Goudsche Courant, zondag 21 maart 1886

takken wat katoenachlig klinken onder een of andere naam eene rereeniging op le richten en bet borengeuoemde spoor te rolgeo mij dunkt probalum est U dankende roor de plaattroimie heb ik de eer r w Dw D G GEAVESTEIJN Gouda 19 Maart 86 CORRSSFOMOENTIE Wegees plultgebrek worden de oittpniMn na bet Kanloogerecht iu ou volgeod ar opgnunneD Da RtoACTir Bargen jjke Stand GEBOBEN 18 Murt Pieter oeden P Schoaten en M L Boekkamp J n ooJeri J Koemsn en k C de nvJo L C Cirtelcio eu N K rver OVEBIEDEN 17 Miirt A L Alpke 8 W MullMrt wed J de JoDg 84 j G Nooder t m 18 4 J Herbal 71 U m 1 C A J Swaanenborg 8 m H Meewfien U d ADVERT£NTIÉN Bevallen van een Zoon A C KOEMAN D Wikkkl Gouda 18 Maart 1886 Heden overleed te Amsterdam onze Vader en Behuwdvader de Heer SEBASTIAN FBIEDEICH WILHELM GEEBE in den obderdom van bgna 69 jaar S F W GREBE A L GREBEGouda J5 Maart 1886 tan dib Bobsh Heden overleed plotseling mnne innig geliefde Dochter WIBBINa JELLA CLARA in den ouderdom van rnim 39 jaren W F LAMORAAL WICHERS Velp 17 Maart I88B Eenige kennügeting Dank aan allen die hnnne deelneming betoond hebben vregena ons smartelijk verlies door het overlgden van onze geliefde eenige Dochter MARGEBETHA PETRONELLA Haar bedroefde onders J C 8IBBBS Gouda 20 Maart 1889 en Echtgenote Gevraagd tegen MEI een DIENSTBODE van de P G loon 85 boiten Terral en waschgeld Adres met franco brieven onder letter O aan den Boekhandel van A KOK CoHP Gouda DIEi STBODE in een klein gezin gevraagd tegen MEI a s Loon naar bekwaamheid Gouda Kattensingel Q 181 É 5 mm muft 1 5 SLOTEMAKER enCo 00 O V V Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJHDEOOGLEEVEE te GOUDA op MAANDAG 5 APRIL 1886 des morgens te elt uren in het Koffiehuis Habhonib aan de Markt van Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht en aangenaam uitzicht hebbend WOONHUIS m EEP met grooten van vele Vruchtboomen voorzienen TUIN staande en liggende in de Korte Akkeren vflk P No 296 te Gouda groot 5 Aren 99 Centiareih Te aanvaarden 1 Mei 1S86 Te bezichtigen 3 werkdagen voor den dag der Veiling des morgens van 10 tot 1 uur en op den dag der Veiling van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaria Er wordt GEVRAAGD eene WERKSTER voor alle ZATERDAGEN en voor de SCHOONMAAK Adres franco brieven onder No 1273 aan het Bnreaa dezer Courant Hol adrea rta D Bak betreffende het kappen der boomen rondom tynen korenmolen aan fde Pant Den SOsten Maart aanit tal de pianiat S nm Onmngt hier weder eene soiree geven Wg ertrOQW dat eene talrjjke opkomst het bewqs lal Icreren dat de heer t O hier geen treemdeliog meer is De groote byral dien cyn uitnemend apel hier en elderi in de laatste maanden ook in t buitenland geronden heeft renekert hem roor ditmaal opnieuw het beioek Tan de Goudsohe Konat rienden Wg onttingen het Verslag Tan de Kamer fan Koophandel en Fabrieken alhier orer 1885 Daaruit bigkt dat de algenieeoe oestand ran handel en ngrerheid in dete gemeente weinig reranderd De meeste takken ran handel en nijrerheid kondeo hoewel tg in meerdere of mindere mate den druk der tgdsomstandigheden geroelden aan het werk blaren De toestand der arbeiders alhier sohqnt in rergelgking met hetgeen uit andere gemeenen rernomen werd niet ongunstig De huuimdtl waa in het afgeloopen jaar door de lagere prgien lerendiger en de vraag roor bet buitenland grooter dan in 1881 Van liererlede ign de prgten dan ook gestegen en was de standprya bg het einde ran 1885 iels hooger Ook dit jaar is wederom gebleken dat goede lorgruldig bewerkte kaas het minst bg de wisseling der marktpryieo te Igden heeft Amerika deed in het afgeloopen jaar niet meer schade aan onien handel op da Èngelsohe markt dan in andere jaren daar de aanroer niet buitengewoon groot was Meer schade onderrond ons artikel door den lagen prgs ran de Èngelsohe kans die doorgaans de dubbele waarde heeft doch thans al teer weinig ran de onie rerschilde Zoowel de Amcrikoanscbe als de Èngelsohe soorten orertreffen de onie in fualiteit De Stearint kMrwn ahriek Goiida werkte tegelmatig door Hare prodootie bedroeg echter slechts i ran het in 1883 geproduceerde Desniettegeoataande waren de raiultateo buitengewoon gunstig niet alleen roor de aandeelhouders maar ook roor de werklieden wier aandeel in de winst met de rente ongereer ƒ 14 000 bedroeg In rerhuuding tot het loon werd dit bedrag op de boekjes bggesohreren Aan rersoheideue weduwen van werklieden werden rrg belangrgke bedragen in den rorm ran spaarbankboekjes bg de Nutsspaarbank rerstrekl wier Boekhouder roor eene wekelgksehe uitkeering aan deze weduwen lorg draagt In het rolgend or deter courant komen wg op dit Verslag terug Dat bg de lange winterkoude de harten toch warm blgven is detei dagen weder gebleken Bg het Burgerlgk armbestuur alhier is ingekomen eau bedrag ran 36 en een ran 50 met rerloek om roor die giften eene eitia bedeeliug te houden Dientengerolge is gisteren aan de bedeelden veratrekt brood larf en bruine boonen en lal a s Maandag weder eene uitdeeling ran brood larf en gratiën plaats hebben Eere aan de gerers die het hanne doen omvenigstins de armoede te lenigen die het gerolg is ran den buitengewonen winter en d slechte tgden 8CHAAK CX BEKSP0NDfiNTIE utrecht frU Qouda Zmtrf 1 e8 ei e7 eB s Pgl fS Pb8 o6 s Rfl o4 Bf8 oB 4 bS b4 BoB XW 6 cS 03 Bb4 c5 8 dl d4 eB X d4 7 0 0 d7 d8 8 c8 X d BcB b6 9 d4 dS Pc6 aB 10 Bol b8 Pg8 e7 11 Bol d3 0 0 It Pbl oS Pe7 g6 IS PoS ti 7 oS 14 Ddl d2 f7 f6 16 Kgl hl Bo8 d7 18 Tal cl a7 a6 17 PfS el Ed7 b5 18 f f4 o5 o4 18 BdS bl r4 o3 80 Tel X S PaB c4 81 DdS ol Ta8 o8 88 Tfl fS Eb6 aS 88 Bbi al Ka5 X o3 84 Bal y eS f4 e6 Pc4 eB 88 BbB X 88 Tt8 eS fe X 8 Id d titling der Botterdamsohe Arr Rechtbank Tu Donderdag werd D r d H tapper te Waddinxreen rrggeaproken ran het sterken drank toediaaea na een beachookene Donderdag rond had er in het lokaal ran Zestn M Schoonhoren een gymnastiek nitroering plaat dar Sohooahoreosohe Gymnastiek en SohermTcraaniging Adolph Spiett ter rieriog ran het 8jsrig beataao dier rereeniging adat da Dir rct de heer J A L de Lad houder in Sioke bewoordingen de eerste 6 lérensjaren der rereeniging geschetst had beral hg de gymnastiek en de gymnastiek rereeniging in de gunst der Sohoonhorensohe bnrgerg aan en wees er ten slotte met een enkel woord op dat ook Sohoonhoven nog n dier sleden is waar de gymnastiek die hoogte nog niet heeft bereikt welke tg moest bereiken Daarna werden de verschillende nummers van het programma naar aller genoegen uitgevoerd getaige de herhaalde toejuichingen De burgemeester ran Schoonhoren sprak na afloop nit naam ran alle aanwetigen een woord ran dank roor den getelligen arond Dieotelfden arond lieten lioh 12 werkende leden roorhangen terwgl het aantal contribneerende leden met 4 rermeerderde Onder de genoodigden was ook de gymnastiek rereeniging Eioelsior uit Gouda Een recht geanimeerd bal besloot dit eente feest van Adolph 8pieai Staten Gensraal Twmdb Kameb zittingen van 18 en 19 Maart 1886 Het debat over de Orondwetsherziening werd voortgetet De heer Schaapman bracht der Begerring hulde voor t gemeen overleg De verdiensten der Grondwet ran 1848 werden door hem erkend In t algemeen en speciaal roor de Katholieken was dete hertieuing noodig omdat Onderwga en Kiesbepallngen rerandering eischen Hg wanhoopte niet aan de lot standkoming dezer herziening De heer Bo ll achtte deze heraieuing noodig roor het Kiesrioht de Successie Defensie en Justitie De heer Heldt wilde gaarne medewerken tot herziening maar wilde zekerheid dat bel groote onreóhl dat r Tsn het rolk niet vertegenwoordigd is zou worden weggenomen Hij vroeg wal daaromtrent te wachten was van de Begeeriog en de partgeu De Minister van Binnenlandsohe Zaken verklaarde wel tot gemeen overleg te willen medewerken maar ign overtuiging niet te zullen opofferen De noodzakelgkheid en rechtraardigheid rati Algemeen Stemreeht ontkende hg De heer Van Houten was ran oordeel dat de taak rau t Kiesrecht beier bg Hoofdstuk III kon behandeld worden Dat de drang tot herziening was uitgegaan ratf heo die betwaar hadden tegen art 194 optkende hg Hel adres van d n hee Croll lokte een uitroerig debat uit De meerderheid der Oommissie roor de rertoekschriften wilde nederleggiog ter griffie ter intage voor de leden en werd gestennd door da beeren Bluste Van der Feilt Brouwers Schaepman en Ccrrer Hooft die betoogden dat de Minister volkomen vrij was om een bestuurslid van een Bond die omverwerping van het bestaande gezag beoogi te ontslaan De heer Heldt atelde voor aan de Regeering om inlichtingen te verzoeken H j werd gesteund door de heeren Vun Houten Buma De Kanilz Lieftiook en Gleichman De conclasie der Commisiie nederlegging Ier Grifiie wordt aangenomen met 40 tegen 87 stemmen Daardoor wordt het virotslel van den heer Heldt de Begeeriug om inlichtingen Ie vertoekeu geacht verworpen te sgn Het algemeen debat over de Grondwetshertieniug werd gesloten De discussie over Hoofdstuk X onderwgs ving daarop aan De heer Lohman Verdedigde uitvoerig om ala beginael in de Grondwet op te uemen dat ook aan bgzondere scholen subsidie zal worden verleend In de titling van gisteren is de disonssie over Hoofdstuk Onderwgs ran de Grondwetsherziening roortgetet De Heer Lieflinck betoogde nllroerig dat de Slaat geen belang had bij godsdienstig onderwijs wel bg openbaar onderwgs daar hel gcdtdieostig onderwgs in dogmata wordt gekleed Ook de roorstanders ran openbaar onderwgs willen Ohristelgk onderwgs maar naar den geest niet naar den rorm van het Christendom Hg bestreed sterk het amendement der rechterzgde Sobsidieering ran de confessioneele school ton de godsdiensferdeeldheid doen toenemen en streed met het beginsel ran nealralileit ran Kerk en Slaat Tot toenadering was ook hg bereid De Heer Vermeulen constateerde dat door de schoolwet het karakter ran art 194 was miskend en eischte rrgheid ook voor arme onders om onderwgs naar eigen inzichten te doen geven Zgne houding over de Grondwelsherzieniog hangt geheel af ran de bonding der liberale parig omtrent dit artikel De Heer De Beaufort zag in art 194 niet het palladium ran hel openbaar onderwgs maar wenschte wel wgziging mits niet rerloren ga de gelegenheid roor ieder om onderwgs te geniettn otn krenking van zgne godsdienstige begrippen Tot dusver waa de confessioneele partg teer eentgdig geweest door het sectarisch onderwgs voorop te stellen De Heer Schaepman weea er op dat b onveranderd behoud ran art 194 dit zou gesohreren tgn in de bedoeling van de schoolwet ran 1878 Sobsidieering was geen reohtssobennis maar een redelgke eisoh Hg sommeerde de liberalen om hunne wentohcn te formuleeren De Standaard en De Tijd deelen reeds het amendement mede dat de rechterzgde op art 194 zal indienen of heeft ingediend Het werd als fflinimumredactie in een eergislerenavond gehouden vergadering van leden der Vereeoiging Rechterzgde aangenomen Het amendement luidt Art 194 der Grondwet wordt geleien alt volgt I Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende torg der Kegeering Het geven van onderwgs ia vrg Het toeeioht van de overheid op het onderwgs in het algemeen de inrichting ran het openbaar onderwgs en roor zoorer het lager onderwgs betreft de aan den onderwgter te stellen eischen ran bekwaamheid en ledelgkheid worden door de wel geregeld B De openbare scholen ign toegaukelyk roor leerlingen tonder ondersoheid van godsdienstige getindheid In of voor elke gemeente wordt lager onderwgs gegeven voldoende aan de behoefte der bevolking Het wordt voor tooveel daarin niet op andere wgie it voortien van overheidswege verstrekt in openbare scholen voor onvermogenden koatelooa voor anderen tegen betaling van een blllgk schoolgeld In de kosten van bgtonder onderwgs kan naar bij de wel te stellen regelen uit openbare middelen worden bggedragen onverschillig of bet onderwgsal of niet voldoet aan het in hel vierde lid bepaalde vereiachie voor openbare sobolen Da Koning doet jaarlgks van dan slaat van het onderwys een uitvoerig verslag aan de StatenGeneraal geren Voorstellers tgn de heeren M Mackay De Savornin Lohman Vermeulen Schaepman Bnyt van Beerenbroek en Be laeria van Blokland De Standaard tegt van dit voorstel Dete voorslag is al teer miniem Bg ons bestaat er niet geringe bedenkiog tegen Maar dit staat vast Alt de linkerende ons telfs dit allerminste niet gunnen wil dan tie men roorloopig maar roor goed ran Grondwetsherrieniag af In geen geval tou te gedoogen tgn dat bjj amendement op deten minimuo eiaoh ook maar hel allergeringste wierd afgedongen Besliste oppositie zon dan oniertyda tear stellig geboden tgn TOOlSTEHlXi Z70 er é a gezelschap een eigenaardige positie inneemt in de tooneelwereld dan dat hetwelk Donderdagarond hier optrad onder directie ran Alex Faassen Eigeotgk heeft het na een B jarig b Blaan min of meer zgn raUm d étri rerloren Men herinnert tich zijn geboorte De troep onder directie Le Gras van Zuglen en Haspelt werd reranderd iu eene afdceling van M Nedertanduk Toontel aan t hoofd waarvan Amsterdammers stonden Willem van Zuglen bedankte er voor daarby toe te treden en richtte een afzonderlgk getelsohap op waa by hg ala directeur voornaamste acteur en eens zelf als auteur werkzaam was Hg was de tiel van de taak en toen het spoedig daarop bleek dat de fioantieele reauUtten ongunstig waren openden eeoige Bolterdamscke kunstvrienden uitsluitend uit Sympathie voor van Zuglen hun beurs en de Niemoe RoUerd Sehouub MaaU êciappii ontstond Ook dete maakte slechte taken doah gaarne getroostte men tich finantiecle opofferingen ter wille van den nllmantenden acteur aan wien t gezelschap zgn reputatie ontleende Plotseling echter ontstond er quaettie die weidra too hoog liep dat van Zuglen rertrok en 100 heeft men dan nu t ouriaoae feit dat er een tooneellroep bealaal die eigenlgk in ieders jpog overbodig is geworden en die dan ook waaraöhynlyk wel niet lang meer bestaan tal Bovenstaande herinnering wat noodig om lot een iiUylt oordeel in staat te stellen over de laatate roorsleiling Immers wg tgn hier in Gouda gewoon de beate acteurs van het land io de bate stukken van t répertoire te tien optreden en 100 langzamerhand tgn wg hoog in onze eiachan geworden Het spreekt wel van zelf dal wg ditmaal niet een zoo geaobereerde roorsleiling konden trwaohten alt gewooolgk ons deel ia Met dat roorbehoud moet hel erkend voorden dat wy alle reden hadden tot terredenheid De SALON iTBOLsa berat rele aardige tooneelijes die tot rroolgkheid opwekken en waar In de Frantcbe blgspeleo steeds reel roorkomt dat men tgn daas lietst niet doet hooreo heeft men hier slechts grappen en geestige zetten die niemand doen kleuren Dit ia met een blik op het tegenwoordige répertoire reeds reel waard I Wat al aardige figuren komen in dit bigspel roor Hier een dame die voor haar pleizier op reia is en die téó geniet dal als tg van vermoeienia in slaap ie gevallen en door haar ittan gewekt wordt uitroept Gpddank nu tgn wg wcSr thuia I Daar een kwaalerige barou die om het hart eijner geliefde le vermnrwtn welke veel van Tyrol en tgn bewoners houdt tich als Tyroler verkleedt daarbg roor gids speelt en lioh met t getelschsp op een dwaalweg helpt Voorts een eohte Tyroler die tich in Berijjn in heeren kleeding minder op tyn plaala roeit en meer andere personen die goed geteekend waren Het spel dtr artialen was rerdienstelijk en werd meermalen met recht toegejuicht De heer van Nieawland vervulde de titelrol hier en daar niet zonder overdrijving maar overigena rerdienslelgk Zonder zoo met alle geweld den komiek nit te hangen zou hij misschien nog beter roldoen maar het voortdurend optreden in kluchten roor een niet al te beschaafd publiek gaf hem aanleiding in ohargeeren tgn kracht te zoeken Hg had toch teer goede oogenblikkken rooral in t derde bedrgf De heer Ttriaud wat als Hant IFemer goed op zgn plaats hg wist nit die rol ie halen wat er in wu en heeft iele orer tich dat reel ran hem doet rerwachten Wjj zullen een volgend jaar in de gelegenheid tgn hem OMermalen te zien daar hg een contract teekende bg de bh Le Gras en Haspels De heer Mutters ia een ran de heste kraohten van bet gezelschap es wat als Joseph Slerambacher uitmanlend Gelukkig dat de dames niet roor de heeren onderdeden Merr ran Korlaar en Mevr de GraefVerstraele wedgverdeu in aardig spel doch ook de overigen droegen bg tot bet goed aucces dat de voorstelling had Wg moeten dete regelen eindigen met de vermelding ran een droevige tijding die nit Rotterdam tot ons komt nl dete dat Mej Marie Vink de ook hier gnnstig bekende earn premÜTt der vereenigde Botterdamsohe Tooneelisten ernstig ongesteld is tg Igdl aan een borst aandoening Het gezelschap is wil ongelukkig met tgne actricea I BuiteDlaodsch Overzicht Ten opzichte ran het geschil in het Èngelsohe kabinet tati men nog ateeda in bet duister rond Het wat de Birgmingham Pott die rertekerde dat het Home Bole plan da ateen det aanstoots ww doch de Daily Newt blyfi rolbonden dat het Iwtwaar ran Chamberlain gelegen waa in de afkoopaom De Ministers geven de hoop op een rergelgk nog niet op doch hoe het loopen moge Gladstone s orgaan renekert nogmaals dal bg zyu plan in elk geral I al indieaen een betliasiBg tal eischen en too noodig een eindberocp op de natie tal doen Hel tpr ekt ran telf dat een besliaaing moet komen De lersohe fuaeslle dringt reedt lang allea op den achtergrond en kan niet eeuwig het politieke leren blyren drukken Chtmberlain en Trevelyaa hebben het bericht dat tg hun ontslag indienden tegengesproken Zy hebbeo alleen hun bezwaren tegen Qladsione s plannen geopperd De Pali Mall zegt dat die allhaaa beheer van Ierland met goedvinden der Ieren beloven en men heeft de kens tusschen lulk een beheer ea beheer door middel van dwang Zgn OhamberItin en zyn vrienden bereid het daarop le laten unkomenP vraagt het bUd In een brief aan de Daily News tegt Ltbonehere dat tegen Gladstones plannen vertel te achlen is van de contervatieren ile Whigs en de leden van hel Hoogerbnis maar ook rele radicale lOBden lierer Home ftnle roor Ierland niet rergeteld willen hebben van da iware verattwoordeIgkhcld die op de beloalingschuldigen ia Groot Briiiannië wordt gelegd Labouchere vreest dat Gladstones voorstellen geen meerderheid in hetLagcrhnis tallen vinden en dat een beroep op de Ï lezers evenesio baten ton toodat dan bet Home nle plan in duigen ton vallen niet omdat de radicalen er tegen tijn maar omdat daaraan een onaannemeiyk voorstel verbonden is Labouchere geelt derhalve den premier in overweging de beide qnaesliea van elkaar te scheiden De Pali Mali betoogt dat die soheiding niet Ie verweteniyken is de Home Bulers eiichen v Sor allei reiteling vu de land qnaeslie en men kan de Eo elsche party in Ierland niet aan haar lol overlaten tonder oompeniatie aan te bieden Vaneen ding kan men teker tgn tegt de Pali Mall Oladstooes financieel geweten zal niel gedoogen ut de Eogeltche belasiiagschnidige geld steekt in rond die het geld niet waard is en waarvan de tnte niei behoorlgk gewaarborgd is In fioauciëele aken is Gladstone een eohte Jood bjj zal er iemand lalen inloopen en de lersche inkomende rtehteo en accynsen tgn voldoende waarborg voor Igeld dat hg voorstelt te beleggen IWOEZONDE N Qeacitt Stdaetear I Deter dagen gingen er alhier langt de huiten parsonen met colleote le doen voor den arme ar t niteriyk warau het detelfde die voor twee of diie maanden dattelfde deden voor de Chrisl Wke vrge gemeente Hel kerkbestuur der ChrisUlgk Ger gemeente Ihier gevoelde tioh toen verplicht per advertentie r keunia te brengen dat dete collecte niet van Nu wilde lic de vraag atellen of het aangaal eene corporatie van welk toort dan ook en al taal te uit een beirekkelgk klein getal personen alks kas wat ledig is dete maar vrgbeid te geven n beroep op de beiirt der ingezetenen Ice te w bedelary ia looh verboden maar als het onder vorm geoorloofd is dan raad ik alle wieat Fabriek en Magazijn van SOBOEra EN LüASm Heden ontvangen een groote sorteering van Heertn Dames en Kinder Schoenwerk OPRUIMING tot a s ZO DAG van ongesorteerd 8CHOBNWERK tegen aPOTPBIJZEN mjj voortdurend aanbevelende voor REPARATIE en AANGEMETEN WERK dat voortaan aan huis zal worden afgehaald en net en spoedig zal worden geleverd waarvoor hg zich ten vriendelgkste aanbeveelt Jr P HESSELS Hoek Lange Tiende weg D 71 C3 RO OTE Voorjaars Opniiming van af MAANDAG 22 MAART en volgende dagen der week Witte Goederen BÜXKIN S ZWARTE en GEKLEURDE heel wol THIBETS worden tegen lage prijzen verkocht by G VICTOR KAULING GOUWE C 242 Jf Jf Ondereeteekende heeft bgdeze de eer ü te berichten dat zjjne Banket en Koka affaire Oosthaven B 17 met primo April OVERGAAT aan den Heer W SCHALEKAMP Jr Terwgl hjj u beleefd dank zegt voor het genoten vertrouwen beveelt hjj zgnen opvolger iu owe gunst aan Hoogachtend Uw Dienaar W N RAAIJMAAKER M M Naar aanleiding der bovenstaande kennisgeving heeft ondergeteekende de eer U te berichten dat de bekende Bauketbakkerij en Kok afihlre met primo April aan hem OVERGAAT Voorts bericht hg ü dat hg zich bgzonder zal toeleggen op de levering van Dejeuners Diners Soupers en van alles wat tot het Koksvak behoort Door een nette en nauwlettende bediening hoopt hjj zich het vertrouwen te verwerven dat zijne voorganger gedurende vele jaren mocht ondervinden Zich beleefd aanbevelend verblgft Hoogachtend Uw Dienstv Dienaar W S HALEKAMP Jr Confiseur Cuisinier voor eerst beginnende 30 Cent per 1L BS Adres onder No 1277 aan bet Bureau dezer Courant Oi TVAi GEl f Nieuwe Voozjaars en Zomerstoffen en eene prachtige Collectie cr TURFMARKT Engclsche PA TALOIVS IDE l OXj en LIJVNENGOEDEREN VAN OS Az Kleiweg E 73a Tailleur r