Goudsche Courant, zondag 11 april 1886

Zondag 11 Ijrll iV 33T6 1886 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiebltid oor Gouda en Omstreken Openb re Vrijwillige VËRKOOPING ÏW iWlACTÖIli en aanbehooren geteekend Nos 91 en 92 en van de Laadbouwerswoning en aanbehooren geteekend No 80 en SOs alsmede diverse partjjen 1 EI en HOOILA D binnendgks en twee Perceelen lUit e x TT star d in den IJSSEL allerguDstigst staande en gelegen onder de Qemeente GQUDERAK tegenover de stad Gouda te zamen ter grootte van ruim O j Hectaren bg veiling en verhooging op Woensdag den 14 April 1886 en b afslag en combinatiën op Woensdag den 21 April 1886 beide dagen des voormiddags te 10 aren tan huize van C P va drn BEBGH aan de Stolwijkersluis nabg Gouda ten overataan van de Notarissen G J SPRÜIJT te Ouderkerk a d IJssel en J P MAHL8TËDE te Bergambacht De perceelen zg ê deeltelgk verhuurd maar meerendeels dadelgk te aanvaarden en nader omschreven in notitiën tijdig bg genoemde Notarissen te verkregen terwgl bg laatstgenoemde de bewijzen van eigendom en kaart ter inzage liggen Antou WECK Horlogemaker Markt 91 te Gouda heeft de eer te berichten dat hg zijn verbinding met den Heer WEIMAB heeft doeo eindigen eu de zaak in Optische Artikelen alsmede in THERMOMETERS BAROMETERS AREOMETERS enz thans voor eig en rekeningzal voortzetten weshalve hg zich hg deze beleefdelgk aanbeveelt voor het Ie veren en repareeren van de tot het Vak behoorende Artikelen THESMOMETEBS ter bereiding van BOTBR en KAAS systeem A B van LEER a 1 20 THERMOMETERS voor Kamer Tain en Badgebrui k Èj ie 0 M EiTE K s in alle genres en prgzen op nieuw ontvangen de echte Rathenower Eristalbrillen en PINCE NEZ Ook op voorschrift van HH Oogheelkundigen en speciaal voor Qouda en omstreken o advies van Dr de HAAS Oc arts te RoUerdatM y S il POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda Openbare Vrijwillige VËBROOPING De Notarissen G J SPRÜIJT te Ouderkerk aan den IJssel en j P MAHL8TEDE te Bergambacht zga voornemens op VRIJDAG 93 APRIL 1886 des morgens ten 9 uur aan de BOÜWMANSWONING No 92 bg het Veerstal onder Gouderak in het openbaar te VERKOOPEN It KOEIEN 3 3E= inl5 oa DL BOUW eQ MELKERIJ GEREEDSCHAPPEN TENTWAGEN TILBÜREU BOERENJVAGEN 2 SCHOUWEN Groen en droog HOUT eene Partg UOOI en MEUBILAIRE en andere roerende Goederen De ondergeteekende maakt bekend dat van af heden zgne Artikelen JflET meer bg den Heer Anton WMCK verkrggbaar zullen zijn Waar en wanneer in het vervolg een Depot gevestigd zal worden zal later bekend gemaakt worden W L C WEIMAR Juffrouw BLOEMENDAAL Turfmarkt vraagt met MEI eene DIEÏTSTBODE P G Er wordt ten spoedigste GEVRAAGD een flink MKISJE die genegen is met Kinderen om te gaan en een Burgerpot kunnende Koken niet beneden de 16 jaar Adres onder No 1285 aanzet Bureau van dit Blad Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames Heeren en Kinderen A VAN OS Az Kleiweg E 73a TE HeUR tegen 1 MEI aan de Oosthaven eene kleine nette WONING H urprijs 200 Adres G J STEENS ZIJNEN HAAH GROEI M Ongeveer vier jaren geleden droeg ondergeteekende op 40 jarigen leeftgd een Pruik mgn Scheerder raadde mg aan eens de proef met u v PREPARAAT te nemen toen bestelde ik u een Flacon en na aanwending herkreeg ik na eeuige jnaanden mgn Hoofdhaar is get W J VERHEIJEN te Deventer Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale plekken Haar of Baardworm vroegtijdig grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Maar OntwikKéltngsbalsem HAAR KLEUR Rood grgs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart kleurhoudend onschadelgk en zoo natuurlgk mogel k Deze roetude middelen zgn verkrggbaar bgTHEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amstkrdam Franco zending a ƒ 2 15 perpostwissel of ƒ 2 25 aan blauwe postzegels alsooktegen ƒ 2 rembours NB Als het kleurmiddel niet bevalt dankunt U het geld terug ontvangen i Een flacon is voor een h al v doende naar geUng wat men kleurt W ens de talrgke bestellingen moet men 2 3 dagen geduld hebben NA afiseadifig der brief De wereldberoemde Biljartspeler T IS lüE EDSO bggenaamd DB TOOVENAAR is thans in Ne derland gearriveerd om zgne kunst te djaeii bewonderen ZONDAG a s des avonds zal hjj eene GROOTB VOORSTELLING geven in de Sociëteit Ons Genoegen T I S M E E D 8 O heeft België Frankrgk Spanje eu Italië doorgereisd en overal den grootsten bgval ondervonden Entree HH Leden 25 Ci Niet Leden 49 Ct GERH SCHMIT2 SöHNE Groothandelaren in STEEI KOLEi te Rotterdam MüUmm a d Ruhr berichten aan belanghebbende zg den verkoop hunner KOLEN voor Gouda en Omstreken hebben overgedragen aan den Heer J SWITZER Az te Gouda bg wien nadere inlichtingen te ontvangen zgn GERH SCHMITZ SöHNE 0 TVA1 GE Eene prachtige Collectie voor t Cristoleum schilderen ook zeer geschikt voor ALBUM PORTRETTEN Gez RIJKË1 Turfmarkt H 248 C GORTE SPIERINGSTRAAT beveelt zich aan tot het AANLEGGEN en REPAREEREN van De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan als Rookvevdrijver en Metselaar GOUDA Doelensteeg 242 Belovende eene soliede bediening P ZAl IIlNI ONTVANGEN eene prachtige Collectie iimnnn nn AUimnni ir ij In de Abshaubbiu s bf Antl Khumatlsche WATTEN is het fedmiddel voor rhumatische Igders gevonden Een ieder beproeve deze bereide watten met lichte of ernstige pgnen welke door koude zijn ontstaan en men zal zeer spoedig de lieilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebrniksaanwgzing kost slechts 30 ct waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lastigepgnontdoen Hoofddepot te Delft bgA BREETVELV Az en verder verkrggbaar bg T A C van Deth C B Verheul Oudewater Me de Wed Bosman A Bon Berkel Gouda W F i den üijl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J öoudkade Boskoop O Hoogendgk Cappelle S T A Kraats Bleiswij k J van Dorp Zoetermeer i A Kiuling Alphen J B E C Sohlattraan Bodegraven K Ooeterling Haastreoht VVd 01 Wilhelmu Woerden Snelpersdtuk van A Bbinkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 10 AprU 1886 Op de BIoemententooDetellisg te s Hoge van wege de a Gravenbaagache Tainboaw fereeniging georganiseerd die gisteren geopend werd is een Ie prq s verg tilveren medaille toegekend aan den heer A Steensma alhier voor twee balbouquatlen van 0 25 M middellijn londer de cornet De hh K Jonker eo in alhier behaalden een I prgs verg tilveren medaille voor de uitgebreidste verumeling bloempotten zaadpannen ent De Arrondissemente Eechtbank te Botterdam veroordeelde Donderdag W H van 8 smid en verIskker wonende te Gouda wegens diefstal van eene rol lint tot twee maanden celstraf 6 W V d P goudsmid gedomicilieerd te Rotterdam stond vervolgens terecht beaohuldifrd van misbruik van vertrouwen In de maand Juli van het vorig jaar ontving bq van S H te Schiedam een lilreren rammelaar met dito ketting ten einde daaraan enig werk te verrichten waarvoor h j belooning tou genieten doch in plaats hieraan te voldoen werden door hem bedoelde voorwerpen beleend en de opbrengst verteerd Het 0 H requireerde tegen beklaagde die het hem ten laste gelegde bekende les maanden celstraf en ƒ 13 S0 boete subs drie dagen celstraf Uitspraak a s Donderdag Naar men verneemt heeft eene bnitenlandschs maatsohappg het voornemen oonceasieaan te vragen voor eene stoomtramI jn van Schoonhoven op Gouda iSdurnk a België schijnt het land te lijn dat de biljartkunstenaars oplevert Nog niet lang gelden hebben wy hier de knnstverriohtingen op bet biljart kunnen bewonderen van Goffard en thans wordt ons de aankomst aangekondigd van den professor op het biljart T is ffie edso wiens ware naam De Sehepj per en die Gentenaar van geboorte ia Het veracbil 9 van laatstgenoemde met den eersten biljartkonslenaar is dat hy niet met een queue speelt maar met de vingers Alle stooten die door de toeschouwers worden aangegeren worden door hem uitgeroerd Deie week was hy te Eotterdam met veel sucoes werktaam en morgen geeft hg eene voorstelling in irOns Genoegen alhier waar het aan een belangstellend publiek niet tal ontbreken In het Hoofd kiesdistriot Zoetermeer waartoe o a behopren de gemeefiien Bfeiswijk Nieuwerkerk a d IJsel Capelle a d IJsel Moordrecht Moeroapelle en Zevenhuiian moeten dit jaar als leden der Frorinoiale Staten aftreden de Reren Mr J G Faty n eo B 6 S Baron van Bhemen van Bbemenshnifen Een sergeant majoor en twee sergeanten van het regiment grenadiers en jagers ïyn als verdacht van socialistische gevoelens en wegens het maken van propaganda voor dje beginselen uil het regiment verwyder Twee tiJD naar anderevegimenten Deventer en Bergen op Zoom overgeplaatst terwijl n den derde wegens het eindigen van tyn diensttyd een paspoort is uitgereikt Den Ssten deter te 2 ure werd de order van het ministerie ontvangen en om half drie was eender betrokkenen al op reis Uit Éotterdam schryft tam aan het Bil Alle pogingen om sociaal democratische vereenigingen op te richten hebben hier nagenoeg sohipbreuk geleden Voor toorer wij weten bestaat er hier nog maar een vaik stuoadoors beier geiegd van witters hier een sUg werklieden die van het vak slechts de onbeduidendste handgrepen verstaan Een eigenaardigheid van de spo l democrati8ebfr beginselen schynt te ijjn althans voor tooveel men hier ter stede kan opmerken dat ly alleen voor de onbekwaamaten en onwetendsten onder de werklieden aantrekkelijkheid hebben De knappe nscfeii kundige werklieden de menscCen die een vak grondig verstaan honden tieh Ap too ver mogetyken afstand van dete schreeuweriM party Vandaar ook dat de Botterdamsehe SooiaaMemocratische Vereeniging haar meeste led n telt nder de tg bosjesmakers op de sigarenfabrieken Staten Oeneraal Twsu e Kahkr Zittingen van 8 en 8 April 1886 De discussie werd DoodenUg voortgetet ov art 194 en de daarop voorgeate e amettdementen Een nieuw amendement l voorgesteld door de heeren Van der Kaay eo Vu der Loeff strekkende om te bepalen dat het onapwijs aan openbare en gesubsidieerde byi scholen Up wordt ingericht dat ieders godsdienstige begripp worden geëerbiedigd terwyl het Begeeringtvoorstel wel spreekt van toegankelijkheid maar niet vao bruikbaarheid dier scholen De beer Sehaepman bestreed den heer Van Houten en ontkende dat het amendement der rechtenyde katholiek getint waa Hy verdedigde de bepalingen tot heffing van schoolgeld en het subsidiestelsel in het belang van rechtsgelijkheid De heer Borgeeius bestreed sterk de opneming in de Grondwet van verplichte schoolgeldheffing als nadeelig voor hDt opeob onderwys Verder verdedigde hü het aftiendemeBt De Beaufort terwylde heer Van Baar het amendement der reckterzyde nader verdedigde Door de rechtereyde is haar amendement geaplitat in twee deelen één op t eerste en tweede lid en ééa op t derde lid De heeren Van Delden Oleicbman en Van der Sleijden hebben ala ameudemsot voorgesteld de verplichte scboolxeldheffing t 4 a vervallen De beer De Banitt verdedigde uitvoerig het amend der liberalen als eeuig middel tot tAenadericg D heer Haffnaaus verweet op haoiorwtisohe wyte den liberalen dat ty bet amendement der recbteVlijde niet aannemen dat in het voordeel was van het Openbaar Ondarwyt De heer Buma hield vast aan het bestaande art 194 De heer A Mlckay betuigde dat het amendement der rechtertyde volkomen overeenstemde met het amendement Keuchenius behalve in de Ie alinea Verder verdedigde hy bet amendement tegen de gemaakte opmerkingen De beer De Beaufort verklaarde dat waartoe de rechtertyde ook besluite het amendement der liberalen niet tal worden ingetrokken In de litting van gisteren is met 43 tegen 42 stemmen het voorstel der rechtèriijde tot wijtiging van art 194 der Grondwet verworpen De heer Keuchenius die reeds te voren tijn amendement ingetrekken had was by dete stemming afweiig Het roorstel De Beaufort is hierop met 64 legen 22 stemmen het amendement Van der Kaay met 6S tegen 18 en het volgens het amendement Van Delden nog gewytigd Begeeringsvoorstel met 66 tegen 30 stemmen verworpen De Begeering heeft verklaard machtiging van den Koning te tullen vragen om het wetsontwerp betreffende Hoofdstuk X iu te trekken In t Tijdiekr ft v Nyverheii wordt Ier voorkoming van het hinderlyk gedruisoh van werktuigen het volgende middel aan de hand gedaan dat te verkieten is boven de tot nu toe aanbevolen oaontohouo ohouoof gtttta percha plalen Men vuile kleine bakken of vaten met tand laagtel asoh of lurfmolm ter hoogte van ongeveer 7 oM Hierop legt men een plankje dat de wanden van het vat niet mag aanraken en plaatst de poolen van het werktuig op die plankjes De nog oierblyrende ruimte wordt rerder mel bovengenoemde stoffen aangevuld Buren tullen nu geen last mear hebben van bet hinderlyk gedruisoh De Standaard neemt uit den duitsohen Seicksiote een sobryven over waarin dringend gewaarsohuwd wordt tegen do soboone voorspiegelingen waardoor een aantal landverhuiters verleid worden hun fortuin tOAgaan beproeven iu de nog weinig bevolkte westelyke Staten van Noord Amerika Wat in dete streken een winter beteekent kan worden afgeleid uit de volgende mededeelingen Niemaad too wordt uit Valley City in Dakota geschreven cal ooit weten hqeveel menschen in dete streek deien winter door vorst en sneeuw tijn omgekomen De koude ea sneeuw waren buitengewoon Al valt de sneeuw niet dichter dan elders tot sledevaarten Voldoende is kan ty hier het le en kosten De vlokken tyn altijd klein en droog en vliegen door den wind tdó snel dat men er tich haast niet iu kan bewegen Zij snyden als messen in t rleesoh Dete winden iliziardi geheeten ontstaan snel als werrelwinden en hullen sojioon ty alles wit maken de aard in schemer vMen kan geen twaalf voet ver tien en bevrieat in de dwarrelwolkeo die opwaaien Een Uuiard brengt felle kou en overvalt de storm menschen op de dun bewoonde prairie dan vriezen tij veelal dood In prairiën ligt de sneeuw vaak 10 voet hoog en too vast dat de yoet er niet in takt Het ademen in een blütard is haast onmogelijk Geen paard kan tegep den storm op en slechts mannen lang aan dete stormen gewoon honden het er soms in uit De wind heeft iels verstikkende t Is of ens en tong bevriezen de oogen liggen dtep en doen pijn KWen eu afj ronden tijn in zulk een storm niet te tien Telkens hoort men een geluid als van gehuil of wel als ontsnapte er stoom uit een ja uit duitend locomotieV Een ontzettend verhaal bevA de duitache Nev Tertef Zeitung Men heeft zegt dit blad in Kansas reeda kouder dagen beleefd dan tijdens den jongsten bhzzatd Doch nooit woei er snijdeiider verderflyker sneeuwstorm Da lang scheen de aarde in een ondoordringbaren nerel gehuld men kon geen 60 schreden ler zien Wee den eenzamen rlaktebewoner die zich buiten waagde om voedsel of brandstof voor zyn eiin te toeken Menigeen verdwaalde en kiyun om terwijl zyi eentaam getin in de hut wachtend straks t telfde lot trof Te Syracuse in Hamilton County is een feit voorgekomen dat slechts een uit velen is ïoeo de storm en de kou wat bedaard waren begaven tich eenige wakkere mannen te paard op weg om te onderzoeken welke verwoestingen de storm had aangericht en te redden wat nog te redden viel Twintig mylen van Syracuse vond men een halfbegraren planken hut Kondom tag men de aporeo van een nieuwe nedertetting Een der mannen steeg af ruimde de sneeuw op eU trapte de deur in Wat hy nu tog was vreeselyk Achter iu den hoek der hut lag een stapel beddengoed daaronder vond men de styf bevroren lijken van een jonge vrouw en twee kinderen Alles toonde dat hier lang en wanhopig tegen den langiamen dood was gestreden Geen spoor ven huisraad vond men meer Zelfs de byl waarmee eerst al t brandhout als t ware was kleingehakt was ten slotte als brandstof gebruikt Men vond bet yier in de asch Door vele half met lompen dichtgestopts reten in den wand was de sneeuw overal binnengedrongen Aan de binnentijde er deur was met een speld een briefje gehecht luidende Wy gaan uu naar bed ik heb alles gebruikt wat ik kou vinden nu gaat het vuur uit Wü hebben heel den dag niet gegeten O kwaamt ge toch I Marie beeft vandaag aldoor olb u gehuild en eer wij gingen slapen hebben we voor u gebeden Ik vrees voor n de storm is versol rikkely k I en ik vrees dat ais gij komt het te laat tal tyn Wet was er van den man geworden Men besloot de vlakte te ondertoeken Langtaam verliet men het oodenhuis besteeg de paarden en ging aan t nasporen Na een halfuur oatdekte men iets half door de sneeuw bedekt t Was het Ijjk van een mensob ook vond men voetsporen naar de hut gericht De ongelukkige kan tich uiet meer dan een halfuur van tijn huis verwqderd hebben hjj kwam op den vruchtelopteo tocht ellendig om Het Ijjk werd naar de hut gebracht en met de andere Iwgraven Talrijke dergelyke gevallen worden uit de grensgewesten gemeld f