Goudsche Courant, woensdag 24 maart 1886

V ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG No 2 GOÖDA Succursale der firma INGmEOUSZ LIFS W ijnh an dal are n w Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX 27 per anker van 48 flessch met inbegrip van accgns franco hais door geheel Nederland ook per half en kwart ankers Proefflesschen ƒ 0 65 per flesch Alle bekende merken zgn bg mg steeds op flesch verkrggbaar PRIJS COURANTEN worden op aanvraag franco toegezonden 1886 Woensdag 24 Maart N 3368 GOUDSCHE COURANT IVieuwS en Advertentieblad Openbare Vrijwillige Verkooping op de Hofstede F 26 fl g in Bloemendaal nabg Gouda op WOESSDA G den 31 MAART 1886 des Toormiddags ten 9 aar ten orerstaan ran den Nttaris MAHLSTËDE te Bergambacht van Een rertroQwd mak schoonloopend bekend imt mmmii 8 jaren oud reeds gekalfd of op kalven staande Een met eeraten prgs bekroonde tweejarige ïwartbonte STIER Eenige KALVEREN Een zoo goed als nieuwe TILBURIJ een BBIK een BLOKWAGEN BOK zonder horens met Karretje en Tnig Voorts BaüW eo MELKERIJ GEREEDSCHAPPEN Smalle SCHOUW TAKKEBOSSEN en BBANDHOÜT en eindejgk MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN met toebehooren en vele andere Roerende Goederen meer Kosten en Koopeu beneden 10 contant verdere betaling op dag tot 1 October 1886 mita solide borgstelling OpenTjare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏIJIT DEOOGLEEVEE te GOUDA oiÉï MAANDAG 22 MAART 1886 des morgens te Elf ure in het Koffiehuis Hasuonie aan de Markt aldaar van No 1 Een gunstig gelegen en ERF aan de Oosthaveu te Gouda Wjjk B No 42 Te aanvaarden 1 Mei 1886 No 2 Een aangenaam gelegen W00NHÜI8 ERF en TUIN aan den Fluweelen Singel te Gouda Wflk R No 597 No 3 Een aangenaam gelegen en ERF aan den Fluweelen Singel tegenover den Tiendeweg Wflk R No 519 En No 4 Een onlangs gebouwd WOONHUIS en ERF aan de Nieuwe Haven Wgk N No 143 De perceelen zjn drie werkdagen vóór den dag der Veiling en op dien dag van 9 tot 11 aren te zien Nadere inUchtingen geeft Notaris FORTOIJN DBOOQLEEVER voorgenoemd Wijdstraat A 174 Daar de Ondergeteekende met 1 APRIL met zgn Kraam weder op reis gaat zoo verkoopt hg tot 29 MAART nog met 20 pCt korting van alle Artikelen Elk doe na zgn voordeel Achtend üw Dw Dienaar PIEBBE GUBELS ZBQX MEX VOORT Doe Uw voordeel De van het vorige jaar overgehouden BEHANGSELPAPIEREN KARPETTEN enz worden contant beneden inkoopsprijs van de hand gedaan hg G GRAVESTEIJN Behanger Wgdstraat A 168 OPENBARE VERPACHTING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 25 MAART 1886 des voormiddags ten 11 ure in het Raadhuis aldaar voor den tgd DRIE of ZES jaren ingegaan den l Januari 1886 en eindigende den laatsten December 1888 of 1891 te VERPACHTEN Het Grasgewas van den HoogenSchielandscnen Zeedyk strekkendevan de Kaarsenfabriek Gouda af tot aan de Roomsoh KatholiekeKerk te Uoordreotit Waarvan de Voorwaarden dagelgks de Zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 totdes namiddags ten 1 ure ter Flaatselgke Secretarie ter lezing zullen liggen BE NIEUWE CONFECTION Concureerende Prgzen en soiled werk op maat kan alles in den kortst mogelgken tgd geleverd worden D PUIJK IDT O uit de BLIKKEN TROMMEL van A VAN TUIJLL Amtterdam Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Slgmvliesen per doos 40 ets Depot bg J J V d SANDEN Banketbakker Markt Nederlandsche HUISVROUWEN MVA gebruikt gg Buitenlandsch W fl A UnMfabrikaatïNeemt ONDERr lï ÉiéèékvilÉ WATER S STIJFSEL en g steunt eene Nederlandsche Industrie en Nederlandschen arbeid Agent P J BOKHOVEN Gouda LENSING s rekbare Tervtardigd nur uutwfl KilW TUI Prof Ur uock Lcipsif z n g Mfalkt 1 TOOT tunderen t voor un maagkwalsn tydende PamM 3 Toor dtmet ia bgKondcre onutuidtgho den 4 Toor morsflD aa p buifltoilflt eius O M AUeen dsmetno ▼ ö venataand gadapo $ g D erd Bandelamerk Toor Vv Eieoe Doozan an CorMtten afin de echte men hoede flfeh alaoo voor namaakaeL AUóén te bekomen te GOUDA hij P HOOQBNBOOM 32r STAATS LOTEEIJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 29 MAART e k Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C9 bg de Vischmarkt Lokaal IMÜT en VERMAAR 008THAVEN door den Heer 8 van GRONINGEN op DINSDAG 30 MAART aanst Toegang bg inteekening 0 99 Zie verder de Aanplakbiljetten en Programma s Openbare Verkoopingp te GOUDA op VRIJDAG 26 MAART 1886 voorm te m uren aan en op de werf in het Buurtje van den Turfsingel wgk P No 36 aldaar ten overstaan van Notaris Mr KI8T van 1 Beu in goeden staat verkeerend groot 110 Ton met bgbehoorenden 1 VIVEI ITARI8 2 Een BOEFBOK groot ongeveer 20 Ton met MAST en GIEK 3 Een IJzeren ROEIBOOT 4 Een VLIEGER 5 Een MAST MASTKOKEB 3 ZWAARDEN 6 SGHESPSAFBRAAK bestaande niteiken Planken Palen Schoeiing Luiken enz eene groote partg BRANDHOUT V Een zinken BIERDRAOER met TOESTEL tot uitverkoop van Bier 8 Eene zeer groote partg STOP of BEÜGELFLESSCHEN gewone heele en halve FLESSCHËN en heele E RUIKEN 9 Ëen goed bg den weg loopenden en hetgeen meer te voorschgo zal worden gebracht Alles den vorigen da nam 2 5 uren en op den dag der verkooping nrarm van 6 10 uren te bezichtigen Opentare VerJiooping De BURGEMEESTER van Qooda zal op Woensdag den 24 Maart 1886 te beginnen des voormiddags teli 11 ure aan Bgnlands Stoomgemaal VERKOOPEN eene partij Takken en Hakhout Wed BOSMAN Korte Tiendeweg D 84 Specialiteit van COIISËTTËIV Heden ontvangen de Nieuwste Modellen voor Dames en Kinderen De ondergeteekende heeft de eer zgne geachte Cliëntelle en Stadgenooten te berichten dat de 7LEESCHMWEIIIJ aan de MARKT A 143 van heden af door vertimmering is verplaatst naar de GOV WE C 176 Onder minzame aanbeveling Uw Dw Dienaar G C BRUIJNEL Snelpersdruk van A BuHkhak U Qonda Art 194 in de Kamer II In ons vorig nummer gaven wij een overzicht van hetgeen door de rechterzgde verlangd wordt in plaats van het tegenwoordige grondwetsartikel Het voorstel werd ingeleid door den heer Lofeman die met bgzondere gematigdheid sprak en blijkbaar er op nit was bet debat zoo min mogelgk te verbitteren zijne bestudeerd kalme rede trachtte de nieuwe lezing amakelgk te maken toor zgne tegenstanders Al dadelgk beging hg echter een groote font door namelgk dit product van de samenwerking der beide kerkelgke firactiêu voor te stellen alg het laatste woord der rechterzgde als een minimum eisch waarop niets kon worden a edongen Indien dat zoo ware dan was de zaak spoedig nit en een eenvoudige stemming zoD hebben kunnen beslissen over de grondwetsherziening Uit het verdere verloop ran het debat bleek echter dat men deze verzekering niet letterlgk heeft op te vatten althans later gaf de beer Lohman bg wgze van interruptie t kennen dat dit zgn pergoonlgk gevoeleo was maar dat zgne woorden voor de rechterzgde als zoodanig niet bindend waren Daardoor is de zaak anders geworden en moet het voorstel alleen beschouwd worden als de grondslag waarop de rechterzgde tot onderhandeling geneigd is en als eeu eerste h r w iJuui BJj ée Uu a difedii mt hunne tenten te voorschgn te komen Men kan dan ook met grond aannemen dat van liberale zgde een t envoorstel komen zal Wg hadden het reeds verwacht doch het schgnt dat men het er nog niet over eens is Misschien heeft men nog niet de hoop verloren om een formule te vinden waarmede aUe liberalen zich kunnen vereenigen maarffelnkt dit niet dan zal toch een deel der I rale partg er wel toe overgaan Dit is op te maken nit de rede van den heer de Beaafort afgevaardigde uit Amsterdam die verklaarde voor zich zelf reeds een besluit te hebben genomen en een voorstel gereed te hebben dat de goedkeuring van eenige andere leden wegdro maar die het nog achterwege hield waarschijnlgk om de geheele linkerzgde in staat te stellen er kennb van te nem n en het te overwegen In den boezem der liberale partg in de Kamer zal wel hetzelfde verschil van gevoelen heerschen als onder de geestverwanten buiten de Kamer De groote meerderheid zal onveranderd behoud van het artikel wenschen terwgl eene minderheid ook uit een liberaal o punt wgzigiog wenschelgk acht lotusschen is de rol van kamerleden eene andere als die van adressanten zg zgn verantwoordelgk tegenover de natie voor hunne stem en zullen zich wel tweemaal bedenken eer zg alles in de waagschaal stellen voor het behoud van een grondwetsartikel dat inderdaad niet waarborgt wat de liberalen wenschen het voortbestaan der openbare school zooals zg thans door de wet is geregeld Dit heeft de beer Beaufort duideIgk doen uitkomen maar ook nog in een ander opzicht was zgne rede belangrgk Hg wees er op en deze opmerking was juist op den tweeden dag der beraadslaging zeer ad rem dat er geen nieuwe schoolregeling was te ontwerpen en dat men niet zich moest voorstellen dat dit nieuwe artikel denschoolstrgd zou dqen eindigen Het komt er thans slechts op aan eene wa teigke formule te vinden die den weigever 4te in staat stelt die schoolregeling in te voeren welko in overeenstemming is met den geest van den tgd doch die tevens den volstrekten waarborg geeft dat er naar qnaliteit eo qnantiteit voldoend onderwgs wordt gegeven Daarmede wordt inderdaad het venchfl tot zgne ware evenredigbeden teruggebracht Geen liberaal wenscht door wgziging van art 194 de openbare school af te breken geen banner meent daarmede den strgd der maeningen die in de maatacbappg woelen te bezweren maar velen wenschen de billgkheid te betrachten t enover de tegenpartg door aan deÉ gewonen wetgever meer speelruimte te latei bg de veranderde omstandigheden en wisselende inzichten mits de hoofdzaak goed ond wgs tot haar recht komt Het is ons voornemen niet het debat verder op den voet te volgen De rede van den heer Lieilinck was ons te fel mi raakte te weinig het hoofdpunt Beachonwitgen over de voortreffelgkheid van ons openbaar onderwgs hoe waar ovoigens kaï en gerust gemist worden ook bet betoog dat onze school niet den naam van moderne gectescfaool verdient is overbodig deze dingen zgn ook in de Kamer zoo dikwerf behandeld dat zg geen indrak maken en niemand bekeeren Wg zieu liever de aandacht geconcentreerd op het pnat ia naeatia rt IM Doch op enkele zaken vestigen wg nog de aandacht Vooreerst achten wg het van groot belang dat de rechterzgde met zulk een gematigd voorstel is voor den dag gekomen Daardoor is niet van meet af aan alle kans op overeenstemming afgesneden en kannen de liberalen zich niet verantwoorden tegenover de natie indien zg een volkomen negatieve rol bigven spelen De rechterzgde neeft blgken gegeven dat zg de totstandkoming der grondwetsherziening ernstig wil anders had zg niet reeds dadelgk zooveel water in den wijn gedaan Zg eiicht niet subsidie voor baar bgzonder onderwgs zg onttrekt dat niet aan het staatstoezicht twee denkbeelden waarvoor harerzgds lang ia geijverd en waaraan toe te geven voor de liberalen onmogelgk zou geweest zgn Wat zij thans vraagt is niet zuiver vooral niet juist en duidelgk geformuleerd maar het is niet zoo overdreven dat verder debat en nader overleg doelloos en hopeloos wordt Dan de verklaring namens de rechterzgde door de heeren Schaepman en Haffmans afgelegd dat deze er aiet aan denkt om alleen gebruik makende van hare toevallige meerderheid haar nieuw artikel er wellicht met ééne stem door te sleepen Trouwens dit zon onbegonnen werk zgn daar dan toch de Eerste Kamer het ontwerp van wgziging van Hoofdstuk X verwerpen zou gebeurde dit niet dan ware toch niet j der stemmen in de nieuwe Kamer te bereiken die voor de definitieve vaststelling een vereischte zijn Neen men wenscht de medewerking der liberale partg en geeft daardoor reeds duidelijk te kennen dat het voorstel Mackay c s niet is een uUmotum in eigenIgken zin maar een invite aan de tegenpartg om kleur te bekennen Ten slotte iets over de houding der regeering Eene sterke regeering kan zg niet zgn omdat zg op geen der beide partgen steunt De eigenlgke leiding van de herziening heeft i zg dan ook niet Minder tengevolge v n haar positie dan tengevolge van de hal61acbtigheid harer voorstellen Indien zg zelve op de beide hoofdpunten onderwgs en kiesrecht flink nit den hoek gekomen ware met een voorstel waarvoor een meerderheid denkbaar was dan zou zij de toestand beheerscht hebben Thans echter heeft zg ontwerpen geleverd die niemand voldoen en alleen door amendementen aanuemelgk gemaakt kunnen worden De heer Van Houten heeft de regeering dan ook reeds de titels van notaris en cmakeiaaak begeven om hare eigenaardige rol v iu u rkonder van den wil der meerderheid te kenschetsen De laatste naam komt ons juister voor dan de eerste De notaris boekstaaft al wat men wil doch van den heer Heemskerk is niet te verwachten dat hg als gehoorzaam dienaar der Kamer den ondergang der openbare school of het algemeen stemrecht zal aanvaarden Doch de rol van makelaars die de partgen bg elkander brengt en ze tot een vergel k overhaalt is wel eenigszins in overeenstemming met de positie der r eering Daarmede strookt dan ook de vermaning die de minister van binnenl zaken aan de liberale partg richtte om haar meening in een voorstel neder te leggen ïlr moal thans een artikel geformuleerd worden zetde hg waaraan het toekomstig geslacht iets heeft zonder dat men tot loven en bieden behoeft over te gaan Wg bopm morgen te verdeaMo dat de liberalen aan deze nitnoodigiBg gevolg gegeven hebben BINNENLAND 60UDA 23 Haart 1886 Ib de bedenmiddag gebonden vergadering vu den gemMDleraul i door B en W bet vooratel gedaan om de nalatenschap van Mej H H Hoffiaan onder bet voorreobt van boedelbesohrüring te aanvaarden behoudens nadere goedkenring van Gedeputeerde Staten Dit voorstel werd dadelgk in bebandeling genomen en tonder hoofdelqice fteraming aangenomen De Tolgende ilnlfken kwamen foorti bij den raad in De rekening van bet Stedelyk Museum van Oudbedeo over 1885 Ter visie Verslagen van de Geiondheids Commissie van de Commissie van Toeiioht oier het Progymnasiam bet Middelbaar Onderwys bet Lager Onderwijs ende Kamer van Koophandel en Fabrieken Worden gesteld in banden van B en W om te dienen bij de aamenatelling van het Gemeenteverslag waarna tij lullen circuleeren by d raadsleden Sen rapport van B en W op bet vroeger ingekomen adres van deo heer H J Nederborst tot aaakoop van grond in de Crabethstrast voor het bouwen van twee woonhuizen Daarin wordt voorgesteld een gunstige oeschikking te nemeo op het adres en bedoelden grond op tekere rootwaardea af te staan Ter visie Ëen rapport van B en W op het vroeger ingekomen adres van den heer H Ouderkerk betreffende bet in gebruik geven van een Gymnastieklokaal Daarin wordt voorgesteld een afwyiende beschikking te nemen op bet vertoek Ter visie 6 Een adres van den heer A J van der Sanden wederinhuring venoekende van grond achter tijn buis op den Tiendewrg B en W stellen voor dal venoek toe te slaan Ter visie 6 Een adres van de Sohippertrerfeniging Schntleva r betr bet betalen van gabelgeld Reedt in een vorig nr in dete courant medegedeeld In band n van B en W om berioht eo raad 7 Een adres van J A Raabe sluiswaohter