Goudsche Courant, woensdag 10 maart 1886

N 3363 Woensdag 10 Maart BOLLANDSCHE UMTSOHAFFIJ W LANDBOUW Afdeeling Gouda en Omstreken Eetirijig van Eijstieren van inlaiidscli ras geboren in 1884 en 1885 op DONDERDAG 13 MEI 1886i Uitlovin en f 2S 15 f 20 en f 10 Pe met Eeraten Prijs bekroonde 2 jarige Stier moet tegen een dekgeld van 75 centen beschikbaar züntot nlt JOLI 1886 in een der nirolgende gemeenteu Goiida Moordrecht Qouderak Stolwiji Haattrecht Reeuwijk of Waddinxveen Aangifte vau inzending voor 1 MEI e k aan den Secretaris der Afdeeling A van VEEN te Gouda bg wien nadere inlichtingen te bekomen zgn Groote Voorjaars Opruiming van af MAANDAG 8 MAART en de overige dag en der week bij G eTor 1886 GOUDSGHE COURANT ISieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DS WESTHAVEN PEPERSTRAAT ZUIVERE BORDEAUX V7IJNEN KLEIWEG No 2 GOD DA Succursale der firma INQEN HOUSZ LIFS Wgnhandelaren te Breda Vestigt de aandatuht op de nitatekende BOHDEAUX ik f 11 per anker van 48 flessch met inbegrip van acc ns franco huis door geheel Nederland ook per half en kwart ankera Proefflesschen 0 65 per fiesch Alle bekende merken zgn bg mg steeds op fiesch verkrggbaarl PRIJ8 C0ÜBANTEN worden op aanvraag franco toegezonden Mr A G Prins Visser Advocaat en Procureur heeft zich gevestigd te GOUDA Oostbaven B No 79 DE NIEUWE CONFECTION Concnreerende Prgzen en solied werk op maat kan alles in den kortst mogelgken tgd geleverd worden D PUIJK TBKSTOND GEVRAAGD een K K boven de 16 jaren Te bevragen ter Boekdrnkkerg van B A VEKZIJL Korte Tiendeweg Veisch voorhanden Verschillend Gebak AANGESNEDEN TAARTEN Sausijzenbroodjes enz bU RAAIJMAAKRRS Snelpersdruk van A Bbineiiaii te Gonda 17 HAVEN 17 GOÜDSCHE Waterleiding Maatscliappij De ALGEMEENS VERGADERING van Aandeelhouders zal gehonden worden MAANDAG 22 MAART 1886 in het Koffiehnis ox Haehonie te Gouda des namiddags ten 1 nar DE DIRECTIE iDX o nit de BLIKKElf TROMMEL van A VAN TUIJLL Amttirdam Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Slgmvliasen per doos 40 ets Depot bg J J V d SANDEN Banketbakker Markt ADVEIiTËi iTlEI in alle Binnen en Buttenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda LENSING 8 rekbare Tarvurdkd uu Mnwlibff Ttn Prof Dr notm to l piis sQn gflMbikt 1 Toor kiadsTAQ 2 voor Mn nugkwtleo Iftdendt Dimbi 3 voor damei ia b zoDdere omatnndigb den 4 voor mor n d bDistoilet nK A p Alleea dsmstno vensiaandgedepo neerd Bandelamerlt voorsiene Ooozen en CorsetMn t n de echte men hoede eè slzoo vooriiftm tkeel Alléén te bekomen te O O U D A bif 1 HOOQENBOOM Zaal KUNSTMIN Sociëteit Ofis Genoegen ZONDAG 7 MAART 1886 MÏÏSICALE SOIBÉE te geven door den Heer O XjjfLOyCBORya Entree voor HH Leden hanne Dames enKindeken 50 Ot per persoon Niet Leden f 0 99 per persoon AANVANG 8 ÜOR Wijdstraat A 174 Daar de Ondergeteekende met 1 APRIL met zün Kraam weder op reis gaat zoo verkoopt hg tot 29 MAART no met 20 pCt korting van alle Artikelen Elk doe nn 2gn voordeel Achtend Uw Dw Dienaar PIEBRE GMBELS ZEGT HET VOORT J WELTER Specialiteit in Corsetten DAMES en KINDER OI DERG D Er biedt zich aan tegen 1 MEI een net MEISJE als van goede getuigen voorzien Bneven franco onder No 1268 aan het Barean dezer Conrant HOUTVEILING TE ROTTER DAM Woensdag den 10 Maart 1886 dea namiddags 12V nnr in het Café FtUaehy Overzgde Maas vaii Peteraburg er Zweedsche Riga Memel Wijburger Vuren en dS en platen Geschaafde en Geploegde DEJ EJN en SCHHOTE Amerikaansche DELËIV Riga Narva en Croonstadsche Sparreri Sparhouten JufFers Kolders Eiken Ribben enz Ca 3600 Wijbürger gi ene Schroten worden coulant verkocht Alles gennmmerd en liggende in de Loodsen op de Werf Rusland Oostpunt NoorderEilaud te Rotterdam Notitiên zgn te bekomen ten kantore van den Deurwaarder J C LACH Geldersche Kade N 1 Rotterdam BINNENLAND OOUÜA 9 Maart 1886 By KoD BmIoü it op haa ereuek eerfol oolslag ferlcend aan dra heer C i C Hoogcndgk aia Ie lait en aao deo heer W A L vao Mierop ati Se loii by de dd Scbutierg atbier De ei iel in eDiear B de Joofr die raa rqkiirege Uut il mei het toetiebt op de apoorwegeo ia evergeplaatat raa Oonda naar Haarlem Oiiteren herdacht ante geachte etadgenoot de heer 1P U MoDttJa deo dag waarop hy 25 jaar geledea lot Dolaria te deier atede benoemd werd By deze gelegenheid werden hem vele bewj en sn belaagttelTiag betoond en ongeiwyfcld it het veler moteh dat het hem gegeven moge eyn nog tal vaa jareu tyoe betrekking Ie Uyreo bekiceden Zoudag 7 Maan bad da aangekondigde voordrtsht ran Dr Boha p nan plaatt Ie deter atede waaromlrent aan de T d bet olgende getehfeveD wordt Hedea i ond hield dr Scbaepman voor de leden der R K Leenereettfimf alhier de aangekondigde voordracht Zelden lageo wg in ont lokaal een too Iririjke tohaar belangttellenden vereenigd De eerw tpreker tohettte i eeo boeiende improvliaiie de algemeene rnaUtue op ttaatkiindig tiowel alt op atoffelyk gebied weet de oortaak aan waarait tij ontttoud en de middelen aardoor wy nit deiisn loeataod kunnen geraken Dit onderwerp vond om tyn aetoaliteU en vooral om de wyta waarop hsl werd behaadrid ongemeenen bytal f Nameaa de vergadering betuigde de geachte prttident den eerw redenaar tyn dank rn drnkle daarby de hoop uit dn de Vereeniging ZKerw nog menigmaal in haar midden moge tien By deien wentch onnoodig het t leggeB ttotea tl da tanwetigen tlcb san Zondagavond had in Oot Oenoegen de mutiektle loirée plaatt van den beer O Lamborg uit Weeiien Het publiek amnieerde tich uiitlekend dank tg kit eigenaardige talent van genoemden beer om llle maiiekale parodién geeiiig uit Ie voeren Men vilt uiet wat meer ie bewonderen tyn buigtame Mem tyn goed geheugen tyn merkwaardig vingertliglieid of tyn rouiiekale garen Er werd den paiohen arond harlelyk gelachen en met animo papplandiaieerd Ka de aanbeiteding van 1 Haart j l belreffeods kei vergrooteB van het Gemeenteiohool geboaw te Gonderak ii dit werk gegund aan den heer B Mallaart voor 7 57 7 DoDt tnitcbenkomit van het Beiiunr der Oond e ie Afd van hel Nederlandicb Werkliedenfondi opricht door de Nederlandtohe Feutioeniereeniging oor Werklieden it onderilaande circulaire by een aaalat fabrikanten en andere werkgelen beiorgd Zy die deie taak willen iteunen kunnen tich vervoegen by den leoretarii van het Afdeelingibeitunr déii heer J H van der Voort Fluweelen Singel K 665 t Örarenbage Januari 1886 Wy komen iiogmaali tot U om V te spreken 0 er ont Ncderlandioh Werkliedenfondi dat tinda 1 Januari 1886 in werking ii getreden Zooalt U bekend ii venekert het liitkeering by orerlydeu en Feuiioen voor den ouden dag Op dit Mgenblik heeft het reedt ieti al ii het weinig iu ti ne boekeu iugeichreVen er tijn afgegeten 803 poliiMn tol rercekeriug fan peniioen tol een bedrag 1I 15U ijaari en van uilkeeriiigen by oerlijden lot en bedrag ran ƒ 27 800 Sladi 1 October ia nu ook larief C uilkeering by oierlydm iu werking Hi 1 is erenalt de beide andere tarieven gehefi nelto d w t er ii nieii berekend roor winti of adminiilraiiekotlen Daaruit volgt dat de premién loo laag tyn uli ty by rolkomen lolidlieil by mogelykheid tyn kunnen Waren wy fer dan by sA kan n ware ont fondi I men dua nergeni j ly lager of beloofdeninaoliede Bel dan terecht ff De reden Jraarom wy 4e aandacht ran U alt patroon daarop reatigen i deze wy rertrouwen dat J op uwe beurt by gelrgeubeid ala bet pai geeft het bettaao ran out foudt aan uwe werklieden tuit willen herinneren Maar wy hebben U oog iett andert te rragen De premiëo die belsald oeteo worden roor het Peniioen op den ouden dag gaan in den regel de krachten te boren ran den werkman met uiitondering wellicht van den nieetlerkcecht Daarom moet tijn patroon hem helpen Maar ook den palrooni gaat het tegenwoordig niet al te beat en het ia dnt niet te verwachten dat velen ipoedig het roorbeetd van deo beer JicoB uui vn en eenige anderen tollen volgen die hun geheele pernneel deden inichryren roor pentioenrerMkeriog Doch wat wèl kan en wat o i thana het mectt geweniebt ii en waarroor wy met alle kracht willen yreren ia dit twee of drie van uwe beaie geachiktile rjyiigtle ordeiyktie werklieden loudt Oy reedt nn een penaioen kuonen rertckeren om dan later wanneer de gelegenheid aieh voordoet elliebt dien maatregel uil te breiden en bero te doeu ttrekken tot belooning ran hen die daarvoor in aanmerking mochten komen Daardoor zal het denkbeeld ran dete rerzekering by de werklieden zelven langtamerhand wortel ohieleu Het ia roor bet fooda geheel onrenchillig of Oy oude of jonge werklieden tildoi wilt doeu intobrqren Hoewel bnie gedrukte lariereu alecbti de premién tot den leefiyd ran 60 jaar aanwyian nemen wy toch werklieden rau eiken leefiyd op ja Ifa gepentioneerde werklieden Het ligt toch geh rl op den weg van out fondt de torg ran patroons voor kunne geweien werklieden over ie neilfo tegen betaling ran eens om in eeni berwltf 4 naar den gemiddelden lerentduur ran peraaneu fflwden leefiyd ran den gepensioneerde De wfoon wordt loodoendfl ran oenen laat ontberen ale als de gepensioneerde lang blyft leren roor beiden niet gewenacht ia terwyl by ons het finaneieiél nadeel ran het bereiken ran een boogen ouderdom wordt gecompenteerd door htt rryrallen ran bet pensioen ran hen die jonger eterren Dergelijke deelneming tonden wij teer waardeeren daar bet doeft ran uitkeeringen een allergeMhiklite rorm nn propaganda ii De Commiitariuen ran het Nederlandioh Werkliedenfondi i DE BOSCH KEMPER OEEVEIN MOUTON 8T0RK In de AmUerJdmmtr Dofilad mor NederUmd kwamen deter dageu een paar artikelljea roor over het Goudicbe drinkwaler die wellicht sommigen onier leiert tullen interetieereo Het eeiale handelt orer het water der Waterleiding alhier dat blykena het ondertoek der Geiondheids coraraissie in de laatste maanden niet aan de door den raad gestelde eisohen roldoet terwyi daarin o a ook medegedeeld wordt dat dè ingetetenen rroeger hier kotieloot goed drinkwater had4 n nu de ran gemeenlewege geplaalale tonnen lefiyl Ihani drinkwaler betaald wordt dat niet aan de geilelde eiichen beantwoordt Tegen laatstgenoemde bewering herat het blad rerrolgena een artikel rau de hand ran onzen rroegereo iladgenoot Dr Luyien dal aldui luidt Mijnheer de Redacteur I In bet nummer ran giiteren ran uw geacht blad rindt men een aluk orer de waterleiding te Oonda nadat de ichryrer yne DBiimerkiug op die waterleiding gezegd heeft roegt hy daaraantoe dat men rroeger kotteloo goed water dronk Dete mededeeling is too nluiil i ik niet tonder reciifioalie kan latWrloorbygaan Hel water dal men vroegerWdaarroor bfslemde tonnen dronk was grachtwater ran Qovda Dat graoht 8ter nu i waar rioolwater geheel en al gfsalureerd van alle sloffen uit rornichelyka fnccalieii en andere onreinheden ml fabrieken enz die roor oploising raibair waren IJl leg geheel en al gesatureerd want de uiet opgelette faeciliëo bedekken den bodem der grachten zooals wy dit eenmaal te tien kregen by een doorbraak ran de Oouiee Dit water werd door yzerchloride geiuirerd en daarna den menichen Ie drinken gegeren Het optcbeppen iu de tonnen ran dat grachtwater had Bteeds met baast plaats er waren ook 100 rele tonnen Ie rullen zoodat ik telre getieo heb dat een rolle pot faecaliên en urine in het wafer wrrd gesmeten en dit geel geklemde water in de ton werd opgeschept men had geen tyd op het meer helder worden f n het water te wachten en borendieo de znirering maakte toch allet goed Het la gebeurd dat een rattend gedierte in de orerblqrende slib ran de ton geroaden werd Dit DU wat het goede water dat den inwoners ran Gouda ioilelooi werd rentrekt Het water dat door de waterleiding aan da inwooera ran Oouda gegeven wordt ia IJielwater gefiltreerd u vooraf in de bauau óezotten te tgn Elk bewoner langa den IJael drinkt dat water bezonken of niet bezonken filtratie ii eene uitzondering tooali dat in den regel plaata heeft by alle ririeien Ieder roemt dit water eu ia er volkomen mede terredeo De waterleiding ran bezonken geaëreerd en daarna gefiltreerd IJselwaier kon niet andera dan een zegaa tyn roor Oonda Het zy my rergUnd iett tol nadere opheldering hierby te voegen De stryd over het oprichten eener waterleiding waa groot en langdurig De tegenatandera acbilderden een ideaal voor een walerleidicg en voegden daarna deo roorstandara toe zulk eeu waterleiding iiint gy ia Ooiiia aist oprichten Hel argument waa waar en onweerlegbaar Dit waa dan ook het hart ran het debat dat looreel malen plaatt bad en dikwyls met tulk een warmte werd geroerd men rindt het begineel bierran in alles terug Het ton my daarom niet vtrwonderen dat die orerdreteo eiachen ook in de atatuten tullen te rinden tyn ran de opgerichte waterleiding Het is geheel in den geeit ran het hoofd ran het beatnur Het zachtheid leiden inschikkeiykbeid te betooaen waar dat kan maar de macht lu handeo hebben om met kracht te kunnen optreden wanneer dit noodig ia Dr LcuTZN In den naoht ran Zondag op Haandag ia waarBohynlyk door een troep dranken boerenjongens veel schade toegebi acbt aan woningen aan den HaatIrechlBchen dyk Zoo tyn aan hel bekende rBoosje nagenoeg alle rui eu iogealagen op een ander erf ia eeu hek aiukgetfapt en op verschillende plaataan erg hnisgehoudeu Het is te hopen dat de oarerlaten bun straf niet zullen oolloopen De Begeering heeft hare goedkeuring gehecht aan hel baar door de Néderl Rhynspoorweg maatschappyvoorgedragen stelsel voor een gemeenschapsmiddel lus scben de reizigers en het treiu en locomotiefpersoneel waarby aan den zich in den trein berindenden reizigerde gelegenheid wordt rersohati de lucht uit de Wea tingbouseremleiding Ie doen ontsnappeu en zoodoende deo trein tot stilstand te brengen i Te Utrecht werd dezer dagen de jaarrergadering gehouden ran de Vereeniging van Ned steeofabrikanlen Uit het rerslag ran het Bestuur bleek ten duidelykste dat de Vereeniging in den korlen tyd ran haar bestaan reeda reel ten nutte der steenindualrie beeft gedaan en roor een groot deel geslaagd is in haar hoofddoel stryd tegen de inroering van Duitsohe steenen terwyl tydens het ontslaan der Vereeniging nog millioenen ran die tieeuen orer onra grenzen gebracht werden beleekent die inroer na betrekkelgk niet reel meer Minder gelukkig waa ty met haar pogingen tot wering van de Belgische Bieeneu die iii Zeeland en N Brabant nog reel gebruikt werden door particulieren die zich dooi de