Goudsche Courant, vrijdag 5 maart 1886

OpenT are Verkoophg ten overataan van den Notaris G a FOETÏÏIJIT DEOOGLEEVEE te GOUDA op MAANDAG 22 MAART 1886 dea morgens te Elf ure in het Eofflehais Habmonie aan de Markt aldaar van No 1 Een gunstig gelegen Vrijdag 5 Naart 1880 N 3360 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad ooor Gouda en Omstreken en ERF aan de Oosthaven te Gouda W k B No 42 Te aanvaarden 1 Mei 18ti6 No 2 Een aangenaam gelegen V OONHÜIS ERF en TL IN aan den Fluweelen Singel te Gouda Wijk B No 597 No 3 Een aangenaam gelegen en ERF aan den Fluweelen Singel tegenover den Tiendeweg Wyk R No 519 En No i Een onlangs gebouwd WOONHUIS en ERF aan de Nieuwe Haven Wijk N No 142 De peroeelen zijn drie werkdagen vóór den dag der Veiling en op dien dag van 9 tot 11 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJNDROOGLEEVER voorgenoemd Jt personen waaronder ome vroegere stadgenoot de heir J van SoDsbeek behoorde en die commissie besloot als gedachtenis aan bet feit der gelukte vestiging een gedenkleeken te plaateen op de plek waar ds Kolonisten eenmaal han dorp hopen te iHiuwen Dit gedenkleeken is thans onthuld waarbij vele feettelijkhedea plaats badden o a een optocht waarWJ de heer van Sousbeek alt banierdrager te paard voorop reed Er werden natuurlijk vele hartelgke toespraken gehouden er had een feetlmaaUyd plaats waarop ook Hollaodache groenten als spinatie eu op de vestiging geteeld en versoniirende volkstpeleu Des avonds werd in de feesttent een geimproviseerde Hollandtche Kermis vertoond waarop de jonge Hollanderd het gezelschap tot lang na middernacht op allerlei vertoooingen dnthaaldeo alt b v het slaogrnmensch van Gouda en omstreken de wereldberoemde ijieren man ent enz aan welke werkiaamheden de heer van Sonsbeek een werkiaam aandeel nam De geheele feestviering kenmerkte lioh door eet goeden geest en tal ongelwgfeld medewerken tegt genoemd blad tot bevordering van den vriendscbappelgken omgang tusschen Trausvalert en Hollanders 8CHAAK COKBE8PONDENT1B utrecht t Gouda Zmirt 1 3 3 4 6 6 7 8 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 v2U 22 23 24 e2 e4f Pgl fS Efl o4 bï b4 o2 c3 dï d4 o o cSXd4 d dB Bol b2 Eo4 d3 Pbl o3 Pc3 e2 Ddl d2 Kgl hl Tal ol PfS el f2 f4 fid3 bl Tol X c8 Dd2 cl Tfl Bb2 al Kal X 8 e7 eB Pb8 c6 Bf8 oS BoB Xb4 Bb4 c5 8 X d4 d7 de Beï b Pc8 a5 Pg8 e7 o o Pe7 g6 o7 o5 f7 fB Ec8 d7 a7 a6 Bd7 bB oB c4 c4 cS PaB 04 Ta8 o8 Eb6 aB B 5 X oS Er biedt zich aan een fatsoenlgke P G voor TWEEDE MEID of MEID ALLEEN in een klein gezin zg is van goede getuigen voorzien Adres franco brieven onder No 126Ö l fin het Bureau dezer Courant Fijne nieuwe SFELDEK en S TE IK KEN ontvangen A VAN os Az Kleiweg E 73 ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 GHËM F BRIËK M H M 61MB0RN lè Emmerik ajd Rijn tn Heerenterg Gelderliind Nieu w Nieuw PHOENIX TINTE git zwarte Schrgt en Copiëer inkt Deze Inkt Tloeit gitzwart nit de pen wordt niet dik en kleeft of plakt niet Deze Inkt is benerena de andere bekende INKTPREPARATEN Gallus Tannin Aleppo AÜKarin Keizer Schrgf en Copiëerinkt Salon Goud Zilver groene blauwe roode carmin metaal en andere Inktsoorten en Vloeibare Lijm verkrijgbaar in lederen Boekwinkel De mededeeling van den Minister van justitie in tgne memorie Tan beantwoording dkt in Maart a s een wetsontwerp op het notariaat bg den Bat d van State wordt ingediend heeft het hoofdbestuur der Broederschap van caodidaat notariiten in Nederland aanleiding gegeven om tich Ie wenden tot den Minister met verioek om in het niedwe wetsontwerp tooveel raogelgk den verplichten autheutieken vorm rooroamelgk overdracht vau vatte goede en voor te schrgven waardoor de kanker die bet notariaat aankleeft de zaakwaarueming oortaak van too tal van malvertatiéo door notarissen in de laatste jaren gepleegd aaumerkalgk zon word6u beteugeld 6 Hoogendooro is in hooger beroep gekomen Tan het vonnis der Bechtbank te s Hage waarbjj hij veroordeeld is tot 3 maanden celstraf en boete wegens het schrijven van een beleedigend artikel Btaten Generaal TwStoB Kamee v n Woensdag 3 Maart 1886 Geen grijs Haar meerlH Ve nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het baar glansrgk en zacht en verft niet trgs 5 een per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda bij J H C HUINCK F Bz 122 HoogstMMt 123 Zitting In dete tilting is de discussie aangeirangeu over E rhet ontwerp vaststellende de beginselen voor het gevangenisweten Bg het algemeen debat bestreed de Heer Van Baar te groote pbilautropie terwgl de Heeren de Vos Van Gennep en De Beaufort het ontwerp beschouwden als eeo complement van het Strafwetboek Bij art 2 is uitgemaakt dat l eholve voor Veenhuizen het toetioht door collegiëu van regenten verplicht is Op art 3 nam de Minister over een amend Van t geweicü dageo eu uren toor dea Herijk in deie Grmeeute aau het bovengeuot md iJktokaal kaaoeD terroegeo Wordende btlaughebbeude toorn herinnerd dat sy verplipht sgu hunne Mnten en Gewiohteu Moorlijk SCHOON en volkomen DROOG toi het ondergaan vati den Heryk aan te birden dat na October u 9 Iiel gebruiken of voorbanden hebbeu au Maieu eu Gewiohlen niet voorEten u de fercuohte stcmpelmerkm erbodeu en itrafbaar u dat sg die van drte gelegenheid voor den Hergk in deie Gemeente geen gebruik gemaukt hebben alsnog tui 1 October a 8 hunne Malen eu Gpwichteu tot bet ondergaan u den Uergk kuuueu aaubiedeii aan het IJlckunioor te llolterdum op Dinsdag eu Vrgdag vnn elke weelc van des Toor middags 10 tot dea nmniddags vau i tot 3 uren dal de onderdeelen viui het Gram uitsluitend aan het IJkkanloor te Rotterdam u tfrifiet rd wüiden Dieuteotcevoljie vordt ieder dien tulka mocht aangaan aangemaand sich bovensianude gelegenheid voor den Herijk ten nutte te inakf u ten einde te voorkomen de onaangename gevolgen die bij vetKUim daar au voor hem loudeu ontaiaan GÖÜPA l Maart 1886 Burgemeester ui Wethouders oornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Sf cretaris BROUWER BarRerlijke Stand GEBOREN i 27 Febr Mnrliua CUzina oudtra M N vaoDogu ea i init Marie Louue ouders h Siebert en h C TremiscBux HertnHtius uudt rs K Glasbrek eu G Rgaboat Adrianus ouders J van Ei k en A aD derWoeosel Jacoba Lamberta ouders L van Rgaugk en L Zorg 98 Hartboloineus ouders H W vau Kersberfcen enM LiDsen Jan ouders C van Mounk ta A C tAtUv AatoD ouders A Keiler en M E Daneiis ü Maart Willeni Oerardus oudera M bunnik e J Nederhof OVERLEDEN Ï6 Febr J Ouvieneel 6 w 27 F Stegl 20 j A KraaDs 1 in M Lankliorat wed T lao VreumiuKeD 67 j 28 J vau Kranenburg 29 j A Prgg 1 j 6 m M i A Kgna rts 8 m 1 Maait D Olthnysén 3 in G vau der Muijs 74 j ADVERTENTIEN Heden ontsliep in den ouderdom van 67 jaren onze beminde en zeer geliefde Zuster Mejufvrouw MARIA LANKHORST Weduwe Tan w glen den Heer Tïunis van Vbeuminobn Namens Broeders en Zusters J L LANKHOBST Gouda 27 Februari 1886 Heden overleed ons jongste Kindje MARIA JACOBi ADRIANA bflna 9 maanden oud P J RIJNAABTS A L RIJNAARTSGouda 28 Febr 1886 Canïvasoini Heden overleed zacht en kalm tot diepe droefheid van mg en z ne betrekkingen mgn innig geliefde Echtgenoot de Heer JACOB TAN KRANENBURG Jr in den onderdom van 29 jaren mg nalatende een kind te jong om z n onherstelbaar verlies te beseffen Allen die den overledene gekend hebben kunnen beseffen hoe zwaar mg dit verlies treft J H WAKKÉE Wed J VAN Kbanbnbbbo Jr Gouda 28 Februari 1886 Voor de menigvuldige bewezen van deelneming ondervonden bg het overlgden van zgne geliefde Echtgenoote Vrouwe A A van HOLTHE Beckbringh betuigt de ondergeteekende zgnen hartelgken dank Jhr P A TAN HOLTHE Gouda 27 Februari 1886 GEVRAAGD tegen 1 APRIL eene Gemeulseleerde EAMEH en KOST Toor eene DAME Opgav e Tan Toorwaarden ondsr No 1265 aan het Bureau dezer Contant Zaal KUNSTMIN Sociëteit tJns Genoegen ZONDAG 7 MAART 1886 MÏÏSICALE SOIEÉE te geven door den Heer Entree voor HH Leden hi une Dames en Kindeifen 50 Ct per persoon Niet Leden f 0 99 per persoon AANVANG 8 UUB BftOODFABRIEK I de Koornbloem Je GOUDA Peperstraat Het BROOD is verkrijgbaar bfl deif Depóthonder D KAPTIJN Oosthaven wyk B 16 t ZOET Peperstraat J MANöCHOT Vogelenzang C DE JONG Boelekade ELDt DE JONG Crabethstraat Van dkr AAR Korte Akkeren Van WILLIGEN MAARTEBSE Nieuwehaven NIEUW VELD Vogelenzang P TAN MENSCH Hoek Boelekade DEKKEB Boomgaardstraat 100 lood ƒ 0 16 Ie sotó Melkbrood pi io sooTj R j 3 T 50 50 25 100 100 50 100 100 0 08 0 07 0 04 0 13 0 15 0 07V 0 11 0 11 0 19 0 50 0 10 0 15 0 12 Fran ijjes Wit Brood Galles TarWe en Bloembrood Zeeuwsch Kropbrood Gewoon Krentenbrood Krei tenbrood van Tulbandsdeeg s Bokch Roggebrood Roggebrood met Krenten Zoet I Roggebrood Wat rkadetjes gewone Kadetjes en Krenteu broodjes ƒ 0 02 per stuk Het MELKBROOD is gemerkt In verschillende wgken worden op gunstige voorwaarden Depóthoudera gevraagd N $ Men wordt verzocht te letten op het gewicht van het Brood lol een der grootste steden van Zuidholland wordt in een qitgebreide Boek en Courantdrukkerij mi STIL VENNOOT gevraagd in staat ƒ 8000 in te brengen Brieven onder Letter B te zenden aan D C J VE BÖOM Beurssteeg 11 Rotter dam Door den Boekhandeirtir A BBINKMAN alhier ia uitgegeven en alom te Bekomen É mmE LA2EN of d beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Göude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteeke ingen eB8 waarbg is toegevoegd een afeoijderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroederi Dirk en Wouter Crabeth PrJri s 80 Cents Snelpersdruk van A Bkinkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 4 Hurt 188C Gisteren erd voor het Grreohtshof te Graveakige de bekende uak betreffende den eiKendom der zooienaamde GaBihuialerk op de Ooaiharen alhier in hooger beroep behandeld Na de vroef re uitvoerige vermeldiDg der quaestie in dit blad mag het onnoodig worden geaohl haar opnieuw in alle bgcooderheden te vermelden Een en ander raag ala bekend worden verondertteld Wy kannen daarom folataan met het volgeode in herinnering te brengen In 1818 werd de te voren door de Waalache gemeente roor haar godsdienatoefeoingen gebruikte Owthuiakerk ta Qonda bij Kon beaiuit voor gelgk do I aan de Roomach Katholieke gemeente aldaar toegeweien en door paaloor Sem in gebmik genomen lu 1880 werd evtnwel ten behoeve van laatatgenoemde gemeente een ander kerkgebouw ge atiehi en het oude grbouw door het parochiaal kerkbtitanr verlrooht aan mevr de Wed Koek evenwel niet fiSor men 0 1 17 Oct 1880 aan het aiedrlijk Beatnur gevraagd had of dit het kerkgebouw wilde koopen en toen de gemeente daarop beweerde dat het Itar eigendom waa werd haar de vraag geiteld o tg in atnat waa bewjjien van eigendomareobi over te leggen op welke vraag evenwel geen antwoord wai ingekomen Toen de oude kerk nu door de nieuwe eigenaren in gebruik waa genomen kwam het Beatunr der atad Qonda tegen den verkoop van de Gatthuiikerk in verzet op rond dat niet de BoomsehKatholieke gemeente naar de atad Gouda eigenares van de Gasthniakerk wu en eerstgenoemde dus gfen recht had die te verkoopen De taak diende daard voor la Botlerdamacbe Bechtbank die de atad Óouda in t geigk stelde eo werd nu behandeld voor het Gerechtshof Voor de appellaate de koopster en het kerkbestuur voerde mr A M van Slipriaan Luïri is het woord voor de geïnt trad mr G M van der Linden op Door den eersten pleiter werden de volgende gronden aangevoerd lo dat de stad Gouda niet ontvankelijk was in haren eiaoh omdat de actie tot opvordering van den eigendom was verjaard So dat bet eigeudomsreoht der stad lelve niet beweten wat daar de kerk behoorde tot een complex an gebouwen welke vroeger het eigendom waren van eene liefdadigheidsttiohting terw l de atad sleohta toetioht uitoefende en 30 dat hei R K kerkbestuur door een voortdurend openbaar ondnbbel linnig ongestoord beiit te goeder trouw gedurende meer dan 80 jaren den eigendom van het kerkgebouw had verkregen Voor de gëint werd in de allereerste plaata het eigeudomsreoht der stad Qouda nader aangetoond en verder beweerd dat er van verjaring van het vorderingsrecht der stad geen sprake kon lyn daar de termgn deter verjaring eerst begint te loopeo van het oogenblik van omm van het recht gelgk dit ook iu het voonis a qyto was aangenomeo en er van dat oogenblik af teer zeker de door de wet gevorderde tlJd nog niet verloopeu waa Ëb eindelijk dat het kerkbestuur tich niet op eene verjaripg kon beroepen waar iet eerste vereischte daarvoor het betit ontbrak De B K gemeente had het kerkgebouw slechts in gebruik gekregen en dat nog wel ingevolge den druk uitgeoefend door het koninkiqk besluit er was dus in gebruikgeviog uit noodeaak en deze kon geen grondslag uitmaken voor de verjaring Het notarieel protest had dan ook ten doel gehad ttf beletten dat de katholieke gemeente uit die ingebrnikgeting eenige rechted toude putten Ten slotte betwistte pleiter Ufg het recht der Boopsoh Katliolieke parüohie als zoodanig was de 2e appellant in vrijwaring opgeroepen en in hooger beroep opgetreden om in rechten op te tredeil De parochie is geen persoon maar een territoir eu in 1818 hadden de Boomschen te Gouda als gemeente geene rechtspersoonlijkheid de kerk was san hen allen te tarnen in geornik gegeven niet san één tedelp lichaam I Na re en duplieken verklaarde Adv gen jhr mr De Savornin Lehman op 29 Maart a s in deie 8 ak conclusie te tullen n en nMgei De voordracht van Mr Goeman Borguius ui niet tooalt eerst bepaald Waa Dinsdag 9 Maart maar Woenadag 10 Maart e k orden gehond Naar wy vernemen bec t de 8t ombaolHast sohappü dt f olhardrngi tot en mM 28 Februari baren dienst tnsscken Leidea Amsterdam en Gouda ongestoord kunnen voriteticB duch met 1 Haart is haar dit onmogrigk geworden en heeft tg wegens het vele gs den dienst moetffl ataken Het ja nogal eigenaardige dat op den eersten dag van Lentemaand de natoM oo weerspannig werd Gelgk uit de adverientiea in ons vorig nr bleek geeft de heer Iiamborg Zondag a ijt in v Ons Genoegen alhier acne oi m$iieaU Ueic sMiat is ceer gunstig bekend ala hniaarist of muiikaal gebied eo ieder die een prettigen vond wil doorbrengen moet hem gaan hooren Dinsdagavond trad hij in Amsterdam op en de couranten uit die siad spreken met lof over tijne uitvoering Het Hieum v d Dag tegt o a Het uitgelezen publiek dat lieh dien aVond naar Odéon begeven had om den Clavier Oesangsnnd Dcclamationi Httmorisl O Lamborg uit Weenen te hooren ging lang niet teleurgesteld integendeel na afloop der soiree hoogst voldaan huiswaarts In tgne inleiding beloofde de Heer Lamborg de aanwetigeo dat hg hen lou doen lachen Nu hg hield woord Men heeft hartelgk gelachen Maar niet alleen gelachen ook tevens de virtnoiileit bewonderd waarmede hg de verschillende nomraers van tgn programma ten uitvoer bracht Zoowél in Die masikalische Familie Der Wettstreit der Melodiën Improvisationeo caob beröbmten Mei ern Motart Stranas Verdi Suppè Wagner ent als in Parodie uf ilalienische OperSohauapiel k ara eijn ulént ala pianist tauger en deolamator tohitterend nit Het heeft hem dan ook telkens aan luide bgvalsbetnigingen ven ign erkenlelgk gehoor niet ontbroken en loowel zg die in hem èen vroegeren bekende ontmoetten als eg die het genot smasktfn hem voor bet eerst te hooren verlieten vooneker de taal met den stillen wenscb dat het niet ds laatste maal mocht ign Het BtndtUUad tegt o a het volgende Niet ieder beschikt over zooveel gaven sis Lamborg Zijn vingervlugheid zgn uitstekend geheugen zgu buigen kneedbare stem zijn muzikaal talent en zgn humoristische geest moeten a e dienst doen om de toehoorders te vermaken Zgn vingervlugheid bewonderden we in Ein Virtuose der ZukanJt en die musikalische Familie In laatstgenoemde parodie op een gezin waarin iedereen zingt en pianospeelt brengt hü de toehoorders o a in kennis met fen jongmensch dat kersversoh van het Conservatoire komt en alleen met de linkerhand een stuk speelt Niet het minst beviel ons de finale der opera ir Der terbrochene £ id waarin hij alleen een geheelen operatroep weergeeft van de prima donna tot het koor toe welke allen niet anders tingen als er hot Hh zerhrocht den IteUigm Bid £ en strekking mag men in da voordrachten van Otto Lfimborg niet eken Hg ateekt even gkarne met Wagner als met Verdi den draak doet lachen om de salonstukken van ei kele fransohe componisten als om de draaiorgeldenntjes van sommige Duitsche toondichlers Zgn doel is enkel geweest het publiek te vermaken En dat is wg herhalen het goed gelukt De Potctefitroomtr v n 20 Januari behelst een uitvoerig verslag van de feestviering der Hollsndsche vestiging op Groot Suikerboichkop en Ëlandtlaagle op 13 November 885 Daaruij bigkt de goede geest die onder de Nederlaodsohe Kolonisten heerscfat en de goede verstandhouding luasoheq hen en de Transvalere 0 Het feest van 13 Nov strekte tot herivneriog aan het feit dat de eerste Kolonisten twee jaar geleden den Transvaalscheu bodem betraden en levens tot bewgs dat de poging om een kolonie Ie veso tigei als geslaagd kou warden beschouwd Lang vooraf was een feestcommissie geicoten van 6 t