Goudsche Courant, vrijdag 9 april 1886

JN 3375 1886 Vrijdag 9 April GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentien kan gescliieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave boTen een atnk te uhrgTen Hen tchrqft oiu dit of dat all dit eenfoUdig uit een ander blad it otergenomen en du den achyn aanneemt er eigen oorretpondcnten op na te honden tonder dat dit het geral it verdient in het lioht gesteld te worden Van daar deie regelen De Correipondent te OouJa na de Jmiteriammer Dagblad Toor Nederland Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 5 APRIL Hoie Erf en Tnin Korte Akkeren P 296 ƒ 1800 kr J L Lankhorsl Kieinbandel in Sterken Drank BUKGEMBESTER en WETHOUDEES van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustua 1881 Stmltilai No 97 ter openbare kennis dat bq hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarby vergunning wordt gevraagd om iii de bg zgn naam vermelde looaliteitsterken draak in l et klein te mogen verkoopen als Nmid v n dea Verioeker AaDdoidiog aer localiteit M C Sporte Wed Kussee Vogelensang M 208 GOUDA den B April 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER tiurgerlijke Stand GEBORK N 3 April Miru Jiihatini ouders S Bool en C VMU deu Wutenboer v iUem Frcderik ouders J B de Jaeger en 1 an der Wtudeu Jao Karel ouders M G Hegeer eu A bioneudgk 5 Kaatje ouders S de Joug en M Vermeulen OVËKI KDKN 2 A nl E H au der Vegt II ili 4 J Verktaili 1 j 6 m 6 H de Jong 4 m C C n Dongen 6 j ADVERTENTIËN Getroawd 1 W HÜOGENDIJK van OAPPELLEN m A J van HOUWENINGE i Moordrecht 1 April 1886 Voorspoedig bevallen van een Zoon E J KORTEVAN DB KaSTB£LEN Oouda 5 April 1886 1 Overleden te Oravephage onze Broed r eo Behuwdbroeder de Heer J M TROOST A A HEMSING Tr6ost Mr W HEMSING Gouda 3 April 86 De Heer en Mevrouw van RHIJN Kbvijt betnigen hunnen hartelgken dank voor de talrgke bew Zen van belangstelling bij de geboorte van hunnen Zoon ontvangen Vüitu zullen worden afgewacht Donderdag enVrijdag 8 en 9 April De Heer en Mevrouw W HOOGENDIJK r N CAPPBLLEN VAN Hoüwbninge betuigen hunnen dank voor de vele bewezen van belangstelling b bun Hnwelgk onderTonden Moordrecht 1 April 1886 De Heer en Mevrouw E HOOGENDIJK van CAPPELLEN van Capblibn en de Heer en Mevrouw O A van HOUWENINGE Hooqenduk betnigen hunnen dank voor de ondervonden belan slielling hy het Hnwelgk hunner Kinderen Ouder kerk a d IJsyd Moordrecht P Openbare Verkoopingf ten overstaan van den Notaris G C FORTÏÏUN DEOOGLEEVEE te GOUDA op WOENSDAG 28 APRIL 1886 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanawoning wgk E Nr 12 bjj de Reeuwykache brug te REEUWIJK van 2 PINKEN eenige KALVEREN 1 breede en 1 smalle SCHOUW BOÜW en MBLKGEREEDSCHAPPEN en eenige MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOEOenz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bjj dezon ter kennis van ingelanden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1885 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4aurJ ter inzage van een ieder zal worden nedergelegd van den Od n tot den 20steu April 1886 en aldaar tegen betaling van 15 Cents in druk verkrijgbaar zal zgu 2 dat de ingelanden hunne bezwaren tegendeze rekening binnen acht dagen nadat dieter visie heeft gelegen en dus uiterlök op 27 April aan de Vereenigde Vergadering moetenhebben ingezonden r 3 dat de Vereenigde Vergadering op Woensdag 28 April 1886 in het openbaar zal overgaan tot behandeling van bovenbedoeldei rekening Dgkgraaf eu Hoogheemraden voornoemd V Db CLERCQ Dgkgraaf BGBBRr DE VRIES Secretaris GEVRAAGD tegen AUGUSTUS eeii kleine maar geriefelijke en nette voor twee personen Brieven onder No 1283 bg den Uitgever dezer Courant EEN EAmESENECHT P G van middelbaren leeftijd goed bekend met de BROOD en BESCHUITBAKKBRIJ zag zich gaarne geplaatst H kan ook met Paarden omgaan eu is van goede getuigen voorzien Franco brieven onder lett T aan W WOLTHUIS te Bo rijk en 1 olanen ONTVANGEN Westfaalsclie HAM B L VAN VEE Blauwstraat Doe Uw voordeelt De van het vorige jaar overgehouden BBHANGSBLPAPIEREN KARPETTEN enz worden a contant beneden inkoopsprijs van de hand gedaan hg G GBAVESTEIJN Behanger W dstraat A 168 H J de700GT Artv Genees Heel en Verloskundige heeft zich gevestigd Westhaven m 162 te consulteeren s morgens ten 9 en s middags ten 1 ure Meuwe BANDSCHOEIVËN voor Dames Heeren en Kinderen A VAN os Az Kleiweg E 73 Ben heer z b b h h verlangt twee net Gemeuliileerde Kamers Brieven aan het Bureau dezer Courant onder No 1284 Te Huur of te Koop Een groot PAKHUIS met ruime WONING aan de Vest O 574 Te bevragen bö K JONKER Tnrfsingel te Gouda O O TJ ID Bene DAME P G middelbaren leeflgd verlangt eeue gemeubileerde Zitkamer en boven Slaapkamer liefst op de Haven mot Kost en Bediening Opgaven onder lett Z bij den Boekhandelaar P M BAZEN DIJK te RotUrdam Ter OPRUIMING voor 25 CENTEN r De Geschiedenis van Gonda van 1572 tot 1575 door w HEUS ir Verkrggbaar bij A BRINKMAN Boekhandelaar te Oouda G een grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het gryze haar binnen enkele dagen te doen verdwflnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verfk niet Prijs 83 cent per flacon en 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bjj J H C flUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 llirTOXl 1 U BLOEDARMOEDE ylU U AALbLEEKZUCHT GRO0TE VWKTE in fleesohep 1 1 80 en f 1 00 TAMARINDEBONBONS aAhbevolen tegen verStopping ec daarinede in verband slaande ouxfsteldhedei DE TAMARINDE BONBONS KR EPBLIEN HOLM tyn een lüirer plantaardig znohtwerkeud spijsrerteripg eu eetlust niet storend Furgatief in confituurforin aangenaam frisoh van smaak rn zejcer werkend In doozeo van 90 en 50 CeotS CIGARETTEN tegen ASTHMA de ioaderoiug van den rook deïér Cigaretten geeft den IgdÈr ajin Asthma lerslond verlichlijig In Etoi van 80 on 50 oentS I g SALMIAK PASTILLES uLiosseud en verzachtend middel by Hoest en iTerkoudheid in fleschjes a 20 cents KRAEPELIEN HOLM Afothektr te Zeiit Dep8l voor Oouda bg den heer C THIM Anotheker Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Jn ae Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per jpost 1 50 BINNENLAND GOUDA 8 April 1886 De heer mr W Hemiiug ontvanger der registratie en domeinen alfaier ia benoemd lot lid der Staats Commikiie belaat met faet afnemen van bel notarieel examen dat cal aanvangen Donderdag 1 Juli te tiravenhage Heden morgen werd in het gebouv Ani Legi aanbesteed het eenjarig onderhoud der Katernegebonwen te Gouda en Schoonhoven Voor dat te Gonda raming 2000 waren 4 biljetten ingekomen als H J Nederhorst ƒ 1830 W Bokhoven ƒ 1785 i B Hoogerwaard ƒ 1696 eu N Konings Hi 1640 allen it Oouda Voor dat te Schoonhoven raming 1260 waren 2 biljetten ingekomen als H J Nederhorst te Gonda 1235 en A Karrtman Schoonhoven ƒ 1209 Naar wg vernemen ia door jlg JU t damsche bankiers een schreven aan den Minisier van financiën gericht waarin wordt opgekomen tegen de vooratelliug welke door den Minister in de Tweede Kamer der Stateu Generaal is gegeven omtrent de beraadslagingen met hen gehouden en uogaiahU uitdrukkelijk wordt verklaard dat over eeue conversie der geheele 4 pCt sobald niet ia onderhandeld Hunnenijds is desigds aan de Regeering in ernstige overweging gegeven de conversie roor hare eigen rekening te bewerkstelligen waarbij ig hunnen lininoirelen steun hebben aangeboden om haar de noodige kasmiddelen in den raimsten zin te verschaffen N n Erfrecht leest men in een Brief nil de Hofstad aan de Middelb Ct is natuurlijk een doorn in het oog der aociaal demooraten maar huu Haagsohe aanvoerder bljjkt er niet afkeerig van Onlangs viel hem een erfenis ten deel van ongeveer ren ton goods Het sal nu te zien staan wal hij daarmede zal alnvangen Verdeelen ouder zgn lijdende partgnenooien of Ie kannen bate P aanwenden door belegging in de eene of andere onder Stateu Generaal Twebdb Kimeb Zittingen van 6 en 7 April 1886 De beraadslaging werd Dinsdag voortgezet over bet ontwerp lot bescherming van onderzeesche telegraafkabels en nel over art 4 waarover den vorigen dag de stemmen taakten Het artikel werd aangenomen met 31 tegen S3 stedlmen Het geheele ontwerp daarna met algemeene stemmen Een langdurig debat werd gevoerd over het ontwerp tot onteigening van gronden te Zandvoort ten behoeve der Amaterdamsohe Dninwalermaatschappg Als grootste bezwaar werd daartegen aangevoerd dat de Zaodvoorter aardappelonltunr daardoor schade zou lijden Do den Minister van Binnenl Zaken werd een amend van den heer Koëll overgenomen om de laatste alinea van het eenig artikel te doen vervallen Hqt ontwerp werd daarna aangenomen met 41 tegen 20 stemmen In de zitting van giMKen werd de discussie over de Grond wetsherzieninj voortgezet De heer Keuchenios lichtte zijn amendement zeer nitvoerig toe bestreed de aanvallen in de Katholieke pers en verklaarde dat zgn amendement jniater uitdrukte bet antirevolutionaire begiuael in zake het onderwijs De Minister Heemskerk verdedigde het nieuwe Begeeringsarlikel Geheel kon hg het amendementUaokay niet overnemen faet amendemeDt Keuchenius week te zeer af van den gewonen welstgl en het amendementde Beaufort liet te reel over aan den gewonen wetgever Wat het nieawe artikel zelf belrefi de eerste alinea eisoht vrijheid van het onderwgs de tweede handhaaft faet beginsel dat openbaar onderwgs is stasltzerg de derde alinea fanidigt in meest algeneenet zin dat de gewone wetgever zal bepalen of t dan niet subsidie zal worden gegeven De vierde alinea risclit bet openbaar neutraalonderwijs daar waar rrimillige oprichting vanscholen onvoldoende vooniej in de behoeften derofTolkfng De heer Lohman bleef het amendement der reofaterigde bandbavea De heet Van Houten bestreed de amendementen der reohterzgde en het voorstel der fiegeering dat vooral door het beginsel der schoolgeldbeffing in de Grondwet op te nemen vijandig is aan het openbaar onderwgs Dezertgds was men tot het uiterste gegaan door neutrale redactie voor te stellen Weigert de overzijde die dag maakt ij wijziging van art 76 onmogelijk en rost op haar de verantwoordelgkheid voor hel behoud van census en tegenwoordige samenstelling der volksvertegenwoordiging Naar aanleiding der nitwerping van Van Raaj uit den boud der sociaal democraten en wat daarmede gepaard is gegaan schrijft men aan de Amh bt bet volgende uit de Hofstad Nu mag t waar zg o dat Van Raay in zijn conflict met de beerachtige en kapitalistische aanvoerderslrils waartegen hg zich heeft durven venelEen het onderspit gedolven heeft toeh heeft het gezag van Domela Nieuwenhuis door bet oonfliot zelf eu de daarop gevolgde openbaarmaking der grieven een geduchten knak gekregen waarvan de gevolgen zich weldra zullen vertoonen Nieuwe logenslrafiing vsn het bekende spreekwoord dat de wolven elkander niet verslinden Dit is niet zoo n uit de lucht gegrepen voorspelling Dat aan de overwinning van het driemanschap van bestuur terecht de beteekeuis van eene Pyrrbusoverwinning moet gegeven worden kan hieruit biyken dat de vergadering waarop tot Van Uaay s uitwerping besloten werd zóó onstuimig waa dat de president na het uiteengaan buitengewone voorzorgsmaatregelen noodig achtte De heer Domela Nienwenhuie werd dien avond naar huis geleid door eene eerewacht van twee politieagenten die den apostel der sociaaldemocratie moesten feeschermen tegen gne eigen sociaal democraten Ziedaar Nemesis in hare volle bumoristisehe kracht aan t werk t De zoo wakker ttitgesoholde politie ingeroepen om den wejdoeuden burger tegen je onwillige burgers zijne volgelingen den goeden herder tegen de weerspannige chapen de hand boven het hoofd te houden I Zulk een contrast doet de wezenlijke wiiarde der beweging maar vooral die vap den suorkendcn aanvoerder ADVBETBNTIÊN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naör plantsruioite Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschQnt A fzonderlgke Nommers VIJF CENTEN die al opruiende en stakende zich zoo fraai buitenschot weet te houden aan het licht treden Ditpolitieesoorte is waarlijk nog kluchtiger dan de optocht der Haagsche weesmeisjes onder Heemskerk geleide naar de Tweede Kamer tribnne geweest ia Ik zou wel gewild hebben dat al de beklemdenvan gemoed die er reeds meermalen op aandrongen dat die gevaarlijke Domela Nienwenhnis toch opgepakt en onschadelijk gemaakt mocht woiden dezen triomftocht hadden bijgewoond hunne wensehen zonden zü ten volle vervuld hebbeo gezien Want een volksleider de bescherming der politie legen tgneigen volgelingen inroepende maakt zichzelf volkomen onschadelijk en belacbelgk er bij Het allerkoddigst van de geheele taak echter en een bewgs boe weinig doorzicht en oordeel er bij de aanhangers van den sooiaal democraterg prediker te vinden ia moet hierin gezocht worden dat men t farm kwalijk neemt dat hij een uheer en een kapitalist is en over de partijgenooten den baas spelen wil tetwyi andere veel rechtmatiger grieven den vrienden nietin de gedachten komeu Twee personen hebben samen een veer gepacht en voor de bediening een stoomboot noodig maar uauwelijkB is het zaakje op gang of de heeren ontzeggen elkaar het vertronwen en besluiten om den anderen dag het veer te bedienen en ieder te behoudep wat hij ontvangt Een tweede zwarigheid is nu echter het betalen van de onkosten en reparation maar ook daar wordt een mouw aan gepast hij die den dag heeft moet als er iets breekt wat het ook is dit voor zgn rekening laten maken Doch nu is de tijd van schilderen aangebroken althans naar het oordeel van den eeuen vennoot en deze heeft de halve boot opgesahilderd de ander beeft daar echter nog geen lust in en zoo kan men thans van Botterdam naar Katendrecht varen met een veerboot die half opgeverfd is De Aodelsohe quaestie Bij gebreke van Wethouders in de gemeente Andel faeeft de Commissaris des Konings krachtens art 127 der gemeentewet de begrooting van plaatselijke inkomsten en uitgaven voor het jaar 1886 ontworpen en aan den Gemeenteraad aangeboden Bij weigering van den Gemeen teraad om ter vergaidering op te komen heeft s Konings Commissaris vervolgens de begrooting vastgesteld en aan de goedkeuring van 6ed Staten onderworpen Oed Stalen hebben aan die begrooting goedkeuring geweigerd r lo op grond dat art 127 der gemeentewet niet kan geacht worden vanTtllpasaing te zijn op het ontwerpen en aanbieden deter begrooting omdat het ontwerpen der begrooting het werk ia van B en W en een ontwerp door anderen opgemaakt defi waarborg mist dien de wet in het ontwerpen door B en W getocht heeft vermits de begrooting alsdan niet afkomstig is van hen die met de volledige kennis van den gemeente dienst zijn toegerust en 2a omdat volgens de bs doelijig van art 127 der gemeentewei het optreden van den Cimmissaris dea Konings eerst dan geweftigd is w luneer B en W weigeren of i alktig zijn V or dl un opdragen uitvoering te zorgen lerwg I in de t leente Andel geen college van B en W bestaat n er dus ook ge n sprak kan zijn van weiger pf nalatigheid van dat college De ommissaris des Konings heeft in dat besluit van Ged Si niet berust en ingevolge art 209 3 j u i