Goudsche Courant, woensdag 24 maart 1886

r Er werd ieta meer gefabriceerd dan in 1884 nieitegenataande de buitenlandsche oonourreulie het debiet bleef bemoeielgken De Sloombeukmolen heeft wegens de slapte in de garenfabrieken zeer karig tewerkt De Gomitche tiroopfabriek rerkeerde in denzelfden niet oognnstigen toestand als t rorig jaar De daling der prgzen tengerolge der orerproduotie hield stand De iierirouwerifen behielden bun debiet dooh de koele zomer gaf een geringer omzet De toestand der leerlooierije reranderde uiet dooh de prijzen der grondstoffen zgo rrg aanzienlijk gedaald Hoewel de SUxmolittlagerij rroeger begon te werken dan in andere jaren was de toestand toch niet gunstig De Russen exporteerden ook in 1885 geen lijnzaad en waren integendeel koopeis op de ËDgelsohe markt Br werd dan ook veel gespeculeerd doch op bet einde des jaars waren de prgzen zeer laag De pr s der Ignkoeken bleef gedrukt De QmdKhe nUKhiiuJahriek werkte behalre in de eerste maanden roortdurend met oug ereer 40 man Het werk bestond hoofdzakelijk uit reparatie en kleiner werk De slechte tgden or het fabriekwezen deden zich rooral wat de ïprijzen betreft ook hier geroelen De kottrienpitteafabriek had minder ordera en de prgzen werden door buitenlandsche concurrentie lager Vergelgkend orerzieht ran de beweging in de rerwiaselingekas ran het Correapondeutschap Ie klasse te Gouda ran de Nederlandsehe Bank Boekjaar 1883 1884 1884 1886 Baskbillitten ingeroerd 1 1000 270 000 kleinere 116 000 f 886 000 Bankbilletteu uitgeroeid a 1000 70 000 kleinere 60 000 7 Hl OOO ƒ 368 000 173 100 626 10 86 000 109 760 194 760 NIHIL 331 860 3 881 260 460 000 786 350 Specie ingeroerd 00 id uitgeroeid 262 0 Bankb tegen Baukb rerwisseld 4 683 500 id id specie id 471 000 Specie legen Bankb rerwisseld 736 000 Vergelgkend orerzieht ran het rerroer ran reizigers en goederen ran en naar het Station Gouda ran den Nederlandichen Rijmpooruiei in 1884 en 1886 1 8 8 4 Hoereelbeid 18 8 5 Hoeveelheid Omschrgring OpbrengsT ƒ 212 196 34 17 212 02 Opbrengst 836 794 861 417 Kg 6 806 939 2 St 11 513 316 722 910 602 Kg 9 078 695 ƒ 262 432 79 13 906 96 14 382 24 19 4 667 54 9235 at I 4 242 76 Het toelatingsexamen roor de normaalsohool alhier werd in tegenwoordigheid ran den Districts Sehoolopziener Mr M A de Cook den 16 18 en 19 Maart jl gehouden Toegelaten werden 1 tot de roorbereidende klasse Afdeeling B 6 ta de roorbereidende klaase Afdeeling A en 13 tot de Ie klasse der normaalschool Afgewezen werden 3 roor de normaalschooi en 1 roor de roorbereidende klasse De 6 sollioilanten naar 2 racante rgkabenrzen weiden allen geschikt beronden het onderwgs der Ie klasse te kunnen volgen en zullen daarom op Woensdag a st tot een vergelgkend onderzoek worden toegelaten Gisterenmorgen is het ongeveer 6 jarig dochtertje ran den beurlschipper Broere in den IJssel gerullen G Sluiter aarzelde niet het terstond na te apringen en van een anders wissen dood te redden Staten Geaeraal Twizdb Kaues Zitting van 22 Maart 1886 In deze zitting zijn de beraadslagingen aangerangeo orer de rerhoogiug der Indische tarieren met een amendement ran de heeren Bahlmann c s tot herstel der differeotiéele rechten welken maatregel de heer De Biuyn Kops atrgdig achtte met de vrggevige tariefwetgeving van 1872 die onze industrie deed vooruitgaan gelgk ook de heer W Van Dedem meende daar do differentieele rechten volgens deze prekers bet verbruik in Indien zullen drukken De heer A Van Dedem wil geen ongevraagde bescherming verleenen De Minister van Koloniën verdedigde de handhaving van den bestaanden toestand behoudens eece bescheiden reohtenrerhooging Heden roortzetting Het telegraafkanloor te Ammerstol tot welks restigittg ingerolge de koninkigke maohtigiug ran 81 October 1885 reigunning werd rerleend wordt op 24 dezer voor het algemeen verkeer geopend De diensturen zgn geregeld als volgt op werkdagen ran 8 ureu roor tot 9 uren namiddags op Zonen feestdagen ran 8 tot 9 uren voormiddags In de Zaterdag te Utrecht gehouden buitengewone vergadering raq aandeelhouders ran de Ned Rijnsp Maatschappij waren aan de orde I Goedkeuring ran de met de Regeering aangegane orereeukomst tot rerlenging ran den duur der concessie en ran een bereidrerklaring beliekkelgk het gemeenschappelgk spoorweggebruik Deze orereeukomst komt op het rolgende neder De Msatsohappg zal aanalondj afstand doen ran alle schadeloosstelling uit s Rijks kas waarop zg thans aanspraak meent te hebben lot uit December 1898 borendien moet zg op haar kosten de wagenrnimte leraren noodig roor het rerroer ran de brievenmalen en ran de ambtenaren met het orerbrengen daarvan belast waartoe zg onder de bestaande coDOessie niet is verplicht op haar rollend materieel zal ig bg naasting een afsohrgving hebben te gedoogen op den prgs der aansohaffiog welke meer dao ren derde van dien prqs kan bedragen behalve na te melden premie voor het geval van naasting doet zg afstand ten behoeve van het Rgk van al wat zij na kwgtiog barer schulden bleek meer aan waarden over te bonden dan 100 percent deze naasting zal nu te allen tijde kunnen geschieden 18 173 46 844 2 979 201 u dt Mallegataltiia Tcrzoekende benoemd te worden tol gaarder Tan t gabelgeld In handen ran B en W om bericht en raad 8 Het Kohier der plaatselijke dir belaitingToor 1886 Ter riaie In deze titting werd Terrolgena de rekening der Kamer ran Koophandel en Fabrieken dienat 1885 goedgekeurd Toorta nam de Raad aan de rolgende rroegier ingekomen roorstellen I Tot wgziging der begrooting ran bet Bnrgerlyk Armbeatnur dienst 1885 3 Tot wyciging der begrooting van het Vereeuigd Weeaen jDlemoeieniershait dienst 1886 8 Tot wg iging der begrooting ran de Sehntterij dienst 1885 Tot wgiiging der Gemeente begrooting dienst 1886 Tot het rerleenen eener gratificatie groot 2S7 81 aan den Inspecteur ran Politie H Boaters wegeoB het op rerdienstelyke wgee waarnemen vande betrekking ran Commissaria ran Politie tijdensde racature Tot rerkeop ran een strook grond aan de Hoalmansgracht en de rerhunr ran gerioleerdeogrond aan de Wed H Steenwiokel ran Beogen Tot rf p SRi ran eerrol ontslag aan HeStadsVroeilftoii B Wniffraat de Haas met eenpensioeo r its s jaars XjfJ twyzing ran bet rerioek ran D Bak betretfeade het kappen der hoornen rondom zynen korenmolen aan de Fant De gymnastiek en schermvedstrgd uitgeschreren door de rereeniging Lycnrgua te Deltt zal gehouden worden op Yrgdag 30 April eo Zaterdag 1 Mei e k in de Slada Doelen Gymnasliek rereeuigingen uit Arnhem Dordrecht Delit den Haag Haarlem Gouda Schiedam eo Utrecht hebben reeds toezegging gedaan aan dezen wedstrgd te zullen deelnemen Aan het Verslag ran de Kamer ran Koophandel alhier orer 1886 ontleeoen wg nog het rolgende De aanroer op onze markten bedroeg in 1884 1885 4 10 1302 1022 7273 7615 2309 2794 2265 3087 6285 5338 15471 16623 422 637 1023768 892123 72846 83728 Va Paarden Koeien Kalreren Schapen Lammeren Varkens Biggen Bokken Geiten K 6 Kaas K G Boter De iutterine fabriek werkte niet ongunstig De concurrentie wai echter sterker dan in de rorige jaren In deze fabriek werd een stoomwerktnig geplaatst De pype airieieH hebben in het afgeloopen jaar geregeld doorgewerkt De rraag naar dit door goede qualiteit en bewerking uitmuntende en wegens dezuirere en aangename smaak der tabak door denrooker gewaardeerd artikel was roorel niet minderdan in 1884 Werd rroeger wel eens geklaagdorer gebrek aan werklieden in 1885 hebben zichrele jongens en meisjes aangemeld om dit rakte leereu zoodat het rooruitzicht bestaat dat de uitroeriog dei orders die door gemis aan bekwame werklieden wel eens langer dan wenschelgk wasop zich liet wachten roortaan bespoedigd kan worden Duiiaohland en Schotland blijren ho oldzakelgk roor korte pijpen de groote concurrenten met Gouda daar zg wegens de lagere arbeidsloonen legen prijzen kunnen leraren die hier geeti roordeel zouden geren Bg het rerroer ran dit breekbaar artikel laat de roorziohtigheid reel te wensohen orer De foltmbakkeryen of aardewerkfabrieken hebben hunne werkliejen geregeld aan het werk gehouden hoewel de rraag gering was Voordeelige prgzen konden erenmin als in 885 bedongen worden omdat de productie nog steeds de rraag orertreft De arbeidaloonen bigren io rerhondiug tot den rerkoopprijs te hoog Met de rerzending onderrooden de fabrikanten reel moeieiijkheden De kltingarenfabruktH blijren orer den rerrainderenden aftrek ran hun artikel klagen De ongunstige uitkomsten der meeste risschergen worden als de roornaamste oorzaak ran dezen onguustigen toestand opgrgeren Op enkele uitzonderingen na heeft men da werklieden nog bezig kunnen honden In de wckitlt gareiupinnerij bedroeg de werktijd 70 a 72 aren s weeks met 130 werklieden ran beiderlei geslacht Het loon der mannen bedroeg ran ƒ 5 tot ƒ 18 dat der rronwen ra ƒ S tot 6 50 Eeiziiters Bestelgoed Koopmansg Rijtuigen Vee De gaifahriek rer werkte 34092 HL Steenkolen 2969 HL meer dan in 1884 hoofdzakelijk door rermeerderd gebruik io de Kaarsenfabriek De fabriek werkte met 25 man en 3 jongens bet weekloon bedroeg roor de eersten ran ƒ 6 tot ƒ 16 roor de laatsten ran 1 25 tot ƒ 8 50 De prgzen roor amraoniaowater en teer waren aanmerkelgk minder Het aantal publieke lantaarns klom ran 306 tot 308 De gasprgs roor particulieren was 10 et de M De fabriek onderging belangrgke rerbeleringen en de gasberging is steeds ruim roldoende De lichtsterkte ran het gas was dooreengenoioen 15 a 17 Ëngelsohe standaardkaaraen rolgens den rerifioaieur ran Girond De drukking op He fabriek gegeven bedroeg orerdag 20 mm s arouds 65 B 60 mm en s nachts 24 mra In den toeatand er tgaren abnekeii kwam geene rerandering De houtkandel en de daarmede rerbondeu ttoimzagerij werkten minder roordeelig De mindere rraag en hel groote aanbod uit het buitenland ren mindere soorten maakte bet steeds moeielijker roor goede dualiteiten passende prgzen ie bedingen De boekdrukker en binderij klaagt ook orer den iorloed der slechte tgJen zoowel in Nederland als in Indië Door het opheffen ran rele openbare scholen in België onderrond deze onderneming schade Op de internationale tentoonstelling te Antwerpen werd zij roor hare fondsartikelen met de zilveren medaille bekroond In de looduit abriek werd het loodwit steeds rolgens de ottd HoUandsohe methode bereid eo hoewel de omzet ed de winst weinig grooter waren dan in 1884 mocht toch meer dan eens blijken dat zij die het artikel kunnen beoordeelen aan dit loodwit de roorkrur garen Uet sterkst kwam dit uit bg eeue openbare aanbesteding waarbij de insohrijriuftabiljetten door monsters moesten worden roorafgegaan Hoewel deze fabriek niet het laagst had ingesohreren werd haar toch de lerering opgedragen Het groote rerbrnik ren uamurlgke bronwateren was ook in hel afgeloopen jaar een groote concurrent roor de fabriek van kuntimineraalKater Meer en méér onderrond zij ook den invloed ran de Waterleiding terwgl ook het weder medewerkte om het jaar roor deze onderneming niet roordeelig te doen zgn De Ooudtche Wttterleiding maattchappij sloot in 1886 259 ooulracien roor 388 peiceelen Bg het einde des jaars waren er 1019 eontraoten roor 1308 pereeelen met eene ontvangst ran 15850 98 welk bedrag tot ƒ 16700 17 zou gestegen zgn indien alle contracten orer het geheele jaar hadden geloopen Het gemiddeld ogfer per contract is 16 38 pei pereeel ƒ 12 76 Het buiaenuet werd met circa 1000 Meter nilgebreid De toestand der tekeepmaker en was berredigend doch er wordt geklaagd orer de moeite die het kost om ran de schippers geld ie ootraogen Vergelgkend orerzieht ran de scheepvaart 1884 1886 AANGEKOMEN Oï DOOBOÏTABEN 13 028 85 210 2 850 188 Stoombooten Zeilschepen To nentnaat wodar Msiga andere schadeloosstelling dan een praoie ran 1 jperoent ran het maatschappelgk kapitaal roor elk jaar dat het tgdstip waarop dit plaaia grijpt rerwgderd ia van 1 Mei 1919 eindelgk zal de Haatschappg zoo lang zg met de exploitatie blf ft belast ran het oogeublik waarop de orereenkomst in werking treedt aan het Rgk hebben uit Ie keeren de helft van hetgeen er in eenig jaar voor aandeelkondera meer aan winst ton overschieten dan 6 percent De Directie beval de aanneming ran deze orereenkomst aan De rolkomeo veiligheid ran het maatschappelgk kapitaal der onderneming wordt door de bedongen naasiiagpremie rerzekerd De nieuwe lasten welke aan de Haatschappg worden opgelegd wegen ongeveer op zegt de Directie legen het minder bedrag der beuoodigde annuïteiten over langereu tgd en brengen dus weinig ot geen meerdere kosten ie weeg i Tot vgf percent zijn de winsten uitaluiteud voor aandeelhouders dit is in de gegeven omstandigheden een getond rustpnnt ala er oitzicht bij bigve bestaan op een goed deel der overwinsten De Regeering erlangt nieuwe middelen om het evenwicht te herstellen tnsschen de ooncurreerende Maatschappijen dat moedwillig werd verbroken ten onze kosie en ten nadeele van het publiek Het uitzicht dat het Rgk hierbg heeft op een aandeel in de winst zal voor de Regeering een spoorslag zijn om ran die middelen het noodig gebruik te maken en dit strekt dao mede lot voordeel van de aaodeelhondera Wordt hun roordeel terens een Rgksbelang zoo ontstaat daaruit roor de Maatsehappg een krachtige waarbprg roor een duurzaam en roorspoedig beslaan II Wijtigiog ran de Slaiuleo in verband met de nieuwe orereenkomst en wel de rolgende Io aan art 19 dat zoo bg rergrooting ran kapitaal als bg geldleeoiogen aan de deelhebbers roorkenr tot deelneming toekent toe te roegen rvoor zoover niet krachtens besluit eener algemeene vergadering van deelhebbers recht van voorkeur aan anderen toegekend eo door dezen uitgeoefend wordt 2o in art 60 dat roorschrijfl hoe met winst boven 5 pCt gehandeld moet worden bet bepaalde onder no 5 te vervangen door yHet alsdan overblijvende vau de winst zal voor zoover daarover niet krachtens besluit eener Algemeene Vergadering van deelhebbers anders mocht zgn beschikt aan de deelbebbera warden uitgekeerd met eu boren de uitkeering in het vorig artikel vermeld De Vergadering van aandeelhouders heeft zich met beide voorstellen vereenigd Buitenlaodsch Overzicht De heer Gladstone heeft den leden van het Lagerknis in het algemeen tn zgnen staatkundigen vrienden in het bijzonder aangeraden de loopeude ciisisgernchten met de uiterste omzichtigheid ie bejegenen Met andere woorden beet dit dat He meeste geen geloof verdienen Zulk een advies ia ran pas nu de onwaarsohynlgkate geruchten de ronde doen Maar of des premiera raadgering ingang vinden zal 8 aan twgfel onderhevig want vandaag hebben wg hel gewone geruohten raenn op de ontbgttafel gehad waarvan ettelgke io den loop des voowmiddags weer te niet zgn gedaan door gezaghebbende tegenspraak Het staat te vreezen dat deze geruchten en coutrageroohten nog eene poos zullen voortduieu en middelerwgl kan het geen nut hebben op dorgelgke e éndagsriinders acht te slaan Gelgk men verwachtte laat het ontslag der heeren Chamberlain en Trevelyan nog immer op zich wachten In den boezem van het Kabinet bestaat er verschil van gevoelen nopens onderdeden van Gladstone s plannen aangaande leriand maar uit niets blgkl dal hel geschil voor geen vereffening ratbaar wezen zou Binnen inige dagen zal men er meer van welen want Wladstone heeft beloofd ons aanslaande week den dag te noemen waarop hij zijne voorstellen zal toeliahten Gisteren vierde keizer Wilhelm zgn 89sten verjaardag Geen zgner voorgangers noch als keizer van Doiischland nog als regent van Pruisen bereikte een zoo hoogen leefigd In zeer moeilgke omitandighedan aanvaardde Wilhelm in 1861 op 83 J8rigen leefigd de legeering in Pruisen dooh vol mood aanvaardde hg de taak welke hem wachtte Ik weet aldus luidde het antwoord des koniogs tot de deputatie u Afgevaardigden die hem bg zijn roousbeklimming kwam begroeien dat mjjn volk oowel ld goede als in slechte dagen mg met onwankelMie trouw terzgde staat Deze verwachting waarmede de bejaarde vorst de Wgeering aanvaardde is nimmer teleurgesteld Zoo el gedurende den hevigen sirgd waardoor zgn eerste regeeiingsjaren zich kenmerkten als later in do jaren van voorspoed toen de oude Dnilsohe keizerskroon zyn deel werd genoot de keizer steeds in hooge mate do achting zgner onderdanen De Duitsohe bladen zander onderscheid van politieke richting wgden dan ook allen nu in de eerate plaata een artikel aan s keiiers geboortedag waarin zg de beste wenscben roor den grijzen rorst nitspreken De commissie uit het Pruisisch Heerenhuis welke belast éaa met bet onderzoeken der kerkelgke wetten heeft haar rapport opgesteld Ofschoon het rerslag nog niet is medegedeeld weet de Ifal Zeil reeds mede te doelen dat de regeering betreffende de seminana en de bestraffing der geestelgkeo werkeIgk nieuwe conoessiea heeft gedaan Toch gelooft bet blad niet dat de paus zijn goedkeuring zal hechten aan de wet Als een ongunstig leeken wordt beschouwd dat bisschop Kopp de roigadering waarin het rerslag werd opgemaakt niet heeft bijgewoond Vermoedelijk zal het Heerenhuis a a Vrijdag met de algemeene beraadslagingen orer de wet een aanrang maken De Franache Kamer heeft eergitteren bet wetsontwerp waarbij Parijs wordt gemachtigd tot het aangaan eener leening van 250 millioen voor het ondernemen van openbare werken ten behoeve van den werkenden stand in zijn geheel aangenomen De Senaat heeft art 17 der wet op het lager onderwijs aangenomen w rbij rerklaard wordt dal het peraoneel bg dat onderwijl uitsluitend uit leeken zal bestaan Vorst Alexander ran Bulgarge handhaaft de bilIgkkeid van zijn rorzel tegen de Tnrksch Bulgaarscbe orereenkomst Hg wil wel de oorspronkelijke door den sultan en hem geteekende orereenkomst erkennen maar hij weigert de wgzigingen welke de anitan daarin zonder zijn toestemming op rerlaogen der mogendheden heeft gemaakt Bigren de mogendheden bg haar eisoh rolhardeu dan zal de rorat zich hierdoor ontslagen achten ran de rerplicbting door hem jegens den sultan aangegaan De Temp $ rerneemt uit Athene dat de Grieksche regeering nog niet aan onderwerping denkt Trouwens de hernieuwing ran het Bnlgaarach Turksche geschil zal de Grieken wel weer tot renet aanmoedigen Koning Milan ran Serrie beeft een proclamatie nitgeraardigd waarbij hg zgn rolk mededeelt dat de rrede met Bulgarge is gesloten Hel ministerie Garaschine heeft weer zijn ontslag ingediend Vermsodelgk zal de koning het nu aannemen en aan Myatowich de rorming ran een nieuw Kabinet opdragen Afloop van OpenbaM Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 22 MAART Winkelhuis Ooatharen B No 42 ƒ 2000 k A ran der Star Huis en Tuin Fluweelen Singel R No 697 2460 k F G Götie Huis Nieuwe Haren N No 142 1400 k A ran der Hoeren Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting ran Woensdag 17 Maart 1886 Kantonrechter Mr 1 H ran MIEROP Ambtenaar ran het Openbaar Miniaterie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD A Wegen dronkenschap op dea openbaren weg te fionda Matlheus Johannea Trugeo 28 jaar sjouwer te Gouda tot 16 gulden of 6 dagen Jan Boenink 46 jaar sigarenmaker te Gouda tot 16 gulden of 5 dagen Albert Brandt 35 jaar sigarenmaker te Gooda tot 12 gulden of 4 dagen Johannes Arooldua Rapis 48 jaar risscher te Gouda tot 3 gulden of 2 dagen Cornelia Bons 44 jaar louwspinaer te Gouda tot I l golden of 2 dagen Leonardos Wolfers 80 jaar koopman Ie Gouda tot l i gulden of 2 dagen Anna Maria Klein 39 jaar kooprronw zonder vast verblijf tot l s gulden of 2 Hagen Johannes Mes 49 jaai sjouwer te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Pieter van der Pool 62 jaar pgpmaker te Oonda tot Vi golden of 1 dag Frederik van Klaveren 41 jaar touwspinner Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag B Wegcna dronkenschap op den openbaren weg te Zevenhuizen Jaeobua Klegn 19 jaar arbeider te Zevenhuizen tot 1 gulden of 1 dag C Wegens dronkcoichap op den openbaren weg te fileiswgli Antonie Brosser 19 jaar smidsknecht te Bleitwgk tot 1 golden of 1 dag Johannes Wilhelmus Bom 31 jaar arbeider te Bleiswgk tot Vs golden of 1 dag Cornelia Schipper 38 jaar arbeider te BergaoheO boek tot 1 gulden of 1 dag Voorla werden VEROORDEELD A V koopman te Bergschenhoek tot 2 boeten ran 3 gulden of 2 dagen wegens op wilde en onbehoorlijke wgze rijden met een kar bespannen met een paard te Bleiswgk en moedwillig mishandelen ran dat paard J ran M koopman te Bergschenhoek erenals de rorige CORRESPONDENTIE Het stok vao I wordt io om folgend nr gephitat Dk Rkdactie SUPPLETOIRE PATENTEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOUDA brengen ter kennis ran alle PatentplicMige ingezetenen wier namen roorkomen op de suppletoire registers roor het dienstjaar 1885 86 dat zgn zg die na Mei 1886 zich in deze Gemeente hebben gerestigd of na dien tgd zich roor het Patentrecht hebben aangegeren dat de PATENTBLADEN in gereedheid en op Ae Secretarie dezet Gemeente rerkrggbaar zgn voor hen die zich daartoe persoonlyk aanmelden van den 24 Maart tot en met den 7 April a s daaraanvolgende dea voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende orereenkomstigZ M besluit ran 17 October 1820 de binnen dien tjd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe belaatingan aan bonne huiien tegen betaling van tim cenU worden nilgereikt terwgl de nalatigen vervallen in eeue boete van vijftien gulden zoo zij hun PATENT of een nftthrt t daarvan niet kunnen rertoooen wanneer dit verlangd wordt GOUDA den 23 Maart 1886 Burgemeester on Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER ijargerlljke Stand 6EB0RKN 19 Maart Beiijimin onderi B Weeldeobtirg es G Wieier 20 Neellje ouders C Vos en C Radii AUdi Martina onder 8 Kelder en G Cithol Manriti ooden H van Monnikeadam en K Sanders Maria EIizabath onder W P Polet n M Broere 21 Aart ooden J Verkaaik en A de Pater Theodorn ouder T Irtorier en C h Braat Arie onder J de Hoop en H van Gorselen 0VERM DE N 19 Ma rt G van Dam wed A H nisman 70 j 21 A van der Sloot 3 w N van Vooren fauiavr van G Scbieveen 50 j M van den Berg 78 J 11 m N Daoens 60 j GEHUWD 28 Maart B W Los eii H an d r Klein ADVERTENTIÊN Getrouwd B WIELAND LOS EN A H VAN DBE KLEIN die ook namens wederzfldsche Familie hnn dank betmigen roor de vele blgken van belangstelling bg hun hawelgk ondervonden Gouda 23 Maart 1886 Heden overleed plotseling mgne iïmïg geliefde Dochter WIBBINa JELLA CLARA in den ouderdom van ruim 39 jaren W F LAMORAAL WICHBRS Velp 17 Maart 1886 Eenige kennisgeving Heden overleed te Zwolk onze Vaderen Behuwdvader de Heer BVERHARDÜSVAN DER VEGT in den ouderdom van 65 jaren H VAN DKE VEGT R S VAN DKE VEGT Gouda 20 Maart 1886 Coklman Voor de vele en hartelijke bewgzen van deelneming die de ondergeleekenden van hier en elders hebben ontvangen bg de smartelgke verliezen die hen getroffen hebben betuigen zg aan allen hnn welgemeenden dank D A ROMEIJN M E ROMEIJN Stoelbsdrueh Gouda 33 Maart 1886