Goudsche Courant, zondag 14 maart 1886

Zondag 14 Maart i 1886 N 3364 GROOTE OPRUIMING Om plaats te maken vo f de nieuwe Goederen van W af heden g H m GOUDSqHE COURANT Nieuwh en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Groote Voorjaars Opruiming o H VAN Bl HApfpSELPA i£BE Nr enz lAUe tpt qjiigjekendj lag e prijzen lil hel T piitmao zijii yan STIKKER V f X ♦ Op den 9 Maart 1886 is te Otrecht orerleden MejonkTroöwe HENRIETTA HELENA HOFFMAN in den oaderdom ran zestig jaren A SIX i A VAN BEEGEN IJZENDOO lN Execuieui 10 Maart 1886 Zeitt Gouda bUtrekt eenige ken7 iBgtmng bracht i 1 Aa alien die deeliffikuing betoonden b het oflerlyden van onze 4 Zuster MARIA LANKHOESTr ZQ onxe hartel ke dank gebracht I i 11 Nam is Broeder n Zlat is iJllL LANKHORST eiJV Belang adhaeeie iUende4 gezind om een adres van n I iet Atnsterdamsche tegen ihet onverarmeit4 behoud van Art ij é zie ijpurlitit 7 dezer iUede te te ketien worden nitgenoodigd hiervan kennis tb g ven aan den ondergeteekende b v doqr het ze den Tfio eep kaartje i H F BONTEJ De ondergfeteekendd i heeft de eer hierbg kennis te geven dat hg Wen 1 April zgne zaak heeft OVERGEOAiN aan den Heer W SCHAJLEKAMP Jr Diegenen welke nog iets te vorderen hebben worden verzocht hunne rekeningen vóór den 209teD Maart hg den ondergeteekende in te leveren W N RAAIJMAAKERS Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bfgambacht is voornemens op WOENSDAG den 24 MAART 1886 des voormiddags ten 10 nnr ten huize van P STOPPELENBURG op het dorp te Stolunjk in het openbaar te veilen en te verkoopen DE BOWUANSWONIl geteekend O 32 met ongeveer 20 Hectaren Wei en Hooiland en AANBEHOOREN staande en gelegen in de gemeente STOLW IJK Breeder omschreven in notitiën bg den Notaris te verkrijgen Openbare VrUwillige Verkooping te GOUDA op MAANDAG 29 MAART 1886 ten elf nre in het daarni tst gelegen koffijhuis van den Heer van dku GEEST van Een kapitaal WOON EN wiNmms allergunsttgKt gelegen aan de Markt aldaar wflk A No 96 waarin sedert ongeveer dertig jaren de Manufactnnrzaak met succes is en nog wordt uitgeoefend Zgnde ook voor alle andere affaires uitnemend geschikt benevens cenen grooten TUIN daarachter bezet met fijne Vruchtboomen kadaster Sectie C No 1295 groot 6 Aren 38 Centiaren Te aanvaarden 15 Mei aanstaande en te bezichtigen drie werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 1 en 3 tot 6 ure zoomede vóór de veiling breeder bij biljetten Informatien geeft Notaris MONTIJN te Oouda C GflRTERj Grof Huig a hel en Rijtuigsmid alsmede bekend met het repareeren van MACHINEteiËN beveelt zich tevens aan tot hetAANLMiGEN en REPARBEBEN van SiOOJIlLËlDIIMGEIM Tevens maakt hg z ne geachte begunstigers bekend dat bij eigen gemaakte in verschillende grootte en prgzen voorhanden heeft SPJERINGSTRAAT 42 Gouda Eene zeer oude en belangrjjke Maatschappg van LEVENSVERZEKERING vraagt een zeer solied en onafhankelijk HOOFD AGEITT voor Gouda en omstreken Sollicitaties in te zenden ouder Letters A W A aan het Algemeen Advertentie bureau van NIJGH van DITMAR te Rotterdam op LANDERIJETS en HVIZEN tegen 4V4 a 4Vj Adres onder Letter D ter BoekdrakkerJ van H GOORISSEN Gouda SANTSIBES JOPENBIER lij Slotemaker en Co Aan allen die last hebben van het uitvallen en vroegtgdig grgs worden der hoofdharen wordt met vertrouwen aanbevolen Prof Pergrer d A lion HAAR EXTRACT Na een kort gebruik zal nien ondervinden dat het uitvallen der haren ophoudt en de gr ze haren langzamerhand een donkere tint aannemen zonder dat het extract eenige kleurstof bevat Prgs per flacon met gebrniksaanwgzing 40 cents verkrijgbaar hg Wed Bogmao Gooda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorburir Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel THEBMOMETEBS ter bereidingivan BOT ER en KAAS systeem m B van LEER k ƒ 1 20 IHERMO ETERS voor Kamer Tuin en Badgebrdik B A K O 3Sd El T E 12 S in alle genres en prgzen op nieaw ontvangen de echte Rathenower ICristalbrillen en PINCE NEZ Ook op voorschrift van HH Oogheelkundigen en speciaal voor Gouda en omttreken op advtes van Dr dx HAAS Oogarts te Èotttrdam bg 8 H POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda HANDSCHOENEU A vjLS os Az Kleiweg E 73a GEVRAAGD tegen MEI eene bekwame werkzame Adres franco brieven onder No 1269 aan het Bureau dezer Courant ƒ too loon en 100 verval Te s GRAVENHAGE wordt door sterfgeval ten spoedigste gevraagd een nette middelbare leeftyd Veriischten zjin eerlgk zindelgk in t werk goed hnmeur en burgerpot kunnende koken Zondofr goede getuigen onnoodig zich aan te melden Franco brieven onder No 1270 aan het Bureau dezer Courant AUV EttTEiXTIEI I in alle Binnen en Buitenkindhche Couranten worden dadelflk opi ezondendoorden Boekhandel aar A BRINKMAN Jfi Goudo Snelpersdruk van A Bhinkhan te Gouda BINNENLAND GOUDA 13 Murt 188S Het zal velen onzer tadgenooten zeker fcenoegen doen te vernemen da nu de laatste abonnempnti tooDeelToontelliog achfbr deo tug is er nog een voorstelling ui gegeven worden domr het gezelschap v n de Nieuwe Botterd HchonwbnrgMaatschapp dat versoheidene verdienstelijke artisten onder zijne leden telt Donderdag 18 Maart e k zal nl in Ons Ge noej en worden opgevoerd Db SALOMTvaoLiB van I von Moser met wiens andere stokken wg ook hier vroeger kennit maakten Het bevat veel geeetigs en bladen als da ArnkemHke Courant eo de Amittritm tur die niet spoedig tevreden tqn in hun oordeel S preken over de opvoering van dit stuk speciaal door il gezelschap zeer gansiig Wy twyfelen er dan ook niet aan of de achouwburgiaal zal Uanderdag a it all gewoonlgk goad beiet zya n Op 1 Augnitos van dit aar m1 ie dete gemeente aea lelduam jubiK wordep gevierd dat voorzeker vermelding verdient Dan ia de heer P Hgdelsar Controleur der Scheeptaarlreobten lettig jaar in dieait deier gemeente Wanneer meo deo ooden berr dageiykt nog loo flink lang de straten let loepen ton men weinig vermoeden dat bq reedt zooveel dienstjaren aohter deo rag bad Voorzeker ign taak waa dikwijl verre van gemakkelgk maar steeds beloonde hij grooien ijver eo onmiskenbare taot bg de vervullinK zgner betrekking Wg iwgfelea tr niet aas o op dien dag zullen den waatdigeo man ondabbeliinnige Ugkeo worden gegeven van waardeering co boogsohtlng Wordt in den tegenwoordigen tyd btt notitie aeraeo van gedenkdagen vaak MT overdraw ai and aal knnnea Uf ta dat ea Sf arif jabilé ala dit geen aandacht verdient Van daar deze regelen 8CHAAK COBBE9PONDENTIE ütreoht Fï I a 4 Pgl f8 Bfl 04 b b4 oS eS dS d o o eS X i d4 d6 Bol b2 II Bo4 dS 12 Pbl oS PoS e2 Gouda Zmarl t 8 4 6 8 7 8 8 10 e7 e5 Pb8 c6 Bf8 o5 Bc5 X b4 Bb4 ei 6 X d4 d7 d6 Bc6 bS Pc6 aS Pg8 e7 o o Pe7 g6 18 14 Ddl 7 o6 dS f7 f8 Kgl hl Tal cl PfS el ra f4 12 BdS bl 80 Tol X oS il Dd2 cl Tfl fS Bb2 al Bal X oSf4 X S 15 1 17 18 Jlc8 d7 n 7 a8 Bd7 b6 e6 c4 2C c4 eS Pa6 c4 T 8 o8 Bb6 i6 Ba5 X oS Po4 e6 BbS X ti Ib de zitting der Botterdamsohe Arr Bechlbank van Donderdagmorgen atond tereobt D V d U tapper te Waddinzveen bekl van kat tappen van sterken draak aan een besehonken taan De getnige Weeda veldwachter aldaar verklaarde den tapper gewaarschuwd te hebbeo geen drank te scheuken san zekeren Legrand daar deze dronken was Beklaagde had hel echter toch gedaan £ jn getnige i charge en 6 è décharge verklaarden bedaard en pertinent dat de peraoon Legrand oiet dronken geweeat was Deie persoon waa ook door het kantongerecht te Ooada daarvan vrg gesproken Elach 26 boete of 6 dagen ger Ur V Emdeo oit a Haze oooflndeerdc tot vrü♦ipriak ♦ Ultapraak Donderdag a a Voor het gerechtsboi te a Hage stond Donderdag Jl terecht een jongman alt Uithoorn geuaamd A Wahle tebippersknecht tgdeiyk verblijf gehouden hebbende in de alaapsteê van Jan van Tiiel alhier die lioh door middel van bnitenbraak in den avond u 11 December 1886 toegang bad verschaft tot een in de Gouwe bg Gouda liggend vaartuig Na een paar kastjes ia het vootoader opengebroken te hebben had hg zich met een flaoatlen hemd en een paar sokken het eerste aan den schipper en de laatsten aan den knecht toebebOorende uit de voeten gemaakt Beach verklaarde onaobnldig te zijn Hij had volgens lijn opgave bet flanellec hemd en de sokken van een pnbiieke vroaw ten geschenke gekregen In de instructie heette het dat bg de sokken reeds sedert een jaar in eigendom had dat bet flanellen hemd hem door een onbekeudeu schipper ter hand was gesteld e hij er meenende dal bet van zgn moeder kwam 35 eeute vracht voor hadf betaald Adv gen mr Bgleveld aoblte de schuld van beacb voldoende bexezen en wees er bovendien op dal de poging van dezen om aen ander van het feit te belichten nog veel iltfchter was dan het plegen van den diefstal zelf Alleen de geriage waarde van hel gealolene kon als verzachtende omitaniiigheid in aanmerking komen Z E Q A requireerde mitsdien 1 jaar celstraf Hr Widhers Wierdtma pleitte eenige verzaehteade OBSlandigbeden De nitapraak ia bepaald op beden Naar wg verueoen ia Zondag 14 en Maandag 15 Ifaarl das morgen en overmorgen hier ter atede de tddr hiitorisohe reazen eik te zien die op de lentoonMelllng ie Antwerpen valer aandacht trok en ook oabtngs te Amsterdam veel bekgks had Dece eik oei verwonderlgk goed bewaard zgn gebleven en is z ker der betóbouwing waard Zie verder aohtertiaaade advertentie p i e jaarr ki dar voordr riH p iM MMMMiaf Winterlezingen la Berg Ambaoht werd op Donderdag Il Maart gealoten De beer D Oskam aeor penn der veneniging hield eene boeiende rede over den Hoogmoed Behalve door deo spreker werden ook bijdragen geleverd door mej E Jeltema an de hf ren J O Bellink 1 G Belliok Jr en P Hamtrpagt Met groot genoegen werden voordracht en bijdragen door hel publiek aangehoord Ten slotte sprak de voorzitter een loepaaselgk woord b j het eiodigec dezer 6e of laaUte bgééukomsl voor dezen winter Ds T H Woudslra pred te 01demirdam Ngemirdnm en Sondel heeft voor hel beroep naar BergAmbaoht bedaokt Op Woensdag 17 en Zaterdag 20 Maart zal te Bérg Ambachthet toelallngaexamen worden afgenomen aan 10 aspiranten voor de rgkanormaalsohool en 6 voor de voorbereidingsklasse Volgens een Beuter lelegrara treedt de pakketpost van ons land naar Ëugelaud met 1 April in aerking Hel port voor pakketten lot drie pond zwaarte bedraagt een shilling van drie tol levsn pood achttien pence Te Amelerdam beeft Woensdag een dergelgk droevig onheil plaats gehad ala onlangs Ie s Hage Te ongeveer 9 nar ontstond in de Bgelantlerstraat by de Baangraehl in een woning door vele gezinnen bewoond vermoedelgk door bet omvallen reoer pelroleamlamp brand op de voorkamer der t eede verdieping Hel vuur breidde sieb in een oogenblik Igds i aar alle kaaien nil De bewoners vluchtten overal been en een der baren zekeren Broesman gelakte bel langt de trappen van de boreoate verdieping een vrouw met een kind te redden Te veel ontroerd om te knnnen spreken had deze vrouw geen woorden om mede te deelen dat sich nog meer kinderen op de kamer bevonden trouwens bet vuur had een dergelgken omvang aangenomen dat het waaischgolgk toch onnogelgk lou zgn geweest ze te redden De brandweer trad intasscben spoedig en met kracht op Met 3 aloemapuilen en 8 bandspnilen gelnkte hel haar de vlam te bedwingen en den brand tot de twee bovenate verdiepingen te beperken Toen sg echter ondanks de felle vlam en den verstikkeodeu rook ds bovenste kamer binnendrong vond zy daar de Igkea van Anije en Pieter Willem van Wieringeo hel meisje oud 12 jaar hel jongetje 16 maanden Zelfs volgent de buren werd nog een derde kind Dirk van Wieringeo oud 10 jaar vermiit Hoe men echter locbt mem rond daarvan geen apoor zelfs niet de overblgfselen Later ia ook het Igkje van dit kind verkoold teruggevonden Men stelle zich de wanhoop der moeder voor nauwelgka lot bezinning gekomen veraam zg dat hiire kinderen in de vlammen waren omgekomen terwgl de vader nog op zgn werk was Toen dese thuis kwam was bet oubeil reeds voldongen en bad hy drie zgner lievelingen op noollotlige wgze verloren Ue eerste aflevering van den derden jaargang van het Tydtehri t mor Bandenarbeul bevat van de hand van den tebretaris der redactie den heer P Evekink een zeer belangrijk stallttiscb overzicht van deo toeataod vao hel onderwga in handenarbeid in Nederland Daaruit bigkt dat er hier te laade bestaan 42 inrichtingen deelt opgericht door de gemeealen deels door de Ver voor handenarbeid deels door de anltdepartementen deelt door de afdeelingen van de Ver Volkumdene deela door parlieulieren of wel door cambinaliet van dezen Te urnen tellen dete inrichtingeo 71 beUluideen 1055 niel belaleode leeriiogeo die vao 71 ondCTwyten en onderwgceretien onderrtcbt ontvaogeo Uit bet vertlag biykt verder dat hoewel op eenige plaatten bel oprichten eener handwerktcbool op tot nog toe onoverkonelgke geldeiyke bezwaren stuit lerwgl op andere door diezelfde oorzaak aan het ooderwgs een eindt moeat gemaakt worden in vele sleden tooals o a te Boilerdam s Gravenhage Dordrecht ea Ooada lal van kaapeo lutsoban de 8 en 14 jaar de vruchten van du onderwg t geoielen Het dankbaarheid moet erkend worden dal de jtfy tot Nut va t Jlftwuen de grooltle bewgzea van warme belangilelling in dtze zaak heeft gegeven door aehtereenvolgedi zoo voor bet geven van enrtntten J D beboe j rap oaderwgsen alt voor het labaidi6erên van departsaielnteB de aanaieolykt torn rak ƒ 7636 907 i e betleden Staten Qeneraal Twzsdb Kakxb Zittingen van U en 12 Maart 1886 In de zitting van Donderdag is de invoeringswet van het siraf etboek aaagenomeo met eenparige ttemmeo De herzieaiog dar strafbepalingen in de waierschapt reglementen en keuren tal geschieden naar gelang ze uit anderen hoofden gewgzigd moeien warden In de zitting van giateren it legen Dintdag a t aan de orde gealcid da interpellatie van den beer A Van Dedem over den handel in kanttboler De motie Kenehenint de onbevoegdheid der Kamer uitipiekcnde om Grondweltherzieuing te behandelen op grond barer onvoltalligbeid ia met 63 tegeo 5 alemmen verworpen Na toelichting van den heer Keooheniat bettreed de beer Vermenlen de motie alleen om den vorm daar hg de Kamer wet bevoegd oordeelde Hg zag in de motie trn proteit tegen de ocvolttlligheid der Kamer hetgeen alleen de tchnld it der liberale pang die geweigerd heeft tot herziening der kiettabel mede Ie werken De heer HaSmana tlooi zich geheel bg de motie aan De beer Scbaepman verklaarde ticb legen de motie omdat tg volgent zgn oordoal oovolledig en onigdig it De Miniiter van Binnenlandsche Zaken verklaarde dal ds Begeering de Kamer taamgetteld naar de bealatnde wellen bevoegd achtte al datgene te doen wat binnen bare bereidheid lag en de beslissing aan de Kamer overliet By de discussie over bel Zalmtraolaat bettreed de beer Van Oteobrnggen het Iradaat en noemde dit eene opoffering der belangen van onze lalmvisscbergen aan de eitcben van Dnittohland De heeren Virulg van der Linden eo Reeokera bettreden bet trictaal ook krachtig De Miniticr van Bnilenlandscbe Zaken verzocht verlof io de volgende vergadering tyn antwoord mede te deelen daar dil eenigen omvang ton krygen Dientengevolge werd da zitting verdaagd tol Maandag 1 ure Belangrgke goudmynen zgn onlangs ontdekt io de Jeltouga vallei gelegeo aao deo Chioeesohen oever van de Amoer tegenover de fiuttitche kolonie Ignaobino Het terrein ia alleen dea wintert begaanbaar omdat er geen beboorlgke weg en de grond teer moeraatig it De eertte goudlagen werden ontdekt in Mei 1884 De eersten die zich derwaarts begaven waren Russen ontvluchte galeiboeven en kolonialeo deaerleart van de Koiakkeo Siberitcbf