Goudsche Courant, maandag 29 maart 1886

WoeosdAg 31 Maart 1886 S 33tl HIRSCH EIV C 5 BRUX ELLES AMSTE RDAM MAANDAG 29 MAART en volgende dagen OPENING VAN HET ZOMERSEIZOEN TEHTOOITSTELLING en algemeene VEEKOOP van alle Nouveautés voor I ENTE en ZOMER Onze Inrichting naar het Systeem der Parijsche Huizen daargesteld is bijzonder g ereg ld voor de spoedige uitvoering der aanvragen van Stalen en Orders welke ons worden geadresseerd alle verzendingen geschieden denzelfden da der aanvrage Onze uitgebreide sorteeringen uitsluitend HAUTES NOUVEAUTÉS en nieuwste kleuren in Zijden Fluweel Wollen Stoffen Katoenen Dameslaken Kanten en Broderies En cas en Parasols Perlé Stoffen Galons Perlés en Passementen Handschoenen en Bonneteries Corsetten en Tournuren etc etc onze buitengewoon rijke Collectie der aan ons uitsluitend toebehoorende modellen in COSTUMES MANTELS en HOEDEN voor Dames en Kinderen geven aan de Dames buiten do Stad woonachtig dezelfde g emakkelijkheid welke zij te Parijs en Brussel ondervinden Zij kunnen zich overtuigd houden altijd die Artikelen in onze Magazijnen te vinden welke den meesten bijval hebben te Parijs en Brussel Wij beantwoorden ten spoedigste aan elke aanvraag om inlichtingen betreffende de Mode of de Prijzen d Costumes Confecties en Hoeden in onze Ateliers te vervaardigen De Verkoopprijzen zijn dezelfde voor onze Clientèle der Provincie als voor de Dames te Amsterdam De verzendingen der Goederen geschieden onder Rembours franco huis voor de inkoopen boven de Tien Gulden GOUDSCHEI COURANT Nieuws en Advertentieblac voor Gouda en Omstreken Do inzending van adverteutlSn kan gescbieden tot éön nur des namiddags van den dag der uitgave Openbare Verkoopingf te SLUIPWIJK op WOENSDAG 7 APRIL 1886 vöorm te tien oren ten overstaan van Notaris Mr KIST aan den Plattenweg H No 33 gemeente Reeuwijk van den volledigen INVENTARIS eener uitgestrekte VEENen DROOGMAKERIJ bestaande in GEEEEDSCHAPPEir Meubilaire Goederen en VEERTIEN VAARTUIGEN Alles breeder bg biljetten vermeld Tegen MEI wordt eene gevraagd die ook nethes werken kan Loon 100 gulden Adres bg de Boekhandelaren A KOK COMP te Gouda Lange Groenendaal IH de VLETTER Lange Groenendaal IN Craren Band Sajetten en Mode Artikelen Bericht de ONTVANGST van eeoe ruime sorteering in PLOOISELS HANDSCHOENEN Heerendassen Fronts Kinderkapers Hoeden Bloemen Linten VEEREN en vele NOUVEAUTÉS voor het aanstaand Saisoen ZLIVEKE FKANSCHE WlJNKiN De bekende BORDEAOX k ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proeöfesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEHKEN Priiscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proemesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eemg Depot van Wellens Eoonekamp Elizter Openbare Verkoopingf ten overstaan van den Notaris 7 C FOETÏÏUIDEOO LIIEVEE te GOUDA op MAANDAG 5 APRIL 1886 des morgens te elt nren in het Koffiehuis cHabicoi ib aan de Markt van Een goed onderhanden gemakkel k ingericht en aangenaam oitzicht hebbend WOONHÏÏIS EN EEF met grooten van vele Vrnchtboomen voorzienen TUIN staande en liggende in de Korte Akkerek wgk P No 296 te Oouda groot 5 Aren 99 C ntiaren Te aanvaarden 1 Mei 1886 Te bezichtigen 3 werkdagen voor den dag der Veiling des morgens van 10 tot 1 nur en op den dag der Veihng van 9 tot 11 aren Nadere inhchtingen geeft bovengenoemde NoUris Snelperadmk van A Bkinkmam te Qoada P HOOPTMAir Jz Boomkweeker en Bloemist geeft met deze kennis dat hn is VERHUISD van den BLEEK ERSSIN O ËL naar den RLEÏWEG wijk E INo 100 en dat hg aldaar een BLOEMENWIlfKEL lal opnen waarin behalve alles wat tot zgn vak behoort verkrggbaar znllen zgn Gedroogde Bloemen Jardinieres Bloemenhangers enz enz En beveelt zich beleefdelgk aan voor hetmaken van lionqaellen Kransen Tafelversieringen enz tegen zeer billgke prgzen NIEUWE immm BN BARRETTEN Firma J MOÜCHON Dubbele Bunrl No 7 BE NIEUWE CONFECTION Concnreerende Prgzen en solied werk op maat kan alles in den kortst mogelgken tgd geleverd worden D PUIJK en LINNENGOEDEREN A VAN OS Az Kleiweg E 73a 32r STAATS LOTEEU De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 29 MAART e k Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C9 bfl de Vischmarkt De nitgave dezer Coorant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad getchiedt de uitgave io den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per poat 1 50 BINNENLAND GOUDA SO Hurt 1886 Het Openbaar HiDiiterie bg het Oereobtihof te Oranubage aargenamea door Jhr Mr de 8avorain Lohman nam gialeren oonclaiie in de bekende taak betr de toogenaamde Oaathuiskerk op de Oosthaven alhier aaria de pleidooieo werden geroerd Woenidag 8 Maart van de gemeente Goada tegen Mevr de Wed ICook gedaagde en de B K Paroekie van O L Vronve Hemelraart gedaagde in vrijwaring Is een eer aitvoerig en doorwerkt betoog werd aaogetoood dat bet rounia van de ArrondinementaBeehtbknk die naar men weet de gemeente Gouda in t gelgk itelde in alle deelen moeat worden beveatigd De nilapraaki bepaald op Maandag 10 Mei e k De kieivereenigigg Krimpaurmurd beeit tot haren voorzitter in plaata fan den heer mr 3 Gratama Hl die naar Middelborg ia rertrokkeo gekozen den beer M Boogaerdt Berni te Krimpen a d Lek Tol beitnuraleden werden benoemd de heeren mr IJ de Koek te Sohoonhoven en P van der Hoog te Krimpen a d Lek en tot aigevaardigde ter Liieralt ÜKU kooamen den heer dr W Pranckeo Btaten Gteneraal Twupb Kaheb Zitting ran 29 Maart 1886 In dece titling ia art 2 der eonveniewet goedgekenrd na aanneming ran een amendement van den heer Van der Loeff bepalende dat tegelyk met de gelegenheid om te kieien tnsaeben oooreraie of afloiaing de termün der afloaaing cal worden bepaald Op ari 6 nam de Minister het amendement ovj om de jaarlgkaohe amortisatie te bepalen op ilHet amendement van den heer Eoëll om de profiaie der bnitenlandaefae bankiera voor de eoupona te bepalen op in plaata van percent ia aaugtnomen met 66 tegen 8 itemmeu De volgende onderwerpen e jn aangeboden aan de afdeelingen ter behandeling op de algemeene vergadering vin ohr onderwgurg an onder iJieressen Welken inrloed kan bet ohriatelgk onderwija nitoefenen op de tociaal demooratiaohe beweging outer dagen f De opvoeding van den wil en de wedergeboorte des menachen in wedenijdiche betrekking 5 Il het waarheid dat erkenning van hrt leeratuk der uilrerkietingen den moed doet verliecenöm fn eene ohriatelijke lohool te dieoen 4 In hoeverre behoort Nederlandiohe letterkunde van hel boofdonderwijiers program naar dat voor de akte van bet uaezameu te worden Ofergebraoht F 6 De verhouding van de gronden waarop in Nederland de aehool wordt gebouwd tot de leer van de Gereformeerde Kerk in ons land De opvoeding tol beaeheidenheid Bousieau s paedago sobe dwalingen De Pransohe omwenteling en hare rerbouding tot bet tegenwoordig staatsonderwijs De rerdienslea van mr Groen ran Prinaterer roor het ohr ichoolonderwiji Christelijke lohooltucht Hare onderscheiding van die in het openba ODderwgs bare bevoegdheid en hare roepiug li vormleer aaoMlioDwelgke meetkunde Waar eindigt vormleer tn begint meetkunde Ontaarding ran het ooraprpokelgk begrip Waarom ia eeni oppervlaklÉige kinnia van Enropa boven die io djiaili van Nederland te verkiecea Std In de omatrekan van Botterdam ijn giaterenoebtend de eerate kievitaeitran gevonden Zaterdag arond te nim 9 nren ia er ingebroken op Berkearode de buitcnplaata ran den heer M Cfrommelio onder Heematede De plaata is tijdelgk onbewoond maar gehüfi gemeulHleerd De daders drie in getal werden heeterdaad betrapt op diefstal van twee bedden en cenige flesaohen eognae door den heer Crommelin és dieua toon Zg trachtten hierop te autiluehtn ia f dit is aleohls tijd lj k aan een banner gelnkl rd tfm lödereti tijn op de plaata door genoemde heeren aangehouden aan handen en roeten gebonden en aan de politie overgeleverd Het tijn Christiaan Adrianna van Batem ond 24 jaren kleermaker en Beinier Johannes Damen oud 19 jaren timmerman De derde genaamd Hermaoua Collaert oud 30 jaren steendrukker is reeds eenige uren later door üe politie te Haarlem gerat Allen tgn oimiddeiljjk naar het huis ran arreat orergebraoht Van Batem en Collaert tijn twee bekenden der justitie die reeda meermalen egena diefstal gevangrniastraf hebben ondergaan Bg onderteek is pblekeo dat tij de laatste week meermalen die bnitenplaata hebben betocbt en rerichillende goederen daaruit hebben ontrreemd Beeds tijn eeoige ran die roorwerpen door de politie bg twee uitdragers leruggeronden o a beddengoed en een kleed ook een aantal flesschen wijn en cognac die tij in den Haarlemmerhoni hadden rerborgen In hel Htt deUblad verdedigt prof Bnijs het amendement der linkenijde op art 194 ala formnleeriug ran het beginael waaromtrent het alle partijen gelijkelijk Ie doen i terwgl de uitwerking aan de wet wordt orergelateu Er ia meent de hoogleeraar geen reden waarom de rechterzijde er haar stem niet aan kan geren teniij ze tou willen bljren staan op baar eisob dat roor t geven van middelbaar onderwjja geen bewijzen ran bekwaamheid mogen worden gerorderd Orerigens staat hel haar ideaal niet in den weg Dat door het amendement de eerste tinsnede van hel bestaande art 194 geachrapt wordt verdient goedkeuring omdat tg een algemeeoe phraae behelst die juiat daarom geraarlgk is en nog geraarlgker zou worden als zij naar t amend der rechterigde tot alle onderwijs werd uitgebreid Tegen de hoofdtaak ran het amend der linkerzijde de derde tinsnede behoeft niet het minste bezwaar Ie bestaan Toen de heer De Beaufort dit denkbeeld uiisprak rereenigde de heer Sohaepman zich er dadelyk mede Deie tinsnede ran het onrervreemdbaar recht der ouders is roor de linkerzijde het kort begrip ran hel thans geldeode artikel en roor de rechterzijde de ziiirere erkenning ran t beginsel waarvoor zg jarenlang strijd heeft geroerd Die strijd bigft onbeslecht maar er wordt een gemeeosohappelgke bodem versohaft waarop de strjjd kan worden geroerd De boogleeraar besluit met deze woorden ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Aizoaderl ke Nommers VIJF CENTEN Hoe de rechterzijde ook orer deze schikking oordeele hartelg k hoop ik dat althans de geheels linkerzijde roor het amendement ran hare medeleden partij l kiezen Zij kan niet meer aanbieden zonder hare beginselen te rerloocheoen of te verbergen tonder haar vaandel pnjs te geren maar tij kan niet minder toestaan tonder de rerantwoordelijkbeid Ie aanraarden ran al de gerolgen welke uit bet mislukken der grondwetahrrziening moeten roottrloeien De uiulag ran den slrgd ligt niet in hare hand wel de houding welke tü in dien strijd ui aannemen Moge later de atoffe niet ontbreken om zoowel haar politiek doorzicht te loven ala da vastheid waarmede zij voor hare beginselen pal Aan de Précurtmr wordt bet volgende geschreven Wat ik u sedert langen tgd heb voorapeld ia geacbied De Nederlanders vestigen lich aan den BorenCongo Ik lees in een brief gedagteekand Lnknnja De chef ran het Hollandsehe handelshuis bereidt een groote expeditie roor naar Stanley Pool Hij beeft een Iwaalful agenten het land ingetonden om booderden dragera aan te werren met welke hg orer de waterrallen wil trekken om factorijen aan den Boren Congo te restigen De andere groote hniten tullen rolgen Zoo zal een groote achrede worden gedaan tot de openstelling ran Midden Afrika De Franschen zullen een station restigen nabij Hanyanga De reldmaaracbalk Von Mantenifel was steeds teer streng maar ook teer rechtvaardig tegenorer zijne ondergeschikten Ten strengste bestrafte hij elke orertrediug ran militaire discipline of gebruiken maar hg waa tegenorer een orertreder die het bewijs lererde dat bij slim en gerat was steeds teer toegerend en een wel ter snede aangebracht antwoord stemde hem zeer welwillend gelgk uit de rolgende episode blgkt In het jaar 1843 Manteuffel was toen jnist tot ritmeester benoemd deelde een soldaat die eerat kort ouder dienst was zgn kameraads mede dat bij van plan was een paar dagen verlof te rragen De kameraads ontrieden het hem eo telden dat hij niet alleen een weigerend antwoord zou ontrangen maar dat ook de ritmeeeter zeer rerstoord zou zgn De soldaat liet zich het plan echter niet uit het hoofd preten en bei af zich tot zgn superieur h $ klopte aan en op een luid herein trad hij binnen maakte een buiging eo verzocht drie dagen verlof daar bij gaarne een groot feest zou bijwonen dat in tgne familie werd gevierd Mantenfiel was aanvankelijk sprakeloos van rerbating bij bemerkte echter spoedig dat hij met een pas aangekomen rekruut te doen had en het vriendelgk gelaat ran den rrager waarop de verwachting dat het rertoek ton worden ingewilligd te lezen stond stemde hem tot toegevendheid Hoelang sta je al bij de dragoaders mgn zoonP rroeg hg rrlendelgk Sedert veertien dagen ritmeester Nu dan kan je ook nog niet weten hoe je je tegenover een supórienr te gedragen hebt dat zal ik je eens laten zien Blijf ia de kamer en verbeeld je roor een oogenblik dat je ritmeester bent en let dan eens goed op op welke wgze een ferm dragouder rerlof behoort aan te rragen