Goudsche Courant, vrijdag 19 maart 1886

1886 Vrijdag 19 Naart i 3366 BeTallen van een Zoon LIZZIE GIFFORD Echtgenoote ran JOBANNES KOOT TAILLEUR NOODGODSTEEG B 58 aan de Oostharen te Godda heeft de eer zich aan te berelen tot bet MAKEN en LEVEREN van HEERENKLEE DINGSTÜKKEN Eene buitengewone Collectie 8TALEN ter bezichtiging voorhanden GOUDSCHE COURANT iVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Kï I ® ♦ Heden OTerleed na eene korte ongesteldheid voorzien ran de H H Sacramcaten der sterrenden onze dierbare Ecbtgenoote en Tante ELIZABETH SLANGEN in den ouderdom van mim 65 jaren Zij die de orerledene in leren van nabg gekend hebben znllen ons zoo smartelgk verlies besefién L C TAN DORST R SLANGEN Stolwijkersluit bij Gouda 14 Maart 1886 Mejuffrouw RECKERS TURFMARKT vraagt tegen half MEI a s een WIITEELJUFFEOÏÏW en een MBIV van de R K Godsdienst Merrouw Wed LULIUS rAN GOOR BoxtuK betuigt haren dank voor de vele bigken van belangstelling ondervonden bjj hetoveriyden van hare Zuster Mevrouw BAKKERNIEMEIJER RoMBiJN Gouda 16 Maart 1886 Voor de blijken vau belangstelling ondervonden by het overiyden van onzen waarden Vader en Behuwdvader betuigen wg onzen dank J F W S MIDDELBEEK M E MIDDELBEEK EiCHHOLTï Gouda 16 Maart 1886 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Oe Insending van adv ertentifin kan gescbieden tot Mn uor des namiddags van den dag der Tütgare Doe Uw voordeel De van het vorige jaar overgehouden BEHANGSELPAPlBKÉN KARPETTEN enz worden a contant beneden inkoopsprgs van de hand gedaan bg G GRAVESÏEIJN j Behanger Wgdstraat A 168 FINllE DITVËRKOOP Wed J B C WIËRDËLS Tegen MEI biedt zich aan een fatsoenlgk aaïïbestedhtg De Chef ran het Militair Hospitaal te Gouda zal op MAANDAG 22 MAART a s des Toormiddags ten 11 ure behoudens goedkeuring van het Ministerie van Oorlog onderhands AANBESTEDEN Het Witten der Lokalen Gangen enz Tan genoemd Hospitaal Inlichtingen zgu te hekomen bg den Administrateur E J KüHNE als TWEEDE MEID of als KINDERMEID Zy is van goede getuigen voorzien Adres onder No 1272 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD tegen MEI eene goed kunnende koken en een MEISJJE niet beneden de 14 jaar tegen APRIL Te bevragen by den Boekh J W KNIPSCHEER Jr Haven met brieven onder de letter T 1 MEI gevraagd een DIEl STBODË als MEID ALLEEN die een burgerpot kan koken en netjes wwken Zonder goede getuigen onnoodig zich aas te dienen Adres den Heer SPRUIT Markt NEB mJNSFQOmS VERPACHTING der Restauratie met Woning c a op het Station GOUDA De Voorwaarden liggen ter lezing en zgn ad 50 Cents te bekomen op bovengenoemd Station alsmede aan de Hoofdstations Bg de laatste Verpachting tegen 1 Mei 1885 werd eene jaarlgksche pachtsom van ƒ 3520 bedongen Nadere inlichtingen verstrekt de Heer Ingenieur Werktuigkundige te Utrecht en geacbiedt aanwgzing in loco op 19 en 24 MAART a 8 11 uur Inschrgringsbilletten franco aan de Directie te OtreeM in te zenden roór of niteriyk op den 31 MAART a i t66t 12 anr middags Het goedkoopste Magazgn ran soliede is gerestigd te Anuterdam Warmoesstraat No 189 orer de Vischstèeg A Lewensteln Snelpersdruk raa A Buj KiiA r t Gouda Zaal Kunstmin der Sociëteit 0n8 Genoegen D0in3£EDA 18 MAUT Buitengewone Voorstelliog door de Nieuwe Rott Schouwburg Mg Directeur Albx FAASSEN DE SALONT7H0LEII Biyspel met zang in 4 bedrgven van G vos MosER pchrgver van de bibliothecaris Inkwartiering onze Vrouwen Vertaling van Jac dk Vos Miie en Scène Tan ALBjg Paassbn Costumes van L H Chrispun Nieuwe Muziek Te RolUrdam en iq de voornaamste steden van ons land werd dit Blgspel met groot succes meer dan 50 maal door dit Gezelschap opgevoerd Prgzen der Plaatsen Eerste Rang Niet Leden ƒ 1 49 Leden Dames 0 75 Tweede ïUng 0 50 Plaatsbtspreking WOENSDAG 17 MAART des avonds ten 7 uur bg loting Tegen MEI wordt gevraagd een fatsoenlgke DIENSTBODE van de P G Adres Mej THIM Haven Dienstbode gevraagd boven de 20 jaar Adres KATTENSINGBL Q 85 EA17OSCH0ENEN A VAN OS Az Kleiweg E 73 ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Cbem fabriek van U vonGimborn Ie Bmmerik a d Riju eii i Heerenier fieldcrlHnd SO Mig rane Stifte NERVEN CRYSTAL Herk Adelaar Prg fi r étui 10 oeol Vfrkrijgb r bij J C ZELDENRUK Oouila Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven ea alom te bekomen SE mm mm of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen enz waarby is toegeroegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prijs © o Cents De uitgave dezer Courant geflchiadt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG Li de Stad geschiedt d uitgave in den vond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBBDAG De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 16 Haart 1888 Oedepnt Staten vtn Znid HollsDd bebbaD b puld dtt de ondcntaaadc gf meenteD ab baar aaudecl io d Jlililieliohling talleo lenreo Woerdrn Waarder 1 Btrarootawaarder i Bietveld i Bodegraren 11 L Baige Weide ea Papekop Htkendorp 2 Ondewaler Oeoda 40 Haulreehl en Vliet 4 Ssolwgk 6 Berkrniroade 2 Krimpen a IJT 4 Onderkerk a U 4 Ooaderak 6 Moordreclit 8 Reemrljk 8 Seboooboircu S Bergambacht 12 iinmeratot 3 LelilEerkerlc 9 Krimpen a L 8 Zerenhaiien 8 fileitnrgk en Moercapelle 3 Waddinxfeen 10 Nieawerketli a U 8 Capelle a U 9 la de litlinK der BoilerdanMobe Arr Beohlbank ran Uinedig verd reioordeeld C de O bonirman te Stoliryit bekl rao aoed piibandaling tot 10 boete A ran T boitrrooir ran J S tapiter wonende te HaaelreobI wegnu verkoop ran aterkeq drank tonder vergunning in eene geldboete ran 5 iBbt t ee dagen grrsogeniutraf Bjj gelegenheid ran het dit jaar te rieren herdenk logefeeit ran de opriohting der Uireobttohe eademie eal naar reeds rroeger werd vermeld door den beer C 1 Begeer Ie Utieoht een medaille worden nitgegereu Wq ontringen heden een pbotografie lan het model dier medaille die atlesiiua tot een gnnelig oordeel opwekt en mag doen rerkliren dat da medaille een blyrende berinnering zal tyn het eohoone feeat aardig Het randaobrift ui iga hImcH no ttrU ly irmult maar tchrorit itl Ook hier ter atede ia de medaille rerkrügbtar nl bg den heer W Begeer Wgdatrsat A 171 Bg de aanbesteding roor bel boawen ent aaaer openbare tchool Ie Moeroapelle die gisteieo plaats bad ie ingeaohrereo all rolgt i P Vermeer Oonda 10 200 J de Jong Oonda 10 189 Ü Alblaa Waddinzreeo 9840 F van der Straaten Zerenhaiien 9690 A Vento Zerenhaiien ƒ 9500 j F Ssarborg Zereobniteo l 400 i r d Broek Zeienkuiten 8964 A den Gaden Moeroapelle 84 6 Koot en ran Dont Oonda 6780 De uitslag ran de Dinailag te Aaeen plaata ge bid hebbende rerkieiing roor een lid de Tweede Kamer i dat er berslemming moet plaata bebben tnnoben de bride liberale oandidaten mr Van Diggelen Del 724 en mr Smeenge met 896 stemmen Jhr mr De Sarornin Lohman antirerolntiooair bekwam 485 stemmen Uilgebraobt werden 1938 lemn en Het kieKliitrict Ataen telt 2748 kiesera Een deaknndige lid ran eene oommiiaie ran adnioittratie eener oeilnlaire gerangenit sohrgft aan hel D V Z B orer de afaohaffing der piatole io de llrirgeraagenisaen Niel alleen de inroering ran water en brood en de lijfalraf ook de aficbaffiog der piiiole doet mg leed Dese mila natunrluk in alle gefangeniiien en niet looale de Minister wilde io eene gerangenia waa naar bet mg roorkomt hel nige middel om de etraf sooreel mogelgk roor allen gelgk te maken in orereenelemming met het 100 aoboone woord ran Modderman de wars geIgkheid beaiaat in bet onge behandelen ran ongelgke peraonsn Het rünttaat tal ca iqn dat mensohen ran den beachaaWsa atand die bet ge rangeniaroedael niet kannea reidragen eiek worden en de lieken roeding bekomen loodat met tij eelre maar de Staat ban beter voedael aal bekoitigen Het iru 9 k R féaal niet dat die ailing algemeen tal worden beaaaad Veel baugt natnarlgic a ran dé raaK of bet gtruKenroedael ran dien aard ia dat het bepaald oubruikbaar is roor iemand die tot den gegoeden stand behoert Deaknndigen rertekeren dat dit niet het geral ia dal ook ly die tot den gecoeden stand beboorm duaraan allenga gewennen en dat ook j die het op den daar niet kannen rerdragen tot de groote ailzonderingen hehooren Ia dit waar dan mag meu de atecbaffing der pistole reeleer toejaiohen omdai daardoor een middel ia komen ie rerfallen dal de tnsecben de reraebillende ataaden beetaandM onrermogen roortrloeiend ongelgkheid tonder noodtaak rermeerderde Nog een andere en kraohlige grond waarom de afiohaffing der piatole bg felen inalemmiog rindt il dete dat die fwhaffing lal strekken om bet onttag der geraogenen roor bnnne bewaardera Ie ter terken De toelating der piatole ii too wordt aan het X V i R rereekerd roor geraogenbewaarder wel etna de aanleiding geweeat om scherper loeiieht op den eenen dan op den anderen gevangene nil te oefenen De afiehaffing der piatole tal dtti naar men mag Terwachien de gelgkheid rso behandeling der getaugenen bevorderen faeimelgken nagrer bg de gerangenen Toorkomen en tniabruikec tnseehen de geraogenbewaardera en gerangenen doec ophonden Btaten Gtoneraal Xwikdi Liiies Zittingen ran 18 ea 17 Maart 1888 In de tilling ran Dinsdag rroeg de heer A Van Dedem of de Regeering een ontwerp wil indienen waarbg wordt tegengegaan de rerkoop en renending ran knnitboler ala nalnnrboter De heer Heldt bealreed dit omdat de margarineboler een uilateksada rolkiroeding ia n de handel daarin niet belEinmerd mag worden De heer Bntgera ran Botenbnrg was iterk roor rooriiening tegen dit miibraik ala aanrnlling ran bet strafwetboek De heer Vermenlea rreesde al te groote belemmering roor de kunitboterindnilrie De Miniiten ran Walenlaat en ran Jaslitie rerklaarden orertnigd te tgn an de noodtakeIgkbeid der aanrolliug ran het atrafwetboek ten einde de knoeiergen io den boterbandel tegen te gaan De wgee boe dit tal moeien geschieden eischt nadere orerweging Ook de heeren Buma en Lieftiook weniohten bet bedrog tegen te gaan In de silling ran gisteren waa de Grondweiihereieoing aan de orde Het algemeen debat werd geopend alleerit orer de rolgorde De heer Van Houten stond roor de prioriteil ran de additioneele artikelen apeoiaal ran een roorloopig Kieareglement De beer Van Wasseneer stelde roor Hoofdilak X nnderwgt het eerit te behandelen Door dit higk ran welwillendheid en goede politiek Ie geren tonden de liberalen de baan effenen tol oonoeatiei der reohtertgde De heer De Beaufort was tegen beide raoratellrn Hg BOhlte het beginiel roorstel Van Waasenner ADVERT E NTIÉN worden geplaattt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt doodend toor de tot itandkoming ran elke Oroodwetiberziening De heer Lohman bleef op prioriteit ran Hoofdatak X aandringen daar andere dete heriieniog een mjitifieatie ton worden De heer Hees verklaarde rich in beginsel niet roor onveranderd behoad van art 194 maar achtte prioriteit van Hoofdaink X ocooodigea ooraadtaam De heer Sohaepman verdedigde de prioriteit daar de fuaeilie van vrijheid van nderwga allereerst moeat beilitt worden De heer Haffmana cooilateerde dat de Begeering zich niet too sterk rertelie tegen bet prioriteitavoontel De heer Gleichman bestreed de prioriteit roor art 194 De Miniiter ran Binnenl Zaken achtte eene bealitiing orer de GrondweUhertieniog rerpliohtend voor de Begeering en roor de Kamer Op vertoek der Kamer heeft de Beg geadviaeerd over de prioriteit doch een tegenovergeiielde beeiiising too evenwel niel leiden om hel werk der Grondwetekeniening ie staken Hel rooratel Van Hooien achtte de Miniiter premalaur De heer Borgesiai deelde bet geroelen ran deu beer Van Hoateo dal de Groodwetihertiening half werk ton tgo wanneer niet overeenkomstig bet denkbeeldVan Houten gehandeld werd Het Voor lelVan Waisenaer io alemming gebracht werd aangenomen met 44 legen 40 ilemmen toodst hoofdstuk X de prioriteit tal hebbeo Vóór stemde de gebeele reohtertgde ook de heer Bnga waa weder sanwetig met den heer Van HoSiten Tegen de gebeele linkertgde tonder den heer Van Honlen De heer Held wai bg de stemming afwetig Het algemeen debat werd daarna voorlgetet De heer Van Baar verklaarde lich geen enthonsiaat in take deze hertiening Hij meende Grondwetihertiening te moeten afraden met dete Kamer waar allei afhangt van bet toeval De Minister van Binnenlandiohe Zaken houdt in t algemeen de noodtakelijkbeid deter hertiening vol Pp verUngen ran den heer Scbaepman die meende datXna de gevallen bealiiaing de belangstelling der Kaïvr wae uitgeput werd de tilting daarop verdaagèuot heden Oiijfren werd te Bolterdam de 7e vergadering gehoud derVereeniging let behartiging der aloomvaartbelaiWen in Nederland onder voonitlenchap van den heer onvy Hel aantal leden bedraagt 94 De ecretsriV deelde mede dat de Miuiiter van Watentaat op het atnes rom in de wel waarbij de Ned Bgnsp Maatach lopuieuw conceasie tal worden verleend de rerplich fing op te nemen dat de brnggen over de Gouweinn de Kenlsche vaan loodanig moeten verbouwd worden dat tg hei achrepvaarlrerkeer niet meer belemmeren had geantwoord dal de onderhandelingen over de concesiie waren afgeloopen Het bestuur tood daarop het adres aan de Tweede Kamer Na voorleiiog wordt het afgetonden adres goedgekeurd Een lid merkte op dat het den ichgn beeft dat bg den Minister onwil bestaat dete taak te regelen en he das wenscbelgk was hierop enkele Kamerleden te wgten Een ander lid bad kamerleden geaproken die opmerkten dat er groote betwaren bestonden wegena de rergrooting raa de helling bg