Goudsche Courant, vrijdag 2 april 1886

1886 Zondag 4 4prii N 3373 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oproeping van Belanghebbenden De Gedepateerde Staten der Prorincie ZuidHolland roepen bg deze op de onbekende belanghebbenden om zoo zg dit noodig achten te verachgnen in de openbare vergadering van hnn College welke zal gehouden worden in het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier op MAANDAG den 5 APRIL 1886 des namiddags te 1 ure en waarin verslag zal worden uitgebracht in zake het beroep van H vak BOKKËM te Gouda van de uitspraak van den Militieraad in het 3e district van Zuid Holland waarbg zgn Zoon WILLEM tot den dienst der Nationale Militie is aangewezen Memorieu of bewijsstukken welke belanghebbenden in hun belang moeht n willen indienen kunnen vóór den 2 APRIL a s worden ingezonden De ter zake betrekkelgke stukken liggen tot dien dag iederen werkdag van des vóórmiddags 10 tot des namiddags 4 uren ter inzage aan het Gebouw van het Provinciaal Bestuur i Gravenhage den 29 Maart 1886 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter P TAVENRAAT Griffier Een Zeeuwsch MEISJE 23 jaren oud zag zich gaarne geplaatst als in een goed Burgergezin Adres franco bg den Boekh P tan OUDSHOORN Kleiweg TE KOOP gevraagd een gebruikt doch goed Schutters Unform Adres B ds JONG Gouwe C 200 C GORTER SPIERINGSTRAAT beveelt zich aan tot het AANLEGGEN en REPAEEEREN van Juffrouw REKKERS Turfmarkt vraagt met MEI eene DIEITSTBODE R C S Voor Hoesten Verkoudheid Borstaandoening en enz o Het kind van ondergeteekenden 4 jaar oud is door het gebruik van eenige flesschen RIJNLANDSCHBN DRUIVEN BORST H9NIG volkomen hersteld van eene zeer ernstige borstaandoening Utrecht Mei 1876 W MÜNGERT Alleen echt verkrggbaar in flesschen van 2 Gulden 1 Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel te Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bij J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bö P Versloot Stolwgk bg C G v d Berg THEBMOMETEBS ter bereiding van BOTER en KAAS systeem A B van LEER a 1 20 THERMOMETERS voor Kamer Tuin en Badgebruik B A EiO M E 1 EK S in alle genres en prijzen op nieuw ontvangen de echte Rathenower EristalbriUen en PINCB NEZ Ook op voorschrift van HH Oogheelkundigen en speciaal voor Gouda en omstreken op advies van Dr dk HAAS Oogarts te Rotterdam bg S H POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda Ondergeteekende zich alhier als gevestigd hebbende beveelt zich beleefd aan tot het aanleggen en onderhouden van TUINEN en tot het leveren van alles wat met dit Vak in verband staat belovende nette en billgke bediening UEds Dw Dienaar A P HENDRIKSEN Boomgaardstraat No 4 Gouda en LINNENGOEDEREN A VAN OS Az Kleiweg E 73a Ter OPRUIMING voor 25 CENTEN T De Cfescliiedeiiis van Gouda van 1572 tot 1575 door Verkrggbaar bg A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda Tcffen JICHT RHUMATIËK verkrggbaar te Vfouda Wed Bosma Tiendeweg 6 IJsELSTIJN Blauwstraat Alphen L Vaeossiaü Zn Bodegraven B G F Beinkel P VïESLOOT Boskoop J GOUDKADK P LOOMAN Harmeien W G Kdkvjses Hazerswoude i Gaarkeuken Kamerik van Bbuwen Oudewater J Liefland Bijndijk A C Post Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Bouthookn Woubrugge A de Wilde Op voordeelige voorwaarden j worden Depots geplaatst aan AANDOENIN EN I vraag aan het Hoofd Depot Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gouda H bg M J C HAM te Utrecht HAUTE NOUVEAUTÉ KORTE TIEN DE WEG heeft de eer aan zgne geachte Begunstigers te berichten dat hg dit jaar bgzonder in de gelegenheid is gesteld tot het leveren van de nieuwste PARASOLS ENT0ÜTCA8 Dames Wandelparasols Heerenen Kinder Parasols van de fijnste tot de ordinairste alle tot zeer lage Prgzen contant met 5 pCt korting Ook Dames Heerenen 5inderPARAPLUIES in alle soorten welke zeer voordeelig worden verkocht Verder blgft hg zich aanbevelen voor het overtrekken en repareren van bovengemelde artikelen en hoop door eene prompte bediening de gunst van zgn geëerde Begunstigers waardig te blgven Openl are Aazil estediiig Op VRIJDAG den 9 APRIL 1886 des vóórmiddags ten 11 Ys ure zal in € hbt Posthuis te Moordrecht bg enkele inechrijving worden AANBESTEED De afbraak en herbouw vaa een KOESTAL eiiz op No 155 van Sectie I in den Zuidplaspolder onder MOORDRECHT Bestek en teekeningen ter inzage eu overname in € HET PosTHois voomoemd E SPIJKER Boterhandelaar Meppel Staphorst Verzendt prima qnaliteit NATUÜRBOTER noteering volgens marktprgs prgs deze week a 52V et per Kilogr in vaatjes van 20 10 en 4 Kilogr inhoud Levering franco onder rembours Qedurende 40 jaren beproefd K K uiwl ïepriv en eerite Amerik en Eog gepaleuleeru Tand en JHondspoelingf vau Dr J G POPP K K Hof Tand ris n Z M den Keizer van Oottenrijlc te Ifeenen i het Toortreffelijkale midüel tegen rhnmatiache Taudpg n bij oiitgleking zwellen en zweercn lan het taudileetcb het lost deu aanvezigeu taadsteeu op eu voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden weder vast door versterking van het taudvleescb dat hel van alle sobadelyke stoken reinigt geeft bet den moud een aangeuauen fruschen geur terwijl het deu ouaaugeimmcn reuk weldra doet verdwenen Deze Mandspoeling is iusgelijks een nitmuntend middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert het tanden krygen by kleine kinderen dient ais voorbehoedmiddel tegen diphthteritis keelziekte en is onontbeerlijk bij het gebruik van minerale wateren In flesschen van ƒ 1 76 1 20 en ƒ 0 60 Poeder 4 8o Dr POPP S Pasta in Dooien l f U Pasta aromatische waarvan he m gebruik de tanden schitterend wit T anU maXmëM Plombeersel om zelf bolle tanden of kiezen te plombeeren per étai 2 60 POPP S medio Eruidenzeep het voortreffelijkste Toiletmiddel tegen vlekken uitslag lever vlekken eu zomcrsproeten lot bevordering en behoud van eene zuiverden blanke huid tegen mede eters buidworm onreine huid en pukkels a ƒ 0 35 Vertcheiden vervaleden en verkoopert in Nederland werden onlange btj rechterlijk vonnit tot helangrrjki geldboeten veroordeeld Depots van alleen echte Analhérin preparaten bevinden zich te Gouda bij J H C Huiiiok winkelier op d Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij f E van Santen Kollf te s Uage bij J L F Snabilié apoht te Delft bg A J van Rijn te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden by E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje BU deze Courant behoort een BUvoepel Art 194 in de 2e Kamer m Door toevallige omstandigheden ziekte van den premier en de behandeling der conversie wet is de algemeene discussie in de Kamer over deze belangrgke zaak eenige dagen geschorst Eerst sedert Woensdag ia zg hervat eu pas gigteren is men tot de behandeling van bet regee ringgvoorstel zelf en de daarop voorgestelde amendementen genaderd Voor andere politieke zaken is er ten onzent op het oogenbÜK weinig aandacht ieder volgt met belangstelling den loop der debatten zoodat onze lezers net ons niet kwalgk zullen nemen indien wg weder enkele opmerkingen nederschrgven naar aanleiding van hetgeen in de laatste dagen over deze question brülante geschreven en gezegd is Allereerst trok het onze aandacht hoeveel misverstand er nog blgft beerschen vooral bg de zoogenaamd onveranderd bebouders omtrent de strekking van bet amendement Beaufort of liever in bet algemeen omtrent de bedoelingen van die liberalen welke met ons wgziging van art 194 aanbevelen Van sommige zgden maakt men zich daarvan eene voorstelling alsof deze liberalen zoodra hnn Wensch vervuld en het gewgzigde artikel in de grondwet opgenomen was zich zouden aangorden tot omverwerping van de bestaande schoolwet Hoe komt men toch aan znlk een wanbegrip Het is van den beginne af dnidelgk genoeg door de liberale voorstanders van wgziging gezegd wg wenschen voor geen der liberalen onder te doen in liefde tot de openbare school die wg steeds beschouwd hebben en znilen blgven verdedigen als den grootsten zegen voor het opkomend geslacht in ons jammerlgk verdeeld vaderland Zonder haar gelooven wg zou er van ons volksonderwgs niet veel terechtkomen Wg zullen dus evenals tot dus ver bg de stenibus g veren voor de verkiezing van hen die dit onderwgs willen bevorderen en voor achteruitgang beveiligen Oaar zoeken wg onze kracht en dat is het punt van verschil met onze andersdenkende vrienden niet in het denkbeeldig bolwerk van een elastiek grondwetsartikel Naar onze meening is de bloei van ons onderwgs niet te danken aan de bepalingen van art 194 maar aan de liberale meerderheid die de wetten van 57 en 78 in het leven heeft geroepen en die thans nog als één man pal za staan indien er werkelgk sprake is om de openbare school tegen de aanvallen der tegenpartg te verdedigen De grondwet bevatte alleen de hoofdbeginselen goed onderwgs voor allen bereikbaar met eerbiediging der godsdienstige begrippen het overige wenschen wg te maken tot een zaak van den gewonen wetgever omdat de beslissing van de wgze waarop dit groote doel zal bereikt worden eigenaardig behoort bg de meerderheid der kiezers die naar gelang van tgd en omstandigheden moeten kunnen handelen Dit is billgk tegenover allen De schoolquaestie worde dus eene zaak van gewone wetgeving en bg den strgd daarover zal het blgken dat wg en onze medestanders getrouw zgn gebleven aan onze oude liefde voor de openbare school Het is niet onze schuld dat wg deze dingen zoo dikwgls moeten herhalen Telkens buiten en in de kamer worden er artikelen geschreven en betoogen gevoerd die de kern der zaak niet raken en van ons streven eeu verkeerde voorstelling geven Het is alsof een nieuwe onder wgswet aan de orde u zoo worden allerlei qnaestiën opgerakeld fe qnaliteit van het openbaar en het bgzonder énderwgs de scheiding van Kerk en Staat het wbsidiestelsel enz allemaal vragen die niets ter zake afdoen De eenige vraag voor ons Bberalen is staat of valt de openbare school met art 194 kunnen wg met gemst geweten overgaan tot eene voor alle partgen aannemelüke formule zonder ons beginsel ontrouw te wcwïen Naar onze meening worden te veel woorden verspild aan bgzaken die ons omtrent de hoofdzaak niet verder brengen Buiten de Kamer heeft b v de A Rott Ct in de kamer de beer de Megier zich aan dat envel schuldig gemaakt Voortreffelgke dingen hebben hS gezegd ter verdediging ian onze openbai scholen al wat er aangevoerd werd om het tavoldoende van bgzonder onderwgs en de gevaren van kerkelgk geklenrde scholen in het licht te stellen beainen wg volkomen maar het betoog leverden zg niet dat bg de door oga verlangde wgziging der grondwet de openbwe school inderdaad gevaar loopt De N R Ö gevoelde zich onder net vieeerende art 194 nooit onveilig wgook niet doch naar onze meeaing znilen wg even veilig zgn indien dit art in den geert van het ameodementBeaufort wordt veranderd Als resultaat van het tot heden gebonden debat dit is onze tweede opmerking mag worden geconstateerd dat de onveranderd bebouders in de kamer terrein verliezen en dat als vrg zeker kan worden Aangenomen dat de meerderheid dei libe f e gi araui mentBeaufort al of niet in reaaotie géwgiéi znlIen meegaan De houding der N R Ct w st er reeds eenigermate op Aan het slot van haar artikelen mindert zg wat zeilen komt met eene behendige wending meer in het vaarwater der voorstellers van het liberale amendement Doch grooter indruk zal dunkt ons de rede maken van den heer Borgesius Met zekeren rechtmatigen trots wees deice spreker er op dat hg als bestuurder van Volksonderwgs veel bggedragen heeft tot de bevordering van de openbare school en hg dus niet verdacht kan worden van moordzuchtige plannen te hebben tegen de bestaande wet en toch deinst hg niet terug voor wgziging van art 194 Als grondwetgever is hg tot eene andere taak geroepen dan als bestuurslid van Volksonderwgs en toetst hg de voorstellen aan de eischen die men aan een dergelgk staatsfandament stellen mag En uit dit oogpunt ziet bg de noodzakelgkheid niet in om art 194 onveranderd te behouden Dit is het ware standpunt waarop men zich heeft te stellen en waartoe vele liberalen niet kunnen komen Het onderwijs in verband met de eischen eener goede grondwet die de verhouding der staatsrnachteH en de grondredden der burgers regelen moet Op dit terrein behoorde de gedachtewisseling uitsluitend gevoerd te worden Onze derde opmerking betreft de kansen dat alsnog eene overeenstemming verkregen wordt die het totstandkomen der grondwets herziening mogelgk maakt Met eenige zekerheid laat zich daaromtrent niets voorspellen vóór bet tot eene stemming komt kan er nog veel gebeuren Doch w i blgven er bg de verzekering dat het voorstel de rechterzgde is il prendre oih laisser kan voor die helft der kamer in haar geheel niet letterlgk gemeend zgn De minister van binnenlandsche zaken vat zgne rol als eerlijk makelaar ernstig op 1t het einde der zitting deelde hg gisteren name de Regeerijg mede dat deze zich den tgd van Vrp gl w a s Woensdag zal ten nutte maken omteoVeïwegen of het regeeringsvoorstel alsi g TBoF wgziging vatbaar is Hg vond in denjjtrerzoe nenden geest die in de toelichting der amendementen doorstraalde aanleiding om alledrie nog eens naast zgne lezing te leggen ten einde te komen tot een nieuwen tekst die aan de bezwaren tegemoet komt Deze poging verdient alle waardeering al is twgfel aan het succes geoorloofd zg kan in alle gevallen strekken tot vereenvoudiging van het debat Wg geven evenwel den moed nog niet op Regeering en vertegenwoordiging zgn bigkens den toon van het debat doordrongen van den ernst der zaak zoodat het nog mogelgk blgft dat het belang van het vaderland allen ten slotte noopt ieü van hunne bgzondere meening op te offeren Verwerping toch van alle voorstellen van wgziging zoo een zeer bedenkelgken toestand in het leven roepen Het art 194 zou onveranderd behouden worden terwgl waarschgnlgk meer dan twee derden der kamer het daarover eens is dat wgziging wenschelgk is Van de rechterzijde is dit bekend genoeg terwgl men mag aannemen dat de helft der liberalen met den heer Beaufort zullen meegaan der leden achten dus het artikel niet goed geformuleerd en toch zou het in stand blgven Men stelle zich het moreel gezag voor van znlk een grondwetsartikel Het meest wenschelgk en uitvoerbaar schgnt ons nog altgd het liberale amendement Dat der rechterzgde is voor ons onaannemelgk doch in het verplaatsen van den strgd naar de stembus kan de rechterzgde zeer oed toestemmen zonder haar beginselen oi lare staatkunde ontrouw te worden Wat kan iedere jiartg er immers tegen hebbeu datgeen der elkander uitsluitende stelsels in de grondwet wordt opgenomen De rechterzgde ziet dan wel haar schoolwet niet in groote Igne in de eerste staatswet opgenomen maar wint er toch ditbg en dat is billgk dat men haar niet meer voor de voeten kan werpen dat eene schoolregeling volgens haar denkbeelden in strgd is met de grondwet Meer kan haar niet worden toegestaan Volhardt zg bg hare eischen dan vervalt zg in dezelfde fout die zg thans aan ons verwgt namelgk dat zg op den gewonen wetgever dwang uitoefent ten bate van ééne der partgen Hoe ook de afloop zg de liberalen die door een gevoel van rechtvaardigheid ook tegenover andersdenkenden gedreven zich blootgesteld hebben aan allerlei verkeerde beoordeeling dooi geestverwanten op wier oordeel zg overigens groeten prgs stellen die zich de minder aangename titels van bgdraaiers overlooper verraders enz getroost hebben kunnen gerust zgn in het bewnstzgn dat zg het goede gewild hebben en bevinden zich voorloopig met de heeren Bugs Beaufort Borgesius Mees Kerdgk en zooveel anderen in goed gezelschap BINNENLAND GOUDA 3 April 1886 Door de Ned Rgnspoorweg maatsohappij is voor den tijd van drie jaren verpacht de restauratie met woning enz op het station te Gouda Hoogste inschrijver was de Heer A Bosman te Wageniogen voor ƒ 3000 per jaar Deelden ü in ons vorig Nommer reeds de namen mede van hen die het diploma der Burgeravondschool ontvingen thans lalen w hier nog volgen de bevorderingen en toegekende onderscheidingen aan het einde van den Cursus 1836 86 Van de 2e klasse werden tot de 3e bevorderd J D Wagenaar J Ch Endenburg H M de Morree Ch van der Linden 6 J Wagenaar Ch J Clemens J Valk G H Hordyk en A Sliedreoht