Goudsche Courant, vrijdag 5 maart 1886

B ikvyk om bj benoeBiiiKeD ttn eipien en bttablea rtwda de eolleme tan regenten tt haoren Men meldt sit VHage Aas bet station der Nederlandsohe Bgnspoor eg maatsohapplj alhier staat een spoorwegr tnig Toorsien ran een noodteintoestel ten beboete tan passagiers die vegens geraar by omfallen of om odere noodtakelyke ivdenen den trein villen laten toppen Te diss einde befindt sioh builen bet rijtuig boTen het portierraam een gespannes koperdraad Wanneer men aan deien draad trekt stopt de trein plotseling De lyde aan welke de draad loopt ia in den aggon door de punt van een pyl aangeweien Dete noodrem alteen te gebruiken voor treinen met den Weslioghonse rem is aan hel einde ran iederen wagen berestigd De luoht die tioh in ds buiten aangesloten met het Westinghonse toestel onder het ryluig beiisdt wordt afgesloten door middel ran een kraan boten aan den trein liohtbaar Die kraan met een dnn touwtje aan een gseren itaaQe astgeheobt om beweging gedurende hel ryden te Toorkomeo is terbonden met bst koperdraad langs dan buitenwand gespanneu Een flinke ruk aan den draad is roldpende om het touw te verbrekeo de kraan opent lioh es de luoht ontsnapt waardoor da trein tot stilstand wordt gebraohl Froeren met dit toestel genomen lererden het rerrassende resultaat dat de trein in 13 a 15 seoonden na opening tan de kraan op boteogemelde jie stopte Het spreekt tan zelf dat ds spoorwegmaatschappij het middel slechts in de uiterste getallen wensoht te tien aangewend Hieraan wordt het publiek herinnerd in de gebraiksaanwyiing op een bordje dat in de wageas opgehangen is De passagier die des trein bniten noodtaak doet stoppen wordt onterbiddelijk nit den trein terwijderd op welk afgelegen punt die zich ook betinde Het groote nut tan dit middel btrnst wel toornamelp in de eentoudige weinig omslachtige wyze waarop het is toe te passen Ds Vereeniging tegen de kwakzaltery heeft zich gewend tot de Tweede Kamer der Stalen Qeneraal met tertoek de b j die Kamer aanhangige geneeskundige wetten op die wqte tast te stellen dal de algemeens beginselen waa rtan de wetgeter by het TaststsUeu der geneeskundige wetten in 1866 is aitgegaas thans nauwkeoriger worden omschreven n wel in dier toege dat de volgende punten duidelijk worden opgenomen De verkoop in het klein tan geneesmiddelen is alleen geoorloofd aan bevoegden Met terkoop wordt gelijk gesteld het in voorraad houden uitstalleo aanbieden ot aankondigen ten verkoop Het uitoefenen van geneeskundige praktyk is alleen geoorloofd aan bevoegden Met het uitoefenen van geneeskundige prakigk wordt gelykgesteld het aanbieden of aankondigen van geneeskundige hulp het aanbieden of aankondigen van geneesmiddelen tegen bepaalde ongesteldb den De Tereeniging ia overtuigd dat door het opnemen au dusdanige bepalingen in de wetten niet alleen vele misbruiken tallea warden geweerd maar tooral ook de tolksgezoudheid en 4e volkswelraart zeer tullen worden gebaat TEEKEN ONDERWIJS op de Lagere School Fervolg Al de ingekomen antwoorden oveniesde bigkt is elk geval dat iedere Gemeente tonder uijjsondering hare eigene opvatting volgt en dat er xélfs geen dubbeltal te viuden is dat overeenstemt ia orde tyd en toepassing Er lal wel niemand zijn die in deze beginsellooze ongelijkheid geen verandering begeert Is het teekenonderwjjs op de lagere school nen aohelgk dan kome er hoe eerder hoe liever die ernstige en weldoordschie regeling tan tot stand die den eenigen weg kan openen tot geleidelijke k ontwikkeling tan octe jeugd Het behoeft geen breed beloog hoe in de laatste jaren het teeksuouderwgs als het ware een der bran dende vragen vaa den dag geworden is Door de eestbevoegde pennen is hel in boekjes tijdschriften en dagbladen besproken als een hoofdzaak bij de volksoptoediug een zaak waarmede onze lijd wel degelgk rekening diende te honden en wier terzuim iet straffeloos kon worden begaan In deo aantang nu een tiental jaren geleden eerst als een nieuwigheid een modegril met eenig sohouderophalen ontvangen en weinig belangstelling waardig gekeurd hebben de opgegane stemmen tan lieterlede weerklank j toudcn Mannen tan onderwys en industrie van tolksoptacding en st stsbclang ook het groote pabtiek toor tootar dit lieh de nationale belangen aantrekt iqn al meet en meer lot de overlniging gekomen dat de opleiding van ons volk reeds van jeugdigen leeftijd afaan een anderen meer praktisohen weg diende op te gaan dan den sleurgang van vroeger en dal het broodnoodig was daaraan van stonde afaan de hand Ie slaan gelqk andere Staten der beschaafde wereld daaromtrent reeds waren voorafgegaan Ook onze Hodge Begeering werd tan die noodtakelykheid zich bewust en toonde dit door bare wetswgtiging tan 1878 waarbij het leekenonderwga op ds lagere school werd aanbetolen zonder het nog uit gebrek aan de noodige onderwijskrachten terpliohl te kunnen stellen Bg al deze sprekende getuigen mag het wel eenigslius een treemd terschünsel geacht worden dat de Gemeentebesturen in wier band de toepassing toor inik een groot deel ligt zich deze taak zoo bitter weinig bigken te hebben aangetrokken Oter het algemeen schgnt nog altoos bij telen het begrip te heerschen dat het teekenen in het onderwijs een bgtak is een tak dat alleen ten bate komt tan het ambschtsbedrgf en dat men volstaan kan met aan den knaap die daarvoor wordt opgeleid eenige oppervlakkige handigheid te geven die hem bg zijn werk later wellicht van eenigen dienst zou kennen zijn voor den bouwkundige en meubelmaker bg name Maar overigens een vak tan weelde zelfs van overdadige weelde toor het groote algemeen een zaak tan liefhebberg wel goed maar niet uoodig evenals tal eeue meer beschaafde opvoeding de muziek en het dansen behooreu die voor de praktgk van het maatsohappelgk leien best gemist kunnen worden De groote menigte is nog ver van de bewustheid dat het teekenen nieis minder dan het lezen en schrgteii een der krachtigste middelen is tot ontwikkeling van algemeene beschaving een middel tot terming van begrip en gemoed tot terstandelgke en tedelgke voorbereiding begeerlgk zoowel voor de vrouw als TOor den man voor den welopgevoede evenzeer als toor den minder bedeelde een onmisbare oefening tan die beide heerlgke organen het oog en de hand waardoor wg leei en tien opmerken denken en oordeelen in slaat gesteld worden om onze gedachten ie kunnen mededeelen door torroeu en beelden door die algemeene taal de eenige die gesproken en terstaan wordt door alle tolken hoe ook in tongtal tan elkander rertreemd Een tedelgke kracht bovendien tot outginDing Wn dat edeler beginsrl in den menscb dat naar het behagelijkeen schoone zoekt in plaats van het plat alledaagsche en leelgke een middel dat voer ieder wie bij ook zij een bron opent van ruim en rein genot door het zien het opmerkend zien vsn alles wal ons omringt den smaak verfijnt en het gemoed vatbsar maakt voor het genieten van al het liefelgke in natuur en kunst Mocht men meenen dat deze bewering niet vrg is van eenige overdriving of althans van geringe toepassing zal blijken bij het jeugdige kind uit de volksklasse Directeuren verwijzen naar de verslagen van Amsterdam Assen Breda Buitenpost Delft s Gravenhage Groningen Haarlem Haarlemmermeer s Hertogenbosch Leeuwarden Leiden Nykerk die uit eigen ervaring sprekende er op wgten hoe de kleinen van allerlei leeftijd en stand naar het uur van teekenen verlangen hoe dit onderwgs meer dan eenig andjsr aantrekkelgk is omdat het kind zich er door bewust wordt naar eigen begrip zelf ieis te kunnen maken en hoe bet teekenen tetens een alles behalte te tersmadeu intloed heeft op orde netheid en leerzaamheid Op dezen grond reeds alTeen ton het weusohelijk zgn dal aan dit leertak een plaats wieYd ingeruimd op de lagere school eu wel too mogelijk in alle klassen met gelijdelgken toortgang opdat hel twaalfjarige kind genoeg onderlegd ton wezeo dat hel daar aangeleerde op de herbalings en burgeratondsoholen meer in praciisohe richting kon worden tooi igezet Zgn Diredtenren als van telf tol deze opmerkingen geleid tolraoodig erkennen tg dat het niet ligt op den weg onzer Maaisohappij zich te terdiepen in paedagojjisehe betoogen De Nederlandsohe Maatschappg ter bevordering van Nijverheid heeft tich te beperken tot haar eigen werkkring de torg toor de belangen oazer vaderlandsche industrie En in dit opzicht heeft zg ook hier recht van spreken Zy kas niet ernstig niet dringend genoeg wgzeu op de achterlgkheid van onze kunstnyverheid too herhaald gebleken y gelegenheid van alle ioternationale tentoonstellingen Zij niag aanvoereo boe ons volksbelang onze nationale eer onze financiën en ouze fierheid niet langer mogentilAden dal onze voortbrengselen over bet algemeen jjj overvleugeld worden door die van andere zelfs eien kleine Staten Zy behoort in de bres te springen voor onzen vader landscheu indnilrieel voor d n kleinen ambncbtsmao evenzeer als loar den groolen fabrikant wier stoffrigk belang samenhangt met de degelijkheid tan hunnen arbeid Zg mag den finger leggen op bet economisch belang ton Staat eu Gemeenten die voor een deel de sohnld dragen dat ktpilales goads naar den vreemde warden uitgevoerd ten nadeele tan ooi bisnenlandsobe welvaart Zy mag des twyfel siet achterhouden of bg onze algemeene volksopvoeding de kennis niet op den voorgrond wordt gedreven ten koste tan de kunst en of niet het koele weten het warme straten naar het schoone en ideale wat al t oterheerschend onderdrukt Zy durft zich de traag termeten of bg de torgen die Gymnasiëu en Hoogeis Burgerscholen plegen te wijden aan de wetensobtppelijke terming van de zonen der meergegoeden de knaap uit de tolksklasse voor de pracktgk van z jn toekomst op de lagere school wel mede krggt wat hg voor lyn bestaan en zijn welvaart in de alle rste plaats behoeft tatbaarheid en taardigheid om met het werk zgner handen een meer of minder sober brood te tinden toor zich en de tynen Zg mag op grond van al dete redenen met luide stem vragen dat bg de opleiding van onte jonge slaatsbnrgers bg hel onderwys tan al ome kinderen onder alle standen de wegen worden opengesteld en de middelen worden aangegrepen die by alle Staten om ons heen reeds bezig zyn zulke kostelgke trnchten af te werpen Waar Engeland Oosteargk met al tijn kroonlanden Zwitserland Wurlemberg Beieren Italië Busland Frankrgk België Amerika sinds lang bet elementair teekenonderwys op de openbare lagere school meestal met 3 of 4 uren s weeks onder de terpliobte leervakken hebben opgenomen en dit ouder toezicht beb eu gesteld tan daartoe aangewezen Inspecteurs wordt het meer dan tyd dat bier te lande niet langer aan de willekeur tan Gemeentebesturen en hoofden der scholen worde otergelaien of ty dit onderwijs meer of minder wenscheu in te voeren of er lelfs minachtend op neerzien Directeuren weten too goed als ieder ander dat er geen yzer met handen te breken valt Zy tien niet toorbij maar waardeeren ten talie dat onte Hooge Begeering in de laatste jaren getoond heeft tich aan deze taak ernstig ie laten gelegen tyn allereerst door hare aanbeteling in de Wet tan 1878 met hare memorie tan toelicbting later door het teekenen te brengen onder de vakken waarin de kandidaten voor de akte van hoofdonderwgzer en hoofdooderwyteres examen hebben af te leggen eisdelglc door de oprichting tan ees normaalschool voor teelünonderwgzers gevestigd te Amsterdam Langt dete goede wegen zullen gaandeweg de leerkrachten gevormd worden die noodig tiju om in het nog bestaande groote gebrek te voortien Evenmin tien Directeuren toorbg maar brengen alle hulde aan de pogingen die er tan bijiondere inrichtingen oitgaan om het teekenonderwgs reeds tmn troegaf te doen aanvan en en algemeen te maken en verheugen tij tioh in de toenemende tnobt om ten bate van onia ngterheid kennis smaak werkkracht len warmte op te wekken en aan te turen Maar openlyk en met klem te herhalen dat one tolk oter het algemeea aohlerttaat in waardeering en betordering tan onto taderlandsche ambaohts en kunslnljverbeid er op aan te dringen dat het gevoel voor Ignen en vormea het besef van het nobele en reine dient aangekweekt te worden bij alle standen tonder onderscheid als hunne overtuiging uil Ie spreken dat teekenonderwgs vroeg begonnen als de oogen het helderst en de vingers het lenigst tyn geleidelgk voortgezet en beboorlgk toegepast voor het persoonlyk en maatsohappelyk belang van het Ned rlandsohe volk in onteu lijd zoo noodig is als brood toor het stoffelyk welzyn en de eer dea lands op dit ge bied stryd te toeren tegen verwaarlooting en lauwheid dit acht de Maatsohappij van Ngverheid haar reobt eu haar plicht omdat zg ger lijk elk onzer met billy ken trots terug ziet op die dagen van een roe mvol verleden toen Hollani in kunstzin en weitaart aan het hoofd stond tan alle natiën en omdat tg de toekomst tan ons tolk te lief heeft dan dat zg niet waarschuwend zou durven wijzen op hel betreurenswaardig onderscheid tussohen toen en thans Directeuren teroorloten zich onder dankbare waardeeriug tan het reeds gedane tol li we Excellentie te komen met hel eerbiedig terzsek ten Ie om het teekenonderwys met die uitzonderingen die Uwe Exe noodig mocht oordeelen too spoedig mogelyk H plaatsen onder de terplichie leervakken der openbare lagere school en ten 2e dit onderrfijs ook in verband met de herbalings en burgeravondscholen te stellen onder de leiding en handhaving van een daartoe bepaald te benoemen Ambtenaar Directeuren der Nederlandeebe antsohappy ter betordering tan Nyterheid i Haabibm J f W CONKAD 12 December 1885 FoorzitUr P W VAN BEDEN Secretaff KuitenlaDdscli Overzicht Wel is de trede tusscheu Sertië eu Bulgarije nog niet geteekend maar toch heeft de Servische regesling haar teriet opgegeven Volgens de Polil Corr Ilidt het verdrag nu aldus De trede tusscheu Sertië en Bnlgarge is hersteld tan af de ooderteekening van dit tractaat Oter 14 dagen eu zoo mogelijlÉ nog troeger lal het te Bucharest worden bekrachtigd De correspondent tan de Tempt te Athene intertiewde den minister Delyaonis over den Wesiand Delyasnis verklaarde dat Griekenland oamogelijk de vereeniging tan Buigaiye en Oost Bumelië kan erkennen Hel ware dwaasheid wanneer de Grieken alleen Turkije aantielen maar zg tullen gewapend blgten totdat een gunstige gelegenheid tioh aanbiöil Niet toor dat Griekenlands eiicbeo tgn ingewilligd ial het leger worden gedemobiliseerd Noch een demonstratie tan het internationaal eskader noch telfs de ternietigiog der Grieksobe tloot kan dit besluit veranderen Zelfs Tricoupis de leider der oppositie terlangl vooritelting der krgfstoerustiugsn totdat een gunstige gelegenheid tioh aanbiedt De j aM4 rv2 uaestie is in Engeland de vraag van den dag Eugelsche dagbladen en Igdscbrilten openen hun kolommen voor voor eu tegenstanders van Qladstone s hervormiagsplanueo en aan raadgevingen hoe het lastige vraagstuk is op te lossen ontbreekt het niet Een beknopt artikel in de Msartaflevering van de Contempomry Setiew onder den titel The Irüoi DipeuUy geelt een schema van komenle aan dat den schrgver voldoende voorkomt om alle moeilykheden op te lossen De lersche bevolking bedraagt tegenwoordig 5 160 000 personen waarvan 1 150 000 protestanien en 4 010 000 roomschkatholieken Van de 20 000 000 morgen land behoort de helft aan 750 eigenaars en van de landlords die in 1671 elk meer dan 100 margen bezaten hielden 4 842 tich buiten Ierland op en slechts 1 689 woonden op het eiland Er bestaat geen werkelyk ptaatselgk bestuur Geen spoorweg kau worden gebouwd geen waterleiding aangelegd zonder een beroep op bel parlement in Westminster Maar dit zijn oude grieten hetzelfde geldt voor de gereohtelyke terdryting van het bezit Tussohen 1846 lot 1£80 hadden meer dan 90 000 gerechtelgke uitstoo tiogen plaats 460 660 personen van de geheele bevolking geheel ruineerende en tot gebrek teroordeelend Maar is er geiraagd bracht de Lani Jet tan 1881 geen terbetering tan dtl terschrikkelgk kwaad Men had tich dit toorgesteld en er lou ook teer veel terbeterd zijn indien geen daling tan pryten had plaats gehad Toen de Land Act was aangenomen betat Ierland kudden tee ter waarde van 87 000 000 l Da waarde van dentelfden veeatapel bedraagt nu waarsohgulyk slechts 26 000 000 £ Andere landbouwproducten hebben een gelyke daling ondergaan loodat de tuivere renten van 1881 het geheele beiil en meer dan het bezit van de pachters in 1886 tyn en niet kunnen betaald worden Hier ligt de ryke bron van lersche ontevredenheid en het is volstrekt noodig dat hy worde gedempt Alle partyen tyn bereid eenig systeem van landwelgeving aan te nemen waarbg het land aan de lersche bevolking terug wordt gegeven tonder de landlords te benadeelen Veronderstel dat dit is gebeurd dan moet de fanestie van ulj goternmtitt opgelost worden De schrgver stelt voor twee locale of provinciale parlemeulen in te atellen heteene tyn zetel hebbend te Belfast voor het millioen proltslanten uit het Noorden van letland hel andere in Dublin voor de vier millioen katholieken uit het Zuiden Wanneer de agrarische quaestie is geregeld zou de macht detei heide parlementen er alleen toe beperkt worden dat tij geen buitengewone lasten van personeu mochten heffen eu volkomen godsdienstige vrgheid moesten verzsjtereo Ierland in het bezit van geheel locaal ulfgontnment tou dus tgn aandeel in de vertegenwoordiging in het keizerlgk parlement terliezen De sohrgter der Contemporary slaat toor het getal lot 60 afgetaardigden te reduceeren tegenwoordig bedraagt het getal parlementsleden Mor Ierland 103 waartan bij de laatste verkiezing 86 Bome rulert gekoten door de protinciaie parlementen Wat dit aaiste puut betreft de terlegeawoordigiog tan Ierland in het Ëagelsche parlement dit biedt de grootste rooeilgkkedeo eu de door den sohrijter tan hel artikel in de Contemporarj RevuK toorgestelde maatregel lost alle becwaren geenstios op I ngeland Schotland eu Waks zullen er niet in loeaiemmen dat Ierland helpt wetten maken toor deze drie deelen tan het Britsohe ryk terwyl Engeland Wales en Schotland zich niet mogen mengen in de leriohe wetgeting Er zott een bepaling kunnen gemaakt worden dat de lersche leden alleen stemmen mochten over zaken bet keizerrijk betreffende Maar welke tallooze bezwaren doen zich op om hier de juisie grenslyn te trekken Peneenendng lea een ministerie kunnen tallen over een lenche kwestie en den volgenden lag een votum tan ter trouwen kunnen onttangen bg behandeling tan wets enlwerpeu betrekking hebbende op Üroot Brijtanie Ds Ffansehe Senaat houdt tieh bezig met de behandeling van het ontwerp tot regeling der elementaire school Het amendement tan den senator Paris waarby leden van kerkelgke ordes die zioh verbinden om tien jaren by het onderwgs in bijiondere schalen werkzaam te zgn vrygesteld worden van krijgadiensl werd met 188 tegen 92 stemmen verworpen De olerioale leden van den Senaat verdedigden het amendement hardnekkig omdat ly vreezen dat tonder dit voorrecht geen voldoend aantal onderwyters voor hun bytoudere scholen te vinden zal zgn De uiterste linkerzijde van de Kamer beeft besloten om te stemmen voor de verbanning der prinsen De Freyoinet verklaarde aan een deputatie van deze partg dal hy blgft verlangen om hel voorstel niet in behandeling te nemen Of het ministerie de ka binetsquaestie daarbg tal stellen is nog niet in den ministerraad uitgemaakt Te Deoazeville blijft de toestand gespannen De afgevaardigden Bssly en Camélinal sporen de mgnwerkers tot verzet aan De mijnwerkers blyren weigeren en de eigenaars etenesns Men treest toor ernstige ongeregeldheden daar meer das 1800 werklieden in de omstreken zonder arbeid tyn De strijd in de Italiaantche kamer duurt toort Ondanks de heftige aanvallen op het beleid van den minister van financiën verwacht men dat de minis terpresident Uepretis tgn ministerie ral kunnen handhaven Beeds tijn 37 verschillende voorstellen om tot de orde van den dag over Ie gaan ingediend waartan 25 tegen de regeering INGEZONDEN VERVALSCHING van LEVENSMIDDELEN Onlangs kwam in de Oombcie Courmt een artikel tuor dat hier en daar teer de aandacht trok Het betrof de tertalsohing tan levensmiddelen Met verwondering vroeg men tieh af hoe het mogelgk was dat de Gemeenteraad eu de Getondheidscom missie tich ernstig voornamen deze belangrgke zaak ter harie te nemen en zelfs een begin van uitvoering gaven aan hunne plannen terwijl er ten slotte niets van terecht kwam en de genomen besluiten eenvoudig onuitgevoerd bleven In verscheidene kringen hqorde men de zaak bespreken en met recht meest in afkenrendeu zin Sommigen echter begrepen niet goed hoe de vork in deu steel zal eu daaronder mgn persoon die verscheidene leden van den Baad en ook leden der Oezoudbeidscommissie kennende mg met hel oog op hun flink karakter eu krachtige persoonlijkheid niet kon verklaren hoe zg toelaten dat erop die wgze gehandeld wordt Als ik iets nfet begrgp berust ik daarin niet maar ga op informatie uit zoo ook nu Ik vervoegde ray bij personen die in deze het naadje van de kous konden weten en vernam dat hel hier gold een hoogst moeielijke zaak Men ton willen zeide men mij dal de levensmiddelen bg verschillende leveranciers te verkrijgen onderzocht werden en dat dan de namen van die taken welke vervaltcht bleken te tijn werden gepubliceerd met opgave van de verkoopert Oorspronkelgk was tulks ook de bedoeling Maar gesteld dat men tan een artikel hg 6 wiuksliers een lekere hoeteelheid tot o dertoek laat halen natuurlijk zonder dat dete weten waartoe het dienen moet en later wordt openlgk bekend gemaakt dat de waar van A looteel tertalscht en die tan B looteel terknoeid is enz das zullen die winkeliers M ieieyt komen torderen dat de onderzochte artikelen bij ien gehaald zgn en zg lullen de hulp tan de rechter inroepen es een reohtstordering instellen wegenw laster hoon of beleediging tot vergoeding van schallen en van het geleden nadeel Door een en ander tullen groote moeielgkheden ontstaan en dat is de reden waarom aan de taak geen gevolg is gegeten Was ik big nu eindelgk te welen wat er van de taak was het is mij niet minder aangenaam te kunnen aantooneu dat die trees voor moeielgkheden ongegrond is Hel Maandblad tegen de vervaltcking van Leventmiddelen en Han dehartikelen onder redactie van Dr van Hamel Bods te Amsterdam bevat nl in zgn nr van 1 Maart het volgende artikel van de hand van eeit teer bekwaam rrobtsgeleeide Mr Caroli Advocaat te Amsterdam Opeubaarmakinir van scbeiknndij e analyses Xtan vervalscnte artikelen en van de namen der producenten Wanneer ik my niet bedrieg heeft dit Maandblad zijn oiilstaan toornnmelgk Ie dankeu aan de betreurenswaardige praktyken die bg de vervaardiging van handelsartikelen en de v Tlbreagmg van levensmiddelen ten nadeele van de gezondheid en hel welzijn der consumenten gepleegd Worden Het aangewezen middel om aan dergelgke prakiyken de grootst mogelgke afbreuk te doen bestaat o a daarin dat de artikelen die men van verialsehing verdenkt i i scheikundig onderzoek onderworpen en de nitkomstea van de analyses ter kennis van de belanghebbenden gebracht warden Maar kal men langs dezen weg slagen dan ia ééa ding vdór alles weusohelijk I w dit dal nevens de aitkoms en ook de eM reMM M it het chemiicU onderzot aan de kentueneming van het publiek onderworpen en teeeni de namen va de producenten den volke iei kondigd Korden Daarin maar ook alleen daarin ligt het eenig afdoende middel tegen de dagelyks gruoler wordende vervalschingen Een gevaar echter is er dat zich daarby dreigend vertoont het gevaar nl dat by wiens praktyken dpor de toepassing der scheikunde ontmaskerd wordt tioh de hulp des rechters tracht te verschaffen legen degenen die teer teker het belang der maatschappy maar daardoor gewis niet dal van den vervalsohenden producent bevorderen Aan wie van de partyen die dus ihet elkander in botsing kom n tal in de reohtsiaal de overwinning verblyien Door de geachte Bedaclie van dit blad uitgenopdigd daarover een beknopt advies oittebrengen voldoe ik gaarne aau dat vertoek ik wil mijn gevoelen slechts teer kort uiteenzetleni de beantwoording toch der gestelde vraag acht ik niet twyfelachiig De bepalingen die de quaestie moeten oplossen zija de artl 1408 en 1412 B W die aldus luiden Art 1406 yDe bargerlgke rechtitorderÏDg ter zake tan hiter booQ ot bcleedigisg strekt tot ter oedicg der Bchadcu ea tot bcteriog van het osdeel in eer ran goeden aum geleden Art 1412 Os bargerlgke rccbtstorderiDK ter zake tan laster liooa of beleedigiog kan oiet wordeo toegewezeo iodien Diet blgkt van het oogmerk om te beleedigeu mur integendeel noodzakelijke terdedlgiug reebtmatige unkliohie verplichting om getuigenis der waarheid te g en plichten tan ambt poit bediening of eenige wettige betrekking of ook andere rechtmatige of geoorloofde inzichten tot de Mi welke anders hoonend of beleedigend zoude zgn billijken grond en aanleiding hebben gegeien De geiolgtrekking die uit dete artikelen talt op te maken is eenvoudig geene andere dan dete dat de producent wiens vervalsohing aau de kaak wordt gesteld door het publiceeren van z n naam en de analyte zijner vertxütchte waren nimmer de hulp dier wetsbepalingen tal kunnen inroepen dewijl nit die openbaarmaking nimmer de bedoeling om deu prodnoeul in eer of goeden naam te krenken kan of mag afgeleid worden De rechtspraak ten onzent beveiligt deo deskundige tegen ieder gerechtelgk optreden van den vervalschtr of kwakzalver getuige de bekende prooedures waarin het Maandblad van de Vereeniging le de Kwakzalvery de zege behaalde I Is waar slechts eenmaal in het geding tan Oidimann werd bedoeld blad in het ongelijk gesteld Mals il y avail de qnoi het blad had zich laten verleiden tot het uiten van eenige toor Oidimann alles behalve vleiende opmerkingen tengevolge waarvan het verre getreden was buiten den kring der werkzaamheden waardoor het de belangen der maatschappy mocht en moest behartigen Indien dus de scheikundige ziedaar myu conclusie zich eenvoudig bepaalt tot het vermeldenvan zijn bevindingen en tan den naam tan den fabrikant die het onderzochte artikel aflevert kan iiy gerust de gereohtelyke stappen van den ontmaskerden vertalscher afwachten Eenige geringe twijfel zou echter nog kunnen overblgven Toegegeven nl dal de hierboven bedoelde handelwyze van een scheikundige niet in de termen van art 1408 B W valt zou dan zijn daad zonder beleedigend daarom toch niet onrechtmatig kunnen zijn en hem tot schadevergoedingkunnen verplichten krachtens art 1401 B W P Art 1401 B W Elke onrechtmatige daad waardoor aaa een ander achade wordt toegebracht atelt dengene door wiens achuld de achade veroorzaakt ia in de verpliohting om dezelve te vergoeden Ook dete vraag moet m i met beslistheid ontkennend beantwaord worden Een eerste vereisoble tan de toepasselgkheid van dat artikel is nl dal de daad onrecktmalig d w z dal ze door de wet verboden zjj Welnu voor zooveispg bekend is bestaat er gelukkig 1 in de Nederlandsohe wetgeving geene bepaling die den beoefenaar der chemie verbiedt zgne wetenschap ten nutte van het algemeen aan te wenden op de wgze als hier ordt bedoeld Mr J P A N Caboli Jmeterdam 24 Februari 1886 ASoop van Openbare Verkoelingen van Onroerende Qpederen VEILING 1 MAABT Schuur Turfsingel P ü f 1750 k P van den End Huis Turfsingel P 1 27 1075 k G Tooi viet Huis Peperstraat K 264 f 810 k W de Jong Wj Huis en Bierhal Dubbele Buurt Groeneweg Lu f 2100 k H Bernsen huisfrouw tan L J Pieters s