Goudsche Courant, zondag 28 maart 1886

bedoeling ran den Bakkerabond reDsohen te onderalennen Aan draen vedslrgd kunnen allen Mleeloemen die op 1 Juli 1886 reohlstreeks bg de administratie zgn ingeaohreren als inteekenaren op de Neierlandaehe BakktrtCourmt BulteDlandsch Overzicht Betreffende de ministerleele crisis in Engeland tgn alle bladen bet er uu orer eens dat de minister Cbamberlain en Trerelyan zonder twijfel hun ontslag sullen nemen Chamberlain bigft onrerzoenigk maar John Bright tal liob aarschynlijk niet Tan Oladstone afsoheideu Allhans volgens de Poll Mali Qai die mededeelt dat John Bright s meening orer Qladstone s plannen veel gunstiger is geworden na t jn onderhoud met de premier Vermoedelijk sal nu John Bright met sgn vrienden Qladstone s ontwerp steunen en gelgk den roorttandera van bet lersohe plan hopen Chamberlain s plaats in het ministerie innemen Gisteren heeft de ministerraad weer over Gladstone s plannen tot regeling van den toestand in Ierland beraadslaagd Daarin heeft de premier den Sen April als den dag bepaald waarop hg hel Parlement sgn plannen lal mededeelen De onderhandelingen tussohen de groote Mogendheden over de Bulgaarsche quaeslie hebben nog niet tot een resultaat geleid De Mogendheden tgn geneigd om aan bet verlangen van Vorst Alexander tegemoet te komen en het bekende voorstel van Italië aan Ie nemen Rusland wil er echter nog nieta van weten dal men daar ceer verstoord ia bteek reeds uit het artikel van het officleuse f Journal de St Petersbourg Dat Rusland weigert lioh mei verdere onderhandelingen in te laten en een telfstandige politiek wil gaan volgen zooals de oorrespondent vaó de Standard te Petersburg venekert lal voor t minst wel voorbarig zgn De verstandhouding tusschen de Keizerlgke Mogendheden tal niet zoo licht verbraken worden Griekenland profileert intusschen van de omstandigheden en zoekt in t uitstel van de goedkeuring van le TarksobBnigaarsche overeenkomst een reden voor het volhouden van de wapening Toch zal Griekenland tioh wel wachten Turkge aan te vallen want hel weet dat dit slecht zou bekomen Het rapport der commissie van het Pruisische Heerenhuis tot onderzoek van het bekende kerkelgke wetsontwerp is thans gepubticeerd De commissie is verder gegaan dan de Kegeering too wordt o a nn voorgesteld den Koning de beslissing Ie geven over klaohten van gcealelgken die in hun bezoldiging geschorst l jn in plaats van den rechter zoo wordt hel toezicht der Regeering op de kerkelgke conviolen voor kweekeliogen van gymnaaicn universiteiten of seminariea bepaald tot mededeelingen van de reglementen dezer instellingen en van haar bestuurders die Duitachera moeten tgn De meeste leden der commissie tchgnen eehtlr in die uitbreiding te hebben toegestemd in de hoop dat de vrede met de Curie op deze wqte hersteld zat worden Het centrum stelt nog verder gaande eisohen bigft het daarbg dan zou het kunnen gebeuren dat de Landdag de ooncessiën welke liet Heerenhuis bereid is te doen niet bekraoh igde De berichten uit België over de socialistische beweging luiden steeds bedeukelgk Wel zijn er geen ernstige botsingen nog geweest maar men heeft die eiken dag te vreezen De heer De Lesaeps is te Si Nazaire aangekomen en op feestelgke wgze verwelkomd In antwoord op de toespraken deelde de ingenieur mede dat de helfl van het reutenwerk verricht is en hg zgn belofte tal gestand doen om het kanaal van Panama in 1889 gereed te hebben Fraukrgk teide LeMepe o a heeft hel Panamakanaal gemaakt evenab hel t Suez kanaal maakte Het heeft ons veel geld gekost maar g kunnen Irotsch gn op den uitslag van ons werk De feesimaaltgd waa schitterend Er werden vele redevoeringen gebonden en ook tond de lord majrord van Londen een telegram ten einde den ingenieur geluk te wenschen met zijn behuiden thuiskomst en den goeden uitslag van zgn renzenarbeid GEVONDEN en aan hel bureau van politie gedeponeerd I Een bloedkoralen Kettinkje met gouden tluitiag Aan het bureau van politie kunnen ook Inliobtiugm gegeven worden omtrent een geverfd gzer Ledekant gevonden op de lage Gouwe bg de aanlegplaals der Leidaohe Schuit K ntongerecbt te Goada Tercohltitting van Woensdag 24 Maart 1886 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambleuar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD Oh kapitein op de stoomboot Dordrecht III Wonende Ie Dordrecht tol 10 gulden of 2 dagen wegens varen naar de Rgnspoorwegbrug over d QoBve te Oonda nieltegeiutaand de aignakn aantoonden dal de brug nog niet was geopend en de brugwachter nog geen toestemming had gegeven naar de brug te varen J W kapitein op ile stoomboot Volharding III wonende te Leiden evenals de vorige W M koopman Ie Waddinxveen tot 10 gulden of 1 dag wegens loopen over den overweg van den Rgnspoorweg bg Zevenhuizen uieltegeaslaande die overweg was afgesloten voor het laten pasgeeren van een spoortrein M G O weduwe van C V winkelierster te Waddinxveen tot s gulden of 1 dag wegens toelaten dat in de localiteit waarin z j krachtens vergunning sterken drank in het klein mag veikoopen doch waarin sy tevens eeue andere winkelnering kruideuiersiaak uitoefent door baron zoon aan een arbeider een halve liter jenever werd verkocht niet in een gesloten flesch kan of kruik maar overgegoten uil een kruik in eene maal en uit de maat in eene ledige flesch die de arbeider had medegebracht De vergunning woel worden ingetrokken wanneer het vonnis onherroepelgk zal zgn geworden M V d B huisvrouw van J D winkelierster Ie Gouda tol 6 gulden of 1 dag negen bergen van ongekeurd kalfsvleescb in haar winkel te Gouda N R voerman te Gouda tot 3 gulden of 1 dag wegens rgden harder dan stapvoets over de beweegbaren brug aan de Kleiweg Ie Gouda P V V jongen te Gouda lot l gulden of 1 dag wegens sptlen met centen op de straat te Gouda F J N koopman Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dog wegens rgden te Gouda met een wagen bespannen met een bond die niet was voorzien van een muilkorf D W koopman te Gouda lol 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda rgden over hel met klinkers bestrate voetpad A de W landbouwer te Reeuwgk tot 2 gulden of I dag wegens rooien van een boom aan den IJsseldgk onder Ueeuwgk EËNNISQEVING Nationale Militie TWEEDE ZITTING van den MILITIERAAD BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen Ier nigemeene keunis dat de TWEEDEZITTING Tan den Mililierand bedoeld bg art 87 der Wet ran den 19den Augustus 1861 Staatshlad no 72 zal plaats het beo op bet Raadhuis te Leiden en wel lo Op MAANDAG den 12n April 1886 des middags ten 12 ure voor de Lolelingen omtrent wier taak in de eerste zitting geene uitspraak kon worden gedaan en voor hen die wegens gemis der gevorderde lengte of het hebben van gebreken NOG persoonigk moeten worden onderzocht 2o Op DINSDAG den 20 April daaraanvolgende des voormiddags ten 9 g ure a Voor de Lolelingen die een Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen voor Ie stellen b Voor hen die als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen op te treden De Lolelingen die voor bovengenoemden Mililierand moesten verschgnen doch niet verschenen zgn worden gehouden geene redenen lot vrgslelliiig te hebben en voor den dienst aangewezen hel niet ontvangen eener bgioudere kennisgeving of van een oproepingsbiljet ontheft geenszins vnn de verplichting tot het verschgnen voor den Milllieraad of lol hel indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde bewgsstukken De Loteling omtrent wicn de Mililieraad in de eerste Zitting reeds uitspraak heeft gedaan behoeft niet in de Tweede Zitting te verschgnen ten ware hg daarin een Flaslavervanger of Nummerverwisselaar raooht voorstellen GOUDA den 25 Maart 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Do Secretaris BROUWER Kleinhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staattblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbg vergunning wordt gevraagd om in de bg iedere naam vermelde looaliteit sterken drank in Int klein te mogen verkoopen als Naam vsn den Verzoeker i AaDdniilmg der localiteit C H W Kahie Katsensingel Q no 198 Directie der Ned RhgnStationsweg spoorweg Maatschappij S 16 GOUDA den 26 Maart 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER COBRESPONDENTIE Het Blok van A H kan niet worden geplaatst Ds RsDicnc Bargerlljke Stand GEBOREN 28 Maart Adrians Maria ouden S L Jaipin en M Buquino 24 Pieter Johannee oadera C H van Ahyn en A J F Krogt 26 Enjetina ouden i au I 00I1 en E HoIthoiJMii OVERLEDEN ii Maart C Tbomai wed T Goedewaagun 06 j fi de Graaf huiavr van JF S Kamiw 88 j N de Knegt lij 26 W de Kruijr 9 m i P de Werk I j 2 m ADVERTENTIËN t Bevallen van een Zoon JOHANNA HELENA EXALTO DG JOMO Moordrecht 26 Maart 1886 De Heer en Mevrouw van ALDERWERELT VAN ROSENBÜRGH LocHMAKN van KöNiGSPELDT bedanken voor de vele blgken van belangstelling by de geboorte van hanne Dochter ondervonden Voor de vele blgken vnn deelneming bg het overlijden van mgn geliefden Echtgenoot betuig ik mede nagiens Kinderen en Behawdkinderen hartelgken dank Wed C ÏHIMOouda 27 Maart 1886 Loman Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het smsrtelgk verlies van ons jongste Kind betuigen wg onzen dank C G SPIT J 8PITOouda 27 Maart 1886 Hebmsberqen De ondergeteekende brengt ook namens zgne Familie bartelgken dank aan allen die hem hunne belangstelling betoond hebben bg de herdenking van zgne VEEKTIG JARIGE AMBTSVERVULLING alhier G B LALLEMAN Moordrec d 24 Maart 1886 Te Huur of te Koop Een groot PAKHUIS met mime WOyiNG aan de Vest O 574 Te bevragen bg K JONKER Turfsingel te Gouda Mejufvrouw KAMPHUIZEN vraagt tegen MEI een DIENSTBODE Doe Uw voordeel De van het vorige jaar overgehouden BEHANG8ELPAPIERÊN KARPETTEN enz worden contant beueden inkoopsprgs van de hand gedaan bg G GRAVEÖTEIJN Behanger Wgdstraat A 168 E SPIJKËII Boterbandelaar Meppel Staphorst Verzendt prima qualiteit NATUURBOTER noteering volgens marktprgs prgs deze week h 52 et per Kilogr in vaatjes van 20 10 en 4 Kilogr iiiboud Levering anco onder rembours Gevraagd een KliilIlIISJI tusschen de 15 of 17 jaar Van des s morgens 8 tot des avonds 8 uur Adres A LAMBERT Turfsingel P 80 ABSHAUBBINS of Anti Rhumatische Watten genezen ontwgfelbaar alle Igders aan maagkramp hoofd schouder pijn of welke kwalen meer van Rhumatischen aard zgn en door koude ontstaan Pr 8 30 ets per pakje met gebruiksaanwgzing Hoofddepot te DelU bg A BREETVELT Az en verder verkrggbaar bg T A G van Dctll j C B Verheul Oudewater Hej de Wed Bosman A Bos Berkel Gonda W F J denUijl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M X Ooudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle J vas Dorp Zoetermeer A Kanling Alphen 1 B E C 3chlattman Bodegraven K Oosterling Haastrecht 3 v d Krsats Blei8w jk Wed G Wilhelmus Woerden BericM van Inzet De Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht maakt bekend dat de perceelen in verspreide veilingiiotitiën breeder omschreven uitmakende SE BOÜWmSWONINQ geteekend C No 82 en ongeveer 20 Hectaren Wei en Hooiland onder STOL WIJK WOENSDAG 24 MAART 1886 geveild en verhoogd thans staan op Perceel 1 op de som van ƒ 3300 2 2100 3 IDOO 4 UGO 5 950 O 2300 8 1850 g 2200 10 1500 te samen slechts op ƒ 18650 en in meerdere combination bg verhooging en afslag zullen worden verkocht Vrijdag den 2 April 1886 des morgens ten 10 uur ten huize van P STOPPELENBURG op het dorp te Stolwijk Inmiddels worden verhoogingen aangenomen tegen genot van 10 pCt der verhooging van HEINEKBNS Bierbrouwerg Maatschappg en de Brouwerij de HAAN SLEUTELS te Amiterdam volgens Brouwerg prgzen op Fust en Flesschen HOLLANDSCH en echt ENGELSCHE STOUT Depot A AIORTIEU GOOWE C No 34 35 ONTVANGEN De nieuwste MODELLEN iiiS i KIMIBI Ook een groote COLLECTIE JOIT EITSHOEDEÏÏ en alle tot het vak behoorende artikelen J L4NS THendeweg 95 Nederlandsche Huisvrouwen WAAROM gebruikt gjj Bnitenlandsob fabrikaat Neemt ONDERWATERS STIJFSEL en gg steunt eene Nederlandsche Industrie en Nedtrlandtchtn arbeid I Agent de Heer P J BOKHOVEN te Gouda Attentie Om plaats te maken van eene groote partg zeer geschikt voor SCHOOLHOEDEN Firma J MOÜCHON Dubbele Buurt N 7 Mevrouw SPRUIJT Büchnkb Turfmarkt verlangt tegen 1 MEI eene DIENSTBODE Openbare Vrywillig e VEIlKOOPIiXGEN De Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens in het openbaar te VERKOOPEN LEVENDE HAVE BOUW en MELKEniJ GEKEKDSCIIAPPEN en andere roerende Goederen te weten Woensdagf 7 April 1886 op de Hofstede No 462 in Zuidbroek onder BERGAMBACHT Vl oensda 28 April 1886 op de Hofstede No 464 in Zuidbroek onder BERGAMBACHT Vrijdag 30 April 1886 op de Hofstede No 11 in Bovenkerk onder STOLWIJK telkens des voormiddags ten 9 uur Breeder bij biljetten Openbare Verkoopingf van een goed onderhouden waaronder GEWERKT GOUD ZILVER en JÜWEELEN Woensdag 14 April 1886 des morgens te 9 ur n aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Qouda ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏIJ DE00SLEE7EE te Gouda Te HUUR met 1 MEI Een net gemeabeleerde KAMER en ALCOOF op netten stand met prachtig uitzicht des verkiezende met KUST tegen billgken prjjs Adres onder No 1280 aan het Bureau dezer Courant Qonwe C 59 Gouwe C 59 KLBEBMAKHB ONTVANGEN Nieuwe Vooijaarsen Zomerstoffen alsmede eene ruime keuze ZUDEK ESEBENDASSEl alles tot concureerende prgzen Openlare Verkooping ten gevolge van sterfgeval te GOUDA op WOENSDAG 31 MAART 1886 des morgens te Elf uren in het KoflSehnis van G P FISCHER Wgk P Nr 1 aan den Rotterdamschen dgk ten overstaan van den Notaris C FOBTÏÏZJN imOOaLEETEB van een goed onderhouden RIJSSCHIP zgnde het Aakschip DIANA ladingsvermogen 3325 centenaars liggende aan de Hooikade te Gouda met den completen breeder bg biljetten vermeld Te zien op den dag der Verkooping des morgens van 10 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris Sociëteit Ons Qenoegen VOORLOOPIG BERICBT MAANDAG 5 APRIL 1886 QEOOT SINDEUFBEST onder de leiding van den Heer M P O RHUIZEN AANVANG 6 nnr J GRENDEL KLEERMAKER beveelt zich beleefd aan voor bet LEVEREN en MAKEN van HEBREN en KINDBïU KLEEDINGSrUKKEN Walesteeg No 68 J WELTEa Specialiteit in Corsetten en OI DERGOED voor Dames en Kinderen TSICOT OirDEBOOED ALLE BENOODIGDHEDEN voor d e I i u ier3=a arLd mmmi mim prachtige blank zoete stukjes 30 ets per 5 Ons T GREBAS ONTVANGEN in wU en ecru miiGiiiMiii a epast en aan t stuk D HOOGËNBOOAi De ondergeteekende beveelt zich beleefdelgk aan als ScnoOBSTEENTEQEfi Rook verdrijver en Metselaar GOUDA Doelenst 242 Belovende eene soliede bediening P ZAMKI De nieuwe Vitrages zoowel WIT als CRJÊME hebben wg in aUe genres en prgzen ontvangen GRfiME of WIT VITRAGE aan beiden zgden gefestonneerd van 30 Ct de £ 1 af SCHEIXK Zn TE KOOP en goed onderbonden GOÖ Te bevragen ter Boekdrukkerg vanfl RI88EN Qouda EISJE bevragen ter fioekdmkBZIJL Korte Tiendeweg boven de kerg van Er wordt gevraagd een B K Eene BANKINSTELLING wenscht Oi er tannem lijke voorv aardeu voor Gouda en omstreken een aeHe pertoon als AGENT voor den verkoop op afbetaling van STAAXSDJ JfMC TES en PBEMIELOXEX te en gageeren bg succes zgn goede fooruitzicnten aan dit Agentschap verbonden Franco aanbieding met opgaaf van tegen 1 woordige positie onder Lett L aan het Alg Advertentiebureau v NIJGH r DITMAR Amtterdam