch Overzicht V7 T K ® Bulgargë wordt als verzekerd beschouwd De mogendheden keuren he Servische vredesverdrag goed maar steunen Bulgariie s V rlangen om de tgdsbepaling van den toestand vin 2 T t Servië spreekt an l tot 14 November De toestand tdsschen beide i 1 P P d Bulgargë Oete dagieekening wil vervroegen Vermoedelijk tal tLiIT f ing foedkenren Inmiddels heeft Peter Karageorge iischfde pretendent naar den Servischen troon in een der Slavische h Mtr7f w f l l Jkl dat hg tgn aanspraken op den troon van Servië nog met laat varen De Duitsohe Rijksdag heeft het wetso lwe rp tot Moleg van het Noord Oostteekaoaal in d nde lezing met gi ote meerderheid aangenomen Die aanleg is diis verzekerd zoodra de Pruisische La i ddag de 50 P ll Oen M verleend heeft die Pruisen oor het anaal moet bijdragen Daaraan valt echter niet e twgfelen Het Pruisische Hnis van Afgevaardigden heeft de algemeene beraadslagingen over de Polen wetten ten einde gebracht Het Heerenhuis bracht Zaterdag de lang verwachte ovatie aan de Regeeriug voor haar anti Foolsche maatregelen Met 108 tegen 13 stemmen werd het voorstel aangenomen van Dernburg waarin de dunrzame ondersteuning der Regeering in het vooruitzicht wordt gesteld bü ontwikkeling van d u Duitsehen geest onder de bevolking d r Oostelijke provinciën Veel belangstelling wekte de eerste redevoering welke bisschop Kopp hield Hg vprklaarde dal bevordering der eenheid van het gemeenschappelijke vaderland de plicht is van eiken onderdaan en vooral van de geestelijken Voor een terngketr lol den Kulturkampf vreesde by niet bg vertrouwde dat de Regeering de bescherming van bel vaderland met die der verschillende belijdenissen zou doen samengaan en dat de samenwerking vau Regeering en Landdag geen uitkomsten zou opleveren waarmede hij zich niet ton kunnen vereenigen De verklaring van dezen prelaat is te opmerkelijker Omdat deze bisschop van Fulda naar gezegd wordt zeer bet vertrouwen geniet van den Paus terwgl Windthorsl in den Landdag volhield dat de auli Poolsche wetten een bedekte voortzetting waren van Kuiterkampf De Franscbe Kamer bracbt Zaterdag de beraadslaging over het iraolaai met Madagascar ten einde en bij de stemming bleek dal men zich ten onrechte ougernsl had gemaakt Het tractaat werd namelijk met 459 tegen 29 stemmen goedgekeurd Aan de rechterzijde ijverden de ultramontanen weder zeer voor bel tractaat om de bekende reden Het tractaat werd kras bestreden door den afgevaardigde van Reunion die het gevaarlijk voor Frankrijk achtte By de mgoen Ie Deoazeville is het nog niet tot een uitbarsting gekomen masr de toestand bUjfl dreigend Op een vergadering der mgnwerkers werd besloten te eischen verwgdering van deu ingenieur filary en verhanging van loon Hei aantal werklieden dat in de mijnen van Combes en Lavys bet werk heeft geslaakt bedraagt over dr 2000 De Kamerleden Baily en Canélinat die den moord van den directeur Wattiin verdedigden zgn naar Decazeville vertrokken De prefect ontving last uil Pargs die Afgevaiirdigden niet te outvangeu maar ben streng in bet oog te houden De bezetting der mgiien is met een compagnie genietroepen en een eskadron huzaren versterkt De toegangen lol de hoogovens worden door soldaten bewaakt daar de werkstakers gedreigd hebben dat zg alle voren zullen uitdooven wanneer huu eisehen niet binnen 40 uren werden ingewilligd De Praosehe minister rU handel Locktoy zal eerstdaags het ontwerp betreffende de aanstaande wereldtentoonstelling te Parijs aan de Kamer aanbieden De geheele onkosten worden geraamd op 43 000 000 frcs waaronder 3 000 000 voor buitengewone uitgaven De waarborgmaalschappg geeft hiervoor 19 000 000 de staat 16 000 000 en de stad Paiys 8 000 000 fros Zoo er winst wordt betaald al deze tusschen de maaischappg den slaat en de auÉf worden verdeeld De Belgische Kamer ie befig met de behandeling der begrooting voor binnenlandsobe zaken en onderwijs De tegenwoordige reg ering heeft hierop belangrgke bezuinigingen gemaakt doch ten koste van de gemeenten De liberale veretniging beeft een onderroek ingesteld in 1691 gemeenten en vernam dat die gemeeuten huu belastingen met 247 000 000 frs moesten verboogan alleen omdat de regeering baar bgdragen foor het onderwya zoo sterk beeft verminderd De Iialiaanicbe Kamer heeft een aanvang gemaakt met de behandeling der begrooiing De minister van financiën Magliani verdedigde zgn financieele staatkunde en beweerde dat Italiëa geldmiddelen teer gunstig waren ook al was het evenwicht tosschen uitgaven en inkomsten verbroken Den minister wacht een heftige strijd daar de oppositie zioh niel met zgn financieel beleid kan vereewigen INGEZONDEN Aan de Redactie der Goudeehe Courant Door onvoldoende belangstelling in mgne bedoeling zal die Brpoduitdeeling niet plaats hebben De ingekomen giften wordjen aan de gevers teruggegeven de zender van een naamloos ontvangen coupon Werk Schuld verzoek ik zich bg mij aan te melden en vermeld ik gaarne dal ren bakker een niet ouaanzienigk getal broeden ter beschikking stelde Het zou mg hoogst aangenaam zgn indien U dit schrgven als ingezonden stuk wilde opnemen eu ben ik met alle achting Uw Dienaar KOEMANS Nationale Militie BEKENDMAEINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien art 9 van Zijner Majesleils besluit van den 17den December 1881 StaaUUad no 127 Roepen door deze op alle ingezetenen die verlangen als Vrijwilliger bij de Militie op te treden om zich daartoe Ier Secretarie der Gemeente aan te geven vóèr den I5n MAART a s van de morgens 10 lot des namiddags ten 1 ure onder opmerking dat door de Gemeente aah hen die tich Is zoodanig mochten willen verbinden uit de fondsen der Gemeente een handgeld wordt voldaan van Dertig Gulden De Vrgwilliger moet zgn Ingezeten des Rijks OKgBhoud of KiNDEBLoos WEDUWNAAK Voorts lichsmeIgk votti deu dienst geschikt ten minste 1 560 meter lang op den Isten Januari van het jaar der optreding het 20e jaar zgn ingetreden en het 35e jaar niet hebben volbracht aan zgne verplichtingen ten aanzien van de Militie voldaan en een goed redelgk gedrag geleid hebben Bij zgne aangifte als Vrgwilliger zal bg behooren dver te leggen het door den Burgemeester af te geven getuii sohrift voorgeschreven bg art 9 voornoemd tol afgifte waarvan zal worden gevaceerd ter Secretarie der Gemeente op den 12u dezer maand GOUDA 1 Maart 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER NATIONALE MILITIE Eerste Zitting van den Militieraad BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van belanghebbenden dat de EERSTE ZITTING vau den MILITIERAAD bedoeld bg art 86 der wel van den 19den Augustus 1861 Staatsblad no 72 zal plaats hebben op het Raadhuis DINSDAG den 16 MAART 1886 des namiddags ten iVi re voor ben die bij de loting getrokken hebben No 1 tol en met 75 en WOENSDAG den 17 MAABT daaraanvolgende des namiddags ten 1 ure voor de hoogere nummers In deze zitting moeten versobgoen de Vrgwilligers voor de Militie en de Lotelingen die vrgstelling verlangen wegens ziekelgke gesteldheid gebreken of gemis van de gevorderde lengte terwgl daarin tevens uitspraak wordt gedaan omtrent hen die redenen van vrgatelling hebben ingediend en omtrent alle andere Lotelingen Vowlt W4 rdt den Loteling die zgn hewijzen tot vrgstelling nog niel heeft ingeleverd herinnerd dat om vrgstelling te erlangen wegens BROEDERÜIBNST de volgens ail 21 vau hel Koninkigk besluit vanden Sn Mei 1862 Stsotsblad uo 46 vereisohtebewijsstukken uiterlijk tien dagen v iór den idag waarop de Eerste Zitting van den Militieraad wordt geopend bg den Burgemeester moeten worden ingeleverd en ilat hy die voor bovengenoemden Militieraad niet is verschenen gehouden wordt geene redenen tot vrgstelling te hebbeu en voor den dienst wordt aangewezen terwgl bet niet ontvangen van eene bgzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet niet ontheft van de verplichting lot het verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrgstelling gevorderde bewgssiukkea GOUDA 1 Maart 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER EENNISOEVING HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op hel Besluit van Heeren Gedeputeeide Stalen der provincie Zuid Holland van 13 December 1885 No i Prov 31ad No 71 brengen ter kennis der Ingezetenen deter Gemeente dat de HERIJK ran Maten en Gewichten dit jaar zal plaats hebben van 16 MAART tot 13 APRIL op werkdagen van des voormiddag 9 tot des namiddags 3 uur in bel daartoe ingericht lokaal aan den Groeneweg naast de Eerste Openbare Burgerschool voor Jongens dat de letter F in den gewonen drukvorm schuin gesteld bestemd is lot goedkenringsmerk van Maten en Gewichten zoowel bg den nieuwen IJK als den HERIJK dal voor de verdeeling der werkzoamheden lol bevordering van den geregelden gang van den Hergk naar volgorde der wgkeit n de buizen der IJkpliahtigen briefjes zullen rorden bezorgd houdende opgaaf van den dag en het uur waarop tg hunne Maten en Gewichten tot het ondergtaan viifi den Herijk zullen kunnen astibieden terwgl zij die onvoorziens zoodanig briefje iet mochten ontvangen lioh tot bel bekomen daarvan op de boven aan t