Goudsche Courant, vrijdag 26 maart 1886

ket oontigoitieateltel met alle riiiioo Toor den Staat De heer Blaué achtte handeUrrghcid het meeat in 0D8 belang Beiden weten het Terloopea Tan de raikermarkt aan de afwhaffing van den Engelechen aaikeraoogna De heer Bahlman wil de Indische Nijrerbeid met andere middelen rerlichten dan met rerlaging of afwhaffing ras uitfotrrechten bjJT door afwhaffing ran den soiker aooijna De heer Borgesiaa acht de Indiaohe landboawnjgterheid uiet loo kwjjnend om afschaffing van uitroerrechten te wettigen waarTao vermeerdering ran belattiogdrnk der inlanders het gevolg tal t jn De heer W van Dedem vroeg meer inlichtingen voor de noodiakelgkheid afschaffing der uitvoerrechten die h j in beginsel billgk acht Door de heer de Beaufort Van Houten Kist Mees en De Ranita is t volgende amendement ingediend Art 194 der grondwet wordt geleten als volgt Het geren ran onderwga is rrg behoudens het toelicht der orerbeid en bovendien voor loover het middelbaar en lager onderwijs betreft behoudens bet ondenoek naar de bekwaamheid en tedelijkbeid des onderwijiers bet een en ander door de wet te regelen De inrichting ran bet openbaar onderwgt wordt door de wet geregeld Het lager oaderwga wordt zoodanig ingericht dat roor ouders voogden en rerzorgers de gelegenheid uiet ontbreke om de kinderen die onder hunne macht tgn of aan hunne lorg tgu toerertrouwd in het genot te stellen van voldoend lager onderwijs waarbg hunne godsdienstige overtuigingen niet worden gekrenkt De Koning doet van den staat der booge middelbare en lagere scholen jaarlgks een uitvoerig verslag aan de Staten Generaal geren Naar de Standaard meldt heeft het Claasikaal Bestuur doende wat des Algemeenen Kerkeraads was op gisteren besloten over te gaan tot dagvaarding van de bh dr Bntgers en Goedbuys in cake de archieven en tot kerkmeeater benoemd de hh Crommelin Roëll Ererwijn Lange en De Maret Oyens terwgl herbenoemd werden de hh Hogerseil Van Limmik en Meynink De heer ds Erayenbelt die een tgd geleden rerklaarde niet meer tot de ticb noemende kerkroogdg te behooren schijnt zich nu weer te beschouwen en beschouwd te worden als wel ter dege in deze cogimiisie sitting hebbende I it deze benoemingen zgn weer nieuwe moeilgkbeden te roorzien zegt de Stand daar er rechtens wel blijken zal geen benoeming te bestaan Naar de Std verneemt beeft het antirevolutionair centraal comité op grond van de ingekomen berichten geoordeeld den beer mr Smeenge aan de Drentache kiezers te moeten aanbevelen Ëen correspondent ran het nWag Weekbl scirgft nit Kaapstad o a bet rolgende Uit de Transraal ralt weinig te melden De goudrelden scbgnen daar meer en meer aan de rerwaohting te beantwoorden Onlangs werden er weer ÜOO onsen goud ran Barrets Berhn door de heeren Foss en Co naar Engeland gezonden De Fortugeescbe Begeering heeft er in toegestemd om niet alleen het beheer ran den aan te leggen spoorweg ran Delagoa Baai naar het TVansraalsobe gebied geheel en al aan een Ëugelsch bestuur te laten maar ook haar recht om controle te houden orer het tarief en de exploitatie ran dien spoorweg Ds Du Toil heeft weereen brochure uitgegeven 21 bladtgden groot ten titel voerende De rrucht des Wggstoks De sehrgrer beweert dat die afschaffers die meenen dat de Schrift het wgngebruik rerbiedt dwalen alsmede dat de wjjn waarren de Bijbel spreekt geen ougegisle wgn is Het gebruik ran gestookte dranken wordt echter door hem niet verdedigd maar hg reroordeelt de afschaffing in toorerre er een daad van rerdienste eigeugereohtigheid in beschouwd en mede bedoeld wordt tn de laatst gehouden oiriele zitting ran het Gerechtshof te Leeuwarden tgn de pleidcoieA gevoerd in het geding ran dr £ Masoiu faoogleeraar te Leuren appellant tegen de redacteurs en uilgerers ran het Maandblad legen de Kxakialverij geintimeerden betreffeqde een stak in dat MaandHad opgenomen volgens hetwelk de behandeling eener kranke Utiiechtsche dame door den genoemden professor roor die dame noodlottige gevolgen zou hebben gehad Dat sink gaf den professor aanleiding om in rechten te eitcben dat geïotimeerden souden worden veroordeeld om aan elsober tegen iuffisante kwgtiog te voldoen de sommen van ƒ 6000 en ƒ 10 000 4al de gepleegde daad zou worden verklaard te zijn lasterlijk hoonend en beleedigend en dat het Ie wijten vonnis ten koste der gedaagden en in tooveel exempt en ter plaatse als de rechter zal bevelen tal worden aangeplakt welke eiscb door de rechtbank te Leeuwarden aan eischer werd ontzegd Voor den appellant trad als advocaat op de beer mr L C Verwer voor de geintimeerden de heer mr J C Meger Het Hof tal den 28tten April a e uitspraak doen Ëen Hollander die Transvaal lief heeft bespreekt in een ingezonden artikel in het Doet Wb de vraag welke emigranten voor Transvaal geschikt tgn Allereerst ontraadt hg bet emigreeren aan hen die geld hebben maar noch met het hoofd noch met de handen kunnen werken verder aan kantoorklerken en winkelbedienden De enkelen die slaagden tgn uitzonderingen Daarentegen de boer die Holland kan verlaten met een paar flinke handen en eenige duizenden guMent doet goed onmiddell gk naar Pretoria te gaai ff Wy moeten opmerken dat een boer die eenige duitenden bezit in ons land ook wel goede zaken maken kan Van meer belang is de volgende aanwijzing Ten andere zou Transvaal kunnen gebruiken een honderdtal flinke geëxamineerde Hollandsche ooderwgzers welke te gelgker tgd op de hoogte zgn van de Engelsche taal en muziek Zulk een schoolmeester ontvangt bij den boer een behandeling als kind en behoeft voor niets te zorgen eten drinken slaapkamer bewassohing enz benevens ik zal zeer laag blgven een 60 per maand kan zulk een onderwgzer zeer gemakkelgk verdienen De onderwijzer die er heen zou willen gaan moet o zich volstrekt niet vervoegen bg Du Toit saperinteudent ran onderwgs want niet alleen dal deze bem uiet tou belpen maar en dit is een feit hg rerwaarloost het onderwgs en laat den boer en den onderwgzer zien dat ze klaar komeu h wel in aanmerking nemen dat bij niet in een stad of groot dorp zal geplaatst worden alle dingen zgn erenwel mogelijk maar in de meeste geralleo op een boerenplaats Hier kan hg wellioht zes of acht weken zitten zonder iemand anders te zien dan zijn 10 16 of 20 schoolkinderen sommige ouders van hen en zoo nu en dan een vreemdeling of een buurman die eens bg den boer komt kuieren logeeren Maar dat eentonige is voor hem die op een plaata bekend is niet eentonig Er is zooveel afwisseling door bade paardrijden tuinen Khaaptcheren iciapentellen tabak rollen enz dat men er waarlijk ten laatste heel wat genoegl ker leeft dan op een dorp De zonen van den Parijsohen bankier Isaac Perelre hebben het graf der Joodsche koningen te Jeruzalem dat in 186i door hunnen vader gekocht was aan de Fransche regeering ten geschenke gegeven Darid Salomo en 14 hunoer oprolgers rusten thans onder bescherming der Fransche driekleur Het door Darid aangelegde graf bnratte rele schatten en kostbaarheden die ten deele door den Joodscben koping Hyrkan ten deele door Titns weggeroerd werden Laatstgenoemde brncbt o a een gouden vrucbteuschotcl vgf centenaars zwaar naar Bome mede vanwaar hg na de plundering dier stad door den Vandalenkoning Geiserik met de andere schatten per schip naar Afrika gebracht tou worden Het schip leed echter bg de Lipariscbe eilanden schipbreuk en de schatten uit deg Joodscben buit vertoaken in de zee De kruisraarders richtten een bouten kruis op het koningsgraf op maar tultan Saladiu liet dit weer wegnemen Thans is nog slechts de grafkelder van David genaakbaar Hg wordt door olielampen verlicht en op den beurei die den Sarkophaag bedekt ligt een zgden kleed een geschenk ran den sultan van Tarkge Aan het overzicht in het J D v N I is het volgende ontleend Wg zijn weder in de periode der commissies tot inzameling van gelden voor de schadelijdenden door de overstroomiugeo in Soerakarta en andere streken van Midden Java Te Samnrang zgn de banjirs niet levensgevaarlgk maar tocb weder even erg als voor jaren toen men in dien toestand reden vond om een baodjirkanaal ta maken dat bgoa een millioen heeft gekost over welks inrichting nog gedurende den aanleg veel been en weder geschreren is en dat nu blijkt de banjirs niet onmogelgk gemaakt volgens sommigen zelfs niet verminderd te hebben De waterstaat van toen heeft met hare bandjirkanalen weinig succes gehad dat te Samarang beantwoordt niet aan het doel en ons Goenoeug Sahariekanaat is ook veel te dicdilbg de mondiDg der rivier Alleen bet andere Bataviasohe bandjirkanaal heeft radicaal een einde gemaakt aan overslroomingen van de eene onze beide Bataviatcbe rivieren Uit Atjeb zijn sedert de rorlge mail geen berichten ontvangen In een der laatste brieren ran daar kwam de treurige bijzonderheid voor dat als de Atjehers s nachts onze deserteurs in een troepje nabg onze bentings lieten schelden en zingen om ons uaar buiten en in hinderlaag te lokken onder de liedjes waarmede dete verraders waaronder Hollanders bun landgenooten tarten ook het Ifühelmiu was Eet Vaderland fetrouue blyf ik tot m de dood wordt dan aangeheven do r de Nederlandsche bondgenooten van den Atjehsohen vijand Hoog water en tegt men ook de beri beri ziekte die naar vernamen wordt uiet enkel onze troepen maar ook die van den vgand teistert belemmeren de bewegingen der Aijebers Men tou den vgand echter gaarne de volle gezondheid gunnen als oote soldaten en dwangarbeiders tevens van die vreeseIgke ziekte bevrijd werden De Deli tabak wordt thans in de Lampongscbe districten geplant op proef en naar gerapporteerd wordt met goeden uitslag Sint Eloy het tgdscbrift gewijd aan de belangen van fabrikanten grossiers en winkeliers in goud en zilver ene scbrgfi in zijn nummer van 16 Maart over nagebootit goud het volgeode Terwgl de beurten voor het meerendeel ledig zijn en de lust om gouden sieraden te dragen bg een zeker deel der menschbeid toch steeds blgft bestaan ja bg sommigeu eerder toe dan afneemt wordt er steeds naar middelen uitgezien om hieraan te voldoeni en nu bet gewicht en de fatsoenprgten wel haast niet lager kunnen worden genomen tiet men uit naar een middel om soiled werk voor wcmig geld te kunnen aanbieden Een natuurlgk gevolg is alweer het toeken naar alliages die de goudkleur hebben en zoo deelt de Jmérie Apolh Ztg een alliage mede bestaande nit 2 48 din zilver 32 02 platina en 66 5 koper dat het goud teer goed nabootst Het weerstaat den invloed van salpeterzuur en wordt voor den schgn met een teer dunne goudlaag bedekt waardoor bet veel wordt aangewend als grondslag van sieraden dete goudlaag ontbreekt echter ook wel eens Het alliage heeft geheel bet voorkomen ran 9 karaatsgoud en wordt dientengerolge een geraarlijke grondstof voor gewetenlooze handelaren BDitenlaodsch Overzicht Gladstone en Chamberlain zijn het nog niet eens over de lerscbe uaestie en zullen het misschien ook niet eens worden hoewel men meent dat de oude John Bright ticb als bemiddelaar beeft aangeboden Er bestaat kans dat eiidelgk licht tal worden ontstoken want uit Londen wordt gemeld dat Gladsioi e Donderdag a s zgn ontwerp io het Parlement zal mededeelen De graaf ran Pembroke eu lord Bramwell protesteeren namens de oonserratiere Iriih Defence Union tegen Gladstones plannen De oprichting ran een lersch parlement zal gelgk tg in Daily New rerklaren aanleiding geren tot het ontstaan ran eea rgandeiyken staat in Engelands onmiddellgke nabgheid Te Weeneo gelooft men dat er weer kans bestaat dat de Bulgaarsche quaettie nog zal worden geschikt de Vorst van Bulgarge ton lot Gouverneur van Oost Eumelië benoemd worden zonder tijdsbepaling terwgl art 17 van bet Berlijnscbe tractaat de herbenoeming om de vijf jaren met bekrachtiging der Mogendheden voorschreef De Sultan moet gezind tgn de benoeming tonder tijdsbepaling toe te staan ten einde deze zaak eindelgk tot een beslissing te krijgen en daar die wijze van benoeming indertgd door Rusland werd voorgestaan kon men nu uit Petersburg geen betwaren daartegen verwachten De vraag tou nu nog alleen dete zgn of een der anifere Mogendheden den Sultan de moeilgkheid wil besparen zelf het voorstel daartoe te do n De berichten van elders ontvangen luiden echter too gunstig niet Volgens den correspondent van de Daily tfeui te Konstanlinopel staan de zaken niet best iedereen gelooft dat een groote odrlog in bet voorjaar onvermijdelijk is de geldnood der Porte neemt toe de provinciale gouverneurs zjjn aangeschreven alles bgeen te schrspen wat mogelgk is en naar Konstantinopel te zenden een bongerinood dreigt in de provinciën door de afwezigheid der landbouwers thans als soldaten in dienst Kennelgk is deze voorstelling wat al te zwart gekleurd De correspondent van de Standard te Konstantinopel geeft weer een geheel ander bericht en het heeft zelfs den scbgn dat be den correspondenteo minder te doen is om de waarheid dan wel om den schgn van oorspronkelgkbeid in hun telegrammen Hij meldt namelijk dat de vorst van Bulgarije voornem ns IS de bezwaren tegen het vgfjarig gouverneurschap van oost Uumelié te laten vallen en de vertegenwoordigers der groote Mogendheden in den loop der week te Konstantinopel zullen vergaderen om het sloiprotoool te leekenen De Fransche Kamer heeft de behandeling der spoorwegtarieven weer voortgezet doch alvorens hiertoe over te gaan werd bet voorstel MicbelIn betreffende de openbaarheid der zittingen van den Pargscben soeenlaraad aangenomen Zoowel de vergaderingen viD den raad als die van den raad der Seine nllen dus voortaan voor bet publiek toegankelgk zgn Pe Senaat hield zieh weer betig met de schoolwet Ds minister van onderwgs Goblet bestreed bet smendement van Barbey waarbg de Begeering verlof krijgt om io overleg met de gemeenteraden zoo BSodig geestelijke scholen in stand te houden Een pet te maken zeide de minister o a en dan te bepalen dat de minister die wet niet behoeft toe te pssseo dat ware dwaasheid Er zijn nog 1087 leholen tot neutrale scholen te maken en daarvoor BoettD wg de verantwoordelgkbeid op ons durven Dudanka de heftige bestrgding van den minister Oohlet werd het artikel niet dan met geringe meerderheid 136 tegen 132 stemmen aangeDomen De nieuwe kerkelgke wetten tgn in den vorm waarin de commissie ze heeft gewgzigd bg bet Frnisische Heereohnis ingediend Het regeeringsontwerp is in vele opzichten aanmerkelgk verzacht In de omstreken van Luik is de orde nog niet benteld In verschillende mgnen dunrt de werkstskiog nog voort of breidt tg zich uit doch te Ans en ook te Seraing heeft weer een deel der werklieden den arbeid hervat Evenwel blgft de toe tand te Seraing bet ernstigste Nog steeds scholen de weerspanuigen samen en hebben er botsingen plaats met lie troepen die bevel ontvingen om geen samenscholingen toe te laten In het geheel zgn in het district Luik nu 6000 soldaten bgeen Te Harlot konden de soldaten slechts na een warm gevecht een iroep mgnwerkers verhinderen om den toegang te forceereu De muiters hadden ook karabgnen en deantwoorddcn het salvo der troepen De oproermtkera van wie menigeen werd gekwetst werden lts ibtte door een charge met de bajonet rerdrereu De geraarlgkste opruiers zgn gerat De minister van oorlog beeft de mgnen geïnspecteerd en zgn terredenbeid te kennen gegeven over de genomen voorzorgsmaatregelen De werkstakers die in hechtenis tgn genomen hadden bijna zonder ollzondering retolvers bij zich INGEZONDEN Mynheer dt Bidaeteur I Met de meeste bescheidenheid veroorloof ik mg de vrgheid UEd te verzoeken voor t onderstaande een plaatsje te doen inruimen waarmede gij niet alleen mg maar velen onzer ttadgenooten tnlt verplichten Wanneer men too nu en dan eens nagaat wat biet ia Gouda al uiet wordt gedaan om onze stad eea zoo fraai mogelgk aanzien te geven om zelfs vreemdelingen met der woon hierheen te lokken dsn staat men dikwgis verbaasd over tooveel kortticbtigheid om het nuttige en het hoogst noodige pbeel uil het oog te verliezen of m a w voor Eet niterlgk fraaie op te offeren Wordt de gdelbsid onder den werkenden stand met recht maar tl te vaak gegispt waariyk de Gemeente gaat aan hetttlfde euvel mank of liever gaat daarin voor Niemand kan het onvcscblllig zgn dat de plant oeoea netjes worden gebonden en onderbonden dtt onze Gemeente een fraai aanzien beeft maar ook niemand kan het onverschillig tgn wanneer ktj eens een Anderen weg dan de hoofdstraten in ix stad wil of moét betreden die wegen onbegaanbaar zijn Indien een vreemdeling eens hier aan t Station uitstapte en wenschte de fraaie Sociëteit Ons Genoegen eens te bezoeken wat zou zoo iemand verbaasd staan als hg eerst dat nieuw aangelegde plantsoen dat in den zomer een reer frsai en frisch aanzien beeft had betiohtigd en dan de Boelekade doorwandelde om tgn wenscb te vervallen I Waarlgk M d R I indien U er niet VM overtnigd tiji dat dit geen weg ia waarlangs lts getjnnen dagelgka moeten passeeren zou het mg angenaam zgn indien ge U er alsnog van ging overtuigen Wel is waar wonen er in de geheele Boelekade van die 158 gezinnen slechts 31 aangeilagenen in den Hoofdelgken Omslag maar dat al hoop ik tocb geen motief tgn om alle stadgenooleD die daar moeten of willen passeeren door kei slgk ta doen baden Zoo ergens dan ia in de Beelekade hoog ooodig dat er een straatweg wordt genaski tg het dan ook slechts een voetpad van de brug bg bet sluisje iy aan het einde der tuin van os Sociëteit Ons Genoegen Wel tal men mg Wneu toewerpen dat de Korie Akkeren 8e en 4e Kade eveneens dien eiich zouden kunnen stellen belgeen ik rolkomen beaam maar e Boelekade heeft log dit nadeel dat er bij tooneelroorstellingen bals oooerten eet welke in de Societeil Ons Gewegen worden gegeven veel wordt gereden en den weg daardoor als tol pap gemaakt It ben een beslist tegenstander der Sooiaal deroooraliiohe beginselen en wil dus niet alles van den Slaat of Gemeente ersohen maar toch indien het mogelgk ware een weinfgje eer de belangen en behoeften der mindere klassen dan die der aristocratie gadegeslagen en inachtgenomen zou m i teer geweosobt tgn Heb ik daar eooeven geweten op het feit dat van de 158 buisgt innen in de Boelekade slechts 31 aan de Geméeite belasting betalen dan is dat volstrekt geen bewijs dat de 127 overige bewoners der Boelekade niets daaraan offeren zij het dan indirect doordien de eigenaars dier panden zeer zeker hun gerechtelgk aandeel daaraan wèl zullen betalen Dete Zondagmorgen overdenking M d B heb ik gemeend door Uwe welwillende tuescbenkomst onder de oogeu van bet publiek te moeten brengen in de hoop dat de een of ander mijn geroelen tal deelen hetgeen mg nog me zou bevredigen wanneer de bevoegden tot uitvoering ui hb Burgemeester en Wethouders en Leden van den Gemeenteraad daarmede sympathiseerden Wellicht of beter gezegd zeer zeker zou een adres aan den Gemeenteraad door hh huiseigenaren eo de belastingbetalende bewoners der Boelekade onderteekend meer invloed uitoefenen dan mijn geschrijf In elk geval ben ik mij bewust niets overdreven te hebben en slechts gewezen op een feit dat wezenlijk niet tot eer onzer Gemeente verstrekt U dankzeggende M d B I voor de opname verblijve met de meeste achting UEdt Dienaar J Tk IMHOLZ Gouda 21 Maart 86 Boelekade 174 LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden Wertbeim Carolina Kerniet Amsterdam Wretz k Co St Antbonis J Timmer Gouda J Verheg Lopik P Loy Lopik Venonden geweest naar DUITSCHLAND Franlein Mr Knapp Lovenbrükeo De Directeur van het Postkantoor SIMONS IPOXJLTTBl In de maand Maart tgn de navolgende voorwerpen als gevonden aan bet bureau van politie gedeponeerd Ëen witte Rozekrans een Slentel een paarsch geatreept Schort een grauw linnen Sehort een Breikoua een Rotenkrans een zilveren Oorknopje een fantasie idem een Compas van een horologieketling een Koipje met staienbenrsje waarin een Vingerkoed een klein Knipmesje drie Sleuteltjes aan een ring twee kinderportemonnaies in de eene zit 53 en in de andere 64 cis aan verschillende speeie een Slok met berlgn zilveren knop een tin Maatje MABKTBEBICHTEN Gouda 26 Maart 18d6 Sedert de heropening van den vaart is de stemming in granen weder flauw eu noteerden de verschillende markten eene kleine prijsverlaging Beste Zceuwsche tarwe blgf echter niet te koop beneden 7 40 ƒ 8 Goede en polder 6 80 a 7 25 Bogge van ƒ 5 25 tol 6 Gerst ƒ 6 20 a 5 80 Chevalier tot ƒ 6 60 Haver ƒ 4 a ƒ 4 60 met eenige vraag Mais 5 40 a f6 Andere graan eu peulvruchten zonder noemenswaardigen handel De veemarkt met gewone aanvoer den handel in alle soorten traag vette varkens 22 i 24 et varkens voor Londen 18 a 19 et magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 1 a ƒ 1 60 per week Aangevoerd 3 partijen kaas eerste qualiteit ƒ 22 a 24 Noordhollandsche ƒ 28 Goeboter ƒ 1 ü ƒ 1 20 Weiboter 0 80 a 0 90 Bargerlijke Stand GEBOREN 23 Maart Willamini ooden J A C Renriogs en A P BtiiiierK Arit ouden 8 Tik eo ti Mu Leeotje ooderi O i Kraijsheer to C Klija 24 Johinns Petrooells Jieoba ouder 1 P Wigt eo J Hoüasd Josephioa Aaoa Maria oodera J F Zitwiog en G van Medavoort OVERLEDEN 23 Maart H A Weaber 26 j C Lehreld t k 24 P G de Koecht 1 n GEHUWD 24 Maart J Koemana en E de Koning H Mikkera ao G Kooit ADVERTENTI£N Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon Mevrouw A J F van RHIJN Kkuijt hartelgk geliefde Echtgenoote van D C H VAN RHIJN Gouda 24 Maart 1886 Heden overleed na een langdurige ongesteldheid in den ouderdom van 65 jaar onze geliede Moeder CAROLINA THOMAS weduwe van den Heer Tobias Gobdkwaagen Uit aller naam P GOBDEWAAOEN Tz Gouda 25 Maart 86 Voor de vele en hartelyke bewflzen van deelneming die de ondergeteekenden van hier en elders hebben ontvangan bg de smartelgke verliezen die hen getroffen hebben betnigen zg aan allen hnn weigemeenden dank D A BOMEIJN M E ROMEIJN Stoelebdeaiee Gouda 23 Maart 1886 Voor de vele blgken van belangstelling bg het overlgden van haren geliefden Echtgenoot ondervonden betuigt de ondergeteekende haren hartelgken dank Wed A BOONSTKA Rotterdam 25 Maart 1886 Coophaks Attentie Om plaats te maken van eene groote partg Stroola oeden zeer geschikt voor SCHOOLHOEDEN Firma J MOÜCHON Dubbele Bnnrt N 7 A HAVERKAMP vriend van kinderen biedt zich steeds beleefdelgk aan tot het geven van degelgk HÜISONDERWIJS in al de vakken van het hedendaagsch L O mede tot voorbe reiding voor Normaal en Bnrgeravondschool ook in t Fransch a 25 Cts per les en uur het stellen en schrgven van Requesten Brieven Opschriften voor Begraafplaatsen Uithangborden enz vooral wat deswege taal en stgl betreft Gelegenheidsgedichten op hoogst aannemelgke conditien en zich in ieders gunst ea recommandatie liefdergk aanbevelende Achter de Vischmarkt I 159 De DIRECTIE der GOÜDSCHE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ maakt beEend dat de mwmm BETAALBAAB is gesteld met 50 van af 1 APRIL 1886 bg de Associatie Kassa te Amtterdam en bg de H H OGIER Co te Gouda tegen inttekking van het rente en dividend bewgs N 2 2 SDHILCEBSENEDITS kunnen terstond geplaatst worden bg C DE WILDE Schilder GEVRAAGD tegen MEI eene DIENSTBODE goed kunnende koken Gouda Wgdstraat A 171 GEVRAAGD een die PLOEGEN kan Te vervoegen bg C RIETVELD Prins Alexander Polder EilUgersherg Hooftweg I