Goudsche Courant, vrijdag 9 april 1886

der gemeentewet dtUTiu by Z M Tooniening gevraagd Het bndbonwTeralag onr 1884 ia Teracheneu Door het orerlljden Tan een rerdienatelljken aamen atelier deter teralagen den heer Jongkindt üoninok wiena arbeid door den adj dir der landbonwachool den heer D 3 Andreae ia Toortgeiet onderrond het werk ditmaal eenige rertraging Toch heeft het weer la altijd Toor de atudie Tan den toeatand Tan onten laDdbou een teer groote waarde Onder de bqionderheden waarop ditmaal in de inleiding terecht irer de aandacht wordt geTeili rd behooren mededeeliogen OTer de pauhtpryteu fan auikerbietenland en Ofer den uitvoer Tan auikerbieten oier den paardeubandel oier de TeeTenekering en over den achteruitgang in waarde Tan land oogat en Tce Ofaohoon de oogat in 1884 grooter waa dan in 1883 wordt de achteruitgang in waarde geaohat op 26 millioen ofaohoon de Tceatapel aantienlijk toenam wordt de Termiudering in waarde geachat op 30 millioen De Staats Commiaaie die in 1886 belaat ia geweeat met het afnemen der acte examena middelbaar onderwgi Toor Ned taal en letterkunde ena legt in baar Teralag het Tolgende Het examen in de Nederlandache taal en letterkunde heeft den indruk achtergelaten dat lich met de atudie Toor dete kten ireleu betig honden wier talenten niet Terre genoeg reiken om haar ooit te kunnen Terwerten Er egn candidaten die er roor de oommisaie geen geheim Tan maakten dat de eenige aanleiding Welke hen dr ft naar de atudie Toor een middelbare akte gelegen ia in t feit dat ie ala onderwyiera der lagere eohool waarby ie thana werkzaam tyn nooit tollen alagen omdat te geen kana tien de hoofdakte machtig te worden Aan hen nu meent de commiaaie de atndie Toor een examen bij t middelbaar ouderwya in t algemeen en Toor eene akte in de Nederlandaohe taal en letterkunde in t bgioader onfoorwaardelyk te moeten ontraden Wie met geeateagaven ileehta in die mate bedeeld ia dat hem de hoofdakte by t lager onderwiJB een onbereikbaar goed aohynt die behoort ten rainete lOOTeel lelfkeooia te beiitlen dat hy lioh Toor eene akte Tan middelbaar onderwya lerre beneden de maat weet Men kau wel willens en weteot telken jar eene afwyting te gemoet gaan maar ateeda aal dit het lot lyn Tan een bekrompen geeat dat hy lyn eugen horiiout Terraadt in apreken n aohryTcn Ueateld telfa dat het eena mogelyk ware door eene reeka loogenaamd gelukkige Tragen gedurende het mondeling examen een tamelyk figuur te maken dan nog bleef daar het schriftelijk werk en het is letterlijk eene onmogelgkheid TOor de bier bedoelde oandidaten een opstel te achriJTeu dat niet teratoud bon tekort aan talent bloot legt Indien dan de commissie tolken candidaten nogmaals de atndie Toor t middelbaar onderwija met nadruk moet ontraden het ia omdat aommigen na Tier Tyfmaal te tyn afgeweten toch ran leene moedeloosheid weten en opnieuw tich aanmelden om ten sesden nule icb aan eene afwyting bloot te etellen Er ia nog een tweede soort van candidaten aan wie de oommissie een raad meent te moeten geTen ten einde hen Toor Terdere teleuratelling te behoeden Bedoeld worden de jonge hulponderwijters die misaohien wel eene akte ala boofdonderwyzer zonden kunnen machtig warden maar die Tan t mindere hebben affietien om aan t meerdere te beginnen Op de Traag aan een hunner nadat hem de ongnnttige uitslag Tan tyn examen was medegedeeld waarom hg niet lieTcr met de studie Toor t lager onderwijs wat Toortgegaan luidde het antwoord tonder ternghoudiog dat hy op t examen Toor de akte Tan hulp ouderwyier een hoog cgfer Toor t Nederlandsch had gehaald en hy i daarom eralandig geacht had met de atndie ran de Nederlandsche laaien letterkunde Toort te gaan ten einde later in één T k uit te munten lieTer dan Tan tooTele Takken alt bij t lager ouderwys gerraagd worden kleine beetje te weien Dete woorden lijn haaat photographisch nauwkeurig ja telfa moet er nog bygcToegd worden dat dete oandidaat dete betiiter Tan eene hulpakte TOor t lager ouderwys Treemd acheen op Ie hooren toen hem geiegd werd dat hst too hoogat moeilijk gaan tou Toor het Nederlantch te alagen indien hy niet eerst wut ruimer Toorbereidende atndie tioh getroostte indien hy niet by minatent eienTetl t u de geeebiedenit tioh eigen maakte ala TOor de hooidakte wordt Tereit t Tntseben het werkrolk en den onderbaas by het V aanbouw tynde FoUtkurkma op Seinpostduin Ie ScheTeningeu ia Dinadatmiddag geschil Kereien waarby de werklieden die blijkbaar Tooraf saarogespaunen hadden de leekrnloods binueudroiigen en tegenoer den Tertegenwoordiger ran hun meester eene dreigende konding anaiiamen Velen hunner waren opgewonden door drank die op Maandag meer dan op andere werk dagen gebruikt wordt en wilden heo die OTtr hem geateld is miabandelen hetgeen door tydige tuaachenkornet ran de politie werd belet die den troep uiteen deed gaan Wegens dete gedragingen tyn de aan dete ongeregeldheden medeplichtige werklieden ontalagen Sen irliefdedrank Ken allcrlrenrigtt ongertl lieeft tioh te Londen Toorgedtan De 27 jarige boekhandelaar Arthur Marlow OTerleed deter dagen na eene tiekle Tan slechts 12 uren De doctoren beTonden dat hy Tergiftigd was Men begreep niet hoe hij die in elk oplicht in gelukkige omstandigheden Terkeerde aan dat einde was gekomen Aan telfmoord tïcI Tolstrekt niet te denken Dea anderen daaga helderde het geral tich op toen tyne 18 jarige Trouw wanhopig en handenwringend bekende haren man een liefdedrank te hebbeu gemengd onder tynen wgo en wel op raad eau hare Troegere min eene boerenrrouw die haar den drank had gebracht ten einde te bewerken dat Marlow ten alle tyde too lief Toor tyne Trouw tou bliJTen alt hy nu in de 8 maanden Tan hun huwelijk was Dadetyk na het toedienen ran den drank was Marlow bewusteloos neergerallen Een teldtaam geral had giateren ochtend op de begraafplaata in het voormalige Delfitharen plaats Bij eene begrafenis was nauweljjka de kiat in de groeve nedergelaten of een der bidden stortte neder door eene beroerte geiro n en was dadelyk een lyk De Jmti Ct bcTat het Tolgende artikeltje ifet het opschrift JEen praatje Toen ik een paar weken geleden na myn vriend uit Aalsmeer Ie hebben verlaten thuis kwam waa ik nog vervuld van hetgeen hy had geiegd over de manie der menschheid om te failleeren en ik kwam hoe langer too meer onder den indruk van de verbittering die tich meester maakte van myn vriend toen hy tyn failliet in bont gehuld tag voorbijkomen Ook ik was sohuldeischer van een man met wien ik vroeger medelijden had iemand die my reeds lang ƒ 200 schuldig was die my met schoone beloften had gepaaid mn in termynen te zullen betalen die my slechts twee teimynen van ƒ 5 elk had afgedaan en my nu doodeenvoudig acheen uit te lachen Gaandeweg wond ik my too op dat ik aan een deurwaarder schreef met laat om mijn schuldenaar te dagvaarden Aan dete gemoedsdfift voldaan hebbende voeldeik my eenigstins verUoht zoo zelfs dat ik gevaarliep tot mijn eerste stiindpunt van medelijden terugte keeren Een verki rd standpunt waarvan deovertuiging lioh kracjbtig aan mij opdrong toenik nog tutschen de 4 en 5 gulden voor de Idagvaardiog moest betalen V Een dag of drie duarna kwam de meid my zeggen dat er een man een heer op de mat atond die verzocht my te mogelv spreken en daar trad nadat ik verklaard had hem te willen ontvangen een zonderling persoon binnen of liever hy sloop langs Je deur die hy met de rechterhand tóó ver opende dat hij er door kon en aloot die onmiddelyk voorzichtig roodkykende of hy niets verdachts kon ontdekken et eeds een lederen portefeuille onder den linkerarm houdende Zwygende kwam hij voor my staan eu schoof my een kaarlje toe waarop ik laa J M Schram zaakwaarnemer Dat ben ik meneer fluisterde hij glimlachend en was reeds op een stoel vlak by mij gezeteu voor ik hem daartoe verlof gaf en waartoe ik hem zeker niet had uitgenoodigd toen hij er by voegde Ik kom voor Plaa Zoo P Voor flas f Zeker om my ƒ 190 te brengen Maar ik ben daar niet mee tevreden ik moet de kosten der dagvaarding ook hebben Zooala men ziet ik raakte terstond een beetje over atag want ik zag aan het vosaengeiicbt van het min of meer glimmend ventje djit er geen spraak kon zijn van betalen Het bleek dat ik juist bod gezien want de man schudde vriendelijk het met grijze haren dun Oezette hoofd en verzekerde my dat hy my kwam waarschuwen met tegen Plas te prooedeeren want dat dete alsdan zon moeten failleeren Ik zette teker een heel mal getfcht want de man vergat byna tyn voorzichtigheid eu was op het pont om hardop te lachen Zoover ging hy niet maar maakte teratond gebruik van myne verbazing door het woord op te vatten Mynheer is too niet in de dagelyksche beweging van het rechtswezen naar ik merk Meneer zal my vergunnen duideiyker te te lyn Er ia failliet en failliet er zyn schurken die failliaaement toekeu en dete steunen op de wet ty vinden althans vreeselyke wapeua jnde kostbaarheid der procedure in de formaliteiten en termynen welke laatste door advokaten onderhouden en door de rechters goedwillig toegestaan het ontwarren van de minst verwarde zaak tot in het oneindige rekt er tyn ten andere ongelokkigeo onbekwamen dieeventeer doch op andere wijze de wet ala wapen tegen schuldeisehers keereb en zich voor een faillissement traohtea te behocdso Dia lutaten tyn de eeilyk lieden onder deten behoort uw debiteur Plai bad een winkel gy begrypt dat het in den laataten tyd jnitt omgekeerd ging alt vroeger toen r meer klanten dan reiiigera kwamen Er werden hem voorbeeldeioote aanbi ingen gedaan allet bynn voor niet en prima qnaliteit t Ia waar hy had verstandiger moeten tyn maar men kent den vreeaelgken atrijd om het bestaan van den kleinhandel niet genoeg Daitr wordt geleden gestreden en dag aan dag het leed verbloemd in die kringen was meer reden een optocht van broodelooten te houden dan in die der heeren soci aaldemocraten En nu mynheer ter take Plaa beeft ƒ 12 000 schuld Verwonder u daar niet too teer over het is betrekkelyk een kleinigheid hy tal voor een onmiddeiyke verkoopswaarde in tijn winkel hebben van p m 4003 loodat wanneer we faillissement kunnen voorkomen wy ongeveer SO pCt kunnen aanbieden Hoe hebben wg het nu meneer Sohram voegde ik den beleefden man toe tyn kaarlje inziende Gy tegt alt wy faillissement kunnen voorkomen I My dunkt dat faillissement juist in het belang der crediteuren is dan wordt allea geregeld onder het waakzaam oog der wet er ia een curator een rechtercommiasaris ongelykheid is niet mogelgk Schram vergat zich een oogenblik zódteer dat hy de hand van tyn ledereu portefeuille nam en die in de andere sloeg van verbizing en den uitroep niet kon weerhouden Hoe goedhartig onnoozel Toch drukte hy zoo op het eerete woord dat ik bel tweede tonder Weerspraak slikte en hem liet voortgaan De wet P De wet ia goed voor schairyke of voor Btraatarme menschen eu voor adrokaten maar die taken wil doen moet de wet zeer goed kennen om er toch vooral buiten te blyreo De wet is een duur speelgoed het spelen er Aiede Tcrreelt op den duur het spellelje dnnrt altyd te lang Weet u dat er al heel weinig hoedanigheid wordt rereischt om het Bccoord van 30 pCt dat ik thans aanbied buiten rechterlyke inmenging tot 15 pet in te krimpen bj faillissement P Och dat gaat van telf By mioneiyk ccoord 30 pCt en alles ia één maand afgeloopeo by faillissement 15 pCt eu uitbetaling ja teg mij eens wanneer F ik werd eenigstins ongedffldig Wat me dat overdrgven I En dan waa de berekening ook nog al losjes 4000 oredit tegen ƒ 12 000 debet maakt 33 pet repetent en dan de waarde van deu inboedel Kooit tou ik vermoed hebben dat die kleine slimme oogjes zoo geraoedelyk vriendelyk iemand konden aanzien als aangedaan legde hy mg de hand op den arm Geloof mg meneer dal u een eeriyk man voor u hebt Ik leef roor een groot gedeelte van myn prakiyk om cliënten uit de grgparmeo der wetlelyke formaliteiten te houden maar ook deze diensten moeten betaald worden Ik reken Uguheer ie een fatsoeulgk man en ik mag met volle vertrouwen myn zaken bloot leggen ik reken op eene vergoeding van 60 a 60 gulden in een zaak als deze Ten andere kan ik mi vergissen in de opbrengst van de inventaris en de inboedel P Ga daar eens in huis kyken dan tuit gy er niet meer over spreken en hem die prollen laten honden Ten slotte rekeu ik doch dit ala het u blieft geheel onder ons de kleine schuldeisehers van beneden de 60 grootendeelt to o niet geheel te moeten voldoen Maar meneer Schram dat is niet eeriyk Volkomen eerlgk en het geschiedt trouwens in den regel met medeweten der groote sohuldeitchers Iemand die 3 a 400 gnlden te vorderen heefi beschouwt de taak alleenlgk uit een geldelgk oogpunt weshalve hy zich sterk tegen faillissement verklaart s iemand die ƒ 40 moet hebben en slechte kana heeft ƒ 12 te erlauKen by minnelgk aocoord en ƒ 6 by ïaillisseraent wil zich in den regel wel cent doen gelden of vindt het zoet aan een kleinen wrok toe te geven of wel hg acht jjet tlim te weigeren Daarom loop ik eerst de kleinen af ik heb er reeds vier binnen twee weigeren de grooteu helpen ons van telf Van de toestemming der ichuldeischera all mgnhecr verwachten wg hel meest ateun Goed I Ik stem toe in een minneiyk accoord maar verklaar my tocb voor gy gMt op welken grond uw berekening in het nadeel ran faillissement steunt Omdat er by faillissement tulk een maata kosten gemaakt wordt Een man b t gaat tich als failliet aaugeTen Steekeen gulden of twaalf in den zak die tolt gy np de griffie misschien wel noodig hebben fant men gaat er met een advokaat heen In ettelyke dagen gebeurt er niets dan wordt er vertegeld een volkomen nultelooze formaliteit die slechtt kotten veroorzaakt de curator ia beëedigd kosten hy laat ontzegelen en inventariseert kotten H gebenrt er in eenigen tyd niets maar het tal wel een witte raaf iijn als er geen gebaipel ontstaat over raipeeade voorrechten vooral wanneer er advokaten ala vertegenwoordigera optreden dan ontspruit daar ait een of meer procedures en alle berekening wanneer de zaak af tal toopen faalt even ala elke raming der kosten De wetgever ia met de beate hedoelingen betield geweest hy was zeker erg geleerd nuir de praktyk van beden die allea met stoom Tooruitdryft maakt bet logge atatige gevaarte dat len de wet noemt tot een ala in den weg Veel lekuldenaars lachen hun schuldeisohera uit als deten wat lastig worden en ty dreigen als gy me liet met rust laat dan failleer ik Neen de wyte waarop wg bemiddelaars tooaU ik my zal noemen de zaak behandelen niet onwettig doch buiten hel stroeve wettelijke raderwerk is die waarop zg ten voordeeligste en tevens ten spoedigste ten einde wordt gebraoht Op het onverwachts atond dt man op nam een pee van myn leaseuaar doopte die in en legde my een papier ter leekening voor eu dat wel net talk een fluweeliachle overtuiging dat ik blindelings teekande Ik waa gevangen I Had bram gelyk met zyne beweringen Gaarne laat ik dat aan uw oordeel over leters 1 Tan Vbijbkkg Toen in de afgeloopen week algemeen bekend was geworden dat het gewone voorjaargeschenk uit Jever sao vorst van Bismarck ditmaal niet geschied was werd er aanstonds door een tyoer Amsterdamsche vereerders voor gezorgd dat de yzeren ryicskanlelier Zondagmorgen indien hy wilde toch tyn kievitseitje tou kunnen likken Vrydaitmorgen werden per expeditie Van Gend k Loos honderd eu een ttnks van dit koatbare leuteproduct van Amsterdam aan den grooten ataatsman toegetonden N t d D Bulteifiandsch Overzicht In de FrauBcbe Kamer heeft het debat over de financieele plannen der regeeriug een aanvaiig geSDmeu Eenige leden der rechtertgde protesteerden er legen dat hun party geheel uit de badget commistie waa geweerd De reehtertyde tou in geen geval voor de leening stemmen welke de regeering in strijd met haar beloften gedurende den verkiezingstryd gedaan toeb heeft vuorgeateld Hel lid der uiterste liokertgde Dreyfues wenschie wgtiging in het leeniugsplan maar tou met tyn party de regeering itenoen Nament de commissie werd het wetsontwerp veri edigd door deu rapporteur Wilton die de noodzakelijkheid der Ireniug aantoonde n den mooarobisten eelven de schuld gaf dat Frankrgks geldmiddelen aldus moesten geholpen worden Heden avond zal OUdslone tyn lenche hervormingsplannen in het parlement mededeelen De redevoering waarmede de premier tgn ontwerp den Tolksvertegenwoordigen tal aanbcTeleo tal gelgk een der EnKelscbe bladen Tertell miueteoa drie uur duren Ue titling wordt met groote belangstelling te gemoet getien De leden Tra het Parlement doen hnn beat om goede plaatsen te krggen en vele ledeu hebben telft betleten om in het Parlementsgebouw te blijven eten leo einde zeker lè zyu dat ty s avonds goed ihten Dutlf Nim ontkent teer beslist dat nieuwe verdeeldheid in het Kabinet is uitgebroken Velgens de Tmei echter werd het uittreden van meerdere miniaten alleen voorkomen doordat Gladstone ie een aanraerkelgk wyiigirg igner hervormiugtplauneu berasie De Eugelsche bladen wyden alle waardeerende artikels aan de nagedaobteaia vnn den gewezen siaatsBcrelaris voor Ierland Forster die deter dagen overleed De Fruiiische Heerenhuis commissie voor het nieuwe kerkelgke wetaontwerp vergaderde gtsleren om den uitslag te hooren van de onderhandelingen met het Vatioaan namena de Regeering werd medegedeeld dat de Paua zioh bereid had verklaard tté bisschoppen te gelasten terstond kennis Ie geven van de benoemingeu voor de thana vacanie plaatsen Modra de aanhangige wel met de amendementen van Kopp was aangenomen eu van kracht verklaard tevens beloofde de Paus dal voortaan van de benoemingen zou wolden kennia gegeven zoodra de kemke Trede naar de Paus eatt vertrouwde verMkerd was Men houdt dete verklaring van den Paus algemeen voor voldoende en de aanneming van de nieuwe wet met de amendementen van Kopp TOor uitgemaakt De oommissie besloot van de Paulelgke verklaring kennis te geren in de eerstvolgende tilting van het Heerenhuis welke Maandag a s zal worden gebonden Het bigkt meer en meer dat hel onderteekeuen van de Turktch ËuroMMohe OTereenkqmst aangaande Bnmelië wel de Jluigaarscbe quaestie eeu nieuwe phaie heeft doen ihtreden maar baar geenszins opgelost De vraagt wat er gedaan moet worden wan neer Vorat Alexander in hel belang van tgn land dat kan niemand ontkenun het hoofd bigft bieden aan heel Europa ia door de groote Mogendheden niet ernatig overwogen omdat de ambassadeurs wel weten dat ty t daarvoor niet eens zouden worden De Porie die het reob heeft tegen Vortt Alexander op te treden ia huiTeiiger dau ooit ran haar recht gebruik te enken lo om den brand niet te ateken in de ontbrtndbare atoffen en 2o omdat ty hel altgd met Alexander goed heeft kunnen Tinden en nog Rusland tou gaarne van Europa een mandaal hebben om de Bulgaren weer eena Busaitch te leeren maar mik een mandaat is het geTaarlgkste Tan alles toowel roor de Porte als Toor Europa Dat Rusland on tonder mandaat Bulgarge tal binnenrukken wordt wel door sommige corretpondenten gemeld maar dat tyn niets dan vage geruchten Heel spoedig tal de bealisaiog ook van de tyde van Rusland niet volgen Rnaland heeft vooral om tyn financiën gewichtige redenen om eeu groeten ooriog te vermyden De Rutaiaobe Staatsfuudsen worden sinds eenigen tyd door groote Enropeesche bankiershuiten kunstmatig opgedreien om straks tot een voordeelige conversie te geraken Dat heele met tooveel torg overlegde plan stort in duigen wanneer Rusland een groeien oorlog inoet voeren Intusschen de Russische Minister van Buiteolandsche Zaken Giert is naar Livadiii vertrokken en tal in de nabgheid van den Oiaar blgven loolaog de Bnigaarsche Ï naettie hangende is Een goed teeken is dit niet e Weenen hoopt men nog altgd dat Vorst Alexander den middelweg tal kietw en Vorst van Bnlgtrye en Gouverneur van Rumelië biyvende het protocol noch aannemen noch verwerpen zal De Grieken hebben zeer opgewonden den jaardag hunner onafhaokelykheiil gevierd vele bladen dringen aan op oorlogsverklaring maar de Regeering is tot heden wyter geweest De verkiezingen voor de Spaaniche Cortes hebben de verwachting nog overtroffen waaraan niemand behoefde te twyfeien de miniateriëele meerderheid bedraagt twee derden Ie Madrid werden 6 miniateriéeleu eu 1 republikeinen gekoten Castelar werJ te Hueaca gekozen Wanordelijkheden warden niet gemeld het is geen Spaansche gewoonte zulke dingen naar het buitenland Ie berichten INGEZONDEN Aan de Redaetie der Poudscfae Conratil alhier De Bedactie van de K Gonwenaar tracht iu haa faatste nr de onrechtmatige handeling waarop ik lezer dagen attent maakte van bare schouders te sebuivcD en te leggen op die van den zetter maar de geheete vorm van het artikeltje wgst duidelyk tan dal 3e Redactie in dete de schuldige is en niemand anders Had ty beleefd excuses gemaakt ik tou die gaarne aangenomen hebben doch thans nog een woordje ten bewyze dat de fouten in bedoeld blad werkelgk niet den zetter te wyteu zijn De N Gouwenaar heeft inderdaad wel eensstukken die zy iet uit andere couranten overneemt b V de raadsverslagen doch die laien niet alleenuit een oogpunt van styl en taal zódveel te wenschen over de schry ver daarvan ligt geregeld overhoop met Ie en 4e naamvallen met manneiyk en vrouwelyk geslacht met uitgangen an werkwoorden spelling van vreemde woorden enz enz dat naar de beteekenis der tinnen vaak geraden moet worden maar ala de vorm van den tin dnidelyk is dan is de inhoud gewooniyk onjuist Hel laatste raadsrerslag in de N Gonwenaar tegl b T ttitdrukkelgk dat eerst in de Tolgende Tergaderi g zal Worden uitgemaakt o gt vooratelHemsing dan wel het Toorslel vw den de priorileit JBOet MbbeBr 3Srfnïe B Ten eüïenmale onwaar De stemmen st fl paaroTer niet en bedoelde rraag u reeds uitgemaakt iu detelfde vergadering waarvan de N Gonwenaar verslag beet te geiden Op de lange discussie werd de kroon gezet door eene stemming over het voorttel raa der Garden Dete stemming was het voorname puat in take behaoteling van t adrea Ouderkerk Van dese stemming wordt met geen woord melding gemaakt I Niet alleen dit rsadsvertlag was onjuist Als er disoaisie gevoerd wordt in eene fitting ia dat meestal hel geval Toen o a in een der laatje tittingen waar gediscussieerd werd de goaquamie bespioken werd vernam men na afloop van byna alle raadsleden die men sprak dat de heer Mr Kist een klemmend en geestig betoog bad uitgesproken tot weerlegging en besirgjing van de broobure Steens Zynen De N Gouwenaar kwam Tiit en deelde het publiek een en ander mede watrait juist iet tegendeel was op te maken toodal de strekking van dat betoon biykbaar gjheel verkeerd begrepen was Wil Aeg oojaiatheden uit de N OoawiDaar ty tyn Toor bet grypen Onlangs toen de pleidooien in zake t geschil over het kerkgebouw op de Oosthaven voor het Haagsche Qereehtahof waren gevoerd had de N Gouwenaar na vermelding dier pleidooien welke uit de N Solt O overgenomen en dus zeer juist weren ook iets oorspronkelgks Het blad deelde nl mede dat de uitspraak zou plaatt hebben op 29 Maart Die enkele oorspronkelyke regels waren wederom geheel onjuiat Van een datum Toor de uitspraak was toen nog geen sprake Het is werkelijk goed dat de ingezetenen dezer stad eens weten hoeveel vertrouwen men kan stellen in de oorspronkelyke berichten Tan de N Gouwenaar Wanneer er rertrouwbare berichten in Toorkomen tgn deze gewooniyk OTergenomen uit de N Rott Ct JmterJammer en Goadiclu Courant Het OTerige is oorspronkelyk Ten slotte een sterk sprekend staaltje hoever het OTernemen Tan berichten by de N Gauwennar gaat Toen roor eenigen Igd de groote brand plaats had in de SUarint Kaarêenfabritk die als t ware plaats had onder de oogen Tan de Redactie beratte de N Gouwenanr daarTan een groot teer nauwkeurig goed gesteld flink geredigeerd Teralag dat letlerlyk was ÓT Menomen uit de te t Hage rersohynende courant BWVaierla d Een groote indrukwekkende gebeurtenis die als t ware naast haar deur voorviel kon dus telft niet door de Redactie zelf worden beschreven maar moest ook worden overgenomen De Correapondeut te Gouda van de Jvuterdammer Dagblad voor Nederland MABETBEBICHTEN Gouda 8 April 1886 Granen iu eentelfde flauwe atemming Verkoopera geven niet lager af en koapers nemen niet meer danvoor dagelyksche behoeften De puikste Zeeuwschetarwe ƒ 7 36 a 7 90 Polder 6 70 4 7 20 Rogge f 6 26 a 6 Gerat ƒ 5 a 6 60 Chevalier 1 en hooger Haver ƒ 4 a 4 50 Maüs ƒ 6 30 a ƒ 6 Verder geen handel j De veemarkt met goeden aanvoer den handel in alle soorten Iroag vette varkens 23 a 26 cl varkeus voor Londen 19 a 21 ct magere varkens enbiggen vlug biggen ƒ I a 1 50 per week Schapen gewoon g Aangevoerd 31 partyen kaas eerste qualiteit ƒ 21 a ƒ 22 50 tweede qualiteil f f 20 NoordhoUandsche ƒ 21 4 ƒ 25 Goeboter ƒ 0 90 a ƒ 1 Weiboter ƒ 0 70 a ƒ 0 80 VERBETERING Id bet raidirenltg Toorkomende in ons ar vta Zondig jl is HU font iDge lo eo Ooder hen die tegen het roorstel fap der Garden stemden sta t opgegereo de hrer Oodgk Titit aaam moet daar wegtallcD en in plaats daarvan moet geleien worden die ran den heer Pi t van der Burg tiurgerlljice Stand GEBOREN 5 April Bernard Johann ioxepfa ouden 6 H Korte en J E tan de Kaateelen Johanna ouden A vau Brenkelen en Cf Romijn 6 Gerirdoa Antooiai oadera C A an Vuuren en J M de Jong Cornelia oodera C Bakker en J Wiezer Geertraida obdera D Weaterman en C Veracboor Francina oaders P J Janssen en C LoQwericr Antooia Hcndrida ooden H Dekking eo C C van Lierop 7 Johanna Wilhelmina onders O fan f aer en G H C ao Neatelrode Adrianna Johanaea oodera P Klaverrcld en O J Snelleman Leonardos oodera J RijkelykhuiMD cd A Nobel OVERLEDEN 6 April A A Hartog 2 j J P in 4er Linden i j D C Woeriee 2 j H H Bru jaten8 7 ni 7 A C van Vlaardingen 7 d ADVERTSNTIËN Heden overleed tot diepe droefheid vanen mjjae kinderen mgn geliefde Echtgenoot de Heer JOHAN PUEDERIK van dïe LIN EN in den onderdom van 47 jaren Wed U T D LINDEN Gouda 6 April 1886 Seilaab Heden overleed te Vlaardingen in denonderdom van 79 jaren onze wwrde Vaderen Behuwdvader de Heer C KB HOP C KERKHOP P A KERKHOPGouda 7 April 1886 Rolloos ADVERTEi TIErV in alle Binnen en Buitetüandsatm Couranten worden dadelyk opgezondendoorden Boekliandelaar A BRINKMAN te Go da I k V