Goudsche Courant, vrijdag 26 maart 1886

1886 N 3369 FINALE IITVEKKOOP Wed J B C WIËRDËL8 Vrijdag 26 Maart GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnertentteblad voor Gotida en Omstreken Een nieuwe sorteering ONTVANGEN QEMBEEIDS NOmAL ONSEMIEBEN zooals Prof JAEGER in het WOL BEGIME aanbeveelt Dit fabrikaat is geheel gelijk als dat met Jaegeb s hand voorzien wordt eveneens bewerkt uit de f gas te zuivere ongeverfde NATU DR WOL en heeft dus dezelfde gunstige uitwerking doch is bn ontbreke van Jakgsk s handteekening circa 30 pCt goedkooper Rondgeweven per EL verkrggbaar De ondergeteeicende betuigt door deze zgnen welmeeuenden dank aan de fleeren J H BAKKER NIEMEIJER en M SPRUIJT voor de nitatekende goede behandeling van z ne Echtgenoot tevens acht hfl zich verplicht fl H Regenten van het Gasthnia dank te zeggen voor de opname en den Heer RAS en verder Personeel van déit Gesticht voor de liefdergke verzorging aan zgne vrouw bewezen JACOB KOSTER Hasselt Schipper Een ieder wordt verzocht buiten mgne voorkennia geene goedereu op mjjn naam af te geven of crediet te verleenen aan mgne Eohtgenoote CATHABINA ALBEBS tydel k woonachtig te Gouda bji den Heer J vax DER HOEK op de Gouwe zullende door mjj niets worden voldaan W OOSTRÜM Woerden 22 Maart 1886 M Mi Ondergeteekende heeft de eer U te berichten dat zfln Handel in Geldersche Boter en Eieren en fijne Vleeschwaren benevens het Hoofd Depót van de fijne Friesche platte Beschuit ia OVERGEGAAN naar den Heer K HAZEBROËK LANGE TIENDEWEG D 28 tegenover den Heer BRINKMAN terwfll hg u beleefd dank zegt voor het genoten vertrouwen en zgn opvolger in uwe gunst ten zeerste aanbeveelt ÜEd Dw Dienaar B KAPEL Co Naar aanleiding van bovenstaande kennisgeving beveelt de ondergeteekende zich voortdurend bij het geëerde publiek aan daar hg voor nette en prompte bediening zal zorg dragen Verders bg mg nog verkrggbaar Echte Leidsche Kaas Goudsche Kaas Zwitser ache Kaas UEd Dw Dienaar K HAZEBROEK OproepiDg van Belanghebbenden De Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland roepen bg deze op de onbekende belanghebbenden om zoo zg dit noodig achten te verschgnen in de openbare Vergadering van hun College welke zal gehouden worden in het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier op MAANDAG den 29 MAART 1886 des namiddags ten één ure en waarin verslag zal worden uitgebracht in zake van eene rec me van J VERMEULEN loteling uit de gemeente Gouda der lichting van 1886 tegen de uitspraak van den Militieraad in het 3 = district dezer Provincie waarbg hg tot den dienst ia aangewezen Memoriën of bewgsstnkken welke belanghebbenden in hun belang mochten willen indienen kunnen TÓór den 27 dezer worden ingezonden De ter zake betrekkelgke itukken liggen tot dien dag lederen werkdag van des voormid dags 10 tot des namiddags 4 uren ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal bestuur i Gravenhage den 22 Maart 1886 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TA VENRAAT Griffier Christelijke Zang vereeniging 9 UsullelijLj © Bovenstaande Zangvereeniging hoopt D V op MAANDAG 29 MAART s des avonds teu half acht ure eene te geven in het Lokaal Oranjeen Nederland Turfmarkt 167 alhier Programma s k 25 ets verkrggbaar bü de Boekhandelaren H C EDAUW Jr en B H MAASKANT en bg den Heer J v d PUTTE hoofd der Chr School GEVRAAGD een fatsoenlgk in een klein gezin Adres onder No 1278 aan het Bureau dejer Courant GEVRAAGD tegen MEI een DIENSTBODE van de P G in een Burgergezin met Kinderen Aan het adres G v GENT Blauwstraat NIEUWE TAFELSLEEEEK van JUTTE LAKEN LIITITEIT en VELVET SCHEl K Zn en LINNENGOEDEREN VAN OS Az Kleiweg E 73a In een stil gezin op een netten stand voor een Heer z b b h h bestaat gelegenheid voor Kost en Inwoning desverkiezende met vrge Kamer Adres onder No 1275 aan het Bureau dezer Courant Ter OPRUIMING voor 25 CENTEN De Gfescliiedenis van Gfouda van 1572 tot 1575 door Verkrijgbaar bij A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda EINDEXAMEN SümSATONBSCEOOL De Commissie voor het EINDEXAMEN aan de Burgeravondschool maakt bekend dat gauoemd Examen ia het openbaar zal gebonden worden op MAANDAO 29 MAABXn s en de twee volgende dagen in het Schoolgebouw op de Houtmansgracht en zal aanvangen op de beide eerste dagen des avonds te 7 uren en op Woensdag te half 7 uren Zg die aan dat Examen wenschen deel te nemen hebben zich daartoe vóór VBUDAG 26 MAART aan te melden bg den Directeur der School Namens de Examen Commissie De Voorzitter H ENNO VAN GELDER Mevr MIDDELBEEK Turfmarkt H 80 vraagt tegen 1 MEI aanstaande eene SIEITSTSODE Doe Uw voordeel De van het vorige jaar overgehouden BEHANGSELPAPIEREN KARPETTEN enz worden contant beneden inkoopsprgs van de hand gedaan bg G GRAVESTEIJN Behanger Wgdstraat A 168 Op de Snipperfabriek van H N van SCHAIK kan terstond een geplaatst worden boven de 16 jaar Tegen MEI wordt eene gevraagd die ook netjes werken kan Loon 100 gulden Adres bg de Boekhandelaren A KOK COMP te Gouda 321 STAATS LOTEBU De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 29 MAART e k Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C9 bg de Viachaarkt Snelperadruk van A Bbinkmak te douda BINNENLAND GOUDA 25 Maart 1886 Blundag 22 Maart werd de Algameeoe Verg iina ran aaodeelhoudera der Ooudwke WttterkidtHg Uaattchappy geboudcD 9 aaudeelboaüen oitbrcugende 32 stemmea wareo tegenwoordig Uil bet reralag door den üirecteur den heer J H Backiug uitgebracht bleek dat in bet jaar 1886 150 800 M water of per dag 408 M naar de atad werden opgeroerd tegen 121 000 U of 831 M per dag in 1881 Uet aantal contracten waa ia 1885 1019 met een opbreagai van 16700 tegen 760 eootracttn met 13648 in 1884 Het water was gedurende bet voorjaar de lomer D bet begin der herfit uitmnnlend maar tegen begin aa December waa bet IJielwater door bymenging ran groote hoeveelheden polderwater zoo onklaar dat de Directie met gruote moeiclykheden te kampen had om water voldoende aan de eiaohen der conceaaie geateld te leveren waardoor Burgemeester en Wethouders fan Gouda geuooduakt waren hoogst ernstige klachten daartegen in te brengen Uitgenomen de opgeloste organische stoffen bleek het water geheel aan de conceaaie te voldoen maar om het roorgeaobreveo gehalte van eerstgenoemde te verkry gen was men genoodtaakt de chemische tulrering loodanig te vermeerdereo dat de deugdelykheid van het water daar leer onder ton Igoen Genomen analyses toonden aan dat het water zeer weinig ammoniak nitraten en uitriten in hst geheel niet betatten dus bevr d was van de eerste ootledingspradnoten die bg vei rotting ran faeoaii£n en dierlgke afral ontslaan terwgl eeu bacteriologisch onderioek op verzoek der directie der Maatsehsppv ingesteld door dr Duponl nil Rotterdam meldt het water is uit een hygiënisch oogpunt Diet af te keuren bet bevat opvallend weinig bacteriën Om met dete wetenschap over de hoedanigheid ran het water toch aan de letter der concessie te moeleo roldoen rijn door ons gedurende de winter proeven genomen naar een nieuwe tuireringsmethode aan de Antwcrpsche Waterleiding in gebruik en is de uitslag daarran toodanig dat eommaaarissen iu orerleg met den Directei r en hun drisenr deo heer J Sobolel U voorstellen tullen doen tol inriohteo ran borengenoemd systeem Uit de balans bleek dat de waterontvangst is geweest ƒ 16860 98 niodat de gemeente Gouda dit jaar niets behoeft bg te betalen voorwaar een rerblgdend teeken daar door haar slechts één jaar en wel slechts p m 4500 is opgeofferd Het dividend werd bepaald op 6 pCt Heden had ten Baadhuite deier Gemeente plaats de openbare rerpachting van het Grasgewas van den Hoogen Schielandschen Zeedijk de hoogste bieder was J de Jong i voor ƒ 201 Het Verslag ran de Kamer ran Koophandel en Fabrieken alhier over 1885 deelt het rolgende mede BSDgaande de werkiaamheden der Kamer I Het roornemen fat heffing van eene belasting op de tabak werd ook door deie Kamer bestreden In baar brief aan Z Exc den Minister van Finanlien werd opgemerkt dat eene dergelijke btlaatiug den handel in groote mate loude benadeelen en de schatkist weinig voordeel zon aanbrengen De gevolgen dezer belasting tonden naar bare mcening tfjn dat de importeurs niet meer uitsluitend naar Kederland tonden doch voorlaan daar alleen bet roor de binneolandache consumtie benoodigde souden mroeren waardoor ook de middelen van vervoer speciaal de stoombootrasrt op Nederlandsch Indie tanden lijden en tal ran lieden hun middel van bestaan te loor louden tien gaan Daarenboven ton tg de inroering dezer belasting beschouwen als de eerste stap die ons verwijderde ran het goede beginsel dat rerbruiksbelastiogen rooral op artikelen ran dagelijksch gebruik geene aaubereling verdienen tentij men daaraan eene aifdere strekking rerbinde toaals bg den accgns op het gedisteleerd Het is bekend dat het voornemen niet is ten uilroer gelegd II De by de Tweed Kamer der SiatenGe neraal aanhangige w dgiag der Wet tot regeling ran den Kleinhandel in sttrfan drank en lot beteugeling ran de openbai dronkenschap gaf de Kamer aanleiding om zioh tot dit gedeelte der rolksvertegenwoordiging te wenden en tebetoogen dat de regeeringsroorstellen aen onnoodigen druk opde nijverheid legden rooral op die takken die naastden handel in sterken drauk nog een andere nering dreren Ten deele werd aan deie beiwaren die door reien beaamd werden door wgiiglng ran het oorspronke Igk voorstel te gemoet gatomen Door den Minister van Waterstaat Handel en Kgverheid werd naar het belang en de beleekems gevraagd ran de door de Fraosche regeeriog toegestaoe verlagiag ran het iDVoerrechl op karton enkartonnen dooien Vruchteloos tocht de Kamer naarhet belang dat handel en ngrerheid bij deie rerlaglng had Zg moest den Minister dan ook antwoorden dat naar hare meening deze concessietonder eenige beteekeais Waa Op initiatief ran 4e Kamer Ie Schooohoreo wendde ook deze Kaaer zich tot de Tweede Kamer der Staten Geseraal met het rerzoek om den aanleg eener tramrerbindiag van Schoonhoren methel station Gouda van dm Nederlandscbeu Rijnspoorweg te willen tubsidieerea Aanleiding tot ditadrea werd gerenden in bet aanhangig wetsontwerp om aan den atoomtramweg van Breakens naar de Belgische grenttn eeue bedrage te verleenen van ƒ 400 000 Door het Bestuur lan het Kederlaodiche Werkliedenpensioeufoudt mm aan deze Kamer een afdruk gezonden vw J r 4 tt aan den Minister van Financiën t M verkrggiog ran vrijstellingvan zegelrecht voor lo polissen van Lerensvertekering afgegeven door MaatsohappgeD die niet tijn opgericht met het doel om winst te behalen roor toorer de op het hoofd van é a persoon reriekerde uilkeeringen niet meer bedragen dan f 5 s weeks gedurende het leren of dan 300 bij orerlijden te samen of afzonderlijk onrerechilllg in welke termgueu de storting der premlen plaats vindt en 2o de aanteekeningen op die polissen De Kamer ouderateunde dit adres VI De vereeniging lol behartiging der Stoomraartbelangen in Nederland wendde zich tot deKamer mal het verzoek om bg den Minister ran Waterstaat Handel en Ngrerheid haar adrea teondersteunen lot rermiodering rau de uadeelen roorde scheepraart voortspruitende uit het veelvuldiggesloten zijn van spoorbruggen De bg dat adres gevoegde bglagen schonken aan de Kamer den indruk dat roorxiening zeer noodig was indien althans derermelde feiten gegrond waren Zg onderzacbt ditroor tooreel betreft de bruggen orer de Gouwe ran den Rgnspoorweg en ran lyiiden Woerden mei het gerolg dat haar eerate indruk versterktwerd Zij wendde zich derhalve ten aaniien ran deze beide bruggen zoowel schrifteigk als commissoriaal tot den Minister zander erenwel tot nogtoe de orertuiging te hebben gekregen dat Z Exo in den geest dier adressanten wenscht te haiidelen Aan de Tweede Kamer der Staien Qeneraal is een adres gericht door bestuurders der naamlooie vennootschap de Leidsche stoomboot maatschappg Dt Volharding gerestigd te Leiden eveneens klagende orer den last diei de belangen van stoom en scheepvaart Ig den door de inrichting van rele spoorbruggen die zoo laag zijn gelegd dat zij zelfs roor kleine raartuigen moeleo geopend worden doelende daarbg roornamelgk op de spoorbrug orer de Gouwe Zooals onze lezers zich herinneren heeft meer dan eene Kamer ran Koophandel zich deze zaak ook aangetrokken Genoemde maatschappij restigi nu de aandacht der Kamer op het in te dienen wetsontwerp tol verlenging der concessie van de Rgnspoorwegmaatschappij en rertoekt met aandrang daaraan hare goedkeuring alleen dac te willen rerleenen wanneer daarbg als voorwaarde is gesteld dat de spoorbrug orer de Gouwe binnen kort tgdsrerloop zoodanig worde verhoogd dat stoom raartuigen met gestreken pijp en schepen met gestreken tuig bg eiken waterstand er onder door tullen kunnen varen 1 2 8 4 6 6 7 8 9 10 11 12 e2 e4 Pgl Efl c4 b2 b4 c2 c3 d2 d4 o o 03 X i d4 d6 Bel b2 Bc4 d3 Pbl c3 13 PcS e2 e7 e6 Ïb8 c6 Bf8 c5 Ec6 X b4 Eb4 c5 e6 X d4 d7 d6 Bc6 b6 Po6 a5 Pg8 e7 o o Pe7 g6 7 c5 f7 f6 EeS d7 a7 b6 Ed7 b5 e5 c4 c4 c3 Pa5 c4 Ta8 yS Bb6 aS Ba6 X 3 Pc4 e6 Eb5 X 2 f6 X 8 8CHAAK COBRE8PONDENTIE Utrecht i Ti Gouda Zmrl 14 15 16 17 18 19 20 21 Ddl d2 Kgl Tal cl PfS el f2 f4 EdS bl Tel X o3 Dd2 cl Tfl fS Bb2 al Bal X eS f4 X 6 Tf3 eS Pel f3 Uit Oud Beierland achr ft meu Door den hoofd iDgenieur van den pror waterataat Van der Vegt en den ingenieur Groot tijn op dit eiland de wegen opgenomen welke betrokken tlJn bij de aanrrage om concessie voor eene stoomtram door de Hoekschewaard van de heeren A K van der Garde c s Er hebben zich daarbij geene beswaren voorgedaan zoodat de gevraagde concessie waarschgaljik wel door Ged Staten zal verleend worden Staten Creiieraal Twixsb Kahek zittingen ran 23 en 24 Maart 1886 Bg het voortgezet debat orer het amendement tot herstel ran differenlieele rechten verklaarde de heer ran Bglandt ilete alleen terug te wenschen met toestemming der Regeeriog H j bestreed alle amendementen eo het gebeele ontwerp als nadeelig voor de Indische verbruikers De heeren Brouwers en Clerci ondersteunden het amendementBablman bewerende dat de inroerrechten rerhoogd werden om de uitvoerrechten te verlagen De heer de Bmyn Kopa stelde voor de invoerrechten root aardewerk op 6 pel te houden Het amendement BahIman c s herstel ran differenlieele rechten in stemming gebracht werd rerworpen met 53 tegen 22 stemmen waarop de andere amendementen door den heer Bahlman ook namens tgn raederoorstsllers werden ingetrokken Het amendement De Bmyn Kops aardewerk op 6 pet te brengen werd aangenomen met 42 tegen 34 stemmen Een amendement BahIman eetwaren op 6 in plaats 1 OO o te brengen werd rerworpen met 45 tegen 31 stemmen Art 1 rerhooging van invoerrechten in tijn geheel werd aangenomen met 46 tegen 34 stemmen Bil art 2 werd voorgesteld afsohaffiug van uit otrrechten of inroering van differenlieele rechten In de zitting ran gisteren is ingekomen een wetsroorstel raa de bh Schimmelpenninek ras der Oge Kielstra en Boosebonm tot herzieuing van het Crimineel Wetboek betreffende desertie in vredestijd Bg de voorlzetting van de beraadslaging orer de Indische lariefwetgering ontrouwde de beer Gremer de meening dat herstel ran differenlieele uitroerrechten nuttelops zou zgn roor den handel en leiden moest tol herstel ran de Gourernemenls cultuur en ai ia flW f f 5