Goudsche Courant, woensdag 31 maart 1886

Vriidag Z April 1886 m 33TO Binnen bn Buitenlandschb Boekhandbl TAK Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Ttendetiwff 2 M AUe BOJEKBJÜ en TIJDBCHBIFIBy worden binnen den kortit mogelgken tgd geleverd BOEE EU STEENDEUZWIEE tegen zeer billgken prgs Nette Bewerking Spoedige Aflevering Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITENLANDSCHB COURANTEN worden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is GOUDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iiueiiding van advertentlën kan gsschieden tot 4ta uur des namiddags van den dag der uitgave aeeuwijk GEBOBENi okui oodmO VerbotfenCTU Ryo Hui Jiiob oidwi e da Vrw m M Virhtul Catri u WiltilaiD ld oadm i V WclUr M rai Rara waag Gtrngje ouden M Ooatroin en C Tap Ooatitroom ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen Tan een flinke Dochter P LIT HOOITMAK Gorinehem 26 Maart 1886 JOHANNA HELENA EXALTO DE JoiCO Moordrecht 26 Maart 1886 Voor de bewgzen van belangstelling betoond bg het overlgden van onzen Broeder en Behuwdbroeder den Heer C THIM betuigen wg onzen dank C VA DB WERVE Thim B H VAN DB WEBVE Gouda 30 Maart 1886 AI degenen welke iets te vorderen hebben van wgleu den Heer C THIM in leven Apotheker te Gouda worden beleefd verzocht om ten spoedigste hunne vordering in te leveren h Mevrouw de Wed C THIM te Goiida De Rangschikking in het Faillissement van Th B KABEL Stroohoedenmaker en Winkelier te Gouda is met de bewflzen nedergelegd ter griffie van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam ten einde aldaar gedurende veertien dagen te verbleven ter inzage van een ieder De Curator Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Juffrouw REKKERS Turfmarkt vraagt met MEI eene DIElirSTEODE R C Eeo MEISJE gevraagd om terstond in dienst te treden hekend met huiselpe bezigheden Adres CRABETH8TRAAT 243 Benedenhuis Mevrouw dk ROTTE HAVEN vraagt een van 16 jaar Doe Uw voordeel De van het vorige jaar overgehouden BEHANGSELPAPIEREN KARPETTEN enz worden it contant beneden inkoopsprgs van de hand gedaan bg G GRAVESTEIJN Behanger Wgdstraat A 168 universeel ZÜIVEIIINGS20UT Het echte algemeen gunstig bekende ONlVERSEEL ZÜlVERINGSZOÜT eenzeker middel tegen MaagkwaUn Zuur Broking Hartwaler enz is thans echt verkrgi baar in pakjes 4 15 Cent pakjes i 27 Cent en beele pakjes a 50 Cent te Gouda bö J H Boers Botkoop bn J van Beigen Bodejravtn bij P Versloot Haastrecht bg J T Den Hartog Sehoonhvm bjj Wed Wolff Zoon Open bare Aanl esteding Op VRIJDAG den 9 APRIL 1886 des voormiddags ten 11 j ure zal in ihet Posthois te Moordrecht bg enkele inschrijving worden AANBESTEED De afbraak en herbouw van een KOESTAL enz op No 155 van Sectie I in den Zuidplaspolder onder MOOBDBECHT Bestek en teekeningen ter inzage eu over name in € Het Posthdis voornoemd SCaiLDEBSPECnTS GEVRAAGD JOHs VOS TE KOOP Een prachtige BOE met BOKKENWAGEN en TUIG Adres met franco brieven Lett V aan de Boekhandelaren A KOK COMP te Gouda Een Heer gedeeltelgk zelf Meubels bezittende vraagt Kost en Inwoning met VRIJE KAMEB Brieven met opgaaf van conditiën onder Lett L J aan de Boekh A KOK COMP alhier Ea SPIJKER Boterhandelaar Meppel Staphorst Verzendt prima qualiteit NATÜÜRBOTER noteering volgens marktprgs prgs deze week a 52 et per Kilogr in vaatjes van 20 10 en 4Vj Kilogr inhoud Levering franco onder rembours Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen Maakt het haar glansrijk en zacht len verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 30 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te öotyia bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Mej BRUIJNEL Gbkndbl vraagt tegen MEI eene zindelgke en LINNENGOEDEREN A VAN OS Az Kleiweg E 73 De ondergeteekende beveelt zich beleefdelgk aan als SGBOOIlSTEENTEm Rook verdrijver en Metselaar GOUDA Doelensteeg 242 Belovende eene soliede bediening P ZAMKI Ter OPRUIMING voor 25 CENTEN De Geschiedenis van Gfoida van 1572 tot 1575 door Verkrggbaar bg A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 GHKM FABRIEK VAN H W GIMBORN te Emmerik ajd Rijn en Hetrenierg Oelderland Nieu w Nieuw PHOEJNIX TINTE git zwarte Schrgf en Copiëer inkt Deze Inkt vloeit gitzwart uit de pen wordt niet dik en kleeft of plakt niet Deze Inkt is benevens de andere bekende INKTPREPARATEN Gallus Tannin Aleppo Alizarin Keizer Schrgf en Copiëerinkt Salon Goud Zilver groene blauwe roode carmin metaal en andereInktsoorten en i Vloeibare Lijm verkrggbaar in lederen Boekwinkel I Snelpersdruk van A Bbidkuan te Goada De aitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 1 April 1886 VEHGADERING VA r den GEMBEXTERAAD Vrijdag den S April 1836 det oamiddig tea 1 ure Aan de orde De rekening van het Stedelp MBieam van Oadheden dienit 1885 Hel kohier der plaataelgke directe belasting op de iokomtteo dienit 1886 Het adrei van H J Nederhortt betreffende den aankoop van bouwterrein aan de Crabetbatraat Het adrea van H Ouderkerk belrelTende het beMhikbaar itellen van een lokaal van de Gemeente ten dienite cgner privaatleaKn in de gymnastiek Het adres van A J van der Sanden betreffende de baar van een stukje grond achter de St Janskerk Aan het eind examen ran de gemeentelijke Burgerarondichool werd door elf leerlingen deelgenomen aan ees kon het diploma worden uitgereikt t w aan P H 8 Breukel A Burger J van der Hoeren W 0 Krorohont A A van Vuuren en A de Zeeuw In de vergadering van de onderwyiera der normaalachool gehouden 30 Maart j 1 werden alle leerlingen der inrichting behalve I der voorbereidende klaiie aid A 6 der Ie klaaae 1 der 2e klaaae en 2 der derde klasw naar eene hoogere afd bevorderd EIt leerlingen der 4e klaaie hebben verlof verkregen lich aan hel voorjaaraexameu te onderwerpen De nieuwe onnn tal 2 April met 1Q2 leerlingen waarvan sgn geplaatst in de voorbereidende klaue afd A 7 afd B 6 in de Ie klasoe der oormaalaohool 29 in de 2e klasse 15 in de 3e klaaae 22 en in de vierde klasse 32 leerlingen aanvangen Oficboon er in onie gemeente reeds sinds langen tijd op uititekende wijie gelegenheid waa bloemen bonquetten kranien ene te koopeu welke de vergelyking me die uit andere plaatsen gemat konden doorstaan too was er hier tot duiver nog geen bepaalde bloemenwinkel Thans heeft de heer P Hooflmoa Jtn er een geopend op den Kleiweg die teker een welkome afwiueling aanbiedt bij een geticht op de andere magatünen die lioh in die bunrt bevinden Ëen emaakvol geiohikte ooileotie bloemen waaronder vele prachtige atalea t trekt daar onwillekeurig de aandacht en men mag met genoegen oonetsteeren dat dete nieuwe winkel een aieraod is voor dete stad Deelden wq in oqs vorig nr met een enkel woord de ooncintie mede van den adrooaatgene raal bij het Haagich Gereohtshof jhr mr A H de Savornin Lohman in het bekende gesohil over den eigendom der kerk alhier thans volgt deze hier meer uitvoerig Geijjk men weet heeft de rechtbank te Rotterdam den eigendom aan de gemeente toegeweten Tegen die beslining hebben de appellanten drie grieven aangevoerd Dat de eigendomireohten der burgerlijke gemeente tot 1818 niet bewezen sjju Er tou geen acht tgn geslagen op extinctieve verjaring en aiiitieve veijsring was overwoog de adv gen Bukerk ééa is met dien Uit it bij vonnis ter Er beataat hier wel III Het beroep op voorbijgegaan Wat de eerste grief beti dat de eigendom der gi van hel Catkariua gatthgii igde gesteld Ten oureohl degelgk een eenheid tussebsn gaithnit en kerk De kerk ii gebouwd op of liever getegd ouder de kerk igu keldert die alleen toegankelijk tgn uit bet gaatbuis en niet uit de kerk Dat de kerk bg de burgerlijke gemeente in eigendom waa werd ontegenzegIgk uit de overgelegde stukken beweteu Meer dan twee eeuwen heefi Gouda de kerk niet alleen gehad maar ook daarover bcsphikt als eigenaar Gatthuismeesteren waren afbankaijk van den burgemeester en de Regcering vaa QoiM De omstandigheid dat ia 1628 door gaathnitmectteren werd gedSfllMltswd voor betaling van onderhond wordt daardoor verklaard dat toen de gatthnitkerk i wokkita wc d aan het gaathus kerkmeeiteren nffloulttenlen het onderhoud vsb de gatthuiikerk te betalen De toestand is tóó gebleven tot 1815 toen de kerk nog w g nik waa bg de Waleu In 1816 en daaropvolgende twee jaren hebben over de kerk langdurige onderhandelingen plaats gehad en in 1818 is de kerk getmik overgegaan aan de C gemeente te Gouda Doch er it toen nog nooit over gedacht dat de kerk ei eiulom ton tgn van de RoomtohCatholiekeo Ook in het request van den pattoor Sem werd erkend dat de kerk eigendom van Gouda waa Zelfs de aartsbittchop van Holland eu Zeeland heeft dit erkend en dat de Joodiche gemeeole bg t request fan den maubigem van detelfde meeuing was mag hier niet onopgemerkt worden voorbggegaan Uit dit alles meende de adv gen t mogen afleiden dat door de geprodsoeerde stukken loo volledig mogelijk wat beweten dat in 1811 de eigendom der kerk bij de burgerlgke gemeente Gouda behoorde Wat 11 de cxlinotieve verjaring betreft staat vaat dat de kerk op laat van den koning aan de R Calholieken it overgegeven Uit s koningi beschikking blijkt dat de gemeente Gouda toen in het betit der kerk wat Het it niet de konimg die de kerk heeft overgegeven maar de gemeente Ocmda De koning hsd het bezit niet en kon dut niets overgeven Wat wilde de koning Alleen aan de K het gebruik der kerk geven Nooit heeft de koning den eigendom willen overdragen Bjj het koninkigk beiluit wat niet de minne qnaeatie van eigebdomtoverdracht Revindicatie kon dut niet eerder ingeeleld worden dan nu het kon niet getcbiedeu in 1818 De verkoop der kerk bg akte van 20 Januari 1882 waa de eerele eigendomidaad der katholieken III Hiermede vervalt ook het beroep op ac Mtitieve verjaring Appellanten leggen dat tg gfeen titel behoeven te tooneo Uit ii juist Doch gelotiraeerde en dit it van belang toont wèl een titel Appellanten tjjn een betitters geweest ter goeder trouw want ig witten dat 1 $ ileeklt gebruiken warkn Geintimeerde heeft verder ook de reohtapertoonlijkheid van de R C parochie die in dete optreedt betwist en beweert dat tij niet beweten heeft dat tij detelfde is die in 1818 de kerk in ADVBRTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Atzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN gebruik kreeg Bjj dete verwering heeft de oorspronkelijke eitoher echter geen belang hoegenaamd Indien de eigendon niet wordt aangenomen moet de actie worden onttegd In geen der gevallen doet het er toe of gedaagde rechttpertoonlijkheid betit en of tij de kerkelijke gemeente it die in 1818 de kerk betat Op al dete gronden concludeerde de Adv Gen tot bevestiging vsn het vonnis der Rotterdomsohe rechtbank Het Hof bepaalde de uitspraak op 10 Mei a s De Rotterdamsobe nchtbank veroordeelde Dinsdag U T H herbergier wonende te Bergambacht wegens grove mishandeling van tgne dochter tot 45 dagen celstraf ea f i boete tubi een dag cebtraf Door het kantongerecht alhier werden igiste n essige kapiteins van stoombooten varende tuaaoheu Gouda en Boskoop Gouda en Leiden en Gouda en Woerden veroordeeld ieder tot een boete van 10 golden of subs gevaogenisttrsf van 2 dagen omdat tg in de rivier de Gouwe onder de gemeenten Gouda ea Waddingiveen met te groote snelheid hadden gevaren Volgeoa de provinciale verordening op de stoomvaart in de boezemwateren van Zuid Holland van 1883 mag in de rivier üe Gonwe met etoomboaten niet sneller worden gevaren dan 160 meter per minunt onder de gemeente Waddingsveei en niet toelier dan 120 meter per miunit ouder de gemeente Gouda De processenverbaal waren opgemaakt door twee watermolenaars in dienst van den Oostpolder tevens onbezoldigde rgktveldwaohters De kapiteins beweerden dat het voor hen niet mogelijk was op de Gouwe na Ie gaan of tg sneller voeren dan in de verordening geoorloofd ia Bij de herstemming voor de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in het hoofdkiesdistrioi Assen tjjn uitgebriicht 2037 Gekozen de heer Atr H Smeenge met 1243 de heer Van Diggelen bekwam 794 Hemmen In het afgeloopen kwartaal tijn te Zevenhuiten ileohlB 2 procesien verboal wegens openbare dionkenichap opgemaakt In afwachting van de nilkomiten van het onderteek naar de electrische verlichting van de geheele Kalveritroat hebben de bewonen van winkelt en perceelen gelegen in de Kslverstrsat en aan het Rokin te Amsterdam tussohen de Enge Kapel en Waterstegen het voornemen opgevat too die plannen niet mochten doorgaan voor eigen verlichting te torgec De elictrisohe verlichting van dit blok bevattende een 20 lal perceelen tal minder kosten dan de verlichting met gas die voor dete perceelen welke slle thans nog van gas worden voortien door de Amiterdanische Pijpgat oompsgnie getamenlijk per jaar ƒ 13 000 a 14 000 bedraagt Te meer tal dit het geval vtijn wanneer men tegen 1 Auguitns 1887 het tgdstip waarop de concessie dier maatsohippü Sindigt genoopt tal tgn tich bij de Imperial van gaa te voortien wanneer dat bedrag met 20 percent tal verhoogd worden Van de firma s die opgave vnn plannen deden is het tot 00 toe eene Rotterdamache firma wier plan