Goudsche Courant, vrijdag 26 maart 1886

1886 Zondag 28 Maart i g9 3370 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Dames Bewaart deze Advertentie Na inzending van goed Maat of Maatlgf zend ik voor den prgs van ƒ 3 75 franco door het geheele land waar van GEND LOOS kantoor houden een Op0nl ar0 Verkooping ten gevolge van sterfgevaU te GOUDA op WOENSDAG 31 MAAET 1886 des morgens ia Elf uren in het Eoffiehais van 6 P FISCHER Wgk P Nr 1 aan den Rotterdamscben djik ten orerstoau van den Notaris G C FOETÏÏUH DROOGLEEVEE van een goed onderhouden RIJi SCHIP zynde het Aakschip cDIANA ladingsrermogen 3325 ceiftenaars liggende aan de Hooikade te Gouda met den completen breeder bg biljetten vermeld Te zien op den dag der Verkooping des morgens van 10 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op MAANDAG 29 MAART 1886 ten elf ure in het daarnaast gelegen koffijhuis van den Heer van dee GEEST van Een kapitaal WOON EN WINEELSÜIS allergunstigst gelegen aan de Marlet aldaar wijk A No 96 waarin sedert ongeveer dertig jaren de Mannfactuarzaak met succes is en nog wordt uitgeoefend Z nde ook voor alle andere affaires uitnemend geschikt benevens eenen grooten TUIN daarachter bezet met fijne Vruchtboomen kadaster Sectie C No 1295 groot 6 Aren 38 Centiaren Te aanvaarden 15 Mei aanstaande en te bezichtigen drie werkdagen vóór den dag der veiUng van 10 tot 1 en 3 tot 6 ure zoomede vóór de veihng breeder bg biljetten Informatien geeft Notaris MONTIJN te Gouda THEEMOMETEBS ter bereiding van BOTJEB en KAAS systeem A B van LEER a 1 20 THERMOMETERS voor Kamer Tuin en Badgebrui k in alle genres en prgzen op nieuw ontvangen de echte Rathenower Kristalbrillen en PINCE NEZ Ook op voorschrift van HH Oogheelkundigen en speciaal voor Gouda en omstreien op advies van Dr de HAAS Oogarts te Rotterdam by S H POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda Geen ijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen I Maakt het haar glansrjjk en zacht en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda hg J H C HÜINCK P Hz 122 Hoogstraat 123 De ondergeteekeude heeft de eer UEd kennis te geven dat zg zich van af 6 Maart gevestigd heeft als in de Moodgodsteeg wgk B No 57 nabg de Oosthaven Een ruime keuze der Nieuwste Modellen Hoeden Bloemen Linten Veeren en daarbg behoorende Artikelen zullen steeds voorhanden zgn en door eene nette bediening en civiele prgzen hoop ik het vertrouwen steeds waardig te zgn Hoogachtend UEd Dw Dienaresse A C SPRUIT De ondergeteekeude bericht dat hg zich gevestigd heeft als SCE00ESTEEN7EOEB Rookverdrijver en Metselaar te GOUDA Doelensteeg 242 Belovende eene soliede bediening P ZAIVIXI en LUSNENGOEDEREN A VAN OS Az Kleiweg E 73a H006HËËM11A4DSGH4P m RUIAI De Verkiezingen van Hoofdingelanden en Hoofdingeland Plaatsvervangers zullen plaats hebben op DONDERDAG 1 APRIL a s in de Districten op plaatsen en uren breeder bg aanplakbilletten bekend gemaakt Leiden 22 Maart 1886 waar men zgu Costuam k n op maken en passen Niet goed passend geen geld POPPEN voor Jongeheeren van lederen leeftgd en HEERENPOPPEN in elke maat worden tegen zeer billgken prgs geleverd door W L HIEIJEB Ruisdaelstraat 49 Amtterdam ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 GPM FABRIEK VAN H V0N61HB0RN te Emmerik a d Rhijn en Eeerenberg Gelderland Universeel Zulverings Zout Id pakjes a 18 Vi eu 60 ceute Medicinale Levertraan Id fl lau 25 40 en 75 cents IJzerLevertraan Een eetlepel bevat O IB gram ijier in een liohi rerleerbaren Torm a flao 40 cents Druiven Borstsiroop met Fenkel Honigr In flcach a 30 60 cent en ƒ 1 J C ZELÜENEIJK Gmia i H C HUINCK Gouia Wed WOLF ei Zoon Schoothoren B BEGEER Firma Wed L Weltke Goarfa Snelpersdruk van A Bbiksuji te Qouda HAUTE NOUVEAUTÉ 3 £ L £ o Hl KORTE TIEN DE WEG heeft de eer aan zgne geachte Begunstigers te berichten dat hg dit jaar bgzonder in de gelegenheid is gesteld tot het leveren van de nieuwste PARASOLS ENTODTCAS Dames Wandelparasols Heeren en Kinder Parasols van de fijnste tot de ordinairste alle tot zeer lage Prgzen a contant met 5 pet korting Ook Dames Heerenen KinderPARAPLUIES in alle soorten welke zeer voordeelig worden verkocht Verder blgft hg zich aanbevelen voor het overtrekken en repareren van bovengemelde artikelen en hoop door eene prompte bediening de gunst van zgn geëerde Begunstigers waardig te blgven NIEUWE STBOOHOEDEN EN BARRETTEN Firma J MOUCHON Dubbele Buurt No 7 Bg K JONKER ZONEN kan een flinke TOI TG BlNr een goede hand schrgvende geplaatst worden om op een Magazgn werkzaam te zgn Zich te vervoegen in persoon aan het kantoor Turfaingel Tegen 1 MEI wordt gevraagd een flinke R K DIENSTBODE Adres WESTHAVEN B 159 Voor JONGELUI de H B School bezoekende wordt huisvesting gevraagd alleea des daags met degelgk toezicht op de studie Adres franco brieven onder No 1279 aan het Bureau dezer Conrant 321 STAATS LOTEEU De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 29 MAART e k PWEKKEND VÊKSTERKEHO KOIIRTSVEBCWIJI END ImCTOTAAI BLOEDARMOEDE IIYIlI uIAALbleekzucht oroote zwakte Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C9 bii de Vischmarkt In flessohen 1 1 80 en f 1 00 TANAaiNDE BONBOIVS aanbevolen tegen verstopping en daarmede in verband staande on esteldheden DE TAMARINDEBONBONS n KBAEPELIGN HOLM v n een zuirer plantaardig zachtwerkend spijsrertering en eetlust niet storend Furgatief I confliunrform aangenaam frisoh van smaak en zeker werkend In doezen van 80 en 60 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing van den rook dezer Clgaretten geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etni van 80 en 50 OentS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend middel by HoOSt en Verkoudheid In flesohjes a 20 cents KRAEFELIEN HOLM Apotheker te Zeul Depot voor Oouda bg den heef C TIIIM Anotheker BINNENLAND GOUDA 27 Maart 1886 In de zitting der Holterdamsohe Arr Rechtbnnk van Donderdagmorgen sioud o a terecht W L koopman te Waddinxreen In veraet gekomen van een vonnis wiurbg hg wegens beleedigiog van een bedienend beambte te Waddinxveen veroordeeld was tot 16 boete Ëisoh f 26 boete Mr V Emden alt s Hage couoludeerde tot rrgspraak voor zgn dienl Uitspraak over 8 dagen Door de keurmeetters ran bet leesch enz te Krallngen is gisteren een rund dat den vorigen avond uit Gouds voor de slachting naar Kraliogen werd vervoerd eu bestemd was voor de consumptie te Uotterdain afgekeurd Het vleesch Is in beslag genomen en onder politie loezicht ouschadelgk gemaakt eu begraven De bekende woordvoerder der socialistische partg Van Roay ia als lid van den Son Bond geroyeerd Naar aanleiding daarvan heeft hij eene brochure uitgegeven nMy afeekeii om de Soe Dem Bond rad Het lyeeUlad de Jmeterdammer is gekocht door den heer T Holkeina Het Dagblad van dien naam is door den heer Allert De Lange gekocht onder voorwaarde dat de oommissarisieu de heeren Levy Heineken Regnvaan en Willeamier zullen beproeven v r 1 April nog 100 000 bgeen te krijgen Qelukt lil dan wordt de uitgave in Ho editie eu in klein forowat voortgent en tal bet Uad ndiüuii t n Krggt men t geld niet dan gul de koop niet door De nasleep sener loting tooueelspcl in drie tafereelen werd Donderdag in de lilting van de Arrondis senienttreehtbank Ie s Hage ten aanaehouwe gegeven Diusilag 1 Maart jl kui de loting der Nationale Militie te Naaldwgk plaats üenige loteliugen keerden na te hebben geloot en de noodige offers aan Bacchus te hebben gebracht naar liooaduinen hunne woonplaats terug De terugreis werd niet te voel doch uwl den Westlandsoheu stoomtram aangenomen Onderweg ontstond Insaohen den loteliog W P eu drn tramwegoondnclenr H verschil omtrent de betaling De passagier beweerde reeds betaald Ie hebben hetgeen gsdeeltelgk waarheid bevatte doch de oonducieur trachtte te beduiden dat hy aleohts voor ren traject het verschuldigde had betaald maar dat hg de kosten van nog een traject Poeldgk Loosduinen verschuldigd bleef Eensklaps vatte de lotellng die in een opgewonden stemming verkeerde den beambte in de borst waardoor het koord waaraan s conducteurs signaalfluitje bevestigd was brak Toen dere het op den grond gevallen fluitje wilde oprapen ontving hy in zgu gehukte houding van den loteling een alag en eenige krabbels in het aangezicht Naderhand beet h j hem ook in de hand Voor dit feit stond P voor de Rechtbank terrrkt Bekl ontkende geslagen eu gebeten te hebben en had twee getalgen a décharge medegebracbl Subat Ollioier Mr Pape eischte legm hem 26 dagen en 8 Dit is het eerste tafereel Ten 2 ure kwam de stoomtram Ie Lgoaduinen aan Ben lolrgke meulgte wachtte haar aankMisI af gedreven door nieuwsgierigheid naar den afloop der loling voor jongelieden uit Loosduinen Ëen en under ging niet veel rumoer gepaard terwijl de tram langer dan uoodig was werd opgehouden De oniitroleur R gaf om er een einde aan te maken liet gewone fluitsignaal lerwgl de machinist ten teeken dat hg dat vernomen hnd de achel in beweging bracht eu den tram deed vooruitgaan Dit nu scheen uiet naar den zin van hel volk hetwelk beweerde ilat alle passagiers nog niet uit den tram waren en dat er ongelukken zouden gebeuren De controleur die uil den aard der zaak veel beter in slaat was te beslissen of de tram al dan niet kon vertrekken wenkte den machinist met de hand dat hij kon voortrijden Dit had ten gevolge dat deze beambte plotseling van het balcon van het tmmrgtnig werd getrokkin en slagen en schoppen ont ving Hij kon niet onderscheiden door wie zij werden toegebracht Toen besloot b aangifte by de politie Ie doen maar op be iDgeablik dat hjj een politieagent wilde oanspreken uitstond wederom een gedrang rondom hem werd hfl tegen een munr aangedrongen eu ontving hg opnfenw een dracht slagen Thans kon hg onderacheidea wie dit deden Een drietal personen van wie hy verklaarde de slagen te hebben ontvangen haddea lich deswege voor de Rechtbank te rerantwoordan Ook zg ontkenden en hadden 5 getaigen a dédbarge medegebracht Het Openbaar Ministerie rsquireede voor ieder 3 dagen cel Daarmede wai het tweede tafereel afgespeeld Het derde was de aanklacht tegen den persoon van H T d A legen wicn door den politieagent die tijdens het rumoer de orde moest handhaven proeetverbaal was opgemaakt ter zake van het toevoegen aan deze politiebeambte van beleedigende uitdrukkingen Bekl ontkende niet de ottdrokkingen te hebben gebezigd doeh verklaarde te n het algemeen gezegd Ie hebbeu eu volstrekt niet ailsluitend tegen den agent Tegen hem eischte de snlM off een geldboete van 8 Uitspraak in d u uken aiBstaanden Maandag Staten Oeneraal Tvnoi Kameb Zittingen van 26 en 28 Maart 1886 In de zitting van Vrgdag is verworpen met 47 tegen 28 stemmen hel ameudeoiDt Bahldiann lot heffing van differeuliëele itvoernechtra in Indie Erenzoo is verworpen met 39 tegen S7 temmen het amendementVan der Loeff tot abohaJIing der Indische uitvoerrechten eu werd oiBgenomen met 42 tegen 34 steramoa het Kigeeriigs ontwerp lol nrl ing der i iM iii t isslI rt s tcfsMYer verfaoogiog der invoerreehlen De disoossie over de oonveraiewel ia aangevangen Door renehillende sprekers werd het ontwerp bestreden lu de tilling van gialeren is hel debat over de Conversie roortgetet De heer Sehimmelpenniack bestreed de Conversie als niet dringend noodig eu de waarborgen missende Toor de beveiliging van de beUugen van den stoet en de fondsenhouders De heer De Bruyn Kops bestreed de meening van den heer Vau der Loeff en wilde zekerheid hebben omtrent de voorwaarden mei het couaortium van bankiers De heer Boèll erklaarde zich voor de voorwaarden In beginsel waa hij ook voor conversie De beer Mees verlangde meerdere inlichtingen De Minister van Financiën verdedigde uitvoerig hel ontwerp als heilzaam voor het land en alle publieke instellingen Hel oogenblik verklaarde de Minister was gunstig Zekerheid voor de uitvoering bestond Aan het hoofd van hel consortium staan huizen die op financieel gebied een historisohe reputatie hebben verkregen De Minister verklaarde zich tegen Comité Oeneraal Schenkt men den Minister geen vertrouwen men verwerpt hel welsToor tel Medio 1887 tal een leeuing noodig weiea ran hoogstens 30 miliioen Na replieken van de heeren Gleiehman en Verniers Van der Loeff waarin tg de Couvertie bleven bestrgden verklaarde de Minister dat de bankiers gebonden waren hunne verplichtingen ouder alle omstandigheden na te komen en weigerde hg pertinent mededeeling te doen van den inhoud van het contract met de bankiers Een amendement van den heer De Bruyn Kops een bijroeging waardoor mogelgk wordt gemaakt de verwisseling t tg in eens i tij aohtereenvolgeua werd door den Minister overgenomen Een amendement van den heer Godin de Beaufort strekkende om de leening der Amslerdamsche Kanaalmaatach ad 4 pCt in het artikel op te nemen waardoor 6 miliioen meer tal geconverteerd worden werd aangentftnen met 44 legen 30 stemmen Daarna werd artikel l aangenomen met 69 tegen 19 stemmen De discussie over art 2 is aangevangen Maandag 1 uur voortzetting De Londenache tooueelspeelster mevrouw Abramt klaagde onlangs den looneel verslaggever Hudson aan omdat hg over een uienw tuk sprekende van haar had gezegd mevrouw Abramt doet aan de opgravingen van professor Schliemann denken tg is een echte antifuileil De rechter poogde tevergeefs de dame lol kalmte te brengen door haar toe Ie voegen Hoe kostbaar de opgegraven voorwerpen lijn wordt hel bette bewezen door de hooge prgzen die men er voor besteedt De actrice gaf heel boos Ion antwoord Jawel maar het groote publiek bettaal niet uil oudheidkundigen en sedert die kritiek verschenen is ontvang ik iedeicn dag anonieme brieven waarin gevraagd wordt Of ik van Latijnsehe opschriften Imu voortien en waarin men zijn verbaring uitspreekt dat rog ne ledematen too goed geconserveerd tgn gebleven Ten slotte kwam eeu vergelijk tot stand en den volgenden dag kon men in het blad van Hudson leten tNaar wg vernemen viert de voortreffelijke kunstenares mevrouw Abrams binnenkort haar achttienden geboortedag vele kinderen en kleinkinderen zullen bg de feestviering tegenwoordig zgn Hel Museum der Fereenifimg mar OetckiedenU en Kimit te Botlerdam dat lot nu toe in de lokalen boren de Beurs eeu plaats vond is thans overgebracht naar de pand aan de Nieuwe haven n 61 waar tevens de induatrieaehool voor meiajea gevestigd is Het werd Donderdagmiddag in tegenwoordigheid no den burgemeester en van vele leden met hunne danes geopend door den president der VereeHiging den beer Martini Bays met eea rede waarin hy bet doel der Vereemginf en van het Hiaeom de bevordering der kunstnyverheid schetste Daarna jrerd het Museum betiohtigd Er tgn vier kamen gevuld waarvan er twee geheel ia onden atgl tgn ingeriekt Maandag 29 deter nd liet maseam nor bel publiek worden geopend Van heden af ia het voor de leden Ie betiehtigen Gedurende de maand April wordt tentoongesteld een rerumeling sehildergen Mn den heer Theoph de Rook Het Hoofdbestuur van t Nederlandsch Onderwgzersgenoolschap heeft ook tgn adres gezonden aan de Tweede Kamer betreffende de Onderwgs quaetue Het betreurt de verdeeldheid die het gevolg is van parlgachappen en meent dat waar dete niet van invloed ign het openbaar onderwgs onder on volk vertrouwen en waardeering viodt Verder wordt o a gctegd Hel hoofdbetlunr steil er mitsdien hoogen prgs op dat er ten aantien van de begiaselen naar welke ons lager onderwgs is geregeld geene verandering tot aland kome maar dal alom in ons vaderland gelegenheid bigve beataan om voldoend lager onderwgs te genieten hetwelk vanwege de overheid verstrekt wordt mei eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen De ernstige handhaving deter beginselen acht bet hoofdbesluar levensvoorwaarde voor de Nederlandsche volksschool die hoe fel ook bestookt te ontent een historisch en ledelgk recht ran bestaan heeft verworven Zullen echter dete beginselen volledig en ongeatoord kunnen toegepaal worden dan behooren ty gelgk tol dusverre in de Grondwet aan de natie te warden gewaarborgd In deze wel uitgedrukt al mocht het zgn onder andere bewoordingen dan ia art 194 zgn zg naar de meening van het hoofdbettunr in voldoende male veilig en verzekerd te achten Worden tg daarentegen niet in de Grondwet opgenomen maar afhankelgk gesteld van de intichtan dn gewonen wetgevers dan staal het te vreeien en wat wg elders tien gebeuren wettigt dete vreee dat de openbare school de speelbal wordt der afwisselende regeeriogen en niet minder een twistappel in de gemeenteraden dat tg iutonderheid ten plattelande tal betwyken als het offer geeisoht door de uiterste kerkeïgke parlgen en dal aan het onderwgs in het algemeen onberekenbare schade tal worden toegebraeht De administratie van de BaHen Cimrant is notnemens om ter gelegenheid van de aanstaande Bak kergtentoonstelling eene of meer prgsvragen of een wedstrgd uit Ie schrgven en daarvoor beaehikbaar te stellen eene som van ƒ 200 te vermeerderan met toodanige bgdragen als ter harer beschikking tallen gesteld worden door personen die de good l i