Goudsche Courant, vrijdag 2 april 1886

aea toowel geldelijk als lechniaoh het meest aanmmtlgk fohynea Ook de Berlgnsohe firma Siemens en Halske beeft zonder daartoe aangezocht te zyn op eigen gelegenheid een plaatselgk ondereoek laten instellen Dit gedeelte der Kalversttaat lal das in allen geTalie eleetrisch erlicht orden Ook al mocht degemeente aan de sameoverking van de winkeliers inde geheele straat moeielgkheden in den eg wensohen te leggen ten aanzien van de ergnnning tot het leggen en hebbeo van geleidingen in of bofen deopenbare gronden dan kan dit plan toch altijd doorgaan want de geleidingen bigren geheel op particalier terrein A C Axel Paulsen geslagen Op een afstand Tan eene mgl is bg op 18 Maart te Drontheim twee keer door den 20 jarigen Quilfeldt geslagen In een ingezonden stnk in de rontheiiuer Dagtpoate wordt getracht zijne nederlaag daardoor te Terklaren dat de baan zoo kort was en hg met zijne lange schaatsen in het nadeel was Bij den eersten omloop daoht hg dat Quilfeldt hem dadelijk oorbij zonde rgden hetgeen echter eerst op het laatste oogenblik gebaarde Bg den tweeden omloop reed Paulsen zeer hard af om Quilfeldt roorgoed óór te bliJTen deze bleef wel eerst achter hem maar won op het laatst weer Staten Oeneraal Tvteede Kaheb Zittingen Tan 30 en 31 Maart 1886 In de zitting Tan Dinsdag is bg het oortgezet debat oTer de conTeriiewet op Tersoek der Kegeering teruggekomen op art 2 en heeft na een heftig debat de heer Van der Loeff teruggenomen zgn amendement zoodat niet legelgk met de gelegenheid tot optie zi l warden gepubliceerd de aflossingstermgo De geheele oonTersiewet is daarna aangenomen met 66 tegen S5 stemmen In de zitting Tan gisteren was de grondwetsherziening aan de orde De discussie werd Toartgeiet orer Hoofdstuk X Onderwgs De heer ces pleitte Toor het oierlaten der regeling ran het onderwgs aan den gewonen wetgeTcr en eisohte in de Grondwet den waarborg dat het lager onderwgs zoo worde angerioht dat de gelegeni heid niet ontbreke om den kinderen Toldoeod onderwgs te geTen zonder krenking ran Godsdienstige oTertaiging Hg wensohte ook het onderzoek naar de eischen Tan bekwaamheid der onderwgters te behouden en Terklaarde zich tegen sabsidieering Tsn bgzondere scholen De heer De Megier achtte opneming der waarborgen in de Grondwet omtrent openbaar onderwgs eerbiediging Tan ieders Godsdienstige begrippen en Trgheid van bgionder onderwijs noodig doch bestreed ten sterkste het subsidieefen Tan bgzondere scholen De beer Butgers Tan Rozenburg achtte èn het BegeeringsToorstel èn het voorstel der Beohlerzgde onaanuemelgk als leidende tot de secte ichool Ook met het Toorstel Beaofori kon hij zich niet Tereenigen daar dit den weg opent tot het bekostigen Tao Godsdienstige scholen door den Staat De heet Van Baar bleef subsidieering der bgzondere school krachtig Terdedigen en achtte alle roorslelleo bebalre dat ran de Rechterzijde onaanuemelgk Van de aanneming daarran maakte hij zgn stem OTer alle andere hoofdstukken afhankelijk De heer Keucheuius wees er op dat herziening Tan art 194 noodig was geworden door da uitlegging welke de Linkerzijde aan dat artikel der wet Tan 1848 heeft gegeTen Hij Troeg of Toortaan op de scholen coa mogen gesproken worden OTer God Godsdienst Zgn eer Zgn recht en Zgn woord De heer Boys wees er op en trachtte dit met egfers aaa te tooneu dat de meerderheid der natie het bijsonder onderwgs Terlangt en toonde aan dat als de kinderen die nu openbaari onderwgs genieteoj bgzooder onderwgs ontrangen dit roor den SUat een Toordeel zon geTen Tan f 4 786220 Ib den laatsten tijd wordt in ons Taderland het nut Tan en de behoefte aan een Nederlandsob proefstation roor bouwstoffen meer erï meer erkend zegt XV Infeniair Niet alleen is een proefstation bg hel lereren rsn bonwstoffeo roor den rerbraiker maar lérens ook eq roor den lereranoier ran groot gemak maar ook bg de helaas dikwijls roorkomende processen ten gerolge ran I rerschillend beoordeeien der gelererde waren is zulk eene inrichting als onpartijdig deskundige san niet te ontkennen belang Terens is roor het proefonderrindelijk onderwgs een aan eene leohaisebe hoogesohool rerbonden proefstation lan groot nul lu rerband met deze opmerking geeft het blad een orerzicht ran de roornaamste ioriohlingen ran dien aard in het buitenland Dat het beste het eenig afdoende middel tegen werknood rersèhaffiog ran werk is Zegt de Jrni Ci klinkt te duideiyk als een axioma om er reel ran te zeggen Maar zij wil de rraag ondertoeken of bg de algemeen werkende oreral roorkomende oorzaken dit allereenroudigst middel op het papier in de practijk niet blgken zal te falen In de eerste plaats ziel lij het middel ran emigratie onder de oogen en wgst er op dat op hetgeen men zich ran orerplanling ran Hollanders naar de Transraat had roorgesteld al spoedig ontouohiering wat de uitroerbaarheid aangaat is gerolgd Zij meent dat orer het algemeen de ouderrindiug zal worden opgedaan dal ia een nieuw land de nott valetiri der werkkrachten daar niet bruikbaar zijn terwijl in den regel ijrerige en knappe werklieden in bun eigen land wel bun brood zullen tinden Hel schgnbasr eenroudigste en natuurlijkste middel gelgk hierboreo gezegd is dan ook bet versohaffen ran arbeid zonder ran den werkman zijn rerplaaising en lossoheuring ran alle banden te rorderen d w z door bet ondernemen ran groote werken die misschien nuttig maar daarom nog niet noodzakelijk zijn Hierdoor tal echter een onnatuurlijke toestaiiil ontstaan een orerprikkeliug waarop weer reactie rolgen moet een orerprikkeling waaraan de toekomst wordt opgeofferd geiyk de orerprikkeling ran alle takken ran industrie n bedrijf t de huidige crisis heeft geleid Het is dus ongerijmd nitredding uit de moeielijkheden te zoeken in hetgeen tot de moeielijkheden heeft geleid Daarbij komt nog dat er wel werk door rerschaft wordt aan de boaw ambachten aardwerkers enz maar zij die met spade troffel noch schaaf weten om te gaan er niet door gebaat worden Ën zoekt meu nu arSeid op die roor later bewaard bad behooren te wordeu dan roedt men thans de arbeiders kunstmatig door den arbeiders in rolgende jaren het brood Ie ontnemen want wat na rerricht worJl behoeft in rolgende jaren niet meer gedaan Ie worden tenzg men geheel onnutte diagen laat uitroeren wal zeker niemand rerlangl Op kleine schaal ia enge omgering kan het rerrroegd uitroeren ran buitengewone werken aauberelenswaardig sijn maar als algemeeoe maatregel op groote schaal rerplaatst het t kwaad slechts uaar de toekomst In Engeland is ran $ egeering wege aan de Armbesturen de raad gegeren zich ran rerpleging en bedeeling ran werlEeloozeo te onthouden maar wefkrersohaffiüg wordt aanberoleo echter onder roorbehoud dat b t arbeid z die niet ranedert niet is Tan grootendeels nutteloo en aard maar door niet te hooge belooning prikkelt tot herrailing ran het oude ambacht zoodra daartoe weer gelegenheid bestaat Deze raadgeringeu hebben reel goeds en in dien geest hebben dan ook hier Ie lande gehandeld rele gemeentebestureo die zich onbekrompen betoonden in bet rersohaffen ran werk o a tot sneeuwop ruiming een middel tot naliige werkrersohafliog dat letterlijk uil de luohl was komen rallen Minder aaoberelenstraardig acht de JmA Cl het roldoen door particulieren aan de rraag raa werkeloozen om tol lage prgzen werk te laten rerriohteo waarroor anders gewoonlijk de tusscheitkomst der bazen wordt gerorderd daar hiermee een ooncurrentie legen de bazen wordt in bel leren geroepen ten nadeele der rakgenooten en dal zijn natuurlijk de meest oppassende de bekwaamste en de rerzorgers ran de grootste huisgezinnen die raak met groote opo ring door de patroons aan het werk worden gehouden Vooral in rerband hiermede waarschuwt de Jrui Cl dat ten opzichte ran bet zoeken naar middelen tol rermindering ran den werknood wel het hart ipag spreken maar het reratand besltiren moet Te Amsterdam werd dezer dagen in café Krüsnupolsky een rergadering gelouden door omtrent 160 belangstellenden bijgewoond ter bespreking ran hel plan tot opricbting ran een boter en ksasfabriek De zaak was door een oommiisie ran zes leden onderzocht De hear Bultiban leidde de rergadering Verscheidenen der aanwezigen betoogden de noodiaketijkheid om beter prijzen roor de melk te bedingen daar de prijs ran 1 60 per rat die thans wordt betaald door de afnemers tot den ondergang ran den boer moet leiden Het resultaat der besprekingen was dat ongereer 160 boeren scbriftelgk rerklaarden dal 6 oenten per liter de minimumprijs behoort te zgn en dal zg dien tullen rorderen Burg en Welh ran Amsterdam hebben besloten om in een der lokalen ran de kweekschool roor on lerwijters en onderwijzeressen bij het lager onderwijs een cursus te doen houden in het geren Tan klassikaal onderwgs in handwerken ten einde de onderwijteressen in genoemd rak meer rertrouwd Ie maken met het geren ran dat onderwgs De oursas zal plaats hebben ran half April tot half Juni e k en in September wordeu roorlgezet Deleiding ran dien cursns zal worden opgedragen aan mej A M ran der Velden onderwijzeres in de handwerken aan de leerschool bÜ die kweeksohooL Tot de hoofden der scholen 1ste en 2de klasse is het rerzoek gedaan te willen mededeeleu of aan hnune scholen ook onderwijzetesieti in handwerken zgn die genoemden oarsns wenschen Ie rolgen Het Gereohtsbof te Arnhem deed Dinsdag oitapraak in het proces ran merr Bulkley o s Hel Hof orerwoog o a dat de eerste rechter ten aanzien ran het bewijs naar rorm eu inhoud een wettige uitspraak bad gegeren Noordboff en de andereu roor de ontroering aangenomen ziju met mr Hoek worstelende geweest de rinkelende glasruit en de worsteling buiten het buis ran mr Hoek zijn door diens huiagenoolen gehoord Hel geweld is alzoo bewezen De bedoeling der beklaagden blgkt uit hun bekentenissen en uit de bewezen uiterlijke bedrijren Beeds het binnentreden door Noordboff en zijn rolgelingen was naar s Hofs oordeel liu den geest ran art SU C P een begin ran uitroering en zeker was dit t geral ten aanzien ran hel geweld op mr Hoek alleen loerallige omstandigheden rerhinderden de Toltooiing ran t misdrijf ook dit slaat rolgent hel Hof rast Verder neemt het arrest als bewezen aan dat Noordboff hel plan bad den toeleg te helpen uilroeren dat de geplecfrde handeling was gemeend dat bet geweld een element was ran bet gewilde misdrgf terwgl de mogelijkheid van nitroering door de andere helpers ondanks de aanwezigheid der politie niet was uilgesloten De straffen door de Rechtbank opgelegd oordeelde hel Hof juist Het ronnis werd derbalre berestigd èn wat de qnalificatie èn wat de straffen betreft Het jlof rond geen termen om overeenkomstig bel requisitoir ran den Froc Oen de onmiddellijke inbeobtenisstelling ran merr Bttlkley te berelen De rerdedigers ran merrouw Bulkley en hars medebeklaagden hebben onmiddelijk na de uitspraak cassatie aaugeteekend legen hel arrest ran hel gerechtshof waarbij hel reroordeelend vonnis van de Arnhemsche rechtbank berestigd werd Hel honderdjarig jabilé ran den aardappel tal dezer dagen in Frankrijk op feestelijke wijze worden gerierd De aardappel werd door den beroemden land bouwkundige Augustin Parmenlier uit Amerika ingeroerd maar hij had in de beginne met zooreel orergroole domheid te kampen dal hg aan het succes ran de aardrruohl wanhoopte In rele kerken predikten de geestelijken tegen den aardappel maar Parmenlier hield wakker stand en schreef onderscheidene geleerde werken waarin hij de waarde ran den aardappel als roadingsmiddel aantoonde Hy deed een beroep op de groote grondeigenaars en de geleerden om hem bij Ie staan maar alles was Ie rergeefs men bield den aardappel roor rergiftig en ongezond en reien geloofden dat de pest er door reroorzaakl werd Zelfs de leden ran de Sorbonne Helen lich niet aan de zaak gelegen liggen Ten slotte wendde Parmenlier tich lot koning Lodewgk XVI die hem roortbielp en hem dadelijk een terrein aanwees waar hij aardappelen ikon poten Toen de eerste aardappels bloeiden orerhandigde de geleerde zijn rorstelijken beschermer een roikertje ran de bloesems en Lodewijk tooide er zijn knoopsgat mee Sedert dien tgd werd de knolvruohl aan het bof populair inaar des moeielijker was hel om die bü hel Tolk ingang Ie doen vinden Lodewijk gaf Parmenlier advies ten andere wgte ran doen te rolgen het aardappelreld door een httogen muor Ie doen omgeren en sohildwaofalso aan te stellen die streng berel hadden iedereen Ie arresleeren die hel tou wagen het terrein binnen te sluipen De bewakers badden de geheime opdracht om het gegeren berel niet al te streng op te ratten en het duurde dan ook niet lang of dieren brachten een bezoek aan het aardappelveld en ten slotte waren alle aardappelen gestolen en opgegeten De aardappel werd daarop bü de Praoschen populair en de Begeering verleende Parmenlier groole onderscheiding hg stierf 17 November 1813 als bezitter van millioeneo In Duitschlaod had de aardappel reeds rroeger burgerrecht gekregen Van den beroemden Noordpoolrasrder Nordenskjöld is thans rerscbenen te Stookholm de beschrijving van zijne laatste groole reis Dit geniale denkbeeld ran Nordenskjöld om op eene expeditie dwars door het binneoijs ran Groenland eene reeks ran de belangrijkste aretische geologische en cosmopbysisohe vragen ooreel mogelijk op te lossen is door de expe dilie wier beschrijring dit werk rormi zooala men weet op alirountende wijze uitgeroerd Wij tien in dat woeste doolhot ran ijs dat de mensch als laatste middel om roorwaarts te komen zich rerlaten kan noob op de kracht der dieren noch op den arbeid der machines maar uitsluitend op tich zelf Daarom heeft Nordenskjöld ter dankbare herinnering aan hetgeen door de deelneming aan dien toohl is verricht als titel illusiratie afgebeeld hel oogenblik waarop da beide Laplanders Lars Tuorda en Anders Bossa bunnen verren eenzamen tocht op sneeuwscboenen in het diepe binnenste van de ijswoestija aanriogen Hel schoon geïllustreerde werk komt weldra in bel Doitsoh vertaald bg Broekhaas te Leipzig in het licht Onder den titel De vliegende metalen daif schrijft de Ned Sport Het schieten op duiven is in de eerste plaats hier te lande verboden doch het was op den duar ook eene kostbare liefhebberij waardoor niet iedereen in de gelegenheid was om zich in bet schieten op vliegend wild volkomen te oefenen Men moest dus nsar hulpmiddelen omzien en gebruikt in plaats van dniven glazen ballen of Clay Pigeons Dete vervsngen echter niet in allen deele de dolven daar men de onvoorziene bewegiugea der lerende rogels niet kan narolgen De heer Grimshaw hield zich gedurende de laatste drie jaren bezig met bel toeken naar een vliegend voorwerp door een ball trap opgeworpen die alle bewegingen van een vogel maakte en daarenboven de eigenschap moest bezitten van goedkoop te zijn zoodat hel onder ieders bereik zonde komen De vracht van zijn onderzoek is de vliegende melslen daif Patent Flying Metallic Pigeon waarvoor by octrooi genomen heeft bestaande in een zeer lichte metalen lelfslandigheid vrij nauwkeurig de vlachl van duif of kwartel nabijkomende Zoodia het doel getroffen is wordt bel ouzioblbaar terwgl het bij missen op den grond valt en weder opnieuw kan dienen Hel heeft dus op glazen ballen dit voor dat de weide of grond niet bedorven wordt door scherven achter te laten De anelheid is die van een vertrekkenden vogel en de vlucht baboadt langzamerhand verminderende eene snelheid van 70 k 170 yards in alle richtingen Bulteolaodsch Overzicht Bij de heropening der Belgische Kamer kwamen ail den aard der zaak de anarchistische ongeregeldheden ter sprake Ia de Kamer nam de discnssie niet dien omvang welken men verwaqhl had de premier verdedigde de bonding der Begeering zoo goed mogelijk stelde de werkgevers in het gelijk en beklaagde de werklieden wilde blijkbaar zich zoo weinig mogelyk branden Het hoofd der oppositie Frère Orbau wilde echter de handschoen niet opnemen en de Begeering thans niet lot verantwoording roepen hy meende voorloopii alleen de aandacht te moeten vestigen op de bewering van den Minister dat de militaire maatregelen spoedig genomen waren zonder zich bepaald over dit punt uil te laten meende bg toch Ie moeten conslateeren dat de verzekering van den Minister niet voldoende wss om de openbare meening gerust te stellen Het is gebleken zeide Frère Orban dat ondanka deze spoedig bevolen militaire maatregelen de troepen die toch io de uilvoering niet nalatig waren op menig pani te laat aankwamen doch daarop wilde bg roor het oogenblik niet nader aandringen de hoofdzaak was thans om voor het spoedig herstel van de orde en hel gezag der overheid te zorgen De tlinister Beernaert hernam dat hg bereid was tot bel geven van alle inliehtingeu welke men hem zou willen vragen en hield zich orertaigd dat men de jnistheid zgoer renekering zon erkennen En dsarmee liep de zaak roorloopig af De berichten orer de werkstakers zelf bigren intnsschen gunstig luiden botsingen van belang hebben niet meer plaats Hier en daar zwerren nog ledigloopers rond die bedelen of stelen maar de burgers zgn wskker en belpen zichzelf daar waar militaire macht niet aanwezig is er wordt wacht gehouden bg dag en nacht patrouilles loopen rond en des noods wordt ran de wapenen gebrnik gemaakt Zoo zal hel land spoedig gezuiverd tyn De Bussische bladen laten tioh teer onganstig uit orer Vorst Alexander van Bulgarije zg sobrgren deten zelfs bel voornemen toe om tich tot Koning van Bnigarge te laten uitroepen waartegeq als maatregel wordt atnberolen het beletten van Bulgarge door Bussische troepen Zulk een vaart zal het wel niet loopen want de andere Mogendheden tgn er ook nog en daaronder zgn er die ds beiettiug ran Bnigarge en Oost Bumelië door Busland niet zooden toelaten Dal weet men in Rusland ook wel en het gescbrgf der kranten beteekeul dan ook niets dan een schot in de Inohl In een telegram uit de Turkscbe hoofdstad wordt gezegd dat men in diplomatieke kringen gelooft dat de conferentie spoedig tal bgeenkomen om baar goedkeuring te schenken aan de orereenkomst tasschen Tnrkge en Bulgarge Dit bericht is Ie raag om er reel waarde aan te hechten bet is echter een feit dat Alexander op een zeer goeden roet is gebleren met de Porie en dat maakt bet Busland met zgu intriges teer lastig Van een andere zgde wordt gemeld dal de gezameolgke Mogendheden Alexander dringend geraden hebben om toe te geren De Times meldt uit Konslantiuopel dal Vorst Alexander bericht getonden heeft aan de Porte dat Bulgarije rasthondt aan de eenmaal gemaakte roorwsarden lérens zgn betuigingen van gelroawheid herhalende De Turkscbe Regeering heeft een kanonneerboot uitgezonden om tusschen de eilanden te kruisen waar een Grieksch schip wapens en munilie tracht aan wal te brengen De Fransche Senaat heeft na langdurige beraadslagingen eiiideUjk de wel lot regeling van bet onderwgs op de elementaire scholen met 173 tegen 109 stemmen aangenomen De ueulralileit der openbare school zoo ver mogelgk toegepast is het hoofdbeginsel dezer wel De Duitsche Bondsraad tal waarschijnUjk nog deze week kennis maken met het nieuwe Pruisische voorstel betreffende de belasting op sterke dranken nog vi5or Passchen zou het ontwerp den Bgksdag bereiken Hel aannemen van de amendementen door bisschop Kopp in hel Heereohuis ingediend op de nieuwe kerkelgke wetsontwerpen hangt af van de verklaring der Curie om voortaan zonder voorbehoud ran de kerkelgke benoemingen kennis Ie geven aan hel burgerlgk beslnnr De kerkeiyke vrede wordt geacht hiermee hersteld te tgn Men verlekert te Berlijn dat er uit Rome gunstige berichten tgn ontvangen Den 4den April nemen in Spanje de verkiezingen een aanvang De oommissies welke met het toezicbt zullen belast worden tgn reeds gekuzen en wel geheel in den geest der regeering Men meent hieruit te kannen opmaken dat de liberalen ook bg groote verkiezingen zullen zegevieren Zelfs wordt reeds berekend dal de republikeinen in de Kamer niet meer dan 20 en de conservatieven onder Canovas niet meer dan 60 zetels kunnen veroveren MABKTBERICHTEN OoUda 1 April 1886 In granen was ran daag ge n poissou d Artil De stemming woa zoo kalm on koopera zijn erengoed op de hoogte als rerkbopera want hel leren in den graanhandel sluimert Br irerd foor behoefte rerkoebt jjoeiie Zeeuwsche larwe 7 40 a 8 Polder roor 6 80 ü ƒ 7 26 Rogge 6 26 a 6 Gerat 5 20 if 6 80 Cheralifr lot 6 60 Harer 4 ï J 4 60 met mindere rraag Maïs f 6 40 a 6 Erwten en booneo wordeu tengevolge der goedkoope lerensmiddolen niet gerraagd De reemarkl mei gewone aanroer den handel in alle soorten traag retle rarkeus 23 i 26 cl rarkeus roor Londen 19 a 20 i et magere rarkens en biggen ring biggen ƒ 0 96 a ƒ 1 40 per week Schapen traag Aangeroerd 10 parlgen kaas eerste qaaliteil 2S i ƒ 26 NoordhoUandsohe ƒ 19 a ƒ 20 50 Goeboter ƒ 1 4 ƒ 1 10 Wciboler ƒ 0 80 ü ƒ 0 90 8CHAAK CORRE8PONDENTIB Utrecht Wit Gouda Zvart 1 e2 e4 e7 e6 2 Pgl fS Pb8 c6 3 Rfl 04 Ef8 c6 4 b2 bi Ro6 X M 6 c2 o3 Bb4 c5 6 d2 d4 e6 X d4 7 0 0 d7 d6 8 03 X 14 Bo6 b6 9 d4 d5 Pe6 a6 10 Rol b2 Pg8 e7 11 Bo4 d3 0 0 12 Pbl c8 Pe7 g6 13 Pc3 e2 7 o6 14 Ddl d2 f7 f6 16 Kgl hl Ro8 d7 16 Tal cl a7 a6 17 Pf3 ei Ed7 b6 18 f2 f4 06 o4 19 BdS bl c4 oS 20 Tel X Pa6 o4 21 Dd2 cl Tb8 o8 22 Tfl f3 Bb6 a6 23 Bb2 al Sa6 X oS 24 Bal V cS f4 X S Po4 Ae6 26 Bb6 X 26 TfS eS f6 X 8 27 Pel f3 Be2 X f 8 28 g2 X Burgerlijke Stand OrERLEDEN 80 Maart K Goedhart 78 j 30 C SchoomaoB wed A de Korte 76 j GEBOREN 81 Maart Arie Coroelii ouden S rsn VUsrdiiigeD en W Tom 1 April Aooa Msria Geertraida ooders T Bons cd A M Wsgeossr Oouderak GEBOREN Arie ouden W de Kwudsteaiet el Ii Bruseé OVERLEDEN J de Bruijn 7 m GEHUWD P J Fijg eu A van der GroaC Reeuw k GEBOREN Maria oudere J fan den Heurcl en H vso Rijadaiil Teunia Jaeobna oudere L Zaal eu J van der Pol Antonia ouders A vaa Roon eu F A Cramer OVERLEDEN C van Hemert 21 j Stolwijk 3 w ONDERTROUWD A Treure 20 j en A rsn Rooo 24 j Zevenhuizen GEBOREN Cornelia ouden I C van Knlingen en O A Vente Willeu ouders P van den Akker eu O van Rua OVERLEDEN A vaa der Straatea 2 m ADVERTENTIËW Ondergeteekende betuigt z nen innigen dank voor de vele en bartelgke bewezen van deelneming ondervonden bg zijne trenrige verliezen D BAKKER NIEMEIJEB Gouda I April 1886 il Jf Ondergeteekende beeft bg deze de eer U te berichten dat zgne Banket en Koks affaire Goathaven B 17 met primo April is OVERGEGAAN aan den Heer W SCHALEKAMPJr Terwgl hg U beleefd dank zegt voor hêt genoten Tertrouwen beveelt hg zgnen opvolger in awe gunst aan Hoogachtend IKv DienaoTi W N RAAIJMAAKERS Jf Jf Naar aanleiding der bovenstaande kennisgeving heeft ondergeteekende de eer U te berichten dat de bekende Banketbakkerij en Koks affaire met primo April aan hem is OVERGEGAAN Voorts bericht hg ü dat hg zich bgzonderzal toeleggen op de levering van Déjeunera Diners Soupera en van alles wat tot hetKoksvak behoort Door een nette en nauwlettende bediening hoopt hg zich het vertrouwen te verwerven dat zijne voorganger gednrende vele jaren mocht ondervinden Zich beleefd aanbevelend verblgft Hoogachtend Uw Dienstv Dienaar Wi SCHALEKAMP Jr Confiseur Caisinier Dr Chantomelanxjs OOGEiV WATER krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drakkende stekende en jeukende oogen ontstaan door ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgls vocht ontloopt vooral bg koud weder enz enz Allen ooglgders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 ets Verkrggbaar bg Wed Bosman Coud iWed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuiien W Ligthelm Foorbur Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel