Goudsche Courant, zondag 14 maart 1886

Siptms CD H B Keizer Keetje ouder Hoogendoorn en K BiiudefHin Johanoes Bernsrdui ouden B ctn Rooaelisr eo J C Doog lm Ds Arnolds Msria ooden A D Poniioen ea L Smit 18 Vtgolje WilleiniM ooden de Bugter en W Mes OVERLEDEN U Mavt C Boi 17 d M Verhtegen Wed P Bewm 76 j 18 J Wuieniar 24 j M Loorier 7 w ONDERTROUWD 12 Maart i Eoenana 22 j o de Koning 18 j H Mikkera 28 j eo 6 Kunat 22 j Beeawijk GEBOREN Nieoltsa oodera J C Bunnik en 1 de Krorg Johanna Maria ouders J Stoothart en A Verbnrg OVBBLEOBN O Hofatede 7lj i StolwgL 9 m K vtn der Wolf 2 m J M Stonlhart 1 d Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 10 Maart 1886 Kantonrechter Mr J H van MIEEOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN te Rotterdam VEROORDEELD J H arbeider te Zevenbnizea tol 2 boeten van 10 gulden of 4 dagen wegens jagen iu den gesloten jacbltgd op eens anders jaefalveld in den Prins Alexander Polder onder Zevenhuizen zonder sohriflelgke vergunning van den eigenaar of rechthebbende van dat jachtveld F H arbeider te ZeseohnizeD ia deawege vrijgetproken in t H herbergier te Zeveohniten tot 1 gulden of 1 dag wegens vervoeren van een haas in den Zoidplatpolder onder Zerenhuiten in den gesloten jaoh llgd E van il hofmeester te Botlerdam lol 3 gulden of 1 dag wegent jagen op eens anders jachtveld in den polder Bloemendaal onder Gouda zonder schriflelgke vergunning van den eigenaar of rechthebbende van het jachtveld ABVERT£NTIÊN Voorspoedig h bevallen van een Dochter M C JONKHEID geb NlKÜWïNHÜIZKN Gouda 10 Maart 1886 Op den 9 Maart 1886 is te Otreeht overleden Mejonkvroowe HENRIETTA HELENA HOFFMAN iode oaderdom van zestig Umn M A SIX M A A VAN BERGEN IJZEN DOOBN Executeurs V VoUtrekt eenU e iénniêgetnng Gisteren avond overleed onveVsrachts na langdurig Igdan mgn geliefden Echtgenoot de Heer A BOONSTRA in den derdom van 48 jaren mg nalatende drie kinderen Wed A BOONSTRA COOPIIANS Eenige kennitgering Rotterdam 13 Maart 1886 Schieatraat 16 ♦ Dank aan allen die bg de geboorte onzer Dochter blgken hunner belangstelling hebben betoond A J IJSSELSTIJNP C IJSSELSTIJNOouda 13 Maart 1886 va Lïk nt Dank aan allen voor de bewgzen van deelneming die wg mochten ontvangen bg het overlgden van onzen oudsten Zoon en Broeder A STEIJL Gouda 13 Maart 1886 en Huisgezin Voor de v le bowgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van mgn hartelgk geliefden Echtgenoot betuig ik ook namens mgne wederzgdsche betrekkingen mgn hartelgkeu dank J H WAKKÉE Wed J VAN Kbammbdro Jr Gouda 13 J4aart 1886 ♦ De fleer en Mevrouw J A ROEST VAN LIMBURG EoK betuigen hunnen hartelgkeu dank voor de vele bewgzen van belangstelling op den II Maart ondervonden Eotterdam 13 Maart 1886 ItBdloopert Taooata Oiliaks Ooreanrn enz Reeda ia Januari 1886 aren in die ttreek meer dan 9000 Bnaaen aedert ia bet aantal belangrijk toegenomen De stroom derwaarta ia als eertijds die naar Californië Behalte de Rusaisohe is er ook een Cbiueesobe kolonie van ongeteer 6000 personen en zyn er roorts 160 gelakzoekers au alle natiën die nit Amerika gekomen zyn en die b j de leiding van de werkzaamheden een groote rol spelen in de Russische associatie Al de gondzoekers behalre de Chineezen z jn verdeeld in 722 artels kleine ploegen werklieden waarvan al de leden volkomen gelgke rechten hebben Deze artels benoemen 12 oudsten starchina die zelven niet werken maar slechts toezicht houden en daarvoor 200 roebels per maand ontvangen Die oudsten worden gekozen uit de goudhandelaren de herbergiers en de kraidenlers zq maken de plaatselyka politie uit Da goudzoekers werken op Chineesoh grondgebied waar de Chineesche autoriteiten hen niet kunnen laatig vallen omdat hun vallei bqna ontoegankely k is De Russische ambtenaren zoolang zq niet door kozakken vergezeld zyn baezemen hnn geen rees in De straffen zgn zeer eenvoudig maar zeer gestreng De doodstraf wordt bedreigd tegen valsch apel tegen ver lsohing van de goudstof tegen diefstal en plnnd ing De roede wordt toegepast op dionkenicbap tydens het werk op veohtpartgen en op de loelatiag van vrouwen die van gene zqde van den Amoer wonen en harerzyds de goudzoekers niet verbannen Sindelgk is geldboete bedreigd tegen insubordinalie en tegen twisten die het werk belemmeren Sedert het bestaan der kolonie zijn er nog slechts drie moorden voorgekomen en is tweemalen de doodstraf toegepast Er zqn 22 herbergen in de kolonie die de sterke dranken goedkoop slijten De goudlaag over een terrein vap 40 kilometers lang en 4 kilometers breed verspreid is bnileogewoon rqk Men verkrggt 7 pond zuiirer goud op 100 puds 1600 kilogr erts en dat wel op de meest primitieve wijze In den zomer wordt het werk geheel belet door het water China heeft onlangs de verwydering van de Russen van zijn gebied geeischt De Russische Regeering vindt dien eisch billijk maar de goudzoekers zyn van een andere meening Het besluit der Tweede Kamer tot wederiovoering van Igfstraffen in de strafgevangenia Ie Leeuwarden wordt door het Weekblad van het Stelt zeer betreurd Deze beslissing werpt een schaduw op de invoering van het nieuwe strafwetboek en doet in de toekomst niet veel goeds erwnohten van de humaniteit der Tweede Kamer gelijk zg thans is samengesteld Het is zoo gemakkelgk als men de eerste schrede op den weg der reactie beeft gedaan de tweede te doen volgen Er breekt b v ten oproerlje nit in een andere gevangenis of in ten Rijk swerkinrichting waarom zal men dan daar ook de roede of de zweep niet gaan zwaaieoP En ia het daar eenmaal geschied waarom dan ook niet bg landen zeemaohtl Het blad bigft van meeniog dat de gereohtelgke tiatistisk de noodzakelgkheid der weder invoering nut wettigde Het aantal insubordinatiën waa in de jaren na 1878 toen de Igfstraf te Iceuwarden werd afgeschaft niet grooter dan in de jaren i6ót 1878 Van de gevangenen in het tuohthuis gedragen liob sleehtt 2 pCt Mgoed 16 redelijk en 82 pCt goed Zou het der commissie an administratie nu zoo moeilgk vallen die 18 pCt zonder zweepslagen in bedwang te houden Tegenover de mannen van ervaring nit de Leenwarder commissie staan alle mannen van ervaring bij de congressen van criminaliaten Ie Londen Stockholm en Rome bjjeen Laten wg toch nooit vergeten aldus besluit bet blad zgn artikel dat indien ons kleine land aan groole landen eerbied zal inboezemen dit het allermeest zal geschieden wanneer het het voorbeeld geeft van rechtvaardigheid en van humaniteit Men leest in de LeidKht Courmt Telkens worden bg zachte alrenge of langdurige winlera de kronieken opgeslagen om te betoogen hoe voor twee drie eeuwen en wel onder wonderbaarlgke omalandigheden zich winlera hebben loorgedaan Met Sint Petroa en Fanlna liepen de kraaien nog op het gs en in het laatst van Juni kon niemand zich verwarmen die langs de straat ging Ook oude vrouwen laten in Zomermaand van 1436 nog met lollepotten aan de kerk en konden zich niet Terwarmeu Maai wanneer zgn oude vronwen met eene atoof te verwarmen ala de kraaien van de hitte uit de lucht vallen P Zulke voorbeelden voor langdurige of strenge koude te bezigen iqn misschien wel wat gewaagd In onze eeuw wat het blgkbaar niet veel andera dan rroeger in weerwil naar verzekerd wordt de onderwetsche wiatera niet meer voorkomen In Juni van het jaar 1837 waa er bgna nog geen blad aan de boomen en de menscheu bibberden die langa de Btraat gingen Op Zaterdag den Ssten Februari 184B b on het streng te vriezen nadat het reeds ia December en Januari gewinterd had Onverpootd tornt met sneeuw in Februari hield de winter hb vootal in Maart met Oostenwind en heldere lucht vroor bet buitengewoon Met Fasohen 23 Maart begon het te dooien Het was kermis op de Maas te Rotterdam geweest men zeulde heele scheepsladingen a er de ijsilakten van meren en Taarten de Zuiderzee werd nog bereden met kar en paard en druk met gsschuitjes bezocht meu gebruikte paascheieren en men kuipte vaatwerk om het buitengewoon ge al en ter nagedachtenis aan zulk een winter in de Faaschweek op het ijs Tegen het laatst van April was in de Haarlemmer meer het ijs nog niet gesmolten en in Juli ronden de tuiniieden bg het omdeUen van den grond nog heele kluiten hal dat is beiroren aarde Op zulk een beruohlen winter volgde er een zóó zacht dat half Februari de koeien in de weide kouden gedaan worden In 1855 daarentegen was het weer raak Eerst den 16den Maart begon het te dooien en menigmaal was op den thermometer s ochtends ten 10 ure 8 Fabr dat is 24 gr vorst gelezen Men had toen nog geen konioklgke meteorologen weerkaarljes gebied van hooge en lage drukking of depressie men deed toen ook nog zoo met aan weersvoorspelliugeii die dikwgls scheef uitkomen Maar men toekende dan ter loops de eene of andere wSersbijzonderheid aan en als men een I bank in het Zuiden ontwaarde zou het weer wel omslaan De geheele winter van 1871 op 72 was weer bgzonder zacht In Februari kon men reeds bonte kapellen zoogenaamde sohoenlaiipers vangen die door het geopende raam van de woning binnenkwamen De spreeuwen zaten op het dak naar hartelust te zingen het gevogelte kon het niet iiiloopen met het bouwen van nesten en de kikvorschen begon het te vertelen nog langer bun winterslaap roort te zetten Zg ontwaakten nog lang voordat de zoogenaamde kikkerbloem Cardamine pratensis aan de slootkanten was in bloei gekomen Dezer dagen heeft Ie Hoorn opnieuw een onderzoek plaats gehad vau melk geschikt gemaakt doch zonder bijvoeging van eenig preparaat voor uitvoer naar Londen of elders Onder toezicht van afgevaardigden van het bestaand comity uit Amsterdam welke heeren zich reeds een geruimeo tijd met bovengenoemd onderzoek Hebben bezig gehouden heelt de indertgd daarbij benoemde commissie van onderzoek een bus inhoude 26 liter melk 17 dagen oud reeds vroeger door genoemde commissie gestempeld onderzocht tegenover versohe melk van den dag De uitslag was zeer gunstig zoowel in kleur als in smaak bestond er volgens het oordeel der commissie tusschen de bewaarde melk en die van den dag geen verschil en bleek de eerste tevens nog geschikt Ie zgn voor stremming lol kaasbereiding Naar men verneemt is reeds een Eugelsche firma bezig een maatschappg op Ie richten tot exploitatie voor uitvoer van Hollandsohe melk naar Londen In kleinere plaatsen in Portugal is hel in den laatsten tijd herbaaldeiyk tot botsing tusschen de be olking en de overheid gekomen wanneer de laatste de eertgds gebruikelijke maar tegenwoordig afgeschafte begraving van personen in kerkgebouwen verbond Onlangs kwam een dirgelgk geval weder ie Meigazo voor nadat het Igk van een overleden man in de kerk was ingezegend ging een groot aantal vrouwen en meisjes mannen waren met uitzondering van priester en kerkknechta niet tegenwoordig om de kist ttoBD terwijl anderen een graf maakten De burgemeester van het plaatsje wieu het voorval ten oore kwam begaf zich naar de kerk en sommeerde de vrouwen zich te verwgderen de arme man richtte echter niett uil en kreeg van de woedende vrouwen een pak slaag Hg vluchtte riep militairen Ie hulp en een ooderofiSoier verscheen met 14 man in het kerkgebouw Schiet niet op vronwen voegde hg zgoe manschappen toe maar onthaalt haar ala het noodig is op kolfslagen I Nauwelgks had hg dit gezegd of de verwoedsten onder de vrouwen vielen op de soldaten aan beien en krabden hen drongen van de doodkist weg die door andere vronwen naar het graf werd gesleept De zaak werd nog krasser toen ook mannen de kerk binnendrongen een hunner greep een heiligenbeeld dat op hel altaar stond en sipeg er den onderofSoier zóó hard meé op hel hoofd dat de man eene gapende en bloedende wonde kreeg Eene woedende kloppartij ontstond waaraan de binnengedrongen mannen met stokken en revolvers deelnamen Eensklaps weerklonk een schot en een soldaat stortte gekwetst op den grond terwijl een andere soldaat door een steenworp aan het hoofd werd gekwetst De onderofficier liet met het doel schrik aan te jagen een salvo in de lucht afvuren Daar niemand getroffen werd riepen de vronwen Zg hebben geen kogels Sla er op loa Een nieuwe kloppartg volgde en de onderofficier oommandeerde ten tweeden male vuur I Ditmaal was de uilwerking geheel anders Een man die juist in kerk as gekomen om zgne vrouw te halen viel dood neder anderen werden in minder of meerder male gekwetst en daaronder ook de vrouw wier man het leven bad verloren Daar de soldaten voor de derde maal dreigden te lebiateo bedaarde het oproer en het Igk van den overledene dat tot talk een bloedig tafereel aanleiding had gegeven kon tonder moeite op het tlgemeeue kerkhof ter aarde worden besteld Buitefliaodsch Overzicbt Ook de berichten in de Ëogelsche bladen n Athene luiden Ihana gunstiger De oproeping van een nieuwe reterve klaite ia uitgesteld en schoon het volk nog aligd opgewonden is sohijnl er toch langzamerhand reactie te komen Een Ie Athene verschijnend blad deelt een brief mede van Chamberlain waarin den Qrieken de raad wordt gegeven zich aan de beslistiog der Mogendheden te onderwerpen Eeoige dagen geleden zon een krant zulJE een bericht niet hebbeo durven opnemen Vooral Engeland wendt te Athene krachtige pogingen aan de Regeering te be regen loe te geven en men weel dat de Grieken juist op Engeland meer bepaald op Gladstone t meest gehoopt hebben Papier IS Ie Konsiautinopel altgd in orervloed en daarom heeft de Forte een nieuwe nota gezonden aan de Mogendheden waaraan zg verklaart niets aan Griekenland te kannen geven en nooit iets van dien aard voorgespiegeld te hebben Waarschgulgk zal Griekenland een ultimatum van de Forte of van de Mogendheden ontwgken en onder verklaring van Ie zgn geweken voor de bedreiging van ifeweld lioh ontwapenen het verstandigste wat bet doen kan l eden zal hoogstwaarsuhijnlgk de Turksch Bulgaarsche overeenkomst door de ambasaadeurt Ie Konsiautinopel voorloopig worden geteekend De Spaanscbe Koningin Regentes heeft het besluit geteekend waarbg de verkiezingen voor de Kamer op 4 en die voor den Senaat op 26 April aansl worden bepaald De nieuwe Cortes zijn legen 10 Mei bgeeogeroepeu Het besluit lot ontbinding der tegenwoordige Cortes is in de tGacela openbaar gemaakt De verdeeldheid onder de Spaansche republikeinen komt meer en meer aan den dag Caatelar het hoofd der gematigde republikeinen weigert beslist om eeoige retolalionaire beweging t gen de bestaande regeering aan te moedigen Alleen langs wettigen weg wil hg het ministerie bestrgdeo lerwgl Zorilla met de uiterste linkerzgde de regeering met geweld wil doeo vallen Fi y Margall met zgn aanhang weigert deal te nemen aan de verkieeingeo omdat de regeering door haar ambtenaren invloed oefent op de kietert Van een gemeenschappelgk optreden der replbiikeioache groepen is dns geen sprake De Frauscfae zeer radicale afgevaardigde Camelinat is van zijn opstokmg van de werkstakera vao Decazeville te Fargs teruggekeerd om gisteren den Minitier Ie interpelleeren over die werkttaking De Minttlw keurde het opstoken van de werkstaking zeer af De discussie liep eergisteren niet af Reedt sinds eenigeo igd is et de atudaoht op gevestigd dat de onderhandelingen tpssohen Fraakrjj en China betreffende de grensregcliog in Tonl io niet recht vlotten Volgeut de Nat Zeit sitoht Frankrijk evenalt Rusland voor z JB waren een invoerrecht van 3 i pCl lerwgl de andere landen 6 pCl betalen China wil dit niet toestaan tenzg Frankrgk afzie van een streek gronds tusschen Tonkin en China Hierover kunnen beide partgen het nog niet eens worden De Ëogelsche minister van marine vraagt voor liJD departement 600 000 pd si meer dan in het vorige jaar Deze som dieul groolendeels lot verhooging van de gage der mntrozeu en zeetoldtteo en tot vermeerdering van hel aantal lorpedobooten en h t jtescbul Daily Nem ontkent op hoog gezag de juistheid der bgzouilerheden onlang door Duilf Telegraph over de regeling van den toestand iu Ierland medegedeeld Wel is waar voegt het blad er hg is het ontwerp in hoofdzaak gereed doch er ontbreken bgzonderheden waardoor hel ontwerp diet voor 30 Maart bg het Parlement kan worden ingediend De commistie voor de tocialiiteuwet heeft de amendementen van dr Windhorst met groote meerderheid aangenomen schoon de Minister Von Fnltkamer zich in de commissie daartegen verklaarde j daaronder behoorl het voorstel om de verlenging in plaats van voor v f jaren geljjk de Begeering verlangd had voor slechts twee jaren d i tot SO September 1888 toe te staan en de bevoegdheid der Regeering om over sommige plaatsen den zoogeuaamden kleinen staat van beleg af te kondigen lot de stad Berlgn en den omtrek Ie beperken onder dien omtrek zou een kring van 30 kilomeier buiten de grenzen der stad worden verstaan Hel ia echter volstrekt niet zeker zelfs niet eens waarschgulgk dat de Bgksdag iu dezelfden zin zal beslissen Bg de socialistenwet wordt gewjoulgk aan beide zgden overvraagd en in t eind gooit men het op een aoooordje INGEZONDEN MpnAeer de Redacteur I Niet Wetende of bekwamer lieden als ik uit de toehoorders l l Woensdagavond over de reden det Heeren Goeman Borgesius hunne gevoelens bekind maakte aan U En veronderstellende dat J niet tegen Ingenomen zult zgn als een der niet leden maar oor deze keer begunstigde met een toegangsbewijs de Indrukken weergeeft die deze reden op hem maakte Zg zijn deze De heer G B heeft mg voor ein groot deel teer ingenomen Oeheele opiomming icbl ik niet noodig het kwam in hoofdzaak neer op vele liobtpnolen en ook schaduwzijde Normaal worden de huidige toestanden ook al niet door hem afgeschilderd zgn geloofsgenoten zgn niet weinige Er waa ook iela in zijn reden hetwelk mij teer verdroot n l dat de personen waarmede hij niet van de zelfde idóeu is belaohelgk voorstelde o a Dr Schaepmau waarvan h j wel kon denken onder zgn boordere te vinden welke zeer ingenomen ja hem hoogaohten en ereeren Het doet deuzulke leed en verhoogt niet de achting oor den spreker en maakt de geheele reden wel ielwal verdacht Een redenaar vooral alt dezen moet mgos inziens humaan zijn in den volsten tin det woords Mocht ÜE hei bovenstaande alt ingezonden opnemen zoo znlt gg hiermede verplichten Uw Dw D G GKAVBSTEIJN Gouda 12 Maart 86 rv keiben de ttordracil tan het bejin tol het einde tygewoond en paed gelnielerd maar one ie niett feileien tan een ielaehelyi maien van Dr Schoeptun Waaruhgnlijh doelt O op de patiage letarby de moorden van Oraaf van Hogendorp uil het Vaderland werden aangehaald maar deie geeitige tchrj ver die Kei gewoon it op tchertiendt leijte de puntjet op de i te tetttn maar nooit te kwelten of beleedigen bedoelde evenmin iets hatelijit doch karakteriteerde Sehaepman i opinie op zoo jniite en tegelijk geeitige wijte dat Schuepman eelf die fjne ichertt even goed in een ander meel te mtardeeren alt lelf toetepauen bedoelde tirade volttrehl niet kioalyk etwmni lal heb ten Daarvan tgn tcy mut overtuigd Dl BZDACTIE De WATERLEIDING Dr A Lnijten onze oud Wethooder aprekende tol ont ook nadat hy vM ons it weg gegaan heeft een tohrgven gepubliceerd over bel Oondache drinkwater dat de Goudtohe bladen lich haaiileo Ier algemeene kenuit Ie brengen Dat genoemde heer nog niett van zgne belangstelling verloren heeft in eei zaak tot de opriohtiug waarvan bg zoo krachtig hetd medegewerkl ia te begrgpen en Ie waardeeren maar een gedeelte van ig ie opmerkiogen mogen niet onbesproken patteereo daar tgn nana tekere autoriteit heeft in dts Waterleidingt qnaeitic QJl hel water in de tonnen al dan niet goed wti tt van geen actueel belang of dal vfn dé Leiding aan de eiiohen beaolwoordt dat iè van veel gewioht En dit punt wurdt door dr Lugten behandeld op eene wgie alt wg iuderlgd niet van hem gewoon waren Hy tprrekl van overdreven eiicken aan de Waterleiding geiteld en voert beL Hoofd onzer Gemeente dit conplioent toe Gg weet met ztohtheid te leiden iutchikkelgkheid ie httoooen waar dat mogetgk it maar levena de Dtebt in banden te houden om wut kracht Ie kunnen f treden mnneer dit noodig t De meeile ingezetenen an Oonda tnileo lioh gaarne met dit compliment vereenigen en het is bekend genoeg hoezeer Mr van Bergen IJeendoorn s houding als burgemeester en als oorziiler an den rwd door ont allen op hoogen prgs wordt gesteld naaf hierin bettaai on juist eeu groot eraehil lits hen hem en vele Ooudscbe burgers dat tg vao oordeal zgn dat het reedt lang noodig was dat hg met kraohl optrad tegen de Directie der Wtlerleidiog daar de gtttelde voorwaarden niet worden nageleefd lerwgl hg van die noodtakelgkheld niet overtuigd tobgnt Het publiek wgt hel niet tooieer aan den Bargemeetter doch meer aan ket Collegia van B en W en den Gemeenteraad en dal it ook billgker naar het mg toescbgnl maar waar een man alt dr Lugien die zoovele jaren Raadtlid en ook Wethouder was zelfs wel voor Borgemeester fungeerde dut in de geheimen van Burgemeesters kamer is ingewgd hel hoofd der gemeente in hel debat mengt daar mag hel publiek hem volgen en met ernst en gepaaien drang vragen Waarom wordt niet beter de hand gebonden aan de vattgeitelde bepalingen P Dr Lnyten tpreekt van overdreven eisohen Helis mogeiyk dal zg in zgn oog dien naam verdienen msar waar de raad met algemeene stemmen op ééa na die va de heer Lnyten bedoelde voorwaardeopnam op advies van do Gezondheidscommiasie Isar bestaat alle reden aan de juistheid van zgnïuslillcatle Ie twgfelen En al ware zg juist de sad stelde ze eenmaal vasi de burgerg vertronirdeop dat bealuit veroorloofde zich op grond daarvan ie kosten zich te doen aansluiten bg de waterleiding n wordt nu leteurgetteld Deze teleurstelling it Ie ijleD aan de weinig krachtige houding van het Bestiur der gemeente en dit moet openigk geconstateerd orden opdat daarin eindelijk verbetering kome 1 Z Uargrerlijlce Stand 61B0REN I 10 Haart Anijs Celia WgDiada oaderi A Jonkheid en M C Nieaweahaiiten 11 Arii ouden H Greadtl sa A an Willigen Hendrik oadsrs 1 0 Openbare Vrijwillige Vcrkoopllig éOt P Hofstede F 26 KoS in Bloemendaal nabg Gouda op WOJESSDA G den 31 MAAST 1886 des voormiddags ten 9 uur ten overstaan van den Notaris MAULSTËDË te Bergambacht van Een vertrouwd mak choonloopend bekend BHÜIN lIEIIIlI2FAAi i 8 jaren oud ƒ reeds gekalfd of op kalven staande Eeu met eersten prijs bekroonde tweejarige zwftrtbonte STIER Benige KALVEREN Een zoo goed als nieuwe TILBURIJ eenBKIK een BLOKWAGEN BOK zonderhorens met Karretje en Tuig I Voorts BOUW en MËLKERIJ GEREEDSCHAPPE f Smalle SCHOUW TAKKEBOSSEN en BRANDHOUT en eindelgk MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN met toebebooren en vele andere Roerende Goederen meer Kosten en Koopen beneden IC contant verdere betaling op dag tot 1 October 1886 mits solide borgstel ing Eenigr Depot van THEE Men wordt verzocht op t HERK te letten UIT HET MaOAZUK VA V M RAVEMSWAAY ZO Ei QOBINCHEM Deze THEEËN worden a eleu verd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ont M met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda OpenlDare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏIJN DROOGLEEVEE te ÜOUDA op MAANDAG 22 MAART 1886 des morgeus te Elf are in bet Koffiehuis Habko iiirs aan de Markt aldaar van No 1 Een gunstig gelegen en ERF aan de Oosthaven te Gouda Wijk B No 42 Te aanvaarden 1 Mei 1886 No 2 Een aangenaam gelegen WOONHUIS ERF en TUIN aan den Fluweelen Singel te Gouda Wgk R No 597 No 3 Een aangenaam gelegen en ERF aan den Fluweelen Singel tegenover den Tiendeweg Wgk R No 519 En No 4 Een onlangs geboi wd WOONHUIS en ERF aan de Nieuwe Haven Wgk N No 142 De perceelen zgn drie werkdagen vóór den dag der Veiling en op dien dag van 9 tot 11 uren te zien Nadere inlichtingen geefib Notaris FORTUUN DROOGLEEVEB voorgenoemd C