Goudsche Courant, zondag 14 maart 1886

1886 Woensdag 17 Haart N 3365 ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAOX a 27 per 48 Flessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefSesch kwart en balf ankers belegen Verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Wellens Eoonekamp Elkter ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG No 2 GOUDA Succursale der £ rma INGEN HOUSZ LIFS Wgnhandelaren te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BOKDEAÜX a 27 per anker van 48 flessch met inbegrip ran accyns franco hais door geheel Nederland ook per half en kwart ankera Proefflesschen 0 65 per flesch Alle bekende merken zgn bg mij steeds op flesch verkrggbaar PRIJS OODRANTEN worden op aanvraag franco toegezonden GOUDSCHE COURANT Dlieiiws en Advertentieblad noor Gouda en Omstreken De ondergeteekende heeft de eer UEd kennis te geven dat zy zich van af 6 Maart gevestigd heeft als 2 03DISTE1 in de Noodgodsteeg wyk B No 57 naby de Oosthaven Een ruime keuze der Nieuwste Modellen Hoeden Bloemen Linten Veeren en daarby behooren e Artikelen zullen steeds voorhanden zyn en door eeue nette bediening en civiele pryzen hoop ik het vertrouwen steeds waardig te zyn Hoogachtend UEd Dw Dienaresse A C SPRUIT Doe Uw voordeel De van het voQge jaar overgehouden BEHANGSELPAPIEREN KARPETTEN enz worden contant beneden inkoopsprijs van de hand gedaan by G GRAVESTEIJN Behanger Wydstraat A 168 Puike 2 Ct SIGAREN Merk IRENE A DERCKSEN Korte Groenendaal 1 199 TE HUUa MET 1 APillL op een del beste standen een GEMEUBILEERDE BOVEN VOORKAMER met een riant uitzicht en Slaapkamer Adres franco brieven onder No 1271 aan het Bureau dezer C nrant uiiËEiimi niet beneden de 14 jaar Te bevragen by de Boekhandelaren A KOK COMP Kleiweg eene Nieuwe Sorteering NOyVEAUTÉ8 voor bet a s Saisoen D PUMB DE NIEUWE OONFECTION Concnreerende Prgzen en soiled werk op maat kan alles in den kortst mogelgken tgd geleverd worden D PUIJK NEE MNSFOOHWES VERPACHTING der Restauratie met Woning c a op het Station GOUDA De Voorwaarden liggen ter lezing en zgn a3 50 Centa te bekomen op bovengenoemd Station alsmede aan de Hoofdstations B de laatste Verpachting tegen 1 Mei 1885 werd ene jaarlgksche pachtaom van 3520 bedongen Nadere inlichtingen verstrekt de fleer Ingeniear Werklnigkundige te Utreclu en geachiedt aanwgzing in loco op 19 en 24 MAART B 11 nnr Inschr vingsbilletten franco aan de Directie te Utrecht in to zenden vóór of niterljk op den 31 MAART a i vóór 12 sar a middags Wijdstraat A 1T4 Daar de Ondergeteekende met 1 APRIL met zgn Kraam weder op reis gaat zoo verkoopt hg tot 29 MAART nog n et 20 pCt korting van alle Artikelen Elk doe na zgn voordeel Achtead üw Dw Dienaar PIEKRE GMBELS ZBOT HET VOORT Mejufvrouw KAMPHUIZEN vraagt tegen MEI een DIENSTBODE ait de SLIKkEN TROMMEL van A TAB TÜÜLL Anyterdam Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest n aandoening der Slymvliesen per doos 40 cU Depot by J l V d SARDEN Banketbakker Markt Snelp ndrak van A Bbiakii ii te Ooad De Vóór Historische zal ZONDAG 14 en MAANDAG 15 MAART te zien zyn in het Schip cDbtsfrobi Ligplaats Kattensingel by de Spoorwegbrng Entree ƒ 0 25 per persoon Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen D0in ERDA5 18 MAAET 77 ure Buitengewone Voorstelling door de Nieuwe Rott Schouwburg My Directeur Alex PAASSEN EE SALONTTBOLEB Blyspel met zang in 4 bedryven van G vom MosEB echryver van de Bibliothecuis Inkwartiering onze Vrouwen Vertaling van Jac ob Vos Miae en Scéntf van Alex Faissin Costumes van L H Chb fijn Nieuwe Muziek g Te Rotterdam en in de voornaamste steden van ons land werd dit Blyspel met groot succes meer dan 50 maal door dit Gezelschap opgevoerd Pryzen der Plaatsen Eerste Rang Niel den 0 99 Leden Dames 0 75 Tweede Rang 0 50 Plaatsbespreking WOENSDAG 17 MAART des avonds ten 7 uur by loting ONTVANGEN de Nieuwe Chiipure Overgordijnen afgepast en aan t stuk O HOOGENBOOH NTVA1 GEN een prachtige collectie Parasols en Encas in de Nieuwe Modellen en Kleuren RIJNAARTS Cankvascini Gouda St Anthonieatraat G 138 EANDSCEOENEIT A VAN OS Az Kleiweg E 73a TE KOOP eene gemakkelyk te verplaata WmZELGPSTAïm twee TOONBANKEN TOONBANK BASCULE met eenig koper en yxer Gewicht en acht mooie THEEBÜ8SEN LANGE TIENDEWEG D 41 VERLANGD een op LANDERIJEN en HUIZEN tegen Vi i 4V o Adrea onder Letter D ter Boekdrnkkery van B GOORISSEN Oouda TE HUUR een modem HEERENHUI8 gelegen aan den Fluweelen Singel bevattende verscheidene Kamers Kelder enz met Waterleiding en fraaien Tuin Te bevragen by H FAAIJ Timmerman Wordt gevraagd Eenige BOEREN te öoucio voor het leveren van BOTER tot zoolang weer de Kaas ge maakt wordt Betaling naar verkiezing Franco brieven met prysopgave by JOS van LAERHOVEN Bisschopstraat N 4 Antwerpen binnenland GOUDA IS Hurt 1888 De Gemeente Gouda is eene erfenis ten deel gevallen van een zeer aanzienlyke nalatenschap Mejuffrouw HetMetta Helena Hoffman onze vroegere stadgenoot die de laatste jaren wegena gezondheidsredenen te Utrecht verblijf hield en daar dezer dagen overleed heeft onze gebeente tot erfgename benoemd van haar vermogen na aftrek van alecbta enkele legaten dat op een aanzienlijk bedrag mag worden geschat en waaronder de panden op de Ooathaven B 81 82 en 83 waarvan het eerste en laatste twee groote fraai ingerichte heerenhuizen zyn die afeonderlijke vermelding verdienen Daaraan z jn twee hooJfdvoorwaarden verbonden nl deze d t door de gemeente moet worden opgericht eene volksgaarkeuken die hier nog niet bestaat doch waaraan wel behoefte ia en een gesticht ten behoeve van minvermogende vronwen en meisjes nit den fat oenlyken stand die aldwr tegen betaling van en gering bedrag aen in alle opzichten nititekend verbigf zullen vinden Het is dnidelgk dat de drie genoemde panden een geschikte gelegenheid voor die gestichten aanbieSen hoewel de gemeente niet verjplicht ia ze daarvoor te beatemmen en dua blyft het nog mogelyk dat zij in een ander gedeelte der stad zullen verryzen Onder de genoemde legaten is er één van 10 000 aan de Werkinrichting tot wering van bedelary alhier Tot executeurs zyn benoemd de bb Hr A A van Bergen IJzendoorn en Mr A Six Het boveoatünde werd gisterenmorgen door den Burgemeester aan den Raad in een apeeiaal voor deze zaak bijeengeroepen vergadering medegedeeld en evenals de Raad zal zeker ook de Borger van Gooda met groote belangstelling kennis nemen van deze hoogst belangrijke beachikking Z M bcefi benoemd mei JDgaoit via S April k tol Borgenemler van Moordraoht deo beer A Chr Sm Het gereohlahor l s Gnrenhagt veroordeelde Zaterdag ten orimioeele vergaderd deo peraoon van A W die jl Donderdag tereohitlond vegeut dief lal lao kleediogituliken uit eea bewoond vaartuig te Goada tot 1 jaar oeiatraf Zondag avond jl ia albier aangebonden eeo vronir genaamd Wilbelmina van Byn die half bMobonken liep bedelen daarby voorgevende dal eg fqf kinderea bad iraarian er een tiek aa Dit bleek een leagea te tyn Zy bad een aohort vol brood by liob bcoeicni een fiewbje jenever waarvan ay looala op odubbeUiuoige wyie bleek meermalen had gebrnik famaakt Te Zevedbniaen ia gisteren van gemeentewege aan de beboefligen en werlceloouD brood efi steenicolen sitgedeeld terwyl dit wanneer de vont blyfl aanboBden deze week nog eena aal worden herbaatd De directeor der openbare bandelsMhool Ie Antterdam cbI weldra weder met eenige leerlingen vau de hoogate klane dier eohool eene atiidiereii malreo Ditoaal beitaai bet plan om de iudnitrieele etabliaienenten te Tilburg Helmond Maaiiriobt Aken Duren Kenlen Oladbaeb Crefeld Dniabnrg en Rabrort te betoeken De reia aal ongeveer 18 dagen dnren Te Amalerdam ia ten atadhniae eene veraameling voorwerpen lentoongevleld belrekking bebbende op de geiohiedenia der aohntiery Men Ireft er o n aan modellen van obottere uit veriobillend tydperken geheet gemonteerd en ten strijde toegeraat voorta Ie wapenen en bet ledergoed van het tweede balailht van den landatorm ia faaldwyki de bakbylen de pieken het achapanvei dat ali lehootarel van den tamboer dieaat deed alameds het vaandel dal deo naam van het batailloo vermeMt welke vapenen welwillend werden afgeataan doiir bet gemeentebeatuur van Looaduinen Dtrcokt load o a de ge me monteriing in vau de nog levende ïl jarige inan l nater vronw Diterwiert aliaa Trui Ockeloeo iaial op de acklertyde aa het mei blinkende koperen landen lamengebooden jenevervaatje te leten aiaat 4 e looalt men aiob ui herinneren ala meiije met baat lader den tocht naar Moakou medemaakle onder Na lron en baren vader in de Bereaina tag verdrinken tonder hem hulp Ie kunnen bieden In 1815 naakte ij ala marketeoater den alag by Waierloo mede en in 1830 trokty weder alt loodanig uit met de mobiele achatlery an Jln bl A Onder de oarioaa trekkea og de aaodaobt veraebeiden atcllen rpaalellen BilHie verichilleode tydperken der tehntlery ï Ook mogen y niet vertniaatn melding Ie maken ao bet booten kanon dat tuaeben 1815 en 1827 dienat deed by de oefeningeo der artillerie en bij de paradei Aan die laattte oaaauodightid tyn eenige dichtregelen door een norkaabeu tohutler gewyd waarin by lyne ontévredeoheil te kennen geefi dal de maatcbappeo ia piaata vm paarden dit bonten uorwapeo talkena naar de bergplaata moet lenigtrekken Staten Oeneraal Twudi Kaïua Zitting tan 15 Maart 1886 Bg de diacnttie over hel lalmtractaat werd dit in drie tilling verdedigd door de keeren Bractien Beelaerta Hatfmani en den Minitier Van Karnebeek die betoogden dat daardoor de talm in den gebeelen B jn tol veniKerdereii wnt allereeral tes bau ran Nederland ton komen Hel tracUat bernit op algemeen alt waar erkende wetentobippelylietlellingen en aal de goede verhonding met Poitecbland bevorderen Op de Boveo Maaa en de Ootter Schelde ia het Irtctaal niet loepaMclijk Het traclaat dat op 1 Juni in werking treedt ia aangenomen met 60 tegen 12 atemmen In de onianga te Hamburg gehouden vergadering van afgevaardigden van ruim een honderdtal apoorweg onderuemingen omtrent de aanataande lomer dieuitregelingen ia ook een bealnit genomen omtrent de wyte waarop de uren vao aankomit en vertrek der treinen oorlaan tullen worden gedrukt in de biljetten gidaen ent waardoor de dieuitregelingen worden bekend gemaalit Dit betluit waaraan aarlehijnlyk reedt bg den aanalaanden lomerdieuai door de Nederlandaofae en andere tpoorweg ooderoemiugeo gevolg aal worden gegeves brengt mede lo dat de nrep mei groote de minuten met kleinere eyfera tullen worden gedrukt 2o dat de minuten tteedi door 2 eyfera tullen worden nilgedrnki b v 12 n S min ala volgt irl2 terwyl bjj vermelding van een vol uur twee nullen voor de minnoleyfera tullen worden gealeld en 3o dal voor het tijdvak an 6 u a avondt tot 6 a 59 t oohlenda de minuutwytert tallen worden onderttreept dut 00 6 6 E n vreetelyk ipoorwegongelnk heeft er piaata gebad tuatehen Monle Carlo en Henion Op den weg luitchen Nice en Heitau die behalve bü de itationi tiecbli enkel ipoor heeft tyn de treinen van beide plaaiaen komende op korten afttand van Monte Carlo met volle vaart legen elkaar ingerend De daardoor oclilane lohok wat too hevig dat men op een afttand van venoheidene kilometer waande dat een kanonto ot geloit waa Men aielie tioh het tooneel van vttrwoetting en lyden voor door die tegen elkaar inwerkende krachten teweeggebracht De éjne locomotief in de andere gedrongen rytoigen het een op hel ander gatohoven of lieier gevlogen en vervolgena naar beneden atortende en in aplinlera getlagen drie rytoigen ter hoogte van 75 meter iu tee getlingerd allerwege opeenhoping van brokalukken van bet rollend malrieel En dan de doeden en verminkte en vermiateo 1 Onbetchrgfelgk tooneel vai ellenda De machinial en de ilokef van den trein die van Nice kwam konden door de kromming van den weg die van hel terraa in Monto Carlo geiien kan morden den van Menlon komenden trein tien aanrennen en ign aan het gevaar ontanapt door ijlinga van de locomotief te ipringeo Daarentegen weid de atoker van den trein van Menlon op ilag gedtfod terwyl de maehioitt by hel afieoden van het bericht deerlijk gebarend nog onder de ovrblgfteleu der locomotief beklemd wat Wonderen an redding vielen gelnkkiglgk gelijk gewoonlijk by dergelyke rampen ook bier waar te nemen Een reitiger die ter hoogte van 76 meier in tee geworpen wat it met een gebroken arm vrijgekomen Ëen kind van twee jaren dat ioagelyka in tee viel it er uitgehaald en werd bevonden aiechli eene lichte icbram gekregen te hebben Onmiddellyk ia van Mooie Carlo hulp gekomen Doch wegena de duiiternit het ongeluk bad t avonda plaait werd bet rcddingtwerk bemoeilykl De drie ryiuigen die in tee getlingerd werden bevattea m yr weinig reiiigeri Één doode en eenige gewonden waren reedt opgehaald Hae eel dooden en efooden er in hel geheel tyn viel nog niet Ie taggen Men tchai het minalena op een twintigtal Aan wien de tohnld f Aan den alaiionaehef te Monte Carlo of aan dien te Cabbé Roqnebrune f Het onderzoek tal dal aan het licht brengen De treinen moeaten elkaar Ie C bbé Ro nebrane kruiaen Inplaata daarvan liet meh den eertt daar aankomenden trein vertrekken tonder dat de weg vry wat Omtrent de toekomit der anli revolutionnaire party cbrijft bet Ifaf U etiUad o a be volgende Van eea naiw aaneeugealotea ali Rvelalionnaira partij die Iroawena nooit bealaan beeft ui ook in t gnnatigit geval wel geen apraak meer kunnen tijn Daartoe ia de verbittering van weertkanten te groot Maar konnen we niet met een poaitief doel umeugaan dan locb wel in t algemeen genomen met een negatief doel in e j het bekampen van t li beralitrae Waa dit er niet dan tonden de uken andera tiaao Haar hoever de twee hoofdfractiea van de proteaUntacha mannen der reehlerzyde ook van elkander tiaan er blijft toch luaachen baar een gelooftgemeenacbap die met de groote meerderheid der liberalen gtbeel ontbreekt Indien slechta bet bly end bealaan van de Herv Kerk geen gevaar loopt tullen we telfi aan menig Kuyprriaaoich Kamerlid veel vergeven en hem bg de atembna onten ttcun niet onthouden Wg hebben noch den moed noch den wil om de verdeeldheid luitcben hen die op geetlelgk gebied broedere tgn let het nitertte te drijven en altoo den triomf van t liberalisme in de hand te werken Uil dit oogpunt betcbonwd hebben wg de uitbanting van t ktrkelgk conflict telfa met blijdachtp begroet Kog langer ont door de tactiek van Stmi en Heratit om den tuin ie laten leiden mochten we niet al aou ook een tijdelüke neerlaag der onsen bg de atembna daarvan l getclg geweeat ago En too lang de kerkelyke quaeatie niet tot een tekere mate van oploaaing ia gekomen tullen we wel geooodraakt tyn onten vrienden aan te raden atemt geen mannen van wie ge niet vertekent tgl dat te ome Kerk liefhebben allkana geen kwaad hart toedragen Haar ook de kerkelijke ijuaeslie ia als ieder andere een voorbijgaande Het revoluiionnair eireven van dr Knyper moei eoitt fui coitt geknakt worden Doch it dit geschied en wg hebben er nog alig d goede hope op dreigt de Herv Kerk geen schade of ondergang meer dan hebben wg althans er nirta op tegen om worden we geplaatst voor de keus of eea autirevolutionnair met min of meer bedenkelijke Te demse of een liberaal die de dienaar ia van tgn part dau aan eeralgeooemden onten slenn te bieden Reedt by t uitbreken van t Amslerdamtch conflict wat hot ona voornemen t boieSstaande uit t apreken Tbtns is naar wy meeoen daartoe de Igd gekomen Niet aleohts met het oog op de liberalen ook miafchien op enkele outer vrienden die van i liberalisme niet tflik een afkeer hebbeu alt wy