Goudsche Courant, vrijdag 12 maart 1886

1886 N 3363 Vriidag 12 Maart Nationale Vak Tentoonstelling uitg eschreven door de Vereeniging Arti et Industriae te gHage in de maanden Juni en Juli 1886 1 Beeldhouwwerk in hout en steen 2 Smeed en Gietwerk in flzer koper en brons 3 Decówttief Schilderwerk en Inlegwerk in hoot enz 4 SchrHuwerk Inzenders gelieven zich vóór 15 MAART op te geven aan den ondergeteekende E EUKO VAIT CEIDEB GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken PWCKKEND VERSTERKEND KO0KTSVt D UVEWQ Gtlet opart 160 Ar Wet op de Nationale Militie vao den 19den Ai ttai 1861 Siaatiblad do 72 Noodigen de LotelinKCD nil die Terlaugen bq de Zaemiliiie te dieaen om vóór deo liteo April aanalaande daarran Ier Plaatselglie Sccreiarie aanKifle te doeo Voorti wordt belanghebbenden naar aanleiding eener deswege ontraiigen aHniohrjjfing medegedeeld dat het o crbodig ia aun den Heer Miuiaier an Marine veraoekeD ie richien om lulijiing bij de Zeemililie ferinils op die ttrtoeken geen aohl kan warden geilagen daar de keuie an de mauaohappen geheel wordt overgelaten aan de offioierec au de Marine die met de oternemiug an de Zeemilioiena warden belast OUUDA 5 Maart 1886 Bargemeetter en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Srorelaria BBOUWEK tiargerlijke Stand GEBOREN 6 Maart Corcelu AutoDia ouders T Spoor en L de Joeg Pieter ouders C vau W ngaardeD en C Bultelur Necltje Marii oudera G Terïoaw en P Plomp 7 Petrus Juhannea Ricbsrd ouders N J We teriDga en A van den ünuk Pieter ouders H Veling en O Hoekstra Carolloa Wilhelmina Heurietta ouders R P M van Alderwerelt vso Rosenborgh en J H W C LochmanD voo Konlgsfeldt Hendriks Willemlna ouders A Smient en M J van Rgst Wgnlje Pieternella ouders J P sn der Pool eo C Potoit 8 Cornells ouders H Leliveld en M Houdijk OVEBI EDliN 6 Maart N van i gk 77 j l 1 Kugs 77 j 8 K Vingerling 1 j 8 m W M Buys buisvr sa J N Kriek 88 j H van den Ilssol wed I Slooa 77 j Moordrecht GEBOREN Adriana oudere L Bloot en A de Jong Oersrds ouders H T Tier en L Verstoep Pieter onders H Admiraal en 1 Kol Arie ouders J Vlot en A Hormans GfcHL WDi A de Jong so B van den Berg Oouderak GEBOREN Abrahsm ouders P Brnsaee en L Twigt Baatiaan onders J Burger en L Stoppelenburg Hendrik ouders J Kool eo A Opschoor OVERLEDÜN N J Megt 19 m GEHUWD J Poot van Wsddinzveen en A Eijkenaar Stolwijk GEBOREN Klaas ouders L Anker en G Oskam OVERLEDEN J Dekker 74 Vlist GEBOREN Willem ouders T Vermeg en A Hegkoop OVERLEDEN T floer 9 m ONDERTKOUWD I Hulsman eo M Schep bKHUWD J Schep en N de Groot Zeveahuizen GEBOREN Teuna Mans ouders 6 Heemsbergen en T Sol Haastrecht GEBOREN Uendert oudeis VI Qroenendgk en G Saarloos Hugo onders C Raaphorst en E kloot Hendriks ouders C W van Zgl Langhout en E Bookelmsn GtHUWO J Oroeneweg tan Goada en J Rehorst ADVERTENTIÉIN Voorspoedig bevallen wn eene Dochter Mevrouw J H W C van ALDERWERELT VAN ROSENBÜRGH geb Jonkvroawe Loch MANN VON EÖNIOSFBLDT Gouda 7 Maart 1886 Fyne Linnen tricot en Satyneo HANDSCHOEUEir A v L f os Az Kleiweg E 73a Eên Onderwijzeï es vraagt bfl nette Ueden KOST en INWONING met gebnkik van vrge Kamer Opgave van conditiën onder Letter G bjj de Boekhandelaars H J van db GARDE en Co Zalthommel G een grijs Haar meer De nieutpe LONDON is de beste van alle bestaande parfamerien om het gr ze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen k Maakt het haar glansr k en zacht len verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dabbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 DIJKGRAAF bn HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bvj deze ter openbarekennis a dat de lysten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor hetjaar 1886 zooals die door de Vereenigde Vergadering z n vastgesteld van Dinsdag dennegenden Maart 1886 af voor een ieder terlezing zullen liggen 1 op de Secretarie vanRgnland te Leiden op eiken werkdag van desmorgens 9 uur tot des middags vier nnr 2 opde GemeenteSecretariën van de hoofdplaatsender districten en onderkiesdistricten en 3 aande Cruquius aan de Itynden en aan de Leeghwater b dat door of van wege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op den 9den Maart 1886 zal worden aangeplakt D kgraat en Hoogheemraden voornoemd De CLHTRCQ Dgkgraaf EGBERT DB VRIES Secretaris Dames Bewaart deze Advertentie Na inzending van goed Maat of Maat f zend ik voor den prgs van ƒ 3 75 franco door het geheele land waar van GEND LOOS kantoor houden een waar men ziju Costunm kan op maken en passen Niet goed passend geen geld POPPEN voor Jongeheeren van iederen leeftp en HEERENPOPPEN in elke maat worden tegen zeer billeken prjjs geleverd door W L IMEIJEB Ruisdaelstraat 49 Amrierdam Attentie BEURTSCHIPPER Geregelde vaart DINSDAG van Gouda VRIJDAG van Dordrecht ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Chem fabriek van H von Gühbom te Emmerii a d Ktjn eii Heerenberg ielderlaDcl BORdT PASTlLLEN In ikjes a 16 ets eu iit dousjes a 80 eu 60 oeots SLIJ M M A AGPILLEN In lousje met 60 pillen 25 ceiils TEER CAPSOLES In flacons met BO cnpsules 60 cent J C ZELDENEIJK Gouda J H C UUINCK Gouda Wed WOLPl Zoon Schoonhecen Snelpersdruk van A Bbinkma te Gouda De Openbare Verkooping van een WOONHUIS en aan de Baggnen of Vierde Kade en van een dito aan den Vogelensang te Gouda aangekondigd tegen 29 MAART e k in het Hotel € DB Paauw aldaar gaat NIET door Mr KIST Notaris TE mm MET 1 APBIL op een der beste standen een GEMEUBILEERDE BOVEN VOORKAMER met een riant uitzicht en Slaapkamer Adres franco brieven onder No 1271 aan het Bureau dezer Coarant ƒ 100 loon en 100 verval Te s GRAVENHAGE wordt door sterfgeval ten spoedigste gevraagd een nette middelbare leeftyd Vereischten zgn eerlflk zindelp in t werk goed bumenr en bnrgerpot kunnende koken Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Franco brieven onder No 1270 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD tegen MEI eene bekwame werkzame Adres franco brieven onder No 1269 aan het Bureau dezer Courant ADVEIITEKTIEIV BU BLUEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE in alle Binnett en BuiterUandtiche Couranten worden dadelflk opjjezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda in flessohen h 1 1 80 en f 1 00 TAWAIIIIVDE BOINBOIVS aaiibevoI n tegen verstOpping en daartnefle iarerbaiirl staande oügesteldbedeii DB TAMARINUE BONBONS ii KBAEPELIKN HOLM lijn een luiver pUnlaardi zachtwerlcend spijsrerteriiiK en eetlust niet torend Furgatief i coufiiuurform aanfirnaam friaoh van smaalt en eter werkend In dooien van 80 er 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA c e iiiadeiuinu an den rook deler Cijjarelten geeft den lijder aa Asthma terstond verllchtinK l Etui lan 80 n 50 CentS SALMIAK PASTILLES oplos9cnd en Tercnohlenil middel bij HOOSt en Verkoudheid in flcsohjes K 20 oents KBAEPELIEN HOLM Apotheken te Zeüt DepSt voor Gouda bij den heer C TIIIM Dotheker BINNENLAND GOUDA 11 Haart 1886 Het uil onie gemeente te lenden adres aan de Tweede Kamer om op wgtiging ran art 184 oao te dringen is ran den volgenden inboud De onderiieteekenden tich vereenigende met de trekking van bet deier dagen bg Vit vergadering iugetoudeB adres van 69 ingetetenrn van Amaterdam de beeren W W van Lennep o veroorloven ilcb hunne adhaesie daaraan ie Uwer kennis te brengen eu veraoeken derhalie Uare vergadering tot eene benienlng vaa art 191 der Qroodiret in dien geest mede te werken t Welk doende enz Aan den Raad deter gemeente ia door het Hoofdbeatour der scbippersrereeniging BehutteaUr een enoeksokrift ingedieül om het gabelgeld te mogen betalen aan de grooteimhai of Hallegatslnis ia plaats van aan de Boobmg Alle aehepeo die vaa de Oouwsliiis komen evenals de van buiten komende moeten de schutsluis passeeren en hebben altoo oserrloed van tgd om tolgeld te betalen De gevraagde verbeleriag strekt om bet noodeloos opODtboud tan wdende sohippera te voorkomen Wy vernemen dat men tol de ontdekking is gekomen ran een vry aancieolijken diefstal van water der waterleiding alhier door een niet aangesloten benedenhuis in verbinding te brengen met eeo bovenbaia waarvoor gecontracteerd waa Het is Ie hopen dat bet feil vervolgd es streng gestraft ui worden In de zitting der Botterdamiehe Arr Reehlbtnk van Dinadagmorgen stond lereoht CL de 6 bouwman te Slolwgk bekl van op 13 Nov s morgens ten 8 ore deu boawman Timmer aldaar moedwillig geslagen en mishaadeld t hebben waardoor deze in de sloot terecht kwam £ en der getuigen lektre T Noordergraaf dienstbode te Stolwgk wilde eerst den eed met afleggen en ging eerst na herbaalden asndfaiig Van den President Mr Weve daartoe over Thans echter ontkende ty geiien te hebben dat de bekl met wiens familie ey in vriendschap leefde Timmer geslagen had in tegenspraak met bare voor deu rechter van instmotie afgelegde bekentenis Ruim anderhalf uur hield de President licb met deie blykbaar te kwader trouw lijode getuige beiig totdat ty eiudelyk op het laatste oogenblik bekende gezien te hebben dat de bekl aan Timmer een klap gegeven had Eisoh 16 dagen gev cell en 8 boete Mr N W Harraena trad op als verdediger voor bovenstaande beklaagde Uitspraak Dinsdag n et De uitspraak in de uak van A v T huisvrouw van J S tapsler wonende te Haastrecht die vroeger terecht stond beschuldigd van het verkoopen van sterken drank onder vergunning werd uitgesteld tot Dinsdag a a Heden morgen werd in bet Gebouw Arti Legi alhier aanbesteed Het uitbreiden eu wytigen van de Looalileil der Kaïerne c a voor de Instructie Compagnie te Schoonhoven onder het beheer der Genie v Ingeseh reven werd door G Toornvliet Gouda ƒ 16886 J de lisas sHage 14990 W N van Ipenburg Delft 14790 G H Kuilenburg Schoonhoven 14646 A Woudenburg te Schoonhoven 14529 P Vermeer Ji Gouda ƒ 14628 Tb A van Havenstein s Bosch ƒ 14400 B Hoogerwaard Gouda ƒ 14300 K Opril Schoonhoven ƒ 14197 A Gelderblom Krimpen a d IJsel ƒ 14179 W Bokhoven Gouda 14124 J de Jong ki Gouda ƒ 13970 P A Burghoot Gouda I38B7 Th Dirks i Bosch ƒ 18767 A de Boer Nieuw LekkerIsnd ƒ 13867 C P W Dessing te Gouda ƒ 13380 K Hollander Gouds ƒ 13260 eu H J Nederhorst Gouda 13176 Aan laatstgenoemden is het werk g Bd Uit het jaarverslag detar en uitgebracht in de vergadering van asndeelhou bn in bet waarborgkapi laai van de Amslerd Vereeatging tol hel bouwen van arbeiderswoningen bleek dat de exploitatie over het afgeloopen jaar geregeld beeft plaats gehad Door nielverhuring en wénbetallng ten gevolge van de ongunstige omstandigheden voor de werkman is 5620 minder omvangen De cotvangsten bedroegen 118 465 de uiigavei 113 016 Vau het saldo der winst en verliesrekening ad 18 878 werd 14 600 voor aflossing aan de gemeente bestemd lerwyl 4000 aan hel foMls buitengewone werken werden toegevoegd het overige werd op nieuwe rekening overgebrscbl Het altredend bestuurslid mr F Hooft Qraafland werd kerkozen In de Stemmin voor Waarktid e Freit Kgt Dr Bronsveld over den omvang der breuk io de kerk rHet aantal gemeenteleden dal aan de geschorste beeren Ie Amsterdam adhaeaie of sjmpatbie betuigd beeft is betrekkelijk teer gering Onie kerk telt ruim twee millioeu tweemaal honderd duitend tielen Hoe groot is nu hel aantal van hen die openlijk huu byrsl betuigden aan de 80 Amslerdamsche gesehorsten i Te s Graveuhage bedroeg het nog geen 200 en te Rotterdam bracht men hel tot 1000 Doch wat teggen die cgfers by de duitendeo die geen adhaesie schonken Ook ia de adhaetie van sommigen gegeven in bewoordingen die van groole voortichtigbeid getni gen iti H Goeman Borgcsiw hield gisteren de aangekondigde voordracht in hM Dep Gouda der i aalKJuffij lol Nut Alteuun aver Sooiaai Oemocutii en Soculb Belahokit Spr ving aan met eene keusohetsing van den tijd dien wg thans beleven waarin outegentegiyk tware wolken lioh samenpakken en donkere sohadawen rechts en links ticblbaar lijn en die den te vroeg gestorven Minister Modderman aanleiding gaven tot de voorspelling dat nog vóór het einde deter eeuw een revolulie tal losbarsten die vreeselyk tal tijn Toch hsersckt er onlegenieglyk vooruitgang Wg kunnen trotsch tijn teide spr op al wat wij op staatkundig tiaalbaisboudknndig en wetenschappelyk gebied met tyn sloom en mechanica met lyn vrijen handel en vrije concurrentie in dete eeuw tot stand tagen komen De baan vau algemeene ontwikkeling il vry Vraag en aanbod van artikelen maken van de burgen van alle landen eene coöperatieve vereeniging De geheele samenleving is in de weer om ons van het noodige te voortien in ruil van onie producten in ruil van ons geld dat op tick telf genomen niets anders is dan een algemeen ruilmiddel De vermelde gemeenschapsmiddelen maken hel heemchen van plaatselyk gebrek schier onmogelijk Die geheele organisatie van handel en nijverheid is bestemd bewondering te wekken Zyn by dat al de voordeelen va ontwikkeling en beschaving wel alty d even goe verdeeld F Helaas I de ellende is niet uit de wereld Naast veel weelde veel gebrek Naast de liohtzgde is er schaduw naast paleiten vindt men arbeiderskaternen En niet alleen het proleUtiaat verheft klagend de aiem men is verplicht die allerlaagste klasse Ie hulp Ie komen doch tij die niet arbeiden hebben bij dal al geen recht een ommekeer van maatschappelijke toestanden te eischen Het kwaad strekt tich echter verder uit Om dasrsan het bewga te leveren voerde spreker ons eene f briekstad binnen waar mannen vrouwen en kinderen werken tóó dst tg hunne getondheid benadeelen om tich toch tevreden te moeten stellen met gebrekkig voedsel en slechte woning Hier is de toestand in de fabrieksplaalseu nQg gunstiger dan in Dnitachland en Engeland maar toch nog slecht genoeg Ook op hel platteland is de toestand niet rooskleuriger In hel algemeen genomen is hier te lande evenwel geen nypend gebrek als er werk is maar dat is er niet allgd nis gevolg vnn malaise en crisis Die algemeene crisissen bestonden ook vroeger maar tg worden heden len dage ohronischer strekken tich wijder uit en duren veel langer Watign tegenover die schaduwtijden de geneesmiddelen P Geneeaheeren lijii er in overvloed Al dadely k heeft men de sociaaldemocratie die in rolksregeering het heilmiddel tiet Evenals dr Schaepman is spreker een beslist tegenstander van de sociaal democratie maar plaatst tich toch op een ander standpunt Spreker wil den sociaaldemocraat niet gelgk graaf van Hogendorp het in hel Faderland noemde als Schaepman met ééa hap verslinden Hy wilde personen der sociaal democraten tot tekere boogie gaarne waardeeren en kant tich meer uitsluitend teften bet stelsel aan waartoe bij vervolgens de aociaal democratie van af Lasalle naging tot den huldigen dag hier te lapde waar thans dat revolutionsire systeem aan de orde is nadat het t eerst door Domela Nieuwenhnis hier werd ingevoerd en gepropageerd In het eersi werd er hier te lande weinig notitie van genomen daar men op het getond verstand van den werkman vertrouwde Die verwachting is evenwel niet ten volle verweteniykt Men heeft te veel vertrouwd en daardoor verzuimd meer getonde sociale begrippen onder hel volk te verbreiden als tegengif legen hetgeen Sectt mor Allen onder het volk brengt Vraagt men nu echter aan de sociaaldemocratie wat tg in de plaats van hetgeen thaos bestaat wil stellen dan ontvangt men nergens een voldoend antwoord De bedoeling is ge n andere dan ontevredenheid te taaien de standen tegen elkander op te telten de lieden te gewennen aas het denkbeeld dat te eniger tjd de lont in het kruid moet worden gestoken Revolutie altoo en met bet oog daarop vertnimt men telfs niet het goede legen te werken ten einde den toestand slechter nog te maken dan hy is Openlijk wordt misdaad gepredikt voortdurend gepredikt met woord èn met schrift Wat van dat allea het einde noH tijn we weten bet niet wèl weten we dat al slaagt de aociaal democratie er in alles omver te werpen tij onmachtig tal weten er iels anders ia da plaats voor te stellen dan berooving van elkmn die wat betit met behulp van de zoogenahmde onteigening van bet kapitaal tonder schadevergoeding 1 De dwaasheid van de leer waarop dat stelsel rust de onvruchtbaarheid van het kapitaal en de eisoh dat deu werkman als arbeider alles toekomt wordt door spreker aangetoond daarbij aantoooende dat juist het kapitaal groole dienaten bewyst Waar tjjn de groole dividenden outer nijverheidsondernemin gen indien het waar is dat hel kapitaal tegenover den arbeid onevenredig tware winsten trekt P De arbeidsloonen tijn al tyn te nog allg d niet voldoende vooruitgegaan terwgl voor solide geldbelegging heden len dage nauwelijks 4 pot te maken is Ook de ouboudbaarheid van het begrip om bet tonder vergoeding onteigende kapitaal in de staatskas Ie storten ten baie en gebruike van de gemeenschap wordt door spreker ontwikkeld en beweten Men ton toodoende alb vrijheid verlieten De gemeenschap ton in het weten der dingen niets anders tyn dau een groot tuchthuis En evenmin als er vrijheid ton tijo lou er ware gelijkheid weten De natuurgelykbeid waarvan de sociaaldemocraten vertellen is niets dan ontin De door sommigen die minder ver gaan gevorderde meer billgke verdeeling van goederen is in niet mindere mate onhoudbaar Bovendien by dat alles is alleen sprake van den kant dei sociaal democratie van sloffelgke belangen Wat wordt er in hun stelsel van de geestelgke en de tedcigke behoeften der menschbeid P Zg spreken er niet van In Dnilacbland heette hel deter dagen van den kant der looialistiscbe werklieden dat tjj champagne wilden drinken en klavier spelen en dat de tegenwoordige nietsdoeners de kapitalisten op hunne beurt moesten toetien Hel hoofdpunt van da sociaal democratie dat sieeds voorop wordt getet is dan ook tingeuot het huwelyk tedelgkbeid kunst ivetenscbap godsdiensti tullen in die nieuwe maatschappy weilig anders dan ijdele klanken worden Van die nieuwe maatschappij ia inderdaad niets goeds te verwachten Reeds op tich telf genomen is door geweld niets anders te bereiken dan het verstoren vau het algemeene ontwikkelingsproces Van de sociaal democratie is derhalve geen heil