Goudsche Courant, zondag 7 maart 1886

van 15 en op het middengedeelte rene middell jn van 16 meters Met al wat er aan hangt weegt h 430 centners waarvan alleen het omhulsel 100 het overige is het gewicht van twee stoommaohiaes Ie tamen van rnim 100 paatdenkracht twee vertiI cale luohtsohroeven ieder van 10 en eene horiionttle van 7Vt nieter middeligu benevens het roer de tottiren water kolen bedienend personeel ent De kasten der constructie van den geheelen toeatel bedragen ongeveer 100 000 mark Terwgl de grootste snelheid van den Vind in die Duitsche landstreek nabg den grond op 13 meters per seconde kan worden berekend moet het luchischip in dientelfdeo tgd 14 ü 16 en bg den sterkalen tegenwind nog S i 3 metera afleggen Volgena den uitvinder zal het dns onder gewone omstandigheden nog grooter snelheiil hebben dan een sneltrein De consirnolie is van dien aard dat wanneer de ballon optwelt of iokrimi het doek altoos even glad en gespannen bigft Eene brandende rivier in de echte beteekenis vanhet woord heeft de Clyde vertoond uiet ver van Cllatgow Duizenden hebben het vreemde vertohijnael bewonderd Reeds lang te voren had men groote Inchtblazeu aan de oppervlakte van hel water waargenomen maar er verder niet over gedacht totdateen vissoher die tgn pgp aanstak eene brandendelucifer in het water wierp en de rivier plotteling in vlam aloeg met verbreiding van een aterk licht Men schrijft het versohjjusel toe aan de ontsnapping vangat nit de ipleten van steeokolenbeddingeo onder derilier Vroexer reeds was zoo ielt voorgekomen te Holms in 1829 waar eene vlam die naar willekeur kon worden aangestoken en gebluscht gedurende verscheidene jaren brandde Daar was bovengenoemI de oorzaak ook de reden van hel vereohgnsel Rapp om de kromtlniting in de boeien te doen vervallen aangenomen met 54 tegnn IS stemmen nadat art SS bepalende dat alleen te Leeuwarden nog lijfstraf kan worden toegepast eveneens wat aangenomen met 43 tegen 16 stemmen Dinsdag 11 nar komt de Gonsalaire wet aan de orde Woensdag na de paine tal de voortiiter een nader voorstel doen tot regeling der werktaamheden Ten derde r male is beroepen b j de Qer Oem onder t Kruis te Dirksland M J Wesaels van Qouda De bg de Tweede Kamer ingediende oonveriiewel is geschoeid op den leest der ct van SO December 185S De regeering stelt voor gedurende tekeren termgn de houders der 4 pCt schuldbrieven in de gelegenheid ie stellen hunne 4 pCl tegen 3 i in te ruilen en vraagt machtiging om na ommekomst van dien termijn de 4 pCi af Ie lussen en daartegenover 3 pGi stukken te mogen uilgeVen legen minstens 97 pCt Ier gl pOt wegens provisie tal worden uitbetaald De nieuwe S a pCi schuld tal dus feitelijk worden uilgegeren legen iS U pCl De nieuwe schuld tal verder onder gelgke bepalingen wordtn uitgegeven als voor de geldleeningen van 1878 1883 en 1884 gelden De machtiging tot conversie eindigt op 31 Dec 1887 De daardoor te verkrijgen besparing wordt berekend op ruim 13 ton De couveraie tal niet geschieden iu serièn maar Ëen redacteur van de Sun te Ooluqobns een mooie stad aan de oevers van den Chattakoohee in Georgia vertelt in vollen ernat dat hem het volgend avontuur is overkomen Toen hg zioh onlangs op de vossenjacht bevond viel hij met tijn paard in een oudeo pul die dertig voet diep waa Het paard alierf dadelgk tengevolge van de bekomen verwondingen maar de redaclenr bleef als door een wonder geheel ongedeerd De i j wanden van den pul waren gedeeltelijk ingevallen en de ongelukkige jager kon geen ateunpunten vinden om tich naar boven Ie werken coodat hg lienoodtaakt wat den nacht in tgn akelig verblgf door te brengen Den volgenden morgen verbreidde het doode paard onaangename geuren en de Journalist bemerkte dat verioheidene gieten lioh boven de put vertainelden spoedig daarop waagdtfn de vogels tich naar beneden en eene reddende gedachte schoot den jager door I bet hoofd Hij besloot om de gieren stuk voor stuk bij de pooten beet te pakken totdat hij er genoei bijeen had om hem nit tgna gevangenit te trekken Da d elijk volvoerde hij ign plan en toen hg een groot aanial gierenpooleii te pakken had schreeuwde hij too hard hg kon ksss ksst De verschrikte vogels begonnen ie fladderen vlogen omhoog en trokirh den redacteur uil den put tg vlagen too snel dat hij geen kans tag de pooten los te laten zonder gevaar te loepen weder in den put te tuimelen aen hg tich met tgn zonderlinge trekdieren op eene hoogte van honderd yards bovdi den beganen grond bevond liet hg een der vogels toen een tweede derde vierde ent beart voor beurt los de overige giften konden het gewicht niet langer torsen en de jager daalde thans langtaam neer totdat hg gelukkig buiten den pot op den beganen grond terecht kwam l e vernuftige redacteur vergeel te vertellen of hij een afstammeling van den beroemden vrijheer Von Miincbhauseu ia Volgeus No 3 van de door hel Genoouebap Feritat Bilgegsven Spiritlstiaohe Bladen is het plan opgevat eene Commissie van wetenschappelijke mannen in slaat te stellen door alle middelen volkcjroen en onbeperkt waaraemingen en onderzoekingen te doen omtrent de toogenahmda sptritistische verschijnselen waarna dan een volledig verslag ton worden openbaar gemaakt van de voorgevallen feiten met vermelding van alles wat ter controle of verificatie is aangewend en gtieekenA door liefst allen die de bijeenkomst b j oonden Nieuw bestuurbaar luchischip Hermann Ganswindt te Berlgn heeft i ie circulaire met teekeniug van het door hem uitgevonden Inchtschip rondgezonden Volgens zgiie bekendmaking tal dit gevaarte binnen kort worden samengesteld Een grvaarte mag hel teker wel heeten wanneer men de afmetingen ergelgkt met die der voornaamste bekende groole tnclitschepen namelgk lo fan Oiffard waarmede in 1S te Pargs proeien rgn geilWmeo 2o van Dupny 1 85S Ie ParD 3o van Haulein in December van dstr lfde jaar ie Uronn 4a van Krebe en Regard waarmede de proefnemingen in Augustus 1884 te Meudon tgn gedaan Hét luchischip van Gadsffiiïdt is tienmaal greater dan dil laatale De ballon IA den vorm eener liggende sigaar heeft een lernglo Buitenlaodsch Overzicht In de Pransohe Kamer werd over bet voorstel betreffende de verbanning der Prinsen door den Minia Ierpresident Freycinel verklaard dat de Regeering niet ton aarzelen de vereischte maatregelen te nemen zoodra de aanwezigheid der Prinsen een gevaar voor de Republiek mocht worden De Kamer zon inbreuk maken oi de rechten van het nitvnerend gezag indien zij hei ver anningsvoorsiel aannam De Regeering kon er zich dut mei mede vereenigen De Republiek welke een kritiek tgdvak doodloopt zou in moeilgkheden kunnen worden gebfacht en daartoe is het tgdstip allerminst geschikt ClétnenOeau zijn stem motlMefeod Miderdat een wapen in handen wilde hebben tegen de monarobalen dte de Kepnbltek hett j op wettige w jze heitg door revolutie willen omverwerpen Nadat Freyoinet nogmaals hel woord had gevoerd werd het voorslel Duohë verplichte verbanning verworpen niet 345 tegen 196 en het oorstel Rivet facultatieve verbanning met 383 legen 183stemmea Tot sluiting van bel debat werd daarop door Lanetsan een motie van orde voorgesteld waarmede Ereycinet verklaarde tich te vereenigen en welke mil 363 tegen I S aleminen werd aangenomen Het besluit van den ingenieur te Deoaieville om alle groeven Ie sluiten is door het bettnur der maatschappij te Parijs bekrachtigd Heden zal het geheel werk over een uitgestrektheid van 4 kilometer worden gestaakt terwgl alleen baiteoTandscbe iverkliedea in dienst blgveo ten einde de vuren te bewaken In de smedergen wordt bet werk voortgezet mei Engcieche kolen welke de maatschappij uit Bordeaux ontbiedt Een groot aantal werkliedan wat op d been maar ongeregeldheden vielen niet voor Deafgevaardigden BAIy en Camélinat stgvan de mijnwerkers in hun verzet De troepen z jn versterkt en de toestand ia ten borate gespannen In het Ëogelaohe Lagei is is w ldra een strjjd over de lersohe quaealie te wachten De oonservatieve afgevaardigde Holmes attonuf gentraal oor Ierland onder het ministerie Saliibury heeft naar men weet het voorstel gedaan om te besluiten dat het Lagerhuis niet bereid is meer geld toe te ataan voor het burgerlgk bestuur in Ierland voordal het leker weet welke staatknnde di regeering bg het herstel en de handhaving der maatschappelijke orde in dat land denkt te volgen Vermoedelijk komt deie motie welke door de geheele conservatieve partij zal gesteund worden reeds heden in bebUndeling Het dejjat wordt met groote belangstelling tegemoet gezien en alle partgen tgn dringend aangemaand om too volledig mogelijk in hel slrgdperk te komen De telegraaf berichtte reeds dat het voors ol Holmes met groote meerderheid is verworpen en dat Gladstone nog geen meerder licht omtrent zgne plannen ontstoken heeft i Volgons de Litxrfool Pott heeft Gladstone tijn omwerp lot invoering van een lerach parlement reedt gereed Parnell heeft hel niel slechts geilen maar ook reeda goedgekeurd Den leden der lersche parlg ia er niela van bekend doch Parnell heeft hen over li tnigd dot zg Gladstone volkomen kunqen vertronwen lattiwefe naar da bekwaamheid en de ledcljjkheid der onderw aera III Te lorgen dat niet dooi het ontbreken Tan een Toldofod aantal welingerichte aoholen kinderen an onderwijs terstoken blyren De ondergetcekenden rerioekeo derhaln uwer Tcrgaderiag tut e oe hertianing tan art 194 der Grondwet in dien geeat mede e werken Hetwelk doende ent De Jrnk Ct komt in een reeks Tan artikelen er de grondwetshersiening tot de volgenden slotiom We gaan dns met regeeringsfoorstellen belrekkeIgk bet kieareoht niet roornit maar onbetwist aehlernit Ten aantien der Ëersie Kamer wordt het Terderfelyk beginael der g ldarisloaratie gehaniibaafd ten aantien tbu het rekpuplichtig beheer een ferkeerd beginsel in plaats van het juiste doch tot heden onnitgeroerde van de Grondwet an 1848 oorgedragcg Op alle punten dns aobteroitgang rerlies Toor de liberale laak En daar de Toorstellen op het derde hoofdstak de geheele grond wrtshertiening behrersohen achten wq het geheele werk ongeraden en onaannemelijk Vau ons liberaal slandpunl dal alleen grondwetshertiening wil om weieulyke terbeleriogen in het staiitsorganisme aan te brengen wensolien wy i er Tweede Kamer en voornamelijk ooien geestverwanten het duoraicht en den moed loe lot verwerping der aanhangige voorstellen Het hoofdbestoor der Hollandsohe Maatsohappq fan landbouw geheel deelenile de meening vau he Nederlandaoh Landbouwoomité dat bq den ge drukten toestand van den landbouw pogingen moeten in het werk gesteld worden om den landbouwers ooveel mogelijk op voordeelige voorwaarden de noodige middelen ter uiloefening van huu bedryf te verstrekken heeft de afdeelingen niigenoodigd om aan gemeld hoofdbeslunr too mogelgk lóór 15 April ondertlaaude vraagpunten te willen beantwoorden i lo Op welke wgie wordt krediet aaii den landbouwer iu uwe afdeeling verstrekt P So Beslaan er krediet inatellingen in Dwe afdeeling P Zoo ja welke P So Welke voorwaarnen en walke renten worden gewooniljk bedongen P De rechtbank te Zutfen behandelde Woensdag de aanklacht jegens taaier ingesteld op aanvrage van den veldwachter D te Llohtenvoorde legen de nilgevers en drukkers der WinlarswiJkBohe en Znil Oonraiiten welke binden in een intouden al uk hadden medegedeeld dat D wel eens kennelgk was en door iljb vrouw eyi half uur na geteiten tgd uit de vergunning was gehaald Het O M eisohle nadat de rechtbank geweigerd hai te hooren de getuigen a décharge die het feil der drookenaohap raoealen bewgien voor elk der betchuldigden 3 dagen cel en ƒ 75 boete Volgena het O M was het stuk in Oe W Crt geschreven om te lasteren nit liekelgke verdorvenheid nit gebrek aan cedelgkheidtgevoel en uit ondeugd Staten Oeneraal Twiede Kamer Zittingen van Donderdag 4 en Vrijdag 5 Maart 1886 Ingekomen is hel ontwerp tol conversie van de 4 Pot N W S in 3 i Pols schuldbrieven De heer Bnland is toegelaten en bëeedigd De dIsoBssie over het ontwerp gevangeniaweten is Toortgeiet Na langdurige discussie en verwerping van de daarop iugediende ameodemenien is art 8 stelsel van water en brood voor alle veroordeelden i gedurende de twee eerste dagen aaucenomen mei 46 tegen 16 stemmen Oe PuMe ia beperkt tot de hnitco van bewaring Art 13 verplichte huitdienst iu huiien van bewaring is verworpen met 36 tegen S7 stemmen Op ari 18 onderwgs heeft Regeering een voorgesteld amendement tol uitbreiding van hel onderwas tot tO jarigen leeftijd en tot vak en voortgetet onderwgs overgenomen Over art 19 het al dan niet erkennen van gemoedsbeiwarrn van gevangenen tot bgwoning der godadieiistaefeningen had een nilvoerig debat plaats Een motie tot sluiting der debatten van den heer Oleichinau werd aannenomen Met 37 tegen S6 stemmen is ten slotte gehnndhaafil de verpliolnitg der gevangenen tot bgwoning der godsdienstoefeningen behoudens vrijstellingen In de tilting van gisteren is het debat over het onlwcrpgevangeniswezen voortgeset De heeren Van Gennep De Mi gier Kist Van der Kaay en Bargesiua bestreden de Igfalrafien en kromtlniiin in de boCiAi terwgl de heérenaVan der Bieten Rengers eji de Minister dete terdedigden in hel belAng van een bthoarKike tucht Tegenover dpn heer Borgerint hield de minister vol dat de commandant van tie gevangenis te Leeuwarden voor igne brlrekking teer geschikt was J Bg art SO ia een amendemeii van de Gomm van en hem ook do reeds hun steun moeten schenken ook al komt de La i purehau iill eerst in behandeling De PM MM Ga is van oordeel dat deze ipededeeling niet ver van de waarheid verwgderd is Tegen verwachting versoheen Bismarck Donderdag giet in den Duitsche Rgksdag tot verdediging van het spiritntmonopoiie t h j liet deie over aan den Minister van Financien De mogelgkheid beslaat echter dat de Bgkskanselier gisteren verscheen daar de beraarlsloging over de eerate lezing niet afliep Het belangrijkste in de gehouden discussie was de verklaring namens het centrum tegen het monopolie BIgft het centrum oonsequent dan isjiel monupolie veroordeeld Het sluiten van den vrede tusschen Servië en Bul rge is Ie Sofia met een plechtig Te Denm gevierd Vont Aleunder heeft een proclamatie uitgevaardigd lot tgn onderdanen aan beide tgden van Balkan waarin hij hun dank legt voor de opofferingen door hen in tgd van gevaar gebracht De Grieksche regeering deelt mede dal de vrede tnstchen Bulgarije en Servië geen invloed tal hebben op haar houding Ook un tal Griekenland bg tgn verzet big ven volharden De uitslag van den slrgd in de Italiaansche Kamer wordt met groote belangstelling tegemoet gezien De stemming over de begrooiiug van financiën tal heden worden gehouden De laatste lilting werd bijgewoond door vierhonderd drie en vijflig afgevaardigden een getal dat telden wordt bereikt De leden klagen dat zg ongeteekende brieven en tclegrammeo ontvangen waardoor men door bedreiging invloed op de atemming tracht te oefenen Ï OSTEIK X J BllST LIJST ven BRIEVEN geadretaeerd aan onbekenden H de Orinl Arnhem Kris van den Pais Gouda mej E V d Wgjer Helmond j M de Groot Kraiingen H Hetdelaar Botierdam Cr de Goeden Utrecht mej Johanna Bouwman P Vau het Hnlpkahtoor te 8T0LWUK C van Ee Polsbroek mej F W Vermeer Botierdam BRIEFKAARTEN Mej P U Schrgferskoff Rotterdam Brieven vertonden geweest naar DlflTSCHLAND Fraul Maria Sfiasmann P De Direeteor van hel Postkantoor SIMONS kantongerecht te joDda Tereohttitting van Woensdag 8 Maart 1886 Kantonreohter Mr 4 H van MIEKOP Ambtenaar van het Openbaar Miniaierie Mr W C A SCHOLTEN la Rotterdam VEROORDEELD i A V R arbeider te Iteeawgk lot 2 boelen van 20 gulden of 6 dagen wegrus jagen op waterwild tonder jtohtacie en zonder tehrittelgk vergunning van den eigenaar va hel jaohtveld onder de gemeente Gouda W V L en J v d W isschers te Gondi ieder tot 7 gulden of 3 dagen wegens vissehen met een tegen in den polder Bloemendaal onder de gemeente Gouda tonder sohriflelgke vergunning van den eigenaar van het vischwater i P dienstbode te Beeuwgk lot 10 gulden of 1 ffiig wegens verhullen van Hekeudorp naar Beeuwgk tonder daarvan aangifte te doen b j hel Gemeentebestuur van Hekendorp A de i koopAan te Uaaalreobt tot 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen wegens te Beeuwgk als geleider van een kar bespannen met honden tillen ap die kar onder het rgden en daarmede rgden op wilde en o ibehaarlgke w jte K 8 koopman te Nieuwerkerk tot 3 golden of 2 dagen wegens te Gouda op een wagen vervoeren lan geiten op eene voor die dieren pgnlgke en kwellende wgie G K koopman te Gouda tot 2 boeten van gulden of 2 dagen wegens op twee tgdslippen te Gouda op straat tonder toelicht laien staan tijn wagen bespannen met een paard J V V huisvrouw ran v R winkeliersier te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda werpen van stroo in het water FOIxXTIE Aan het bureau van politie z jn in den loop van dit j r do narolgend voorwerpen gedeponeerd en nog uiet afgehaald Ëen Zakdoek een gouden Horlogiesleulel en blauw Schorl eeu Kinderwantje een fantai Armband eeu illreren Vingerhoed ean zwarte Handschoen een koper Kruis een Kuipmeaje een paar gebreide Handschoentjes een Sleutel een onderstuk van een gouden Oorbelletje een meisjes Kinderhoedje twee Psalmboekjes een Sleutel een Sleutel met Ring een Knipmes een paar Kinderaehaatajet een wit Schorl een Kinderporlemonnaie met 6Vi ct een gouden Oorbel en een fantasie Armband KENHIBOEVINO De BURGEMEESTER van Gouda brengt overeenkomstig Art 16 tweede lid der Wel van den 26 Mei 1870 Staatsblad No 82 ter algemeene Kennis Dat hg gedurende dertig dagen ter inzage van de belanghebbenden Ier Secretarie heeft iiedergelegd den Staat aanwijzende de uilkomtten van de Meling en Sohalting Ati gebouicie eigendommen welke nitua gesticht zgn of aan welke wrniemoingen hebben plaats gehad met opgave van het jaar waarin de belastbare opbrengst geregeld wordt bedoeld in de Artt 16 23 en 43 van gemelde wet GOUDA 6 Maart 1886 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN BargerlijkA Stand GEBOREN I 4 Miart Comelis Jouphoi ooderi B W TSD de Paioordt en H vsa der Wolf Petrus osdera H de Groot en 3 E vso Gsiiel 9 Pieter Butiian Vaden P B au den Broek é J Cahoat OVUai EDKN 3 sart D J vaa der Speld 1 j 8 m i H Folet huinr van W Zererl am 52 j M P Sibbes 20 j 11 m 5 H Smit 68 j ONDBRTBOUWD 6 Masrt B WieUad Loi te Uitgeest 42 j en A H van der Xleio 29 j ggS5 aifl 8 i l gp i aroft iai 5M5g ii ADVERTÜNTIËN 40 Jarige Echtvereeniging Tan corneliö db jong maria jacoba snel Unjne dankbare Kinderen Gouda 4 MaaH 1886 Gisteren avond lOy nnr ontsliep zacht en kalm onze geliefde Docliter en Zaster MARGERETHA PBTRONELLA SIBBEö io èm jeugdigen leeftijd van nog geen 21 jaren J C MBBES A G 8IBBES geb LApiBRi J 0 SIBBES J F SIBBES geb DB JOBO G SIBBES E SIBBES Goud i Haart 1886 geb de Joxa Ondergeteekenden betnigen hunnen dank Toor de bewezen ran belangstelling ontvangenby het overiyden ran hun Broeder en Bebnwdbroeder M J TAM DÜGTERENJ VA DÜ6TERENGouda 6 Maart 1886 van Ca h Mejuffrouw OORS CHOT BLEEEERSSINGEL vraagt tegen 1 MEI eene geschikte DIËIXSTBODE Jufvrouw BREEBAART vraagt met MEI eene DIENSTBODE Gevraagd als 2e MEID eerie DIEIVSTBODE van de P Q genegen met Kinderen om te 1 gaan Adres Plnweelen Singel R 538 eeue Nieuwe Sorteering NOUVEAUTÉS voor het a s Saisoen D PIIIJK KAAPSCHE COGITAC per FJesch ƒ 1 60 bij SLOTEMAREa Co FUne Linnen tricot en Satijnen HANDSCHOEHENs A yan os Az Kleiweg E 73a FINALE mum van SCHOENEN en LAARZEN beneden Fabrieksprgzen R V d HEIJDEN WIJDSTRAAT A 42 Gouda ONTVANGEN De nieuwe Vooijaarstoffen concarreerende prezen tegen goede Confectiekleeding B BEGEER Gouwe C 177 RaaUmaakers tegen Hoest BORSTGARAIELS Verkoudteid of Heeschheid bijzonder aanbevolen ONTVANGEN de Nieuwste VOOEJAARSTOPPEIT Bestellingen op maat worden zoo noodig binnen drie dagen zeer net gemaakt en geleverd door B C VËRWEIJ Tailleo te Gouda Markt 1 Solide Stoffen en biliyke prijzen Ongeveer 1000 KILO s int cr I T afval van Hennep of een gedeelle ivordtTE KOOP gevraagd Adre met franco brieven onder motto Hennep bg den Boekhandelaar W HOOGWERF Az te Oud Beierland KIPPENVOER Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 vermengd met MATS en GERST per 100 KG 8 wordt by minstens 25 KG franco geleverd door R SLEGT StolwijkerduU LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kinderen Kuchboest Zoog enaamde Blauwe Hoest onmiddeliyke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren by deze kinderziekten eenig goed bevonden DRUIVE BORST HO IG Alleen echt verkrngbaar in paeons van fl 2 die van geele flacons van fl l dié vanroode en flacons van 65 Cent die van witte capsulen voorzien zgn waarop nevenstaand fabriekmerk te Te Gouda by F H A Wolff Boskoop by J van Bergen Haastrecht by J D den Hertog Oudewater by F Jonker Idenburg 1 Bodegraven by P Versloot Stolwyk by C G V d Berg