Goudsche Courant, woensdag 31 maart 1886

MtnleoSel TeiUet het rertrek iloot de deur en klople toen aan Herein klonk bet uit t rertrek de ritmeeater ging binnen en lag een eoldaat aan cgn icbryflafel titlen Wederom waa de officier prakelooa en hq will niet of hier domheid of getlepeoheid in het apel wai h j was echter geneigd aan domheid te denken en bracht bet Teriotk om verlof op de wyie looal dat ToorgeachreTen ia uit Bitte gehoraamat nm drei Tage Urlanb üe pseudoritmeeater trad op den peeododragon der toe legde de hand op diena aobouder en telde mintaam irjawel mqn toon dat rerlof tal je hebben I Manleaffel begreep dat hg niet met een domoor te doen had hjj lachte luid en de soldaat tag iq rertoek toegestaan Later werd de slimme dragonder de oppasser van tyn ritmeester dien hg jaren laug rerig en trouw diende Met merkwaardige oapartgdigheid plaatst de Redactie Tan De Werkvuaubode aan het hoofd tijner kolommen een onderteekeud atuk van een lid t h Werkl Verbond Ie Nieuwerkerk a d IJsael waarin op gronden an ervaring het algemeen slemreoht wordt bestreden als lo grootendeels een wassen neus en 2o voor tooveel hel de beoogde uitwerking moohl hebben gevaarlek De sohrgver segt dat er in tijne gemeente ruim honderd namau op de kieterlgst slaan maar dat men tioh leer vergissen ton als men hierui t aileidde dat er ook honderd kieiers waren Oogenschgnlgk tegl de scbrgver is dit waar en looh kan ik u vertekeren dat er onder hen slechts een klein gedeelte werkelgk kieier lijn terwgl verreweg de groote meerderheid niets anders ign dan kiesmachines die vreemd aan eigen overtuiging slechts een wenk ontvangen en gedvongen tgn too hun stem uit te brengen als die of die hun beveelt anders kannen tg er staat op maken dat tg voor altijd uit 20a iemand tgn graiie tgn erger nog kunnen tg er teker van tgn een goeden klant te tullen verlieten en dit aan tgn eigen overtniging ten offer te brengen is waarlijk toch wat veel gevergd van een platlelandskieter En hoe lou nu de toestand worden indien A S werd ingevoerd Zou deie toestand dan beter of slechter worden f Mg dankt dal het er bedroevend uit zou gaan tien als men nagaat dat tot nog toe geen enkele fabriek of boerenarbeider hier ter plaatse het kiesrecht betit en dit overnl ten plattelande wel het geval tal tgn Bn hoe tou men uu van deten lelfstandigheid kunnen verwachten terwgl de burgeratand te telfs niet bezit Bggevolg tou alleen de categorie afhankelijke kietera uitgebreid worden maar geentins die der werkelijke kiezers Alsdan tou A S alleen daartoe dienen om aan fabrikanten ent nog meer macht te vertekeren terwgl er van een overluiging der arbeiders geen spoor ton Ie vinden tgn en tiel juist daarom is het bg de invoering van A S te doen Doch gesteld A S wordl ingevoerd welken invloed tou dit dan nog onder de tegenwoordige omstandigheden op de samenstelling der Volksvertegenwoordiging hebben Ja wel tonden sommige stadsdistricten zooals Amsterdam en Rotterdam en misschien nog een paar andere meer waar de werkende stand meer ontwikkeld en meer onafhankelijk is dan buiten een vertegenwoordiging verkrggen uit de werkmansparig en naar het ideaal van A S maar meer ook niet en wal zonden dete enkelen op de meerderhein uitrichten f Ik geloof eveu weinig als de socialisten in den Duitsohen Rgksdag of de radicalen in de Fransche Kamer tg touden veel geschreeuw maken maar weinig uitvoeren Want hoogst waarschijnlgk zouden er ook mannen gekozen worden als een Domela Nienwenhuis een For tuyn en anderen maar teg mg tonden die in ernst iels ten nutte van flen werkman kunnen of willen doen met hun theoriën van gelgkheid en omverwerping der hedeudaagscbe maatschappg SSonder daarom de tegenwoordige regeling van het kiesrecht ouvoorwaardelgk goed Ie keuren verklaart de achtgrer lich overtuigd dal de groote uitbreiding van het kiesrecht door den Bond van A S voorgestaan de kwaal tou verergeren in plaats van er geneting in ai n te brengen Hg wil den census behouden maar wel wal incoose ueiit in verband tot tgn praemissen dien op een minimum van 6 of 10 galden gesteld tien Wg hebben voor eenigen Igd reeds melding gemaakt van de gelegenheid die Ie Göltingen voor de schoolgaande kinderen is geopend om door een fliuk stortbad te worden afgespoeld Enkele bijzonderhedttu nog over dete nuttige instelling laten wg tbana volgen Men heeft bg deze schoolbaden gedaan wat sinds eenigen Igd reeds in vele Duitsche katernes wordt toegepast Ook dsar waa gebleken dat torg voor ruimte en luchtverversching niet voldoende waren tot behoud van de getondheid indien niet de hnid ran Igd tot tgd goed werd gereinigd Duron werden alom in de kaïernes inrichtingen voor stortbaden gebouwd waardoor in weinige oogenblikken een groot aantal peraoKen gereinigd kunnen worden Kostbaar tgn die inrichtingen niet Zoo heeft men te Oöttingeo in het tous tercein van de openbare aebool waar 700 kinderen schoolgaan eeneruimte van 6 meter lang en 2 5 meter breed ingericht voor badkamer De wanden bestaan uit cement de bodem otit asphalt welke met een rooster ran latwerk is bedekt De badinrichting telre bestaat uit 3 stortbaden met tinken kuipen run 1 meter doorsnede De douches ontvang hun water uit een gzeren reservoir dat boven de badkamer aangebracht is en door circnleerende buiten in verband staat met de oalorifère welke levens tol verwarming van bad en kleedkamer dient De kosten van aanleg deter gebeele inrichting hebben slechts ruim ƒ 400 bedragen Hel waterverbruik voor de 700 kinderen is ongeveer 30 kab meter Dete inrichting vond eerst weinig bgval Noch de ouders noch de kinderen vilden er van gediend tgn Dat duurde echter niet lang Enkele verstandige lieden lieten zich overtuigen en de kinderen vonden het bad eene heerlgkheid anderen volgden daarna de meeslen toodat toen de inrichting twee maanden geopend was van de 700 kinderen reeds 500 daarvan gebruik gemaakt badden Het baden geschiedt onder den Igd bestemd voor het onderwgs op die manier dal in do klasse die aan de beurt is de meester 6 kinderen naar de badkamer zendt waarvan 3 onder de douches komen terwgl de drie anderen zich ontkleeden en zoo voort zoodat in één uur alle kinderen eener klasse hun beurt hebben gehad Daar men voor het baden het schrgfuur kiest lijdt de geregelde gang van het onderwgs er weinig onder de storing der komende en gaande kinderen is zeer gering Er wordt zoowel s zomers als s winters gebaad De temperatuur van het water is 27 30 R Het toelicht geschiedt door den portier der school en gne vrouw die ook den watertoevoer regelen De uitkojusten tgn schitterend de kiaderen tien er beter uil werken nilatekend tgn opgeraimd en leeren netheid en tindelgkheid Detelfde gunatige oilkomsten werden ook bij de manschappen in de kazerneu verkregen Ook daar vonden tg eerst bg de militairen tegenstand maar worden thans zeer gewaardeerd Het voorbeeld in deze door Duiti chland gegeven heeft reeds in de Fransch en Belgische katernen navolging gevsnden ook werd het toegepast b j verschillende steenkoleumynen waar deu arbeiders na hel verlaten der mgn kasteloos een stortbad wordl reralreki Ook de gemeenteraad van Berlgn hield zich op groud der goede uitkomsten de vorige maand met de quaestie der scboolbadeo beiig £ r kwam een voorstel van de commissie van toeticht op het onderwgs ter tafel om oumiddelgk lot de oprichting der badinrichtiug over Ie gaan Zeer veel leden van den gemeenteraad verklaarden zich daarvoor vele anderen echter achtten de zaaknog niet voldoende toegelicht om een besluit Ie nemenen too werd met eeoe zeer kleine meerderheid hetvoorstel ditmaal nog verworpen Maar het laat zich groote voorstanders niet alleen onder de hygiënisten aantien dat het als de taak nader ia toegelicht wel tal doorgaan Intusschen vindt het sohoolbadin verscheidene Duitsche steden maar ook onderde paedagogen Ook ten onzent lal men er wet toe komen Hand De Londensche correspondent van de S R Ct schrijft hel volgende aangaande een door hem bggewoonde damesvergaJering Niels beschrgft den tielsangsi van den mannelijken verslaggever staande in het voorportaal eener taal waar dames eene openbare vergadering hebben afgekondigd lol welke alleen zg die het geluk bezitten van tot de z g zwakke kunne te behooren toegang hebben Hg aarzelt en siddert te midden van den vooriruischenden stroom der gewaden welke den ongebroken optocht der Amazonen verkondigt en vraagt zich pgnigk af of er ook genade zal worden betoond jegens deu mannelgken indringer De grijze portier schgni mgne gedachten te raden en geeft met forsche stem bet bescheid gentlemen are nol admitted Sir Maar ik weiger zgn gewgade als finaal Ie aanvaarden en ruk naar den ingang op waar twee Cerberae de acht houden Bij het aanbieden van mgn naamkaartje wring ik den toetst mogelgken glimlach op de lippen en bibberend stellen ig de vraag j dames sluit uwe uilslaitende bepaling ook de mannelgke erslaggevers in 7 Hel was eene liefelgke vertegenwoordigster van het schoone geslacht welke mg ie woord stond Zij tuurde eerst op het kaartje en toen naar mij met een paar flinke blauwe kgkers en sprak toen Neen mijnheer De pers heeft geen geslacht tg is ontijdig Was dit een oomplimeot of een steek onder water f Verheugd dat ik een Sesamr open u I gevonden had bleef ik niet stilslaan om dit probleem op te lossen maar sloop fluks de taal binnen waar reeds ettelgke honderden dames uil alle standen en van eiken ouderdom hadden post gevat Daar stond ik nu in het sanctum sanotornm de groote hal van het raadhuis te Westminster als een wolf onder de schapen Dnizend vrouwelgke oogen sommige er van gewapend schenen mg in den grond te willen staren en ik was bigde toen ik een plaatsje kon innemen aan bel tafeltje voor de estrade dat blijkbaar was afgezonderd ten gunste der weinige mannelgke reporters die bel wagen mochten de veste binnen te dringen Spoedig kwam de verslaggever der Daüy tfetoê mg gezelschap houden Ik gevoelde mg nu sterker in zijn bgtgn en eerder in staat de vermorselende blikken te doorstaan der vrouwelgke mededingsters die aan eene andere tafel gezeteld zich ten onsen koste schenen Ie vermaken Eéne barer nam telfs hel leskenstift Ier hand zonder twgfel om eene caricaluur over ons te leveren als de twee eenige vertegenwoordigers der beschikbare manheid Eenigstins van den schrik bekomen wendde ik den blik naar de estrade Zg was nog woest en ledig doch de voorwerpen daarop uitgestald verrieden terstond den aard en het doel der bgeenkomst hervorming in dames kteedg Eigenaardige gewaden hingen bier eu daar tentoongesteld Elke twgfel werd benomen door eene reeks wsndkaarten hoofdtakelgk met voorstellingen van het lichaam der vrouw sommige met de strekking om de dwingelandij eener zotte eu schudelgke mode en de gevolgen dier dwingelandg in hel licbl te stellen Zoo zag men er nevens den natuurlgken vorm eener bekoorlgke wsternimf de wanstaltige gedaante van een nieuwmodisch dametje stgf en bleek in haar tot een bedenkelgk minimum ingesnoerd keurslgf Hel program der damesvergadering omvatte eene voordracht over vrouwenkleediog gelgk zg is en gelgk zg behoorde Ie zgn door eene dame wier naam opzeltelgk onvermeld bleef gevolgd door eene beraadslaging Het pikantste onderdeel was echter wel de beloofde practische toelichting der vralioneele dameskleedij door leden der Batimal Dreti Society in de bedoelde kleedg op de estrade rouddwarrelend coram populo Dit had mg het sterkst aangetrokken tot de bgeenkomsl welke de Baad van Beheer der Bitioneela kleedgvereeni ging had bgeengeroepen De schoone anonyma was laai in haar optreden als lezeres en dit stelde mg in de gelegenheid de bescheiden te raadplegen welke op de verslaggeverstafels in boute verwarring verapreid lagen Uit de statuten der Vereeniging vernam ik dat het haar streven is hel invoeren te bevorderen eener kleedg welke rekening houdend met getondheid gerief en smaak de persoonlgke inzichten der draagsters eerbiedigt Zg kant zich ook tegen de voorldtirende wgzigiogen eener grillige mode Zg streeft naar hel bereiken van haar doel met behulp der gewone propagandamiddelen Het hoogste gewicht dat tg voor eene ralioneele japon gedoogt is zeven Engelsohe ponden Wal is echter eene rationeele japon P Mgne lezeressen zullen dit gewis gsarne vernemen en ik wil met de nederigste bede om mg alle bokkenschieterg Ie vergeven op een veld dat mg vreemd moeat blijven eene poging wagen om bare natuurlijke nieuwsgierigheid te bevredigen Met verwerping van alle kleedg welke hel Igf der vrouw misvormt bare natuurjgke bewegingen biuilerl en hare gezondheid schaadt met verwerping van alle keursigven hooggehakte laarzen loodzware jurken en mantels boepelrokken crig iioetles en andere deels overbodige maar immer wansmakige versiersels beveelt de Vereeniging eene kleederdrachl aau waarvan de gesplitste rok een hoofdbestauddeel uitmaakt Dit zonderlinge in elk geval buitengewone kleedingatuk door hervormde dames is een overgang eene brug een vergelgk Insschen de voorstanders van de onverholen broek vergeel mij dit Hollandsebe en daarom onfatsoenlgk geachte woord en de verdedigsters der vrou enrokken in haren weelderigaten jjusii De gesplitste rok zoo lees ik in een manifest der Vereeniging is een kleedingstuk 166 gefatsoeneerd dat het elk been sfzonderlgk bedekt De gesplitste rok bestaat uit een los ongetaoerd Igf en twee beeostukken welke laatslen tot de wreef behooren neer Ie dal n even boven den grond en rondom den enkel ongeveer een yard in omtrek dienen te meten Alioo heeft de gesplitste rok bet recht even te voorsohgn te komen buiten de polonaise of tuniek die er overheen gedragen wordl Van deze kleedg wordl met Aerheid gezegd dat sg voldoet aan alle eisohen van geiondheidaleer en gaeden smsak Zg knell nergens oefent eenen gelgkmatigen druk behoeft niet meer te wegen daa drie Engelsobe ponden eo is duondanks warmer dan bel algemeen U zwang tgnde vroawengewaad Ik kreeg ook het jongste verslag Ie tien der BatioiuU Dnu Socielf en was werke k verbaasd daarin Ie leeeu boe vernuftig en handig het bestuur gewoekerd heeft met de beperkte middelen die hel tot tijne beschikking had Da getamenlgke inkomsten bedroegen gedurende het jaar niet eens £ 44 doch daaruit bekostigde de Vereeniging allerlei lezingen eene teuloonslelliDg van rationeele gewaden benevens de uitgifte en de verteoding van teer ttlrgke manifesten en strooibiljetten De toon van het verslag is teer hoopvol maar dit wordt nauwelijks gewettigd door den inhoud I waaruit niet schgnl te blgken dat de beginselen der Vereeniging eu hunne toepassing vorderingen maken in de dameswereld Terwgl ik nog aan het sludeeten wat besteeg juffrouw of mevrouw X het eenvoudige spreekgestoelte met eenen bundel paperassen waaruit tg nu begon eene reeks opmerkingen op te dreunen over dameskleedg en de noodtakelgkheid om dete grondig te hervormen De spreekster werd nauwlettend gevolgd gedurende eene vrg lange voordracht ook dewgl tg eene rationeele kleedg aan had naar de voorschriften der Vereeniging gelijk trouwene ook hare voortiUUr Lady Harberton die de vergadering leidde en de andere dames van hel Bestuur welke de estrade ruiden Veel van hetgeen mejuffrouw of mevrouw X iu hst midden bracht kon iedereen al waa het een man gereedelgk beamen Deels met een beroep op de wandkaarten loonde tij aau hoe onverstandig boe oniinnig de tegenwoordige dameskleedij is tóó wispelturig dat modemaakslers althans hare werksters vaak er door in den grond worden geboord téé dwaas dai dames raak met de beurs in de htnd moeten rondloopen omdat baar kostuum geen takken gedoogt of wel haar Jolma belet haar te bukken en laieu tg een goudstuk vallen dan moeten zg hel raarwei zeggen leozg iemand het roor haar wil oprapen Voeg daarbg het gewioht ran rele jsponueu dat jonge dames letterlgk terneder drukt gelgk de rggigven ze onpasselgk maken door een middel in de Venus van Medicïs 26 duim in omtrek tot eene engte van 16 a 18 ja aomwglen van 14 duim terug te persen Zooals van zelf spreekt is dat hoogst schadelgk voor de gezondheid want in een natuurlgk gevormd lichaam beslaat er geen plaaltroimte te veel Hoe dan kunnen vrouwen tioh zoo inrijgen zonder eigen benadeeling P Waarom gaan zg echter voort met deze deels malle deels ongeschikte deels wsntmakige en ongezonde kleederkraobi P Zg doen dit mei een beroep op de ellendige mode hoofdtakelgk Ie Pargs door manspersonen of ook wel door de prinsessen van den demimonde vastgesteld Men moet in de mode agn et is het ook uiterst krankzinnig en schadelgk Gedurende de beraadslaging die tich uit de voordracht ontwikkelde verklaarde Lady Harberton dal bare Vereeniging groote vorderingen heeft gemaakt maar zg erkende dat de gebezigde propagandamiddelen niet krachtig genoeg waren De SaUoxal Dreu Soeiely denkt er daarom over een bal te geren waarop uitsluitend gesplitste rokken zullen mogen gedragen worden Mocht dit plan niet doorgaan dan zal het vervangen warden door eene bazaar o eene farden parij met dames in rationeel gewaad Middelerwgl spoorde de spreekster de oanwetigen aan om lid te worden der Vereeniging hngeeu nog volstrekt niet gelgk staat met de verplichting om gesplitste rokken te dragen Na dete ophelderingen begon de parade der dames in rationeels kleederdracht op de etirade hetgeen natuurlgk de geestdrift en de nieuwsgierigheid van de v ren tegenstandalers der hervorming in hooge mate gaande maakte Er waren allerlei stoatmoedige oombinalies doch voor het manneljk oog ontwikkeldeo tjj wellicht niet al hel pikante dal tg voor vrouwelgke blikken onthulden Met groote meerderheid van stemmen werd eene motie aangeuomeu waarbg de wenschelgkheid wordt uitgesproken eener hervorming in dameskleeding Daarna kregen de keeren verslaggevers eene uitnoodiging om de taal ta verlaten Wie kan zeggen wat er na hun vertrek op hel tapgl is gekomen I Bulteolandsch Overzlctit Se ongeregeldheden in België dringen de belangalelUng is politieke csken op den achtergrond Hal Ugkt dat wg kier niet te doen hebbeo met een werkstaking en de gevolgen daarvan maar met een Matcbistisohea opstand of liever nog met een krank inaige rernielingswoede Het ruur is lang gestookt door Belgische en rreeade rooral Duitsche raditmuni na slaat de rlam uil en wg reroemen dtdeu raa randalisme welke roor kort n l d ovmogelgk werden geaobt De Belgische autoriteiten hebben Ie laat die militaire maatregelen genomen welke noodig tgn in enlke ooistsndigbedsn te laat om de verwoestingen Ie keeren waarren niemand nut heeft en die niet alleen de meergegoeden rerbilteren legen de werklieden maar ook in rele gerallen het geven ran ondersteuning onmogelijk maken En wanneer morgen of overmorgen de opstand is bedwongen de gevolgen tallen tich nog maanden doen gevoelen Hervatting van het werk is onmogelgk want de werkplaatsen tgn vernield en voor sommige is geruime Igd noodig om te te herstellen Hel aantal dooden is niet gering en iu vele huisgezinnrn ontbreekt de kostwinner dan komen de gerechtelgke veroordeelingen tol weken maanden eu jaren gevangeiusstraf Wellicht dat de vreeselgke gebeurtenissen in België allhans dit ten gevolge hebben dat men gaat inzien hoe verkeerd het is de stelselmatige opruiing van het volk het vergiftigen van de gedachten des volks toe te laten door hen die daarvan tegenwoordig in Europa een beslaan maken Omtrent de oorzaken der onlusten vinde het volgeode biet eene plaats Üilteraard moet de ook op België zwaar drukkende overal nijpende malaiee als een der oorzaken in aanmerking komen Maar daar komt ten opzichte van een belangrijk deel van de nijverheid dezer streek nog iets anders bij Er zgn hier teer vele glasblazergeo welke vroeger op betrekkelyk kleine schaal doch ie groot aantal werkten maar nu verdrongen zgn door uitgebreider oudernemingen met gasovens Daardoor is die kleinere ugverheid aan het kwgnen gegaan en zg gaf aan velen brood Wal nu den politiek socialistischen kant der zaak betreft de liberalen en clerioalen laten niet na elkaar hevige verwgten naar bet hoofd te slingeren Dat komt van uw toogenaamde vrgzinnighieid zeggen de laatslen datvkomt van het dralen der regeering roepen de eeriten En deze wijzen op den spoorweg Brussel Maint waarvoor de concessie is aangevraagd de onvolmaakte verdedigingslinie van Luik en andere werken die volgens beo indien de regeering veerkracht betoonde begonnen konden worden en velen werk tonden rerschaSen Merkwaardiger echter dan dete rerwgten der twee oude partgeu is de krocht waarmede de anarchistische pang plotseling iu geheel België is opgetreden Zij schgut orer niet onaanzienlijke fondsen te beschikken en arbeidt mei eene overmoedige voortvarend beid welke wel in slaat ia schrik te wekken De Duitsche Bgkskauselier verscheen in den Bgksdag om het zgue te zeggen bg de behandeling van het aloobal mono lie De verdediging geschiedde op de gewoAe bekende nationale gronden Opmerkelgk was het echter dat de versterking van het Duitsche rgk vooral wenachelgk werd geacht met bet oog op de waarachgnigkheid van hel naderen der roode revolutie uil het Westen van Europa En inderdaad wanneer men ziet wat er in Frankrgk en België eu onlangs in de hoofdstad van Engeland geschiedde dan tou men voor die voorspelling meer gronden kunnen aanvoeren dan toen tij 26 jaren geleden werd gedaan door Charles Kingsley Wg moeten thans telde Bismarck o a bet Duitsche Rgk groot en krachtig maken oo c in financiéelen tin wg weten niet wat een misschien reeds teer uabgzgude toekomst ons brengt evenmin wst tich iu Frankrgk ontwikkelt gelgk vdor 100 jaren de groote revolutie tegen dynastie geettelgkheid eu adel uver Duitsehlands westelijke grenzen sis een zee voortbruiste is geenstins de mogelgkheid uitgesloten dal vandaar oOk de roode vanen van hel socialisme tegevierend ons tegemoet waaien daarom moeten wg nu reeds al onze krachten ontwikkelen en vertamelen Bismarck beklaagde tioh weder over de ontvangst welke in den Bgksdag steeds aan de Regeeringsontwerpen ten deel viel werd het monopolie verworpen en ook de belasting op hel gebruik van gedistilleerd dau ton er in Prnisen eeu vergunnings belaaling worden ingevoerd Dit kon de Rgksksnselier voorspellen omdat tooals men weel in den Pruisischeu Landdag de Regeering de meerderheid heeft De koning van Denemarken heeft een voorloopige finanoleele wet voor het jaar 1836 87 uitgevaardigd waarbg de regeering weer wordt gemachtigd om de bestaande belastingen te innen en de noodlakelgke uitgaven te doen Dete uitgaven mogen echter niet hooger tgn dan het bedrag der begrootiug welke hel Falkething weigerde goed te keureu Bij stemming werd het wetsontwerp verworpen niet meer dan drie etemme waren er toor Door tolk een verpletterende meerderheid was men verrast De Rgksdag bestaat uit 399 leden en om een besluit te nemen wordt de tegenwoordigheid van 199 leden vereischt Aau de stemming namen 184 leden deel 181 stemden legen eu 37 hielden tich buiten stemming Nog nooit is een regeeringsvoordracht door slechts drie leden goedgekeurd zelfs hel tabaksmonopolie mocht vgf ondersteuners vinden De regeering was natuurlgk op dete nederlaag voorbereid Wat moet nu gebeuren P Vermoedelgk tal ia anderen vorm een beslissing op bet gedistilleerd voorgesteld worden want de toestand kan niet blgren tooals hg is Ieder toch beseft teer goed dat bet gedistilleerd bij een zoo groot rerbruik als dat in Dnilschland reel meer dan de betrekkelgk too geringe som ran rgfiien mill mark aan de schatkist moet opbrengen Ten gerolge ran de monopolie behandeling in den Rgksdag was de Pruisische Landdag Vrijdag too slecht bezocht dat het roor elemmiug vereischte aantal leden ontbrak Toch was de beraadslaging teer belangrijk Zg gold het Rgn Eems kanaal de verdediging of bestrgding was blijkbaar gegrond op locale overwegingen vandaar dan ook dal het centrum verdeeld was Door de Regrering werd het ontwerp met kracht verdedigd de aanleg van het RgnEems kanaal beweerde zij staat in nauw verband tol dien van het kanaal Insschen Noorden Oostzee dewgl beide ten doel hebben het handelsverkeer Insschen de twee zeeën uitsluitend in Duitsche handen Ie brengen de beide waterwegen zullen niet alleen ingericht zgn tegen de overmaoblige concurrentie der Engelsche steenkolen maar ook tegen de scherpe concurrentie van de Amerikaansche granen de industrièelen in het Westen en de landbouwers in het Oosten van Duitachland zullen gelgkelgk voordeel van de kanalen hebben De Regeering bestreed de bewering als zouden de inkomsten der Slaatsspoorwegen ernstig benadeeld worden door den aanleg van kanalen de Regeering beschouwt de spoorwegen in de eerste plaats als openbare middelen van verkeer en niet als bronnen van inkomsten bovendien zou indien geen kanalen gemaakt worden het spoorwegnet uitgebreid moeten worden wst ank geld zon kosten daarentegen was het zeker dat hel Rijn Eems kaal tot ontlasting der westelijk spoorwegen zal dienen op welke na de voltooiing van het kanaal Insschen de Noorden Oostzee stellig het verkeer tich zal opeenhoopen De discussie is den volgenden dag voortgezet en geëindigd met verwijzing van bet ontwerp naar een commissie KEXXISGEVIMG X Voorzitter van deu Raad der gemeente GOUDA gelet op artikel 31 der Wet van den 4den Juli 1850 ttaattblttd no 37 regelende het Kiesrecht Brengt ter algemeene kennis dat de Igslen aanwgtende de personen die binoen dete Gemeente tot bet kiezen van Leden van de Tweede Kamer der StatenOeneraal van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zijn door hem gesloten en Ier inzage van een ieder op de Plaalselgke Secretarie nedergelegd zijn terwgl deze Lgsten en Staten bovendien op nieuw tg n aangeplakt de eerste is de St Jnthoniettraat bg den Kleiweg de tweede in de Patentee bij het Weeshuis en de laatstgenoemde in de Korte Qroenendaal bg de Markt GOUDA den 80 Maart 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER Bargerlljke Stand GEBOREN 26 Miart H lUtje ondcrs J J Bro f en 6 van Leeawea EDgelias ouders P de Knegt en M VBD dfl WaïertDg 27 Adriaoa Coroelia tjD tjendrika Sophia oaders li Tsn WiJDgaardea an M S Puyk 23 Gerril ouders O Caatelgo eo M de Wilde Willem Adrianus ouders W van den Berg en M P Snel OVERLEDEN 26 Maart J D P Dortland 3 j 28 L Lekkerkerk 6 j Moordrecht OVERLEDEN J P Verborg Sm Is RivUra wed D de Wilde 63 j G Hnisman wed A ran ïlaardingen 81 ONDERTROUWD W Hoogendgk laa Cappellen 28 j eo A i van Hooweninge 27 J Gouderak GEBOREN Cornelia Jao oaders C W Kool en W van der Hee OVERLEDEN W Verboom 2 m ONDERTROUWD H Otterspeer Oaderkerlerk a d IJaael 24 j eo C Versnel 26 j Stolwtjk GEBOREN Tennis ouders H Stoot en C Berkoower Klaas ouders K Blonk en W Hoosbeek Leendert oaders L de Jong en M Verdoold v OVERLEDEN S Ooms 4 Haastrecht = GEBOREN Johanna Wilhelmina onder D Bruines en T de Vos Bernardoa ooders J Steenbergeu eo C Hoeboer BUaabetli AotoiuetU Johaona ooders R Slanger en C M 8 Snelleman Jannetje Maria ooders F rao Vliet en M Oudijk Gerrit oudere W Tollenaar en E van Alpben Catharina ouders C de firnijn eu N rao Kampen OVERLEUEN E Slanger 65 j