Goudsche Courant, zondag 4 april 1886

Zie de Etalage eiiTraagt de 2 Cents Sigaar li J F Herman Zoo i Tieiid9weg Openbare Vrijwillige VËKKOOPING BIËREI van HEINEEENS Bierbroawery Maatachappë en de Bierbroowerj de HAAN SLEOTELS ie Amsterdam volgens Bronwery pr zen op Fust en Flesschen EoUandscli en echt Engelsclie STOUT Depot A i ORTIER Ciouwe C l o 34 5 Zondag 41 April 1886 Er wordt TE HUUR gevraagd voor PIERRE GIJBELS een tegen 1 November voor zes maanden de hnnrprys van 500 niet te boveö gaande Adres onder No lOop Bureau dezer Courant W SCIALEEAUF J Co aflsear Cnisinier voorheen W N RAAIJMAAKERS bericht dat hg Zaterdagsavonds steeds bljjftvoorradig houden Versche APPELBOLLEN SAÜCIJ8ENBROODJES ROOMHORENS Aangesnpden PUNCHen AMANDELTAART en by hem den geheelen avond warme VLEESCHPATÉS verkrygbaar zgn J WELTER Specialiteit in Corsetten en OI DERGOED Vöor Dames en Kinderen TBICOT oiniEBCom ALLE BENOODIGDHBDEN voor De ondergeteekende beveelt zich beleefdeiyk aan aU SCH00BN7EQEII Rook verdrijver en Metselaar GOUDA Doelensteeg 242 Belovende eene soliede bediening P ZA1 I1 I Bö K JONKER ZONEN kan een flinke een goede hand schrgvende gepla tst worden om opreen Magazyn werkzaam te zyn Zich te vervoegen in persoon aan het kantoor Tnrfsingel De ondergeteekende maakt bekend dat van af heden zönei Artikelen NIEX meer by den Heer Anton WECK Vërkrggbaar zullen zyn Waar en wanneer in het vervolg een Depot gevestigd zal worden zal later bekend gemaakt worden W L C WEIMAR Eene DAME P G middelbaren leeftyd verlangt eene gemeubileerde Zitkamer exi boven Slaapkamer liefst op de Haven met Kost en Bediening Opgaven onder lett Z bg den Boekhandelaar P M BAZENDIJK te Rotterdam mmmmm en LEERLII C GEVRAAGD Adrei onder No 1281 aanhef Barean deter Courant WAAROM gebruikt gg Buitenlandach fabrikaat Neem Ol DERW ATËR S en gy stennt eene Nederlandsche Industrie en Nederlandschen arbeid P Hooftman Jz Kleiweg E 100 VRÜCHTBOOMEN HEESTERS ROZEN CONIFEEREN BLOEMEN BOÜQUETTEN KRANSEN VERSIERINGEN Een Heer z b b h b vraagt tegen MEI a s in Gouda een net Gemeubileerde HAMER met Slaapkamer of luchtige ALGOOF met KOST BEDIENING zouder Wasch Franco brieven onder No 1 82 met opgave van prgs aan den Uitgever dezer Courant Mevrouw SAUERBIER OOSTHAVEN VRAAGT met 1 Mei EENE DIËI ISTBODE die goed kan koken en werken mmm mm prachtig blank zoete stukjes 30 ets per 5 Ons T CRERA8 Do Uw voordeel De van het vorige jaar overgehouden BE HANGSELPAPIER KARPETTEN enz worden a contant beneden inkoopsprgs van de hand gedaan bg G GRAVESÏEIJïf Snelpersdmk van A BaiNKUAM te Gouda Behanger Wydstraat A 188 VAN OE en aanbehooren geteekend Nos 91 en 92 en van de LandlDouwerswoning en aanbehooren geteekend No 80 en 80a alsmede diverse partyen WEI en HOOILAI ID binnendgks en twee Perceelen U 1 1 e r T s7 SU a X d in den IJSSEL allergunstigst staande en gelegen onder de Gemeente GOUDERAK tegenover de stad Gouda te zamen ter grootte van ruim 0 Hectaren bg veiling en verhopging op Woensdag den 14 April 1886 en by afslag en combinatiën op Woensdag den 21 April 1886 beide dagen des voormiddags te 10 uren ten huize van C F vam bKN BERGH aan de Stolwijkertluii nabg Gouda ten overstaan van de Notarissen G J SPRüiJT te Ouderkerk a d IJssel en J P MAHLSTEDE k Bergambacht De perceelen z n gedeettelgk verhuurd maar meerendeels dad lgk tè aanvaarden en n ider omschreven ib notitiën tgdig bg genoemde Notarissen te verkrggen terwgl by laatstgenoemde de bewgzen van eigendom en kaart ter inzage liggen Heercnklecdlng MagazUn Ontvangen de Nieuwste SËldl SAISOirS en NB De Prgzen zgn niet hooger dan van goede Confectiekleeding J HOOGEl BüOJIl Wordt GEVRAAGD met Mei eene zmdeiyke DIËIVSTBODE die goed kan werken van de P G Adres WESTHAVEN 151 ONTVANGEN eene prachtige Collectie Ter OPEÜIMINÖ vo5r 25 CENTEN De Geschiedenis yan Qouda van 1572 tot 1575 dóór F H BIJ Sir Verkrggbaar bg A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda VBMADEMIIC VAI DIN eWBIimUD VEIJDAG 2 APKIL Vooreilter Mr A A to Bergen IJieudoorn Tegenwooidig 14 ledeo Afaretig tyn de heerea van Mierop Hosrhamer en Fortoyn Droogleever De Voorcitter deelt mede dat de bh van Mierop en Hoefhamer hebben kennii gegeven regent af eiigheid nit de gemeente deie vergadering niet te kunnen byironeo De nolalen der rorige vergadering worden roorgeleien en onveranderd goedgekeurd De Voonitter deelt mede dat uit de door B en W goedgekeurde rekening der Goudsche Walerlei dingHaatMhappij blykt dat orer 1885 een brutoontrangat ii gemaakt van 15850 98 toodat de gemeei te nieli behoeft bg te betalen Ingekomen ziju 1 Een rapport van B en W in uke het adres der Sohipperavereeniging Schuitevaér vertoekende het gabelgeld door van binnen komeuile ichepen aan de MMlIegatsInia te doen betalen iu plaats vac aan de Boobrug B en W stellen voor daarop aftvyiend te beschikken daar bedoelde regeling is gemaakt met het oog op een goede oootrdie en de scheepvaart daardoor geen belemmering oaderviudt ten bewyie raarvan wordt gewezen op het feit dat door de tchippera nooit daarover werd geklaagd Ter visie 2 Een voorstel van B en W tot het verleeneo van eene gratificatie van 150 aan den Zn oaderwyier aan de Stadtmutiektchool over 1886 evenals hen het vorige jaar was toegekend I Bedoelde ooderwgzer heeft tich ol tot B en W gewend met vwioek om verhooging van salaris Hg weniohte dat igne bezoldiging voor het geven van lesten op ttrgk en blaasinstrumenten werd bepaald op 0 75 aer Imnr aa dat het ihana vastgestelde maximum dier bezoldiging op 800 werd ingetrokken B en W achten dat niet wenschelgk maar kunnen wel medewerken tot het verleenen van bovengenoetnde gratificatie Ter visie Sea rapport van B en W op het vroeger ingekomen adrea van J A Baabe om tul gaarder van de scheepvaartreohten te worden benoemd op dezelfde voorwaarden als wglen H Smit B en W stallea voor dat verzoek tor te staan Ter visie £ en adret van de Directie der Gondiche Waterleiding Maatsehappg vergunning verzoekeode eene geldleening Ie mogen aangaan groot 12000 legen eene ente van 4 pCl aHosbaar binnen 12 jaar ingevolge art 18 der Ooncesaie Voorwaarden ten einde een suiveringstoestel voor het water te kunnen aanschaffen volgens het sjsteem der hh Easton en Anderson ten gevolge waarvan in het vervolg ook gedurende de wintermaanden water zal kunnen worden geleverd dat aan de gestelde eitchen voldoet De Voorzitter deelt mede dat bg B en W geen bezwaar bestaat de gevraagde vergunning te verleenen da r bedoelde verbetering in het belaag van de gemeente zal ign Spr stelt voor t adres ter visie te leggen De heer Prin geeft in overweging deze taak dadelijk in behandeling te nemen daar het belang der zaak eischt dat jiedoeld totstel tpoedig worde in gebruik genomen De Voorzitter heeft daartegen geen bezwaar De vergadering vereenigt tich met het vooratel van den heer Prinee en daarop wordt op bet adrea een gunstig betohikking genomen 6 Ben missive van den Inspecteur van Polilie U Bontera dank zeggende voor de hem verleende gratificatie 6 Een adrea van J Fsai Allan verzoekende een uit of doorgang in het plaolsoen waar hg eigenaar is geworden ran perceel No 45 waar hg een t fabriek van minerale wateren zal vestigen Hg wensoht één boom weg te nemen en dat gedeelte van het plantsoen een fraai aanzien te geven door twee ovale perken met heeslergewas of bloemen te maken In handen vtn B en W om bericht en raad 7 Adressen van A P Korstede geb Boulogne te Hengeloo in Gelderland U van Gort geb Ladru te Zwartsluis B Duns geb Licbtenvoort Ie Maurik en van A Pols geb Loep te Oonda verzoekende benoemd te worden lot stada vroedvroair Ter vitie 8 Ëene missive van de Coramiisie van Admiuislratie van de Stedelijke Beleenbank mededeelende dat 1 Mei aan de beurt von aftreding is als lid diei Commiasie de heer W Pott Droit Wordt betloten de benoeming te doen ploalt hebbeu in de volgende vergadering Aan de orde De rekening van het Stedelgk Muteum van Oudheden dienst 1885 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het kohier der plaatselgke directe belasting op de inkomsten dienst 1886 Wordt vastgesteld mei algemeene stemmen behalve die van den heer Kist welke buiten stemming blijft Aan de orde Het adret van H J Nrierhorst betreffende den aankoop van bouwterrein aan de Crabethatraat De heer van der Garden zegt met genoegen het verzoek van den heer Nederhorst gezien te hebben niet alleen zal daardoor de Crabeihstraat volgebonml worden maar er is ook kans dat de modderpoel in die siraat voor goed een einde neme Spr kan zich zeer goed vereenigen met de verschillende voorwaarden onder welke B en W den grond willen aftlaan maar zou er één willen bijvoegen nl deze dat de huizen moeten voltooid zgn niet I Januari 1888 tooals de heer Nederhorst vroeg maar reeda 1 Mei 1887 Het is toch in t algemeen belang ook in dat der vele wandelaars dal die alraat spoedig bebouwd zij daar eerst dan bedoelde modderpoel daar niet meer hinderen zal De Voonitter gelooft niet dat de heer Nederhorst tich met die voorwaarde zuu kUonea vereenigen Nog dezer dagen vroeg N aan spr of de koopprgs niet iets lager kon getteld worden dan B en W voontellen wa fop tpr antwoordde dat volgent B ea W de MtMwde prgs moest bepaald worden maar dat de raad in deze natuurigk de betliiting had waarop N teide vooral met het oog op den korlcn termijn waarbinnen de huizen moesten gebouwd zgn den prgs te hoog te vinden Spr voert dit daarom aan om te doen tien dat N den termgn reeds kort vond en dut niet loe toi stemmen in een nog kortereo De heer van der Garden zegt er de voorkeur aan te geven den termgute verkorten en den oorspronkelgk door N geuj mden prgs vost te stellen De bestrating zou tpr gaarpe zoo spoedig mogeIgk willen verbeterd zien De Voorzitter merkt op dat zoodra N begint te bouwen de water afvoer verbeteren zal daar dan l et riool tal worden gelegd waarvan In het voorstel van 6 en W wordt gesproken De heer jan dei Garden stelt daarop voor te bepalen dat de huilen moeten voltooid zgn 1 Mei 1887 Daar dit voorsUl niet ondersteund wordt kan het niet iu behandeling komen De heer van Straaten wil N zoo weinig mogelijk sloornis veroorzaken in zgce plannen spr zon bang zgn dat hg alsnog terugtrad en spr is veel te big dat de Crabethtlraat wordt volgebouwd Het valt hem al mté dat N geen betwaar heeft legen den hoogeren prgs door B en W voorgesteld en spr wil in geen geval zwaardere conditiea stellen De heer van Iterson zegt do de reden waarom hg het voorstel van der Garden niet ondersteunde hierin waa gelegen dal hg N ongaarne wil gejaagd zien en geen f rrasie op hem wil uitoefenen Dat werkt verkeerd Spr acht het zeer verkeerd als in openbare vergaderingen als deze of elders als ook in couranten ontevredenheid ojider de ingezetenen wordt opgewekt Dat vindt steeds navolging Wanneer de raad nu besloot de straat in de Crabethetraat te doen vernieuwen dan zou men ook op andere plaatsen in de gemeente datzelfde verlangen en dat kan niet alles t elgk Dat lou zgu iet oiimcgelyki mllm Daarloe mooh spr niet mrdewerken Het voorstel van B en W in zake het adres van den heer Nederhorst wordt daarpp met algemeene atemmen aaHj enomen Aan de orde Het adrea van H Ouderkerk betreffende het beschikbaar stellen van een lokaal van de Gemeepte ten dienste igner privaatlessen in de gymnastiek B en W stellen voor doaiop afwijzend Ie beschikken De heer Jager zegt met belangstolling kennia genomen te hebben van het adrea van den heer Ouderkerk en eveneena van het rapport van B en W hoewel hg met het laatstgenoemde zich niet kan vereenigen Spr stelt de gymnastiek hoog en acht de vlgtige beoefening daarvan voor het jonge geslacht een weldaad Vele kleine gebreken en kwalen kunnen door haar worden hersteld en zq stelt in staat de vermoeienissen der studie beter te weerataan Iu t belang van de kinderen onzer ingezetenen zoowel ala in dat van JBxeeUior en ook van den heer Ouderkerk geeft spr in overweging het gymnastieklokaal aan de Jeruzalematraat aan adressant in gebruik af te staan De heer Hemting kan zich evenmin vereenigen met het rapport van B en W In dete moet niet het particulier belang van den heer Ouderkerk op den voorgrond ttaan tooals uit t rapport van B en W zou kunnen opgemaakt worden maar hel algemeen belang dal meebrengt dat de kinderen uit deze gemeente een goede gelegenheid hebben om gymnastiekonderwgs te krgi en Spr wgst er op dat niet ieder gelegenheid heeft op die enkele Zater dagmiddaguren les te nemen gedurende welke de heer 0 de beachikking heeft over bet lokaal op de Spieringstraat Verschillende ouders zouden ook daarom gaarne zien dat hem een lokaal werd a eBtaan daar de leden van Sxeelnor nu hunne oefeningen houden in Tivoli een lokaal waar sterken drank verkrijgbaar is I Het bezwaar van B en W dat ook teeken en mnziekonderwgzers dan de openbare schoollokalen zullen kunnen vragen voor privaatlessen deelt spr niet Immers die heeren kannen hun onderwijt gemakkelgk in alle andere lokalen geven alleen de gymnastiek onderwjjjtei niet uit den aard van dat onderwijs Dat hel lokaal aan de la Koalelooza school niet geschikt zou zgi voor onderwgs aan volwassenen betwijfelt spr en hg geeft daarom in overweging dat lokaal 6 wgie van proef voor 4 a 6 maandea aan den heer O af te staan De heer Fott van der Burg w l oa het reeda door de vorige tprekert aangevoerde alleen nog dit zeggen tot bestrgding van het voorstel van B en W dat waar zg vttetdcn dal door een guntlige beachikking op het adrea een gevaart jk antecedent io ontstaan reeds een antecedent U geleverd door het in gebruik geren van het lokaal aan de Spieringatraat De Voorzitter verdedigt daarop het rapport van B en W en merkt op dat de raad thans staal voor dezelfde qaaestie ala verleden jaar toen SxceUior een lokaal vroeg voor hare oefeningen Da raad heeft dat adrea met algemeene stemmen afgewezen waarin alechts wer gevraagd een lokaal voor 2 avonden a weekt en wel 2 uren per avond hoeveel te meer zal nu dit adres moeten warden afgewezen nu veel meer gevraagd wordt nl onbeperkt gebruik van een lokaal voor alle privaatleasen ook voor volwaasenen De heer 0 vroeg een lokaal ook op zekere billgkheidagronden daar de heer Steenbergen eveneens een lokaal ter zgner beschikking had maar de betrekking van den heer 0 is volstrekt niet geTgk aan die van den heer Steenbergen Toen nl in het begin van 68 de nieuwe onderwijswet werd ingevoerd met verplicht gymnastiek onderwgs werd de heer Steenbergen aangesteld als onderwgier tevens hoofd der gymnastieksohool terwgl de heer O later alleen benoemd werd voor de leerlingen der openbare aoholen waaraan een afzonderlgk lokaal verbanden waa Is er voorts op geweien dat de vergelgking van teekeo en gymnaatiek onderwij niet opgaat zooala B en W opgaven apr handhaaft die ook teekenonderwgiert hebben toettellen jioodig voor h in onderwgs dikwgli zeer koitbare en er wat geen reden waarom zg niet evenzeer aanspraak zouden maken op de gemeente lokalen De heer van der Garden vraagt daarop of het niet mogelgk zou lijn dat het lokai i op de Spieringstraat gedurende eenige meerdere uren aan den heer O in gebruik werd gegeven waarop de Voonitter iu herinnering brengt dat B en W bigkena bun rapport bereid tgn te trachten in overleg met den heer Steenbergen in dien geest mede te werken tot een bevredigende oplossing der quaeatie De heer van Iterson zou een dergelgke oploaiing t er wenschelgk vinden Spr it een voorstander van gymnoitiek maar de wijze waarop hier ter ttede gehandeld ia met het onderwijs in dat vak heeft spr steeds tegen de borst gestuit De argumenten die werden aangevoerd io deze vergadering t werd